Zatwierdzenie statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2017.60

Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 2017 r.

DECYZJA Nr 203
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
Zatwierdza się statut Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, uchwalony uchwałą nr 119/III/2017 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia statutu.
§  2. 
Statut, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do decyzji.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT WYŻSZEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W SZCZYTNIE

SZCZYTNO 2017

SPIS TREŚCI

Dział I. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (§§ 1-53)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne (§§ 1-8)

Rozdział 2. Zadania Uczelni (§§ 9-11)

Rozdział 3. Organy Uczelni i ich kompetencje (§§ 12-42)

Rozdział 4. Organizacja Uczelni (§§ 43-53)

Dział II. Komisje wyborcze Uczelni (§§ 54-57)

Dział III. Pracownicy Uczelni (§§ 58-84)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne (§§ 58-63)

Rozdział 2. Nauczyciele akademiccy (§§ 64-82)

Rozdział 3. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (§§ 83-84)

Dział IV. Administracja i gospodarka Uczelni (§§ 85-93)

Rozdział 1. Administracja (§§ 85-87)

Rozdział 2. Kanclerz i kwestor (§§ 88-90)

Rozdział 3. Gospodarka Uczelni (§§ 91-93)

Dział V. Studia, studenci i doktoranci (§§ 94-102)

Rozdział 1. Organizacja studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających (§§ 94-96)

Rozdział 2. Prawa i obowiązki studentów i doktorantów (§§ 97-99)

Rozdział 3. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów (§§ 100-102)

Dział VI. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni (§ 103)

Dział VII. Postanowienia końcowe (§§ 104-106)

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1. Sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Załącznik Nr 2. Godło Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Załącznik Nr 3. Buzdygan

Załącznik Nr 4. Łańcuch rektorski

Załącznik Nr 5. Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr 6. Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr 7. Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr 8. Łańcuch dziekański

Załącznik Nr 9. Wzór medalu "Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno"

Dział  I.

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Misją Uczelni jest odkrywanie i przekazywanie prawdy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez prowadzenie badań, kształcenie kadr naukowych, doktorantów, studentów, słuchaczy, uczestników kursów i szkoleń oraz jej upowszechnianie.

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1. 
1. 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zwana dalej "Uczelnią", jest publiczną szkołą wyższą - uczelnią służb państwowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostką organizacyjną Policji w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o Policji".
2. 
Uczelnia ma osobowość prawną. Siedzibą Uczelni jest Szczytno.
3. 
Uczelnia może używać nazwy skróconej: "WSPol".
4. 
Uczelnia może używać nazw w tłumaczeniu na języki obce:
1)
w języku angielskim: Police Academy in Szczytno;
2)
w języku francuskim: L’École Supérieure de la Police à Szczytno;
3)
w języku łacińskim: Academia Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno;
4)
w języku niemieckim: Polizeihochschule in Szczytno;
5)
w języku rosyjskim: Высшая школа полиции в г. Щитно.
5. 
Nadzór nad zgodnością działań Uczelni z przepisami prawa i statutem, a także nad prawidłowością wydatkowania środków publicznych sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
6. 
Podstawowym zadaniem Uczelni jest kształcenie i szkolenie funkcjonariuszy Policji.
7. 
Uczelnia może kształcić również osoby niebędące funkcjonariuszami Policji.
8. 
Uczelnia posiada:
1)
Sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którego wzór określa załącznik nr 1 do statutu;
2)
Godło Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, którego wzór określa załącznik nr 2 do statutu.
9. 
Insygniami komendanta-rektora są:
1)
buzdygan, którego wzór określa załącznik nr 3 do statutu;
2)
łańcuch rektorski, którego wzór określa załącznik nr 4 do statutu.
10. 
Insygnium prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego jest łańcuch prorektorski, którego wzór określa załącznik nr 5 do statutu.
11. 
Insygnium prorektora do spraw studenckich jest łańcuch prorektorski, którego wzór określa załącznik nr 6 do statutu.
12. 
Insygnium prorektora do spraw studiów jest łańcuch prorektorski, którego wzór określa załącznik nr 7 do statutu.
13. 
Insygnium dziekana jest łańcuch dziekański, którego wzór określa załącznik nr 8 do statutu.
14. 
Wykorzystywanie nazwy lub Godła Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w celach komercyjnych wymaga zgody komendanta-rektora.
§  2. 
Uczelnia organizuje uroczystości policyjne zgodnie z ceremoniałem policyjnym.
§  3. 
1. 
Stałą Uroczystością Uczelni jest inauguracja roku akademickiego z immatrykulacją oraz Święto Policji.
2. 
Inne uroczystości Uczelni, w tym ich przebieg i ceremoniał, mogą być ustalane przez Senat lub komendanta-rektora.
§  4. 
1. 
Komendant-rektor, prorektorzy i dziekani noszą podczas uroczystości, o których mowa w § 3 ust. 1, insygnia pełnionych funkcji.
2. 
Uroczystości, o których mowa w § 3 ust. 1, odbywają się z udziałem pocztu sztandarowego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
3. 
Członkowie organów kolegialnych niebędący funkcjonariuszami Policji, podczas uroczystości, o których mowa w § 3 ust. 1, noszą togi i birety według wzorów określonych odpowiednio przez Senat i radę wydziału, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 
W przypadku, gdy osoba wchodzi w skład zarówno Senatu, jak i rady podstawowej jednostki organizacyjnej, nosi togę i biret określony dla Senatu.
§  5. 
1. 
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie nawiązuje do chlubnych tradycji Polskiej Policji, podkreślając rolę etosu w policyjnej służbie. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie przechowuje pamięć o poświęceniu polskich policjantów oraz ich zaangażowaniu w walkę o niepodległość Polski.
2. 
W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie znajduje się Izba Pamięci Polskiej Policji, w której gromadzi się pamiątki związane z historią Polskiej Policji i Uczelni.
§  6. 
1. 
Uczelnia kieruje się zasadami wolności nauczania i badań naukowych.
2. 
Uczelnia jest autonomiczna.
3. 
Społeczność akademicką stanowią:
1)
nauczyciele akademiccy;
2)
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi;
3)
studenci i doktoranci;
4)
słuchacze;
5)
uczestnicy kursów dokształcających i szkoleń.
§  7. 
Komendant-rektor jest rektorem Uczelni i kierownikiem jednostki organizacyjnej Policji.
§  8. 
1. 
Komendant-rektor może nadawać osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zasłużonym dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie medal "Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno" po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu.
2. 
Wzór medalu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 9 do statutu.
3. 
Poszczególnym gmachom i audytoriom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie mogą być nadawane imiona osób szczególnie zasłużonych dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zasłużonych dla Uczelni.
4. 
W sprawach, o których mowa w ust. 3, decyduje komendant-rektor po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu.

Rozdział  2.

Zadania Uczelni

§  9. 
1. 
Podstawowymi zadaniami Uczelni są:
1)
kształcenie studentów i doktorantów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
2)
wychowywanie studentów i doktorantów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
3)
prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
4)
kształcenie i promowanie kadr naukowych;
5)
upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz informacyjnych;
6)
prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
7)
stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów i doktorantów;
8)
działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
9)
stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych;
10)
prowadzenie polityki w ramach programów wymiany naukowej;
11)
prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej na potrzeby działalności dydaktycznej, naukowej i badawczej Uczelni;
12)
zadania Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji;
13)
monitorowanie kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynków pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów.
2. 
Zadania Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji określa Komendant Główny Policji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może zlecić Uczelni wykonanie zadania związanego z działaniem Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji, jeżeli zadanie to jest niezbędne ze względu na potrzeby bezpieczeństwa publicznego, ochronę ludności lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.
§  10. 
1. 
Uczelnia prowadzi studia wyższe pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
2. 
Uczelnia prowadzi studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia.
§  11. 
1. 
Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
2. 
Szczegółowe warunki odbywania szkoleń i doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz funkcjonariuszy innych służb i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ich rodzaje, formy oraz organizację określają odrębne przepisy.
3. 
Uczelnia prowadzi szkolenia i doskonalenie zawodowe dla funkcjonariuszy i pracowników innych służb państwowych i podmiotów, realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, na warunkach i zasadach określonych odrębnie.
4. 
Uczelnia przeprowadza egzaminy na stopnie policyjne w trybie określonym w odrębnych przepisach.
5. 
Uczelnia może przeprowadzać postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział  3.

