Zatwierdzenie zmian w regulaminach funduszy powierniczych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.1999.8.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 marca 1999 r.

UCHWAŁA Nr 234
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
z dnia 26 marca 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminach funduszy powierniczych

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z późn. zm.) i art. 96 § 3 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164 i Nr 88, poz. 554) w związku z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 933) uchwala się, co następuje:
§  1.
Udziela się PKO/Credit Suisse Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie zezwolenia na dokonanie następujących zmian w regulaminach funduszy powierniczych PKO/Credit Suisse Funduszu Powierniczego Zrównoważonego, PKO/Credit Suisse Funduszu Powierniczego Polskich Akcji oraz PKO/Credit Suisse Funduszu Powierniczego Stabilnego Wzrostu:

1. w art. 19 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Inwestorzy i Uczestnicy mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa za świadectwa rekompensacyjne. Nabycie Jednostek Uczestnictwa za świadectwa rekompensacyjne nastąpi przy użyciu ceny rynkowej świadectw rekompensacyjnych obowiązującej w Dniu Wyceny, w którym Agent Obsługujący otrzyma od Dystrybutora informację o danych zawartych w Zleceniu nabycia oraz informację, że świadectwa rekompensacyjne wpłynęły na odpowiedni rachunek prowadzony na rzecz Funduszu. Nabycie nastąpi nie później niż w ciągu 4 Dni Wyceny od dnia, w którym świadectwa rekompensacyjne przeznaczone na nabycie wpłyną na odpowiedni rachunek prowadzony na rzecz Funduszu.

5. Przez cenę rynkową świadectw rekompensacyjnych rozumie się kurs ogłaszany przez rynek główny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA."

2. dodaje się art. 34A, 34B i 34C w brzmieniu:

"PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

Artykuł 34A

1. Każdy Inwestor i Uczestnik może przystąpić do oferowanego przez Towarzystwo Planu Systematycznego Oszczędzania, zwanego dalej Planem. Towarzystwo może oferować kilka Wariantów Planu.

2. W celu przystąpienia do Planu należy:

a) złożyć Zlecenie otwarcia Planu zawierające deklarację, jaka będzie minimalna kwota wpłaty do Planu. Uczestnik może dokonywać wpłat do Planu z częstotliwością miesięczną lub z częstotliwością inną niż miesięczna. Minimalna kwota zadeklarowana nie może być mniejsza niż minimalna wpłata do Funduszu;

b) dokonać pierwszej wpłaty do Planu;

c) potwierdzić zapoznanie się z "Zasadami Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania", udostępnionych w Punktach Dystrybucji.

3. Okres między złożeniem Dystrybutorowi prawidłowo wypełnionego Zlecenia otwarcia Planu i dokonaniem pierwszej wpłaty do Planu a datą wykonania takiego Zlecenia nie będzie dłuższy niż 4 Dni Wyceny, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego).

Artykuł 34B

1. Towarzystwo może obniżać opłaty manipulacyjne w stosunku do Uczestników, którzy uczestniczą w Planie. Wielkość obniżenia zależy od czasu, jaki upłynął od daty otwarcia Planu oraz stopnia realizacji Planu przez Uczestnika.

2. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Planie i obniżania opłat manipulacyjnych określone są w "Zasadach Uczestnictwa w Planie Systematycznego Oszczędzania", udostępnionych w Punktach Dystrybucji.

ZABEZPIECZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Artykuł 34C

1. Uczestnik może żądać ustanowienia nieodwołalnej blokady Jednostek Uczestnictwa w związku z udzielonym przez niego zabezpieczeniem wykonania umownych zobowiązań, na czas udzielonego zabezpieczenia.

2. W okresie blokady zostaje zawieszona możliwość skutecznego żądania przez Uczestnika umarzania lub konwersji Jednostek Uczestnictwa objętych blokadą. Odwołanie blokady przed upływem okresu na który została ustanowiona jest bezskuteczne, chyba że zgodę na odwołanie blokady wyrazi osoba, na rzecz której nastąpiło zabezpieczenie. Zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie, przez radcę prawnego lub przez pracownika Punktu Dystrybucji.

3. Okres między datą złożenia za pośrednictwem Dystrybutora żądania ustanowienia lub odwołania blokady nieodwołalnej a wykonaniem takiego żądania upływa w momencie zarejestrowania Zlecenia przez Agenta Obsługującego, lecz nie później niż w terminie 4 Dni Wyceny od złożenia takiego Zlecenia, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności (zgodnie z art. 471 Kodeksu cywilnego)."

3. W art. 56 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Jednostki Uczestnictwa nabyte przez Uczestnika oraz wszystkie zlecenia dotyczące tych Jednostek Uczestnictwa są rejestrowane w odpowiednich Rejestrach. Towarzystwo dopuszcza możliwość prowadzenia dla Uczestnika więcej niż jednego Rejestru.

4. W przypadku składania Zlecenia przez Uczestnika, który posiada w Funduszu więcej niż jeden Rejestr, Uczestnik jest obowiązany zaznaczyć, jakiego Rejestru Zlecenie dotyczy."

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.