B.I.LP.2018.11.164

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2018 r.

DECYZJA Nr 177
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 września 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia Zbiorczego Programu Węglowego (ZPW), ustalenia Rezerwy Jednostek Dwutlenku Węgla (JDW), ceny jednostkowej JDW oraz Regulaminu sprzedaży w portalu aukcyjnym pn. "e-klimat"

ER.011.1.4.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadań wynikających z obowiązków Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, określonych m.in. w art. 33 ust. 3 pkt 1a, pkt 3-4 i pkt 8 oraz w art. 56 ust. 2 ustawy 3  - mając na względzie zarządzenie nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 2018 r., znak: ER.011.3.2018, zwane dalej "zarządzeniem LGW", postanawiam, co następuje:

§  1.  Niniejsza decyzja, w konkretyzacji postanowień zarządzenia LGW, zatwierdza Zbiorczy Program Węglowy (ZPW), o którym mowa w § 12 zarządzenia LGW, stanowiący załącznik nr 1 do decyzji.
§  2. 
1.  Niniejsza decyzja ustala także:
1) cenę jednostkową JDW, o której mowa w § 5 zarządzenia LGW, w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych, zero groszy) brutto;
2) Rezerwę JDW, o której mowa w § 16 zarządzenia LGW;
3) Regulamin sprzedaży w portalu aukcyjnym pn. "e-klimat", o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia LGW, stanowiący załącznik nr 2 do decyzji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu upublicznieniu, także w Biuletynie Informacji Publicznej LP.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Warszawa, 14 września 2018 r.

ZBIORCZY PROGRAM WĘGLOWY

Lp.RDLPNadleśnictwoDodatkowa ilość pochłoniętego CO2 (tony)/JDW
1.BiałystokPisz111 868
2.BiałystokPłaska4 205
3.BiałystokDojlidy33 625
4.KatowiceHerby47 166
5.KatowiceKoszęcin12 854
6.KatowiceUstroń8 546
7.KatowiceWisła4 780
8.KarkówGorlice8 656
9.ŁódźPrzedbórz56 674
10.PiłaKrucz23 781
11.PiłaTuczno25 132
12.PiłaWałcz116 328
13.PoznańOborniki6 997
14.RadomKozienice55 403
15.SzczecinDrawno39 725
16.SzczecinMyślibórz15 355
17.SzczecinekKarnieszewice47 650
18.ToruńDąbrowa74 478
19.WarszawaCelestynów81 526
20.WrocławMilicz55 717
21.Zielona GóraLubsko38 102
22.Zielona GóraTorzym40 351
23.Zielona GóraBytnica96 766
Podsumowanie:Podpis:
Wyprodukowane JDW: 1 005 685.
Ustalona rezerwa JDW: 70%.Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych
Ustalona wielkość sprzedaży JDW: 301 700.dr inż. Krzysztof Janeczko
Ustalona cena jednostkowa JDW: 9,26 zł netto -10 zł brutto (VAT 8%). Możliwy przychód: 3 017 000 zł brutto.
Sporządził:
Wydział Koordynacji Projektów Rozwojowych DGLP

ZAŁĄCZNIK Nr  2

REGULAMIN SPRZEDAŻY w e-klimat.lasy.gov.pl

§  1.  [Definicje, określenia i skróty]

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. e-klimat.lasy.gov.pl - aplikacja służąca do obsługi sprzedaży prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP).
2. klimat.lasy.gov.pl - strona internetowa projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe z zamieszczonymi na niej informacjami PGL LP oraz funkcjami logowania do e-klimat.lasy.gov.pl.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
4. Użytkownik - zarejestrowany w e-klimat.lasy.gov.pl przedsiębiorca lub jego przedstawiciel posiadający własny login i hasło dostępu do e-klimat.lasy.gov.pl, uprawniony do realizacji określonych czynności podczas obsługi e-klimat.lasy.gov.pl.
5. JDW - Jednostka Dwutlenku Węgla.
6. Alias przedsiębiorcy - pseudonim internetowy przedsiębiorcy wykorzystywany podczas prezentacji ofert w rankingu aukcji.
7. PGL LP - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
§  2.  [Warunki ogólne]
1.  Udział w sprzedaży jest dobrowolny.
2.  Sprzedaż dla Przedsiębiorców prowadzi Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych przez aplikację e-klimat.lasy.gov.pl.
3.  Sprzedaż za pośrednictwem aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl przeznaczona jest tylko dla Przedsiębiorców.
4.  Niezbędnymi warunkami uprawniającymi do uczestnictwa w sprzedaży w e-klimat.lasy.gov.pl są:

a) rejestracja Przedsiębiorcy w e-klimat.lasy.gov.pl,

b) akceptacja regulaminu e-klimat.lasy.gov.pl.

