Zatwierdzenie zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2020.24

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123) zarządzam, co następuje:
§  1. 
Zatwierdzam zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ustalone decyzją nr 29.2020 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, zaopiniowane pozytywnie przez Wojewodę Lubelskiego.
§  2. 
Zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ustalone decyzją nr 29.2020 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.