Zatwierdzenie zmian struktury przestrzeni powietrznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.28

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 9
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 13 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134) w związku z § 4 ust. 4, § 5 ust. 2, § 8 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni (Dz. U. Nr 210, poz. 1324 oraz z 2012 r. poz. 784) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się:
1)
zmianę granic pionowych i poziomych strefy kontrolowanej lotniska Bydgoszcz-Szwederowo (CTR EPBY);

grafika

2)
wprowadzenie rejonu kontrolowanego lotniska Bydgoszcz-Szwederowo (TMA EPBY);

grafika

3)
zmianę granic pionowych i poziomych strefy kontrolowanej lotniska Zielona Góra (CTR EPZG);

grafika

4)
wprowadzenie rejonu kontrolowanego lotniska Zielona Góra (TMA EPZG);

grafika

5)
reorganizację TMA Poznań polegającą na zmianie granic poziomych TMA Poznań North sektor "D" i pozostawieniu pozostałych sektorów bez zmian;

grafika

6)
zmianę granic poziomych strefy ruchu lotniskowego lotniska ATZ Zielona Góra/Przylep (EPZP);

grafika

7)
wprowadzenie strefy ruchu lotniskowego lotniska ATZ Gdynia Oksywie (EPOK);

grafika

8)
wprowadzenie strefy ruchu lotniskowego lądowiska ATZ Watorowo (EPWT);

grafika

9)
zmianę granic poziomych i pionowych strefy ruchu lotniskowego lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie MATZ Oksywie (EPOK);

grafika

10)
wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej TRA 35;

grafika

11)
zmianę granic poziomych i pionowych oraz wprowadzenie nowych segmentów strefy czasowo rezerwowanej TRA 22;

grafika

12)
wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej TRA 49;

grafika

13)
wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej TRA 50;

grafika

14)
wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej TRA 51;

grafika

15)
wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej TRA 52;

grafika

16)
wprowadzenie strefy czasowo rezerwowanej TRA 53;

grafika

17)
zmianę granic poziomych strefy czasowo rezerwowanej TRA 46;

grafika

18)
zmianę granic pionowych i podział na segmenty strefy czasowo rezerwowanej TRA 60;

grafika

19)
likwidację strefy czasowo rezerwowanej TRA 17;
20)
zmianę granic poziomych, segmentów strefy czasowo wydzielonej TSA 08;

grafika

21)
wprowadzenie nowej drogi lotniczej AWY: T270;

grafika

22)
korektę przebiegu dróg lotniczych AWY: T672, T673, L619, N869, Z96 i Z95;

grafika

23)
likwidację drogi lotniczej M993;
24)
zmianę warunkowych dróg lotniczych CDR: L730, L23, L733, L735, L979, M70, M994, N195, N983, P31, P733, P851, P861, T671, T720, Y225 i Z717 na stałe drogi lotnicze AWY.

grafika

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2013 r.