Dziennik resortowy

Dz.Urz.ULC.2007.6.23

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2007 r.

DECYZJA NR 64
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 24 września 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian struktury przestrzeni powietrznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558) w związku z § 3 ust. 4 i ust. 5a, § 4 ust. 2 oraz § 7 ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie podziału i szczegółowych zasad korzystania z polskiej przestrzeni powietrznej oraz sposobów współdziałania państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z cywilnymi i wojskowymi lotniskowymi organami służb ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 44, poz. 413 oraz z 2005 r. Nr 255, poz. 2142) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się:
1) zmianę granic poziomych i pionowych Sektora "B" TMA Szczecin:

Sektor B:

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 53°41'04"N 014°16'43"E

2) 53°41'29"N 014°33'33"E

3) 53°47'34"N 014°35'43"E

4) 53°47'18"N 014°38'58"E

5) 53°45'57"N 014°54'46"E

6) 53°45'28"N 014°59'52"E

7) 53°43'14"N 015°23'27"E

8) 53°28'07"N 015°33'23"E

9) 53°21'10"N 015°25'38"E

10) 53°19'54"N 015°12'10"E

11) 53°18'32"N 014°57'59"E

12) 53°10'46"N 014°22'40"E

Następnie na północ wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu:

1) 53°41'04"N 014°16'43"E

Górna granica: FL125

Dolna granica: 2.000 m (6.500 ft) AMS;

2) wprowadzenie nowego Sektora "C" TMA Szczecin:

Sektor C:

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 53°47'34"N 014°35'43"E

2) 53°41'29"N 014°33'33"E

3) 53°41'04"N 014°16'43"E

Następnie na północ wzdłuż granicy FIR EPWW do punktu:

4) 53°51'11"N 014°13'40"E

5) 53°50'15"N 014°19'27"E

1) 53°47'34"N 014°35'43"E

Górna granica: FL125

Dolna granica: FL 095;

3) zmianę górnej granicy pionowej ATZ EPSD:

Nowa górna granica: 2.000 m (6.500 ft) AMSL;

4) zmianę dolnej granicy pionowej Strefy TSA 43:

Nowa dolna granica: 2.000 m (6.500ft) AMSL;

5) zmianę współrzędnych punktów 30 oraz 31 w sieci tras lotów MRT na małych wysokościach:

punkt 30: 52°44'10"N 017°33'50"E

punkt 31: 52°34'30"N 017°53'31"E;

6) wprowadzenie nowego punktu w sieci tras lotów MRT na małych wysokościach:

punkt 98: 53°23'42.12"N 016°04'57.95"E EPMI (ARP);

7) zmianę granic poziomych segmentu "C" TSA 13:

TSA 13 C:

Granice poziome wyznacza linia łącząca następujące punkty:

1) 53°57'19"N 014°16'14"E

2) 53°50'49"N 014°57'46"E

3) 53°45'28"N 014°59'52"E

4) 53°45'57"N 014°54'46"E

5) 53°47'18"N 014°38'58"E

6) 53°47'34"N 014°35'43"E

7) 53°50'15"N 014°19'27"E

1) 53057'19"N 014°16'14"E

Granice pionowe bez zmian;

8) zmianę granic poziomych TFR 13:

TFR13:

1) 53°50'15"N 014°19'27"E

2) 53°47'34"N 014°35'43"E

3) 53°47'18"N 014°38'58"E

4) 53°45'57"N 014°54'46"E

5) 53°45'28"N 014°59'52"E

6) 53°15'40"N 015°12'15"E

7) 53°11'00"N 014°37'00"E

1) 53°50'15"N 014°19'27"E;

9) wprowadzenie punktu 98 w przebiegu następujących tras MRT na małych wysokościach:

MRT 21 (EPMI) 47 - 98 - 56 - 64 - 66 - 75 - 67 - 73 - 66 - 64 - 56 - 98 - 47

MRT 22 (EPMI) 47 - 48 - 40 - 50 - 37 - 97 - 51 - 55 - 56 - 98 - 47

MRT 41 (EPSN) 58 - 59 - 57 - 80 - 46 - 42 - 27 - 28 - 21 - 29 - 18 - 17 - 32 - 31 - 30 - 39 - 41 - 48 - 47 - 98 - 56 - 77 - 58

MRT 59(EPMI) 47 - 48 - 40 - 39 - 30 - 31 - 35 - 34 - 53 - 36 - 37 - 97 - 51 - 55 - 56 - 98 - 47;

10) wprowadzenie nowych segmentów tras MRT 98

- 47 ORAZ 98 - 56 o granicach pionowych GND

- 550m/1.804 ft i szerokości 5 km oraz likwidacja segmentu 47 - 56;

11) zmianę granic ATZ Babice:
1. 52°18'55"N 020°46'01"E
2. 52°21'27"N 020°50'00"EW sektorze (mającym kształt
3. 52°17'37"N 020°59'37"Etrójkąta) o współrzędnych:
4. 52°16'05"N 021°00'12"E1. 52°16'31"N 020°56'19"E
ATZ Babice5. 52°15'48"N 020°56'34"E560mAMSL GND2. 52°15'48"N 020°56'34"E
6. 52°15'48"N 020°53'46"E3. 52°15'48"N 020°53'46"E
7. 52°15'47"N 020°52'47"E1. 52°16'31"N 020°56'19"E
8. 52°17'18"N 020°47'38"Edopuszcza się loty od GND
9. 52°18'21"N 020°47'27"Edo 290 m AMSL
1. 52°18'55"N 020°46'01"E
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 27 września 2007 r.