5.  Rejestracja odbywa się poprzez złożenie wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dla Przedsiębiorców wraz z danymi do faktury, w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Na podstawie danych znajdujących się w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym upoważniony pracownik Lasów Państwowych dokonuje rejestracji przedsiębiorcy w e-klimat.lasy.gov.pl.
6.  Dopuszczalne jest wysłanie przez Przedsiębiorcę wyżej wskazanych dokumentów na adres siedziby Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych (ulica Grójecka 127, 02-124 Warszawa). W celu przyśpieszenia procesu rejestracji Użytkownika konieczne jest, przed wysłaniem wypełnionych oraz podpisanych dokumentów drogą tradycyjną, dostarczenie ich skanów na adres e-mail pracownika Wydziału Koordynacji Projektów Rozwojowych, pana Rafała Frąckowiaka (adres e-mail: rafal.frackowiak@lasy.gov.pl).
7.  Potwierdzeniem rejestracji jest otrzymanie loginu i hasła startowego na adres e-mail przedstawiciela Przedsiębiorcy wskazany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej.
8.  Formularz rejestracyjny stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży w e-klimat.lasy.gov.pl.
9.  Ochrona danych osobowych Użytkowników e-klimat.lasy.gov.pl jest realizowana na podstawie obowiązujących przepisów, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie z "Klauzulą Informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych", zamieszczoną w klimat.lasy.gov.pl.
10.  Wszelkie dane dotyczące wyników sprzedaży w e-klimat.lasy.gov.pl poszczególnych Przedsiębiorców traktuje się jako informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, zdefiniowaną w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
11.  Dane dotyczące przebiegu oraz wyników sprzedaży poszczególnych Przedsiębiorców podlegają upublicznieniu po uzyskaniu zgody Przedsiębiorcy w trakcie rejestracji. Zgodę lub jej brak Przedsiębiorca określa na formularzu rejestracyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu sprzedaży w e-klimat.lasy.gov.pl.
§  3.  [Cena]
1.  Cena obowiązująca w sprzedaży JDW określana jest przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2.  Cena obowiązująca w sprzedaży JDW jest stała w ramach danej oferty sprzedaży i nie podlega zmianom w trakcie licytacji.
3.  Cena obowiązująca w sprzedaży JDW jest ceną brutto.
4.  Cena jest wyrażona w polskich złotych.
5.  Informacja o wysokości ceny zostanie udostępniona przed rozpoczęciem procedury sprzedaży.
§  4.  [Oferty sprzedaży]
1.  Oferta sprzedaży JDW zawiera ilość dwutlenku węgla w tonach, dodatkowo zakumulowaną w związku z ponadnormatywną realizacją działań z zakresu inżynierii ekosystemów leśnych.
2.  Sprzedaż w e-klimat.lasy.gov.pl odbywa się bez dogrywek.
3.  W ramach jednej oferty sprzedaży Przedsiębiorca może złożyć jedną ofertę zakupu.
§  5.  [Oferty zakupu]
1.  Uczestnictwo w procedurze sprzedaży w e-klimat.lasy.gov.pl możliwe jest po zidentyfikowaniu Użytkownika na podstawie unikatowego loginu i hasła.
2.  Użytkownik korzysta z e-klimat.lasy.gov.pl, logując się na swoje konto przy użyciu przycisku "Moduł Klient LP" na stronie internetowej klimat.lasy.gov.pl.
3.  Oferta zakupu zgłoszona z danego konta jest wiążąca dla Przedsiębiorcy, którego reprezentuje zarejestrowany Użytkownik.
4.  "Zasady rejestracji oraz bezpieczeństwo w pracy z aplikacją e-klimat.lasy.gov.pl zamieszczone są na stronie internetowej klimat.lasy.gov.pl.
5.  Minimalna ilość JDW w ofercie zakupu wynosi 1.
6.  Uczestnicząc w aukcji, Przedsiębiorca ma prawo wykorzystania aliasu Przedsiębiorcy podanego w trakcie rejestracji. PGL LP zastrzega sobie prawo do zablokowania aliasu o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą lub naruszającej dobra innych uczestników licytacji.

Wykorzystanie aliasu jest równoznaczne z niewyrażeniem zgody, o której mowa w § 2 ust. 11.

§  6.  [Zmienne licytacyjne]
1.  Jedyną zmienną licytacyjną jest ilość JDW w ofercie zakupu.
2.  Cena nie stanowi zmiennej licytacyjnej.
§  7.  [Algorytm przypisu JDW]
1.  W przypadku, gdy suma ofert zakupu JDW jest równa lub nie przekracza ilości JDW ujętej w ofercie sprzedaży, przypis JDW jest równy ofercie zakupu.
2.  W przypadku, gdy suma ofert zakupu JDW przekracza ilość JDW ujętą w ofercie sprzedaży, przypis JDW następuje w wyniku redukcji proporcjonalnej.
§  8.  [Wyniki aukcji, umowy]
1.  Z chwilą ogłoszenia, w formie komunikatu Dyrektora Generalnego LP na stronie internetowej klimat.lasy.gov.pl, wyników sprzedaży, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży JDW z przedsiębiorcą, który uzyskał przypis JDW.
2.  Strony zobowiązane są potwierdzić zawarcie umowy - na piśmie.
3.  Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.
4.  Potwierdzenie zawarcia umowy w formie obustronnie podpisanej umowy między jednostką administracyjną Lasów Państwowych lub jej pełnomocnikiem, ustanowionym zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a Przedsiębiorcą winno nastąpić w terminie do 14 dni, liczonych od dnia następnego po ogłoszeniu ostatecznych wyników sprzedaży w e-klimat.lasy.gov.pl.
5.  Po uzgodnieniu z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy w drodze korespondencyjnej, Przedsiębiorca zobowiązany jest do skutecznego dostarczenia podpisanej przez siebie umowy w terminie do 14 dni liczonych od dnia następnego po ogłoszeniu ostatecznych wyników sprzedaży w e-klimat.lasy.gov.pl. Niedotrzymanie przez Przedsiębiorcę powyższego terminu oznacza, że zawarcie umowy nie zostało potwierdzone na piśmie.
6.  Brak pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy w terminie uprawnia PGL LP do odstąpienia od umowy.
7.  Faktura VAT z tytułu realizacji umowy wystawiana jest w terminie 14 dni od daty uzyskania jej potwierdzenia na piśmie.
8.  Certyfikaty potwierdzające nabycie JDW zostaną przekazane Kupującemu w terminie 14 dni od potwierdzenia zapłaty faktury określonej w ust. 7.
§  9.  [Skargi na przebieg licytacji, odwołania, oferty omyłkowe, unieważnienie aukcji]
1.  PGL LP nie odpowiada za skutki złożenia oferty omyłkowej.
2.  W przypadku wystąpienia po stronie PGL LP błędów techniczno-informatycznych lub proceduralnych, polegających na naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu, Przedsiębiorcy służy prawo złożenia odwołania do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników sprzedaży w e-klimat.lasy.gov.pl.
3.  Decyzję co do zasadności reklamacji podejmuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych w porozumieniu z Dyrektorem Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.
4.  Termin podjęcia ostatecznej decyzji upływa w ciągu 14 dni od daty skutecznego dostarczenia reklamacji.
5.  PGL LP zastrzega sobie prawo do odwołania aukcji w części lub w całości na każdym jej etapie. Informacja o powodach odwołania zostanie niezwłocznie podana do wiadomości w postaci komunikatu na stronie klimat.lasy.gov.pl lub w innej formie.
6.  Poprawa i aktualizacja danych Przedsiębiorcy odbywa się przez ponowne złożenie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dla Przedsiębiorców.

Powyższy regulamin akceptuję:

..........................................

(data i podpis Klienta)

Załącznik Nr  1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Dane do rejestracji w aplikacji e-klimat.lasy.gov.pl

Nazwa:
Ulica/ nr domu:E-mail:
Kod pocztowy:Poczta:
Miejscowość:Telefon:
NIP:REGON:
Alias nazwy wykorzystywany na potrzeby aukcji (pole nieobowiązkowe, wykorzystanie aliasu jest równoznaczne z niewykorzystaniem znaku graficznego przedsiębiorcy):
W ramach uczestnictwa w aukcjach wyrażam zgodę na upublicznienie:
a) nazwy- tak□ - nie
b) osiągniętego przypisu JDW- tak□ - nie
c) znaku graficznego- tak□ - nie
Przedstawiciele przedsiębiorcy:1Imię:Nazwisko:
E-mail:Telefon:
2Imię:Nazwisko:
E-mail:Telefon:
3Imię:Nazwisko:
E-mail:Telefon:
Oświadczenie Przedstawiciela/ i Przedsiębiorcy:data oraz czytelny podpis Przedstawiciela/ i Przedsiębiorcy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa oraz pozostałe jednostki organizacyjne PGL LP, w tym przez Zakład Informatyki Lasów Państwowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
Zapoznałem się z Regulaminem portalu e-klimat.lasy.gov.pl przyjmuję go do wiadomości i stosowania.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219) na podany adres e-mail na temat związany z realizacją sprzedaży przeprowadzanej na portalu e-klimat.lasy.gov.pl. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219) w formie wiadomości tekstowej SMS na podany numer telefonu na temat związany z realizacją sprzedaży przeprowadzanej na portalu e-klimat.lasy.gov.pl. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Data i czytelny podpis
Przedsiębiorcy/ Pełnomocnika Przedsiębiorcy:
Wprowadził do bazyData wprowadzenia
(wypełnia pracownik LP)(wypełnia pracownik LP)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: "RODO") Dyrekcja Generalna LP informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, tel. 22 58 98 100, e-mail: sekretariat@lasy.gov.pl (dalej: "DGLP").

2. DGLP wyznaczyła osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub pod adresem e-mail dane.osobowe@lasy.gov.pl.

3. DGLP przetwarza Pani/Pana dane w celu:

a) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do DGLP (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego);

b) koordynowania oraz sprawowania nadzoru nad działalnością dyrektorów RDLP oraz kierowników innych jednostek organizacyjnych LP o zasięgu krajowym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z § 33 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz § 8 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 18 maja 1994 r.);

c) zabezpieczenia ewentualnych roszczeń DGLP, jeżeli takie roszczenia powstaną, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DGLP polegającego na obronie przed roszczeniami osób trzecich lub dochodzeniu swoich roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) zawarcia i realizacji umowy - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy;

e) założenia konta niezbędnego do złożenia zamówienia i udziału w sprzedaży JDW na portalu e-klimat.lasy.gov.pl - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta i korzystania z dostępnych w nim funkcjonalności;

f) dopełnienia obowiązków podatkowych ciążących na administratorze danych osobowych.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. jednostkom organizacyjnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP, w tym Zakładowi Informatyki Lasów Państwowych. Dodatkowo odrębnym podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj. do czasu rozpoznania złożonego przez Pani/Pana wniosku lub skargi lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania dot. sporu powstałego z DGLP. Dane będą przechowywane przez okres do 25 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści danych, ich modyfikacji (sprostowania, uaktualnienia), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 15-21 RODO).

7. Dane nie będą przekazywane poza terytorium EOG.

8. DGLP oświadcza, że podczas przetwarzania danych nie wykorzystuje mechanizmu profilowania.

9. W przypadkach uznania, że przetwarzanie danych przez DGLP narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia działań, o których mowa w pkt 3.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych:

.................................................................................

(data oraz podpis Przedsiębiorcy)

.................................................................................

(data oraz podpis Przedstawiciela Przedsiębiorcy)

.................................................................................

(data oraz podpis Przedstawiciela Przedsiębiorcy)

..................................................................................

(data oraz podpis Przedstawiciela Przedsiębiorcy)

Załącznik Nr  2

UMOWA nr ......................

zawarta ...................... w Warszawie

pomiędzy:

Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą Warszawie, ul. Grójecka 127, 02-124 Warszawa, NIP: 5250010901, reprezentowaną przez Andrzeja Koniecznego - dyrektora generalnego Lasów Państwowych, zwaną dalej "Sprzedającym",

a ....................................................................................................................................................

z siedzibą w ................................................................................................. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ........... ..........., NIP: .............................., Regon: .........................................., reprezentowaną przez ........................................................................................., zwaną dalej "Kupującym".

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych oraz ........................................................................... będą w dalszej części umowy określane łącznie "Stronami".

§  1.  Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia i rozstrzygnięcia internetowej procedury aukcyjnej Lasów Państwowych na portalu www.e-klimat.lasy.gov.pl oraz zgodnie z zarządzeniem nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 września 2018 r., znak ER.011.1.3.2018, i Regulaminu Aukcji JDW.
§  2.  Sprzedający zobowiązuje się przenieść na Kupującego prawo własności i wydać Kupującemu certyfikaty Jednostek Dwutlenku Węgla (zwanymi dalej JDW), z których każda jednostka odpowiada jednej tonie dwutlenku węgla pochłanianego przez wydzielone drzewostany w efekcie zjawiska dodatkowości, uzyskanego dzięki realizowanym działaniom Lasów Państwowych w ramach projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe.
§  3.  Certyfikaty JDW, będące przedmiotem internetowej sprzedaży aukcyjnej na portalu www.e-klimat.lasy.gov.pl, są dobrowolnymi, potwierdzonymi przez Sprzedającego poświadczeniami dodatkowo pochłoniętego, w wyniku realizacji projektu Leśne Gospodarstwa Węglowe, dwutlenku węgla. Równowartość przychodów uzyskanych przez Sprzedającego ze sprzedaży JDW przeznaczona będzie na wybrane przez Kupującego cele proekologiczne i prospołeczne, co definiuje ideę certyfikatów JDW i całego projektu jako dobrowolne, promocyjne działania w interesie publicznym.
§  4. 
1.  Realizacja sprzedaży certyfikatów JDW nastąpiła w efekcie uruchomionej internetowej aukcji.
2.  Własność certyfikatów JDW przechodzi na Kupującego w momencie zaksięgowania na koncie Sprzedającego kwoty równej cenie sprzedaży JDW.
3.  Certyfikaty będą możliwe do obioru dla Kupującego w siedzibie Sprzedającego w terminie 14 dni od daty uznania konta Sprzedającego.
4.  Na wniosek Sprzedającego certyfikaty mogą zostać przekazane Kupującemu za pośrednictwem kuriera, opłaconego przez Kupującego, w terminie określonym w § 4 pkt 3 niniejszej umowy.
5.  W wypadku zaniechania przez Kupującego zapłaty należności za nabyte JDW, nabyte w drodze aukcji internetowej, Sprzedający może żądać kary umownej w wysokości 20% wartości nabytych w drodze aukcji JDW. W takim przypadku Sprzedający ma prawo nałożyć na Kupującego karę umowną w formie pisemnego wezwania do zapłaty.
§  5.  Cena jednej Jednostki Dwutlenku Węgla (1 JDW), zgodnie z decyzją nr 177 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 25 września 2018 r., wynosi 9,26 zł (słownie: dziewięć złotych, dwadzieścia sześć groszy) netto i 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych, zero groszy) brutto.
§  6. 
1.  Za sprzedane JDW Sprzedający wystawi na Kupującego fakturę VAT w terminie 14 dni od otrzymania podpisanej umowy.
§  7. 
1.  W przypadku wskazania przez Kupującego wyraźnych błędów i nieprawidłowości związanych z zakupem JDW, Kupujący ma prawo złożyć pisemną reklamację do Sprzedającego w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników sprzedaży w e-klimat.lasy.gov.pl.
2.  Reklamacja rozpatrywana jest przez Sprzedającego w terminie do 14 dni od dnia jej skutecznego doręczenia do Sprzedającego. W każdym przypadku, w celu pomyślnego dla obu Stron załatwienia sprawy, przebieg reklamacji utrwala się w formie protokołu reklamacyjnego ze wskazaniem obustronnie uzgodnionych ustaleń.
3.  Strony zgodnie postanawiają, że nie będą rościć względem siebie praw do zadośćuczynienia w przypadku braku możliwości realizacji niniejszej umowy spowodowanym zaistnieniem nieprzewidzianego, zewnętrznego zdarzenia losowego.
§  8. 
1.  Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie.
2.  W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, Strony poddadzą spór sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
3.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.
4.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron.
Sprzedający:Kupujący:
1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) stanowi, że Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. § 6 Statutu Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 1a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa; art. 33 ust. 3 pkt 8 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych organizuje wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych; art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach stanowi, że środkami funduszu leśnego dysponuje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.