Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2019.13

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam zmiany w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ustalony decyzją nr 381/2019 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodę Podkarpackiego.
§  2.  Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ustalony decyzją nr 381/2019 Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zmiany regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.