Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2013.69

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 24
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.1)) w związku § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324 oraz z 2012 r. poz.784) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się wprowadzenie na okres od 28.08.2013 r. do 30.08.2013 r. stref czasowo wydzielonych EP TSA D109 i EP TSA D110, na potrzeby ćwiczenia Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej:
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (ft/AMSL)Okres aktywnościUwagi
12345
EP TSA D 10954°30'57"N016°02'07"EFL225

FL 115

Zgodnie z AUP.NIL
54°45'50"N016°11'40"E
54°40'45"N016°16'57"E
54°30'57"N016°02'07"E
OznaczenieGranice poziomeGranice pionowe (ft/AMSL)Okres aktywnościUwagi
12345
EP TSA D 10954°45'50"N016°11'40"EFL225

FL 195

Zgodnie z AUP.NIL
54°54'00"N016°46'42"E
54°51'19"N016°59'19"E
54°40'45"N016°16'57"E
54°45'50"N016°11'40"E
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134 i 628.