Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.12.425

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 grudnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 680
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 28 listopada 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminach funduszy powierniczych: ATUT-1 Fundusz Powierniczy Renomowanych Spółek, ATUT-2 Fundusz Powierniczy Bezpiecznych Papierów Skarbowych, ATUT-3 Fundusz Powierniczy Dynamicznie Rozwijających się Spółek

Na podstawie art. 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się następujące zmiany w regulaminach ATUT-1 Fundusz Powierniczy Renomowanych Spółek, ATUT-2 Fundusz Powierniczy Bezpiecznych Papierów Skarbowych i ATUT-3 Fundusz Powierniczy Dynamicznie Rozwijających się Spółek:
a) w art. 3 lit. o) na końcu wersu kropkę zastępuje się przecinkiem dodaje lit. p) w brzmieniu:

"Grupa Funduszy ATUT - rozumie się przez to wszystkie fundusze powiernicze zarządzane przez Towarzystwo.",

b) w art. 13 ust. 3 po wyrazach "przed godziną" wykreśla się wyrazy "zamknięcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" i wpisuje w to miejsce "11.00".
c) w art. 19 ust. 3 po wyrazach "przed godziną" wykreśla się wyrazy "zamknięcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" i wpisuje w to miejsce "11.00",
d) w art. 13a) ust. 4 po wyrazach "przed godziną" wykreśla się wyrazy "zamknięcia sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" i wpisuje w to miejsce "11.00",
e) dodaje się art. 13b) w brzmieniu:

"1. Uczestnik funduszu należącego do Grupy Funduszy ATUT ma prawo składając zlecenie konwersji żądać jednoczesnego umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu należącym do Grupy Funduszy ATUT (Fundusz Źródłowy) i nabyć Jednostki Uczestnictwa innego funduszu należącego do Grupy Funduszy ATUT (Fundusz Docelowy).

2. Umorzenie jednostek uczestnictwa w Funduszu Źródłowym i nabycie jednostek uczestnictwa w Funduszu Docelowym następuje jednocześnie w najbliższym Dniu Wyceny następującym po otrzymaniu przez Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu informacji o treści zlecenia konwersji.

3. W przypadku uzyskania przez Agenta Obsługującego Uczestników Funduszu informacji o treści zlecenia konwersji w Dniu Wyceny przed godziną 11.00, umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Źródłowym i nabycie Jednostek Uczestnictwa w Funduszu Docelowym następuje w tym dniu.

4. Do nabywania jednostek Uczestnictwa Funduszu na podstawie zlecenia konwersji mają zastosowanie Minimalne Wpłaty, o których mowa w Art. 14 ust. 2.

5. Okres pomiędzy złożeniem zlecenia konwersji Jednostek Uczestnictwa a Dniem Wyceny, w którym umarzane są Jednostki Uczestnictwa w Funduszu Źródłowym i nabywane Jednostki Uczestnictwa w Funduszu Docelowym nie powinien przekraczać 5 Dni Roboczych, chyba że opóźnienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie składającego zlecenie".

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.