Organy Uczelni i ich kompetencje

§  12. 
1. 
Organami Uczelni są organy kolegialne i jednoosobowe.
2. 
Organami kolegialnymi Uczelni są Senat i rady wydziałów.
3. 
Organami jednoosobowymi Uczelni są komendant-rektor i dziekani.
4. 
Wybór Senatu odbywa się do końca czerwca roku wyborów.
5. 
Wybór rad wydziałów odbywa się do końca maja roku wyborów.
6. 
Prorektor do spraw studenckich, prorektor do spraw studiów, dziekani i prodziekani są powoływani w drodze konkursu.
§  13. 
1. 
Kadencja organów kolegialnych Uczelni, dziekanów, prodziekanów, osób pełniących funkcje z wyboru, oraz funkcje prorektorów, z wyłączeniem prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego, trwa cztery lata i rozpoczyna się jednocześnie z dniem 1 września roku wyborów, a kończy się z dniem 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja.
2. 
Udział członków w posiedzeniach organów kolegialnych i wyłonionych przez te organy komisjach jest obowiązkowy.
3. 
Organizację wewnętrzną oraz zasady działania organów kolegialnych, w tym zasady obrad organów i prac komisji w zakresie nieuregulowanym w statucie, określają regulaminy uchwalone przez te organy.
4. 
Organy kolegialne podejmują uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby ich członków, chyba że ustawa lub statut określają wyższe wymagania.
5. 
Tryb wyboru oraz czas trwania kadencji przedstawicieli studentów i doktorantów w organach kolegialnych określają odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
6. 
Organy kolegialne Uczelni pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji.
§  14. 
1. 
W skład Senatu wchodzą:
1)
komendant-rektor - jako przewodniczący;
2)
prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego;
3)
przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy - w liczbie 9;
4)
przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy - w liczbie 1;
5)
przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi - w liczbie 1;
6)
przedstawiciele studentów i doktorantów - w liczbie 4, z tym że liczba przedstawicieli każdej z tych grup ustalana jest przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy.
2. 
W posiedzeniach Senatu z głosem doradczym uczestniczą: kanclerz, kwestor, dyrektor Biblioteki oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku. W posiedzeniach Senatu uczestniczą także prorektor do spraw studiów i prorektor do spraw studenckich oraz dziekani.
3. 
Ze względu na przedmiot obrad w posiedzeniach Senatu mogą uczestniczyć - z głosem doradczym - inne osoby zaproszone przez przewodniczącego obradom Senatu.
4. 
Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 3 - 5, są wybierani na ogólnych zebraniach wyborczych tych grup, a wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza.
5. 
Wybór przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 6, następuje po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata. Liczba zgłaszanych kandydatów jest nieograniczona, a wybór następuje zwykłą większością głosów. Szczegółowy tryb wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 6, określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
§  15. 
1. 
Do kompetencji Senatu należy:
1)
uchwalanie statutu i jego zmian;
2)
uchwalanie regulaminów studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz ich zmian;
3)
ustalanie głównych kierunków działalności Uczelni, w tym uchwalanie strategii rozwoju Uczelni;
4)
ustalanie zasad działania Uczelni oraz wytycznych dla rady wydziału w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni;
5)
przyjmowanie informacji dotyczącej sprawozdania rocznego komendanta-rektora z działalności Uczelni oraz z wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni za rok poprzedni;
6)
podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia filii zamiejscowej podstawowej jednostki organizacyjnej;
7)
podejmowanie uchwał w sprawie uruchomienia i zniesienia kierunku studiów;
8)
wyrażanie zgody na zawarcie przez komendanta-rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym;
9)
wyrażanie opinii społeczności akademickiej Uczelni oraz wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez komendanta-rektora albo co najmniej pięciu członków Senatu, a także przez rady wydziałów;
10)
ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej dla poszczególnych kierunków studiów;
11)
ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy;
12)
określenie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych, a także stacjonarnych studiach doktoranckich na dany rok akademicki;
13)
opiniowanie kandydatur osób fizycznych, organizacji i instytucji do nadania medalu "Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno";
14)
określanie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, studentów i doktorantów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;
15)
uchwalanie wytycznych do tworzenia programów kształcenia, planów studiów, planów studiów doktoranckich;
16)
uchwalanie wytycznych do tworzenia planów i programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń;
17)
określenie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych;
18)
określenie zasad oraz trybu powierzania nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określonych w ustawie;
19)
uchwalenie regulaminu dotyczącego zasad i trybu przyznawania nagród komendanta-rektora nauczycielom akademickim niebędącym funkcjonariuszami;
20)
uchylanie uchwał rady wydziału sprzecznych z ustawą, statutem, uchwałą Senatu, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi lub naruszających ważny interes Uczelni;
21)
określanie zasad pobierania opłat, wiążących komendanta-rektora przy zawieraniu umowy związanej z odbywaniem studiów i za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania - w całości lub części - z tych opłat studentów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Określanie wzoru umowy związanej z odbywaniem studiów i za usługi edukacyjne;
22)
określanie zasad pobierania opłat, wiążących komendanta-rektora przy zawieraniu umowy związanej z odbywaniem studiów doktoranckich i za usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania - w całości lub części - z tych opłat doktorantów, w szczególności tych, którzy osiągają wybitne wyniki w nauce lub uczestniczyli w międzynarodowych programach stypendialnych, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Określanie wzoru umowy związanej z odbywaniem studiów doktoranckich i za usługi edukacyjne;
23)
uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, a także zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
24)
uchwalanie regulaminu Senatu;
25)
zatwierdzenie wzoru uczelnianego dyplomu ukończenia studiów;
26)
określanie organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się;
27)
podejmowanie uchwał odwołujących prorektorów na zasadach art. 78 ust. 1, 2 i 4, ustawy.
2. 
Do kompetencji Senatu należy także:
1)
uchwalanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni;
2)
uchwalenie, na zasadach określonych w ustawie, programu naprawczego Uczelni oraz przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych okresowych sprawozdań z jego wykonania;
3)
zatwierdzanie sprawozdania finansowego Uczelni zgodnie z przepisami o rachunkowości;
4)
ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;
5)
wyrażanie zgody na:
a)
zbycie lub obciążenie mienia, którego wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 250 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez NBP, według stanu z dnia wystąpienia o zgodę do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,
b)
przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenie spółki lub fundacji,
c)
przyjęcie lub odrzucenie spadku, zapisu, darowizny o wartości przekraczającej 500 000 zł,
d)
zaciągnięcie zobowiązań pieniężnych, w tym kredytów bankowych o wartości jednostkowej powyżej 2 000 000 zł;
6)
korzystanie z uprawnień wynikających wprost z zapisów ustawy.
3. 
Komendant-rektor lub senatorzy w liczbie co najmniej 50% statutowego składu Senatu mogą złożyć wniosek w sprawie zmian statutu.
4. 
Senatorzy składają wniosek wraz z uzasadnieniem przewodniczącemu Senatu, który wprowadza go do porządku obrad najbliższego posiedzenia Senatu.
5. 
Po uchwaleniu przez Senat przyjęcia wniosku w sprawie zmian statutu, przewodniczący kieruje wniosek do odpowiedniej komisji senackiej.
6. 
Projekt zmian w statucie przedstawia na posiedzeniu Senatu przewodniczący przedmiotowej komisji senackiej.
7. 
Senat podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian do statutu większością co najmniej 2/3 głosów swojego statutowego składu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających na Uczelni.
§  16. 
1. 
Posiedzenia Senatu są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. 
Posiedzenia Senatu zwołuje i przewodniczy im komendant-rektor, a pod jego nieobecność prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego.
3. 
Zwyczajne posiedzenia Senatu zwołuje komendant-rektor z własnej inicjatywy co najmniej raz w semestrze lub na wniosek 1/3 statutowej liczby członków Senatu.
4. 
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu zwołuje komendant-rektor z własnej inicjatywy albo prorektor z własnej inicjatywy w sytuacji określonej w ust. 2 lub na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Senatu w terminie pięciu dni, licząc od dnia zgłoszenia wniosku.
5. 
Przewodniczący posiedzenia Senatu może w razie potrzeby zapraszać na posiedzenia Senatu osoby niewchodzące w jego skład. Osobom tym przysługuje głos doradczy.
§  17. 
1. 
Zawiadomienie o posiedzeniu zwyczajnym powinno być doręczone członkom Senatu i osobom zaproszonym na piśmie lub drogą elektroniczną nie później niż w terminie dziesięciu dni przed posiedzeniem.
2. 
Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym powinno być niezwłocznie doręczone członkom Senatu i osobom zaproszonym na piśmie lub drogą elektroniczną.
3. 
W zawiadomieniu należy podać porządek posiedzenia. Do zawiadomienia o posiedzeniu zwyczajnym powinny być w miarę możliwości załączone materiały będące przedmiotem obrad Senatu.
4. 
Senat może dokonać zmiany porządku posiedzenia na wniosek osoby przewodniczącej posiedzeniu lub członka Senatu zgłoszony przed rozpoczęciem obrad.
5. 
Niemożność uczestnictwa w posiedzeniach Senatu powinna być zgłoszona przewodniczącemu Senatu drogą elektroniczną, na piśmie lub telefonicznie.
6. 
Zgłoszenie nieobecności powinno nastąpić przed terminem posiedzenia, nie później jednak niż na jeden dzień przed zaplanowanym terminem posiedzenia.
§  18. 
1. 
Uchwały Senatu wymagają formy pisemnej. Uchwały są rejestrowane w "Rejestrze uchwał", który prowadzi komórka administracji właściwa do spraw organizacji pracy komendanta-rektora.
2. 
Posiedzenia Senatu są protokołowane i mogą być rejestrowane w sposób umożliwiający odtworzenie dźwięku lub obrazu. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Senatu oraz protokolant.
3. 
Protokoły posiedzeń Senatu i uchwały Senatu są jawne.
§  19. 
1. 
Senat powołuje, ustala ich skład i rozwiązuje stałe oraz doraźne komisje senackie.
2. 
Komisje senackie są organami doradczymi i w zakresie swoich kompetencji przedkładają Senatowi opracowania, stanowiska lub opinie w przedmiotowych sprawach.
3. 
W skład komisji senackich, oprócz członków Senatu, mogą wchodzić także inne osoby z głosem doradczym.
4. 
Kadencja stałych komisji senackich rozpoczyna się z dniem ich powołania i kończy wraz z upływem kadencji Senatu.
5. 
Komisje doraźne są powoływane do rozpatrzenia określonej sprawy i rozwiązywane są przez Senat po jej załatwieniu.
6. 
Członkowie komisji senackich wybierają spośród swego grona przewodniczącego komisji.
§  20. 
1. 
Obsługę administracyjną Senatu zapewnia komórka administracji właściwa do spraw organizacji pracy komendanta-rektora.
2. 
Zasady archiwizacji dokumentacji pracy Senatu określają odrębne przepisy.
§  21. 
1. 
Mandat senatora wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
1)
śmierci;
2)
pisemnego zrzeczenia się mandatu;
3)
odwołania lub zwolnienia ze stanowiska lub funkcji, z którą wiązało się członkostwo w Senacie;
4)
stwierdzenia nieważności wyboru;
5)
objęcia stanowiska lub funkcji, których łączenia z pełnioną funkcją lub mandatem zakazuje ustawa lub statut;
6)
utraty biernego lub czynnego prawa wyborczego.
2. 
Wygaśnięcie mandatu stwierdza Uczelniana Komisja Wyborcza.
§  22. 
1. 
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Senatu pochodzącego z wyboru, w warunkach określonych w § 21, przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. 
Wyborów uzupełniających do Senatu nie przeprowadza się w sytuacji, gdy do końca jego kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy.
3. 
Do trybu przeprowadzania wyborów uzupełniających stosuje się przepisy dotyczące wyboru członków Senatu.
§  23. 
1. 
W skład rady wydziału wchodzą:
1)
dziekan jako jej przewodniczący;
2)
prodziekani;
3)
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnieni w Uczelni jako w podstawowym miejscu pracy;
4)
przedstawiciele:
a)
pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w wydziale, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy,
b)
pracowników wydziału niebędących nauczycielami akademickimi,
c)
studentów i doktorantów wydziału.
2. 
Jeżeli liczba nauczycieli akademickich wymienionych w ust. 1 pkt 3 przekracza 30 osób, rada wydziału może uchwalić, że w skład rady wchodzi ustalona przez nią liczba wybranych - zgodnie z regulaminem - przedstawicieli tej grupy, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. 
Przedstawiciele, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, są wybierani na ogólnych zebraniach wyborczych tych grup, przeprowadzonych przez Wydziałową Komisję Wyborczą.
4. 
Tryb wyboru przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
5. 
W posiedzeniach rady wydziału uczestniczą - z głosem doradczym - przedstawiciele związków zawodowych działających na Uczelni, po jednym z każdego związku.
6. 
Ze względu na przedmiot obrad w posiedzeniach rady wydziału mogą uczestniczyć - z głosem doradczym - inne osoby zaproszone przez przewodniczącego obradom rady wydziału.
7. 
Proporcje składu rady wydziału:
1)
nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego stanowią więcej niż połowę składu rady wydziału;
2)
przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich stanowią nie mniej niż 10% składu rady wydziału;
3)
przedstawiciele studentów i doktorantów stanowią nie mniej niż 20% składu rady wydziału;
4)
przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowią nie więcej niż 10% składu rady wydziału; co najmniej jedna osoba.
8. 
Liczbę wybieranych członków grup społeczności akademickiej, o której mowa w ust. 7 pkt 2 - 4, ustala proporcjonalnie do liczebności tych grup wydziałowa komisja wyborcza według stanu w dniu 1 stycznia roku wyborów. Liczba przedstawicieli studentów i liczba przedstawicieli doktorantów ustalane są z uwzględnieniem art. 67 ust. 4 ustawy.
§  24. 
1. 
Do wygaśnięcia mandatu członka rady wydziału stosuje się odpowiednio § 21 ust. 1 i § 22 statutu.
2. 
Wygaśnięcie mandatu członka rady wydziału stwierdza Wydziałowa Komisja Wyborcza.
§  25. 
1. 
Posiedzenia rady wydziału są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. 
Posiedzenia rady wydziału zwołuje i przewodniczy im dziekan lub prodziekan albo inna upoważniona osoba.
3. 
Zwyczajne posiedzenia rady wydziału zwołuje z własnej inicjatywy dziekan albo prodziekan lub inna upoważniona osoba co najmniej raz na kwartał lub na wniosek 1/3 statutowej liczby członków rady wydziału.
4. 
Nadzwyczajne posiedzenia rady wydziału zwołuje i przewodniczy im dziekan, a pod jego nieobecność prodziekan lub inna upoważniona osoba z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 liczby członków rady wydziału w terminie siedmiu dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. 
Zawiadomienie o posiedzeniu rady wydziału wraz z porządkiem obrad powinno być doręczone członkom rady wydziału i osobom zaproszonym na piśmie lub drogą elektroniczną w terminie nie później niż pięć dni przed posiedzeniem.
6. 
Do zawiadomienia o posiedzeniu zwyczajnym powinny być w miarę możliwości załączone materiały będące przedmiotem obrad rady wydziału.
§  26. 
1. 
Rada wydziału powołuje i rozwiązuje stałe oraz doraźne komisje, a także ustala ich skład.
2. 
Komisje rady wydziału są organami doradczymi i w zakresie swoich kompetencji przedkładają radzie wydziału opracowania, stanowiska lub opinie w przedmiotowych sprawach.
3. 
W skład komisji, oprócz członków rady wydziału, mogą wchodzić także inne osoby z głosem doradczym.
4. 
Kadencja stałych komisji rady wydziału rozpoczyna się z dniem ich powołania i kończy wraz z upływem kadencji rady wydziału.
5. 
Komisje doraźne są powoływane do rozpatrzenia określonej sprawy i rozwiązywane po jej załatwieniu.
6. 
Członkowie komisji rady wydziału wybierają spośród swego grona przewodniczącego komisji.
§  27. 
1. 
Do kompetencji rady wydziału należy:
1)
ustalanie ogólnych kierunków działalności wydziału, w tym uchwalanie strategii rozwoju wydziału zgodnej ze strategią Uczelni;
2)
uchwalanie planów studiów i programów kształcenia, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu studenckiego zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat;
3)
uchwalanie planów studiów doktoranckich i programów kształcenia, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat;
4)
uchwalanie planów i programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz szkoleń zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Senat;
5)
uchwalanie wniosków w sprawie uruchomienia i zniesienia kierunków studiów;
6)
uchwalanie wniosku o utworzenie studiów doktoranckich, przyjmowanie uchwał w sprawach organizacji oraz programu kształcenia na studiach doktoranckich;
7)
tworzenie i likwidacja specjalności na poszczególnych kierunkach studiów, studiach doktoranckich, studiach podyplomowych i kursach dokształcających;
8)
opiniowanie kandydata na kierownika studiów doktoranckich;
9)
zatwierdzanie rocznych sprawozdań dziekana z działalności wydziału;
10)
podejmowanie uchwał w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora w zakresie posiadanych uprawnień;
11)
podejmowanie uchwał wynikających z posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych, w sprawach organizacji i trybu pracy rady wydziału oraz powoływanych przez nią komisji;
12)
wyrażanie zgody, o której mowa w art. 129 ust. 5 ustawy;
13)
podejmowanie uchwał w innych sprawach, wynikających z ustaw, statutu lub regulaminu rady wydziału.
2. 
Do kompetencji rady wydziału należy także:
1)
występowanie z wnioskiem w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek organizacyjnych wydziału;
2)
dokonywanie okresowej oceny jednostek organizacyjnych wydziału w zakresie prowadzonej przez nie działalności;
3)
uchwalanie regulaminu rady wydziału;
4)
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez komendanta-rektora, dziekana, kierowników jednostek organizacyjnych wydziału;
5)
uchwalanie zasad punktowych metod wyrażania osiągnięć studenta w ramach ECTS;
6)
potwierdzanie efektów uczenia się na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.
§  28. 
1. 
Obsługę administracyjną rady wydziału zapewnia dziekanat.
2. 
Zasady archiwizacji dokumentacji pracy rady wydziału określają odrębne przepisy.
§  29. 
Komendantem-rektorem, prorektorem, dziekanem i prodziekanem w Uczelni nie może być osoba pełniąca którąkolwiek z tych funkcji w innej uczelni.
§  30. 
1. 
Komendanta-rektora wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród funkcjonariuszy Policji posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.
2. 
W szczególnych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyznaczyć komendanta-rektora spośród funkcjonariuszy Policji posiadających co najmniej stopień nadinspektora Policji.
3. 
Komendant-rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz oraz jest przełożonym funkcjonariuszy, pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy.
4. 
Z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uczelni albo kanclerza, komendant-rektor:
1)
opracowuje i realizuje strategię rozwoju Uczelni;
2)
podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia do wysokości kwoty stanowiącej równowartość 250 000 euro;
3)
tworzy, przekształca i likwiduje jednostki organizacyjne Uczelni wskazane przez statut;
4)
ustala strukturę etatową Biblioteki oraz komórek administracji Uczelni;
5)
sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni;
6)
sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni;
7)
dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Uczelni;
8)
określa zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności prorektorów, kierowników ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych wydziału, kierowników komórek administracji, dyrektora Biblioteki, radców prawnych, pracowników na stanowiskach jednoosobowych i pełnomocnika do spraw badań naukowych;
9)
określa, z zachowaniem zapisów § 31 ust. 3 i 4, inne czynności, uprawnienia i odpowiedzialność dziekanów w zakresie wynikającym z przepisów dotyczących służby w Policji;
10)
wydaje akty wewnętrzne określone w ustawie i statucie, a w sprawach funkcjonowania Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji tworzy akty określone w przepisach dotyczących legislacji i pomocy prawnej w Policji;
11)
nadzoruje wykonanie uchwał Senatu;
12)
powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną na studia oraz - na wniosek dziekana - wydziałową komisję rekrutacyjną na studia i komisję kwalifikacyjną na studia podyplomowe;
13)
rejestruje i prowadzi rejestr uczelnianych organizacji studenckich i uczelnianych organizacji doktorantów;
14)
powołuje uczelnianego koordynatora ECTS oraz - na wniosek dziekana - koordynatorów ECTS na poszczególnych kierunkach studiów;
15)
ustala wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, studia doktoranckie oraz opłaty za świadczone usługi edukacyjne, w tym opłaty za studia doktoranckie;
16)
tworzy studia doktoranckie na wniosek rady wydziału;
17)
powołuje kierownika studiów doktoranckich, po uzyskaniu pozytywnych opinii rady wydziału oraz właściwego organu samorządu doktorantów;
18)
powołuje uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych studentów oraz - na wniosek dziekana - powołuje koordynatorów praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów;
19)
powołuje uczelnianego koordynatora praktyk zawodowych doktorantów;
20)
powołuje rzeczników dyscyplinarnych w sprawach nauczycieli akademickich;
21)
powołuje rzeczników dyscyplinarnych do spraw studentów i rzeczników dyscyplinarnych do spraw doktorantów;
22)
sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia;
23)
wydaje decyzje wynikające z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016 r. poz. 882, z późn. zm.);
24)
ogłasza wybory w Uczelni w terminie do końca listopada roku poprzedzającego rok wyborczy;
25)
przedstawia w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych roczne sprawozdanie z działalności Uczelni;
26)
przedstawia w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku sprawozdawczym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego;
27)
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w terminie miesiąca od podjęcia uchwały właściwych organów uczelni w sprawach:
a)
uruchomienia lub zniesienia kierunku studiów wraz z informacją o obsadzie kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów,
b)
utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej wraz z informacją o bazie materialnej i obsadzie kadrowej tej jednostki.
5. 
W sprawach wymienionych w ust. 4, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej, komendant-rektor wydaje zarządzenia.
6. 
Komendant-rektor jest organem wyższego stopnia w sprawach indywidualnych studentów i doktorantów rozstrzyganych przez dziekana.
7. 
Komendant-rektor kieruje Uczelnią przy pomocy prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego, prorektora do spraw studiów i prorektora do spraw studenckich, dziekanów, kanclerza oraz kwestora.
8. 
Komendant-rektor wykonuje zadania przy pomocy kierowników jednostek organizacyjnych wydziałów, kierowników ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych, kierowników komórek administracji, dyrektora Biblioteki, radców prawnych, pracowników na stanowiskach jednoosobowych i pełnomocników.
9. 
W przypadku, gdy komendant-rektor nie może spełniać swojej funkcji, prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego podejmuje decyzje i wykonuje czynności wynikające z uprawnień komendanta-rektora.
§  31. 
1. 
Wydziałem kieruje dziekan.
2. 
Dziekan musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
3. 
Dziekan kieruje działalnością wydziału, w szczególności:
1)
reprezentuje wydział na zewnątrz, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla komendanta- rektora;
2)
opracowuje i realizuje strategię rozwoju wydziału zgodną ze strategią rozwoju Uczelni;
3)
zwołuje posiedzenia rady wydziału i przewodniczy im;
4)
przedstawia radzie wydziału sprawy do rozpatrzenia;
5)
nadzoruje wykonanie uchwał rady wydziału;
6)
sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych wydziału;
7)
podejmuje decyzje i wydaje zarządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wydziału;
8)
odpowiada za jakość kształcenia na prowadzonych na wydziale kierunkach studiów;
9)
wnioskuje do komendanta-rektora o powołanie wydziałowej komisji rekrutacyjnej na studia oraz komisji kwalifikacyjnej na studia podyplomowe;
10)
powołuje wydziałową komisję rekrutacyjną na studia doktoranckie;
11)
dokonuje przydziału zajęć dydaktycznych prowadzonych na wydziale;
12)
powołuje opiekunów poszczególnych roczników studiów oraz pełnomocnika do spraw studenckich;
13)
dba o wysoki poziom naukowy kadry;
14)
nadzoruje opracowywanie i realizację planu badań naukowych;
15)
współpracuje z samorządem studenckim i samorządem doktorantów;
16)
przedstawia komendantowi-rektorowi roczne sprawozdanie z działalności wydziału w terminie do 7 października po zakończeniu roku akademickiego;
17)
organizuje współpracę wydziału z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi;
18)
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy na wydziale;
19)
ponosi odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów;
20)
określa zakres kompetencji prodziekana;
21)
wnioskuje do komendanta-rektora o powołanie koordynatorów ECTS na poszczególnych kierunkach studiów;
22)
wnioskuje do komendanta-rektora o powołanie koordynatora praktyk studenckich na poszczególnych kierunkach studiów;
23)
wnioskuje do komendanta-rektora w sprawach prowadzenia wykładów zamkniętych;
24)
zawiera umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
4. 
Dziekan jest przełożonym funkcjonariuszy Policji, pracowników, studentów, doktorantów i słuchaczy wydziału.
5. 
Dziekan może w celu zapewnienia właściwego prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego, badań naukowych i innych rodzajów działań wydziału powoływać, zmieniać i rozwiązywać w drodze zarządzenia nieetatowe zespoły zadaniowe, określając ich zadania, skład i tryb pracy oraz powoływać pełnomocników do realizacji konkretnych zadań.
6. 
Dziekan jest powoływany w drodze konkursu, spośród nauczycieli akademickich funkcjonariuszy wydziału, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, mających co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne, spełniających wymagania określone w ust. 2.
7. 
Dziekan nie może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
8. 
W przypadku, gdy dziekan nie może spełniać swojej funkcji, sprawy indywidualne studentów rozstrzyga prodziekan do spraw studenckich lub osoba upoważniona przez dziekana.
9. 
W przypadku, gdy dziekan nie może spełniać swojej funkcji, sprawy inne niż określone w ust. 8, załatwia prorektor do spraw studiów.
10. 
W przypadku odwołania dziekana przed upływem kadencji, jego kompetencje do czasu wyłonienia nowego dziekana przejmuje prodziekan wyznaczony przez komendanta- rektora.
11. 
Konkurs, o którym mowa w ust. 6, ogłasza komendant-rektor.
12. 
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
1)
informację o wymaganiach do pełnienia funkcji dziekana;
2)
wykaz wymaganych dokumentów, termin i miejsce ich złożenia;
3)
termin przeprowadzenia konkursu.
13. 
Komendant-rektor zarządzeniem powołuje komisję konkursową oraz ustala miejsce i czas jej posiedzenia.
14. 
Skład komisji, o której mowa w ust. 13, stanowią: 3 członkowie komisji będący przedstawicielami danej rady wydziału, wybrani przez tę radę; 4 członkowie komisji, w tym przewodniczący komisji, powołani przez komendanta-rektora. W pracach komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku.
15. 
Procedura przebiegu konkursu powinna umożliwić kandydatowi na dziekana swobodną autoprezentację, a wszelkie rozstrzygnięcia komisji, realizowane są głosowaniami niejawnymi.
16. 
Z przebiegu postępowania konkursowego komisja wymieniona w ust. 13 sporządza protokół, który niezwłocznie przedstawiany jest komendantowi-rektorowi i Uczelnianej Komisji Wyborczej. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność przeprowadzonych procedur konkursowych.
17. 
Wyłonienie w postępowaniu konkursowym kandydata na funkcję dziekana powoduje powołanie go na tę funkcję.
18. 
W przypadku, gdy Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdzi nieważność przeprowadzonych procedur konkursowych, komendant-rektor zarządza powtórzenie procedury konkursowej przez tę samą lub nową komisję konkursową.
19. 
Komendant-rektor może w każdym czasie odwołać dziekana.
§  32. 
1. 
W wydziale jest do trzech zastępców dziekana. Liczbę zastępców dziekana dla każdego wydziału ustala rektor na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału.
2. 
Zastępcą dziekana jest prodziekan.
3. 
Prodziekan jest powoływany w drodze konkursu, spośród nauczycieli akademickich wydziału, zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, mających co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne, spełniających wymagania określone w ust. 4.
4. 
Prodziekan musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
5. 
Prodziekan nie może być wybrany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
6. 
W przypadku, gdy prodziekan nie może spełniać swojej funkcji jego kompetencje przejmuje dziekan.
7. 
Konkurs, o którym mowa w ust. 3, ogłasza dziekan.
8. 
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
1)
informację o wymaganiach do pełnienia funkcji prodziekana;
2)
wykaz wymaganych dokumentów, termin i miejsce ich złożenia;
3)
termin przeprowadzenia konkursu.
9. 
Dziekan zarządzeniem powołuje komisje konkursowe oraz ustala miejsce i czas posiedzenia komisji konkursowych odrębnie do przeprowadzenia konkursu na funkcję każdego prodziekana.
10. 
Skład komisji, o których mowa w ust. 9, stanowią: 3 członkowie komisji będący przedstawicielami danej rady wydziału, wybrani przez tę radę; 4 członkowie komisji, w tym przewodniczący komisji, powołani przez dziekana. W skład komisji konkursowej do powołania prodziekana do spraw studenckich wchodzi 2 przedstawicieli studentów i doktorantów, delegowanych na zasadach zawartych odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów. W pracach komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku.
11. 
Procedura przebiegu konkursu powinna umożliwić kandydatowi na funkcję prodziekana swobodną autoprezentację, a wszelkie rozstrzygnięcia komisji, realizowane są głosowaniami niejawnymi.
12. 
Z przebiegu postępowania konkursowego komisja, wymieniona w ust. 9, sporządza protokół, który niezwłocznie przedstawia dziekanowi i wydziałowej komisji wyborczej, która stwierdza ważność przeprowadzonych procedur konkursowych.
13. 
W przypadku stwierdzenia nieważności przeprowadzonych procedur konkursowych, dziekan zarządza powtórzenie procedury konkursowej przez tę samą lub nową komisję konkursową.
14. 
Kandydat na funkcję prodziekana do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w komisji rozstrzygającej konkurs.
15. 
Wyłonienie w postępowaniu konkursowym kandydata na funkcję prodziekana powoduje powołanie go na tę funkcję.
16. 
Komendant-rektor może w każdym czasie odwołać prodziekana.
17. 
W przypadku odwołania prodziekana przed upływem kadencji kompetencje prodziekana do czasu wyłonienia nowego prodziekana przejmuje dziekan.
18. 
Zakres obowiązków prodziekana określa dziekan, z tym że do wykonywania czynności z zakresu indywidualnych spraw studenckich właściwy jest prodziekan do spraw studenckich.
§  33. 
1. 
Do wygaśnięcia mandatu dziekana przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio przepis § 21. Do wygaśnięcia mandatu prodziekana przed upływem kadencji stosuje się odpowiednio przepis § 21 ust. 1. Wygaśnięcie mandatu prodziekana stwierdza Wydziałowa Komisja Wyborcza.
2. 
W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana komendant-rektor zarządza przeprowadzenie procedury konkursowej uzupełniającej w celu powołania dziekana na czas do końca kadencji. W przypadku wygaśnięcia mandatu prodziekana dziekan zarządza przeprowadzenie procedury konkursowej uzupełniającej w celu powołania prodziekana na czas do końca kadencji.
§  34. 
1. 
Dziekan wydaje decyzje w sprawach indywidualnych studentów i doktorantów.
2. 
Od decyzji dziekana służy odwołanie do komendanta-rektora.
3. 
W zakresie decyzji dziekana stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
§  35. 
W Uczelni jest trzech prorektorów: prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego, prorektor do spraw studiów oraz prorektor do spraw studenckich.
§  36. 
1. 
Prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego na wniosek komendanta- rektora wyznacza minister właściwy do spraw wewnętrznych spośród funkcjonariuszy Policji.
2. 
Prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego jest właściwy do spraw realizacji zadań Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji.
§  37. 
1. 
Powołanie na funkcję prorektora do spraw studiów i prorektora do spraw studenckich następuje w drodze konkursu, spośród kandydatów zatrudnionych w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, mających co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne, spełniających wymóg określony w § 39.
2. 
Kandydat na prorektora do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w komisji rozstrzygającej konkurs.
3. 
Zakres obowiązków prorektora określa komendant-rektor, z tym że do wykonywania czynności z zakresu indywidualnych spraw studenckich właściwy jest prorektor do spraw studenckich.
4. 
Konkurs, o którym mowa w ust. 1, ogłasza komendant-rektor.
5. 
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
1)
informację o wymaganiach do pełnienia funkcji prorektora;
2)
wykaz wymaganych dokumentów, termin i miejsce ich złożenia;
3)
termin przeprowadzenia konkursu.
6. 
Komendant-rektor zarządzeniem powołuje komisje konkursowe oraz ustala miejsce i czas posiedzenia komisji konkursowych, odrębnie do przeprowadzenia konkursu na stanowisko prorektora do spraw studiów i prorektora do spraw studenckich.
7. 
Skład komisji, o których mowa w ust. 6, stanowią: 3 członkowie komisji - senatorzy, wybrani przez Senat; 6 członków komisji, w tym przewodniczący, powołani przez komendanta-rektora. Ponadto, w skład komisji konkursowej do powołania prorektora do spraw studenckich wchodzi 2 studentów i doktorantów, delegowanych na zasadach zawartych odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów. W pracach komisji mogą brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele związków zawodowych działających w Uczelni, po jednym z każdego związku.
8. 
Procedura przebiegu konkursu powinna umożliwić kandydatowi na funkcję prorektora swobodną autoprezentację, a wszelkie rozstrzygnięcia komisji, o których mowa w ust. 6, realizowane są głosowaniami niejawnymi.
9. 
Z przebiegu postępowania konkursowego komisje, wymienione w ust. 6, sporządzają protokoły, które niezwłocznie przedstawiają komendantowi-rektorowi i Uczelnianej Komisji Wyborczej. Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza ważność przeprowadzonych procedur konkursowych. W przypadku, gdy Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdzi nieważność przeprowadzonych procedur konkursowych, komendant-rektor zarządza powtórzenie procedury konkursowej przez tę samą lub nową komisję konkursową.
10. 
Wyłonienie w postępowaniu konkursowym kandydatów na funkcję prorektora do spraw studiów i prorektora do spraw studenckich powoduje powołanie ich na te funkcje.
11. 
W przypadku odwołania z funkcji prorektora do spraw studiów i prorektora do spraw studenckich przed upływem kadencji, jego kompetencje do czasu powołania nowego prorektora przejmuje komendant-rektor.
12. 
Prorektor do spraw studiów oraz prorektor do spraw studenckich nie może być powołany do pełnienia tej samej funkcji na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
13. 
Prorektora do spraw studiów i prorektora do spraw studenckich odwołuje się na zasadach art. 78 ust. 1, 2 i 4 ustawy.
14. 
Od postanowień komisji konkursowych przysługuje kandydatowi odwołanie do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 3 dni od ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursowego. Uczelniana Komisja Wyborcza rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni, a jej rozstrzygnięcie może dotyczyć utrzymania w mocy postanowienia komisji konkursowej lub jego unieważnienia. Rozstrzygnięcie Uczelnianej Komisji Wyborczej jest ostateczne.
15. 
W przypadku unieważnienia postanowienia komisji konkursowej, o którym mowa w ust. 14, komendant-rektor zarządza powtórzenie procedury konkursowej przez tę samą lub nową komisję konkursową.
§  38. 
1. 
Do wygaśnięcia mandatu prorektora do spraw studiów oraz prorektora do spraw studenckich odpowiednio stosuje się § 21 statutu.
2. 
W przypadku wygaśnięcia mandatu prorektora do spraw studiów oraz prorektora do spraw studenckich komendant-rektor niezwłocznie ogłasza konkurs uzupełniający na funkcję prorektora w celu powołania prorektora na czas do końca kadencji.
§  39. 
Prorektor do spraw studiów oraz prorektor do spraw studenckich musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
§  40. 
1. 
W Uczelni działa Rada Biblioteczna, która jest organem opiniodawczym komendanta- rektora.
2. 
Komendant-rektor powołuje Radę i wyznacza jej przewodniczącego.
3. 
W skład Rady wchodzą:
1)
dyrektor Biblioteki i kierownik komórki administracji właściwej w zakresie wydawnictw i poligrafii;
2)
3 przedstawiciele Biblioteki wyznaczeni przez komendanta-rektora;
3)
po jednym przedstawicielu z każdego zakładu, studium i instytutu, o ile nie posiada wewnętrznej struktury, wyznaczonym przez kierownika jednostki organizacyjnej;
4)
po jednym przedstawicielu samorządu studenckiego i samorządu doktorantów wybranych w trybie określonym odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów.
4. 
W pracach Rady mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego. Osobom tym przysługuje głos doradczy.
5. 
Do zadań Rady należy:
1)
opiniowanie kierunków działalności i rozwoju Biblioteki;
2)
opiniowanie regulaminów Biblioteki;
3)
opiniowanie założeń polityki gromadzenia zbiorów;
4)
wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach związanych z działalnością Biblioteki;
5)
przedstawianie komendantowi-rektorowi kandydatów na dyrektora Biblioteki.
6. 
Posiedzenia Rady są zwoływane przez przewodniczącego lub komendanta-rektora co najmniej dwa razy w roku akademickim.
7. 
Przewodniczący Rady może zwoływać posiedzenia Rady w celu rozpatrzenia konkretnej sprawy.
8. 
Udział członków Rady w jej posiedzeniach jest obowiązkowy, a nieobecność powinna być każdorazowo odpowiednio wcześniej zgłoszona oraz usprawiedliwiona.
9. 
Posiedzenia Rady są protokołowane.
10. 
Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  41. 
1. 
W Uczelni działa Rada Wydawnicza.
2. 
W skład Rady Wydawniczej wchodzą: przewodniczący i członkowie Rady Wydawniczej.
3. 
Przewodniczącym Rady Wydawniczej jest prorektor do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego.
4. 
Członkami Rady Wydawniczej są:
1)
prorektor do spraw studenckich;
2)
prorektor do spraw studiów;
3)
kanclerz;
4)
dziekani;
5)
redaktorzy naczelni czasopism wydawanych przez Uczelnię;
6)
3 nauczyciele akademiccy posiadający tytuł lub stopień naukowy powołani przez komendanta-rektora;
7)
kierownik komórki administracji właściwej w zakresie wydawnictw i poligrafii.
5. 
Przewodniczący Rady ma prawo zapraszania do udziału w obradach Rady Wydawniczej innych osób z głosem doradczym.
6. 
Zadania oraz tryb pracy Rady Wydawniczej określa komendant-rektor.
§  42. 
Komendant-rektor może w celu zapewnienia właściwego prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego, badań naukowych i innych rodzajów działalności Uczelni powoływać, zmieniać i rozwiązywać w drodze zarządzenia inne rady niż określone w § 40 i § 41 i nieetatowe zespoły zadaniowe, określając ich zadania, skład i tryb pracy oraz powoływać pełnomocników do realizacji konkretnych zadań.

Rozdział  4.

Organizacja Uczelni

§  43. 
1. 
W skład Uczelni wchodzą:
1)
podstawowa jednostka organizacyjna;
2)
ogólnouczelniana jednostka organizacyjna;
3)
komórki administracji;
4)
jednoosobowe stanowiska.
2. 
Podstawową jednostką organizacyjną Uczelni w zakresie działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej jest wydział.
3. 
Wydział tworzy, przekształca i likwiduje komendant-rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
§  44. 
1. 
Jednostkami organizacyjnymi wydziału w zakresie działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej Uczelni są:
1)
instytuty;
2)
zakłady;
3)
studia.
2. 
Jednostkami organizacyjnymi wydziału w zakresie działalności administracyjnej są dziekanaty.
3. 
Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, tworzy, przekształca i likwiduje w drodze zarządzenia komendant-rektor z własnej inicjatywy lub na wniosek rady wydziału po zasięgnięciu opinii Senatu.
4. 
Jednostki organizacyjne wydziału działają na podstawie regulaminu nadanego przez komendanta-rektora. Regulamin w szczególności określa organizację i zasady działania wydziału.
§  45. 
1. 
Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje w drodze zarządzenia komendant-rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. 
Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne działają na podstawie regulaminu nadanego przez komendanta-rektora. Regulamin określa organizację i zadania tych jednostek.
§  46. 
1. 
Kierownika jednostki organizacyjnej, określonej w § 43 ust. 1 pkt 2, komendant-rektor mianuje i zwalnia spośród oficerów Policji pełniących służbę w Uczelni, bądź wyznacza i zwalnia spośród pracowników cywilnych Uczelni.
2. 
Kierownika jednostki organizacyjnej, określonej w § 44 ust. 2, wyznacza i zwalnia, na wniosek dziekana, komendant-rektor spośród pracowników cywilnych Uczelni.
3. 
Kierowników jednostek organizacyjnych, określonych w § 44 ust. 1, mianuje i zwalnia na wniosek dziekana komendant-rektor spośród oficerów Policji pełniących służbę w Uczelni.
4. 
Dyrektor instytutu, kierownik zakładu oraz dyrektor ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.
5. 
Kierownik studium musi posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra.
§  47. 
1. 
Instytut jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.
2. 
Dyrektor może tworzyć nieetatowe zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria oraz pracownie, którymi kierują wyznaczeni przez niego nauczyciele akademiccy.
§  48. 
1. 
Zakład jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność naukową, badawczą i dydaktyczną.
2. 
Zakład jest jednostką organizacyjną wydziału lub instytutu.
§  49. 
1. 
Studium jest jednostką organizacyjną, która prowadzi działalność dydaktyczną.
2. 
Studium jest jednostką samodzielną w ramach wydziału.
§  50. 
1. 
Ogólnouczelniana jednostka organizacyjna może prowadzić działalność naukowo-badawczą określoną ustawą dla centrum naukowego, a także działalność dydaktyczną.
2. 
Dyrektor ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej może tworzyć nieetatowe zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne, laboratoria oraz pracownie, którymi kierują wyznaczeni przez niego nauczyciele akademiccy.
§  51. 
1. 
Na Uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi Biblioteka.
2. 
Podstawowymi zadaniami Biblioteki są:
1)
zapewnienie dostępu do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do właściwej realizacji zadań Uczelni przez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę;
2)
tworzenie własnych baz danych i systemów informacji we współpracy z innymi placówkami;
3)
prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej;
4)
organizowanie szkoleń dla studentów, doktorantów i słuchaczy Uczelni;
5)
współudział w pracach badawczych prowadzonych przez Uczelnię.
3. 
Biblioteka udostępnia materiały biblioteczne i zasoby informacyjne na miejscu w czytelniach, za pośrednictwem wypożyczalni, przez wypożyczenia międzybiblioteczne oraz poprzez sieć komputerową w przypadku zbiorów elektronicznych.
4. 
Osoby niebędące pracownikami i studentami Uczelni mogą korzystać z zasobów biblioteczno-informacyjnych z zachowaniem wymogu zapewnienia pierwszeństwa społeczności akademickiej. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki, zatwierdzony przez komendanta-rektora.
5. 
Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego przetwarza niezbędne dane osób, korzystających z jej systemu (imię, nazwisko, numer PESEL, adres).
§  52. 
1. 
Komendant-rektor ustala i zmienia strukturę organizacyjną Biblioteki.
2. 
Komendant-rektor po zasięgnięciu opinii Senatu zatrudnia dyrektora Biblioteki spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Biblioteczną.
§  53. 
1. 
Uczelnia prowadzi archiwum.
2. 
W archiwum gromadzi się zbiory Uczelni.

Dział  II.

Komisje wyborcze Uczelni

§  54. 
1. 
Komendant-rektor w drodze zarządzenia powołuje Uczelnianą Komisję Wyborczą po zaopiniowaniu składu komisji przez Senat do końca grudnia roku poprzedzającego rok wyborów.
2. 
Dziekan w drodze zarządzenia powołuje wydziałową komisję wyborczą po zaopiniowaniu składu komisji przez radę wydziału do końca lutego roku wyborów.
3. 
W skład komisji wyborczych wchodzi sześciu nauczycieli akademickich, trzech pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dwóch przedstawicieli studentów i doktorantów wybranych w trybie określonym odpowiednio w regulaminie samorządu studenckiego i regulaminie samorządu doktorantów.
4. 
Przewodniczących komisji wyborczych wyznacza odpowiednio komendant-rektor lub dziekan spośród nauczycieli akademickich wchodzących w skład komisji.
5. 
Komendant-rektor ustala w drodze zarządzenia regulamin działania komisji wyborczych Uczelni.
6. 
Regulamin zawiera:
1)
szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów oraz ogłaszania wyników wyborów w Uczelni;
2)
wzór kart do głosowania i wzór pieczęci komisji wyborczych oraz zasady prowadzenia ich ewidencji.
7. 
Pierwsze posiedzenie komisji wyborczych zarządza odpowiednio komendant-rektor lub dziekan.
8. 
Obsługę techniczną komisji wyborczych zapewnia odpowiednio komendant-rektor lub dziekan.
9. 
Praca komisji wyborczych trwa do czasu powołania nowych komisji wyborczych.
§  55. 
1. 
Do zadań komisji wyborczych, o których mowa w § 54 ust. 1 i 2, należy w szczególności:
1)
organizowanie i prowadzenie zebrań wyborczych do wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych Uczelni;
2)
nadzór nad przebiegiem wyborów i dokumentacją wyborczą;
3)
ustalanie liczby i sporządzanie list osób uprawnionych do głosowania;
4)
ustalanie liczby przedstawicieli określonych procentowo, wchodzących w skład organów kolegialnych zgodnie ze statutem, według stanu w dniu 1 stycznia roku wyborów, a także ustalanie, według stanu na ten dzień, liczby przedstawicieli studentów i liczby przedstawicieli doktorantów w Senacie zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 6;
5)
rozstrzyganie wątpliwości dotyczących spraw związanych z przebiegiem i wynikiem wyborów;
6)
sprawdzanie przysługującego czynnego i biernego prawa wyborczego przez przedstawicieli społeczności akademickiej i prawidłowości składanych przez nich oświadczeń;
7)
stwierdzanie ważności wyborów, postępowań konkursowych i ogłaszanie ich wyników.
2. 
Komisje wyborcze realizują zadania, podejmując stosowne uchwały.
§  56. 
1. 
Uczelniana Komisja Wyborcza określa szczegółowy harmonogram wyborów w Uczelni.
2. 
Uczelniana Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad zgodnością działań wydziałowej komisji wyborczej z przepisami prawa, statutem i regulaminem działania komisji wyborczych przez:
1)
rozpatrywanie odwołań dotyczących pracy wydziałowej komisji wyborczej;
2)
występowanie do komendanta-rektora o unieważnienie wyborów w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich przeprowadzeniu;
3)
zawieszenie wykonania uchwały wydziałowej komisji wyborczej naruszającej przepisy ustawy, statutu lub regulaminu działania komisji wyborczych (Uczelniana Komisja Wyborcza wyznacza termin do ponownego rozpatrzenia uchwały);
4)
uczestniczenie w zebraniach wyborczych wydziałowej komisji wyborczej.
3. 
Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może złożyć każdy członek społeczności akademickiej w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia uchwały.
§  57. 
1. 
Komendant-rektor sprawuje nadzór nad zgodnością działań Uczelnianej Komisji Wyborczej z przepisami prawa, statutem i regulaminem działania komisji wyborczych przez:
1)
rozpatrywanie odwołań dotyczących pracy Uczelnianej Komisji Wyborczej;
2)
zawieszenie wykonania uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej naruszającej przepisy ustawy, statutu lub regulaminu działania komisji wyborczych (komendant-rektor wyznacza termin do ponownego rozpatrzenia uchwały).
2. 
Odwołanie może złożyć każdy członek społeczności akademickiej w terminie trzech dni od dnia ogłoszenia uchwały.

Dział  III.

Pracownicy Uczelni

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  58. 
Pracownikami Uczelni są nauczyciele akademiccy i osoby niebędące nauczycielami akademickimi.
§  59. 
Nauczycielami akademickimi są funkcjonariusze Policji oraz pracownicy.
§  60. 
1. 
Nauczycielami akademickimi są:
1)
pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta i asystenta;
2)
pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach: starszego wykładowcy, wykładowcy, lektora lub instruktora;
3)
dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej zatrudnieni na stanowiskach:
a)
starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego,
b)
kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego,
c)
adiunkta bibliotecznego, adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
d)
asystenta bibliotecznego, asystenta dokumentacji i informacji naukowej.
2. 
Nauczycieli akademickich zatrudnia i zwalnia komendant-rektor.
3. 
Funkcjonariuszy Policji mianuje się na stanowiska nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotyczących służby w Policji z zachowaniem przepisów ustawy.
§  61. 
1. 
Osobom niebędącym nauczycielami akademickimi, które wyróżniają się wysokimi umiejętnościami zawodowymi i predyspozycjami do pracy dydaktycznej, komendant- rektor może powierzyć prowadzenie zajęć dydaktycznych.
2. 
Zasady, tryb oraz wymiar zajęć powierzonych osobom, o których mowa w ust. 1, określa zarządzeniem komendant-rektor.
3. 
Osobom niebędącym nauczycielami akademickimi, które posiadają odpowiedni stopień lub tytuł naukowy, komendant-rektor może powierzyć inne zadania z zakresu studiów.
4. 
Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3, następuje na zasadach i w trybie określonym przepisami prawa pracy lub pragmatyki służbowej w Policji.
§  62. 
Nauczyciele akademiccy mogą otrzymywać za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku nagrody komendanta-rektora oraz nagrody ministra właściwego do spraw wewnętrznych na zasadach i w trybie określonym w regulaminie ustalonym przez Senat.
§  63. 
1. 
Pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi za wyróżniającą się pracę zawodową mogą być przyznawane nagrody z funduszu nagród utworzonego na zasadach określonych w ustawie, zwane dalej "nagrodami".
2. 
Uprawnionymi do nagrody są pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy są zatrudnieni na Uczelni co najmniej przez okres 6 miesięcy.
3. 
Wysokość nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nie może być niższa niż 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w "Monitorze Polskim" na dany rok.
4. 
Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi nie są pomniejszane za czas nieobecności z powodu choroby oraz innych okoliczności usprawiedliwiających nieobecność w pracy.
5. 
Nagrody dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przyznaje komendant-rektor na podstawie wniosku składanego za pośrednictwem komórki administracji Uczelni właściwej w zakresie kadr przez:
1)
prorektora do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego;
2)
prorektora do spraw studiów;
3)
prorektora do spraw studenckich;
4)
dziekana;
5)
kanclerza;
6)
kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.

Rozdział  2.

Nauczyciele akademiccy

§  64. 
Nauczycielem akademickim może być osoba, która oprócz kwalifikacji określonych w ustawie oraz w przepisach określających przebieg służby funkcjonariusza Policji wykazuje predyspozycje do pracy dydaktycznej i uzdolnienia do pracy naukowej.
§  65. 
Obowiązki i prawa nauczycieli akademickich określa ustawa oraz przepisy dotyczące służby funkcjonariuszy Policji.
§  66. 
1. 
Komendant-rektor nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielem akademickim na podstawie przepisów ustawy.
2. 
Nawiązanie stosunku pracy na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, pracownika naukowego, pracownika dydaktycznego, bibliotekarza dyplomowanego i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony następuje po przeprowadzeniu konkursu otwartego.
3. 
Konkurs, o którym mowa w ust. 2, ogłasza komendant-rektor.
4. 
Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:
1)
informację o wymaganych ustawowo kwalifikacjach do zatrudnienia na danym stanowisku oraz informację o dodatkowych wymaganiach, jakie powinien spełniać kandydat;
2)
wykaz wymaganych dokumentów, termin i miejsce ich złożenia;
3)
termin przeprowadzenia konkursu.
5. 
W przypadku kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego, niespełniającego wymogu posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, można dopuścić, w tym, w trybie konkursu, osobę posiadającą stopień naukowy doktora po pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwą radę wydziału posiadania przez kandydata znacznych i twórczych osiągnięć w pracy naukowej.
6. 
Komendant-rektor zarządzeniem powołuje i ustala skład komisji konkursowej odrębnie do przeprowadzenia konkursu otwartego na stanowisko nauczyciela akademickiego będącego funkcjonariuszem Policji oraz nauczyciela akademickiego niebędącego funkcjonariuszem Policji.
7. 
Z przebiegu postępowania konkursowego komisja sporządza protokół, który niezwłocznie przedstawia komendantowi-rektorowi.
8. 
Komendant-rektor może unieważnić postępowanie konkursowe na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
9. 
Wyłonienie w postępowaniu konkursowym kandydata na stanowisko nauczyciela akademickiego nie rodzi skutków zatrudnienia.
10. 
W Uczelni funkcjonariuszy wyznacza się na stanowiska nauczycieli akademickich na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotyczących służby w Policji, z zachowaniem przepisów ustawy.
11. 
Kandydatem na dyplomowanego bibliotekarza i dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej może być osoba, która: posiada tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny; posiada co najmniej dwuletni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo na stanowiskach nauczyciela akademickiego; posiada udokumentowany dorobek działalności organizacyjnej i pracy dydaktycznej; posiada co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, archiwistyki lub muzealnictwa w wydawnictwach recenzowanych; posiada znajomość co najmniej jednego języka obcego, potwierdzoną przez komisję powołaną przez rektora lub dyplomem albo certyfikatem wydanym przez uprawnioną instytucję.
12. 
Do zajmowania stanowiska dyplomowanego bibliotekarza lub dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej uprawniona jest osoba, która posiada następujący staż pracy:
1)
przy ubieganiu się o stanowisko starszego kustosza dyplomowanego i starszego dokumentalisty dyplomowanego - co najmniej 4 lata pracy na stanowisku kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego;
2)
przy ubieganiu się o stanowisko kustosza dyplomowanego i dokumentalisty dyplomowanego - co najmniej 3 lata pracy na stanowisku adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji naukowej albo 8 lat pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej;
3)
przy ubieganiu się o stanowisko adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej - co najmniej 2 lata pracy na stanowisku asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumentacji naukowej albo 6 lat pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej;
4)
przy ubieganiu się o stanowisko asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej - co najmniej 2 lata pracy bibliotecznej lub w informacji naukowej, archiwalnej lub muzealnej albo na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego.
13. 
Osobom posiadającym tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego do okresu pracy warunkującego prawo do zajmowania stanowisk określonych w ust. 12 zalicza się staż pracy dydaktycznej lub naukowej.
14. 
Osobom posiadającym stopień naukowy doktora do okresu pracy warunkującego zajmowanie stanowisk określonych w ust. 12 pkt 3 zalicza się staż pracy dydaktycznej lub naukowej.
§  67. 
1. 
Na stanowisko profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora wizytującego, adiunkta i asystenta zatrudnia się lub wyznacza osoby spełniające wymogi określone w ustawie.
2. 
Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba posiadająca stopień nadinspektora Policji lub generalnego inspektora Policji.
§  68. 
1. 
Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie może trwać dłużej niż sześć lat, z możliwością przedłużenia o dwa lata.
2. 
Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż osiem lat.
3. 
Komendant-rektor może w uzasadnionych przypadkach, w szczególności losowych, osobistych i zawodowych, przedłużyć, skrócić oraz zawiesić okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek nauczyciela akademickiego zaopiniowany przez dziekana lub kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, z tym że zatrudnienie na każdym z tych stanowisk osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż osiem lat.
§  69. 
Nauczyciel akademicki zatrudniany na stanowisku dydaktycznym musi posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz predyspozycje do pracy dydaktycznej.
§  70. 
1. 
Na stanowisko starszego wykładowcy można zatrudnić osobę posiadającą co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego w szkole wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz mającą wysokie kwalifikacje do pracy dydaktycznej.
2. 
Na stanowisko wykładowcy można zatrudnić osobę posiadającą co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego w szkole wyższej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz mającą kwalifikacje do pracy dydaktycznej.
§  71. 
1. 
Czas pracy nauczyciela akademickiego niebędącego funkcjonariuszem Policji jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
2. 
Czas służby nauczyciela akademickiego będącego funkcjonariuszem Policji określa ustawa o Policji.
§  72. 
Komendant-rektor może obniżyć wymiar zajęć dydaktycznych poniżej dolnej granicy ustawowego wymiaru w przypadku powierzenia nauczycielowi akademickiemu wykonywania ważnych zadań lub realizowania przez niego projektów badawczych w okresie wykonywania tych zadań.
§  73. 
1. 
Zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela akademickiego ustala bezpośredni kierownik jednostki organizacyjnej wydziału lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.
2. 
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu kształcenia, nauczyciel akademicki może być obowiązany prowadzić zajęcia dydaktyczne w godzