Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2008.11.160

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 października 2008 r.

DECYZJA Nr 30
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się:
1) zmianę oznaczenia dróg lotniczych T/UT717 na P/UP866;
2) wprowadzenie dodatkowego segmentu GOTIX - OSMAT w drogach lotniczych P/UP866:
Oznaczenie drogi lotniczejZnaczący punkt nawigacyjnyKierunek magnetyczny drogiDługość /km/Granice pionowe Klasyfikacja przestrzeniMin.

Min.

Szer. drogi lot.Uwagi
123456789
P866
FIR UKLLGOTIX
FIR EPWW50°01'18"N023°12'43"E33027.3140
285
OSMAT32649.2125
C
UREKO
(...)BEZ ZMIAN
▲ LIMVA
123456789
UP866
FIR UKLLGOTIX
FIR EPWW50°01'8"N023°12'43"E33027.3300
460
OSMAT326192.5285
C
LIMVA
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2008 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625 i Nr 144, poz. 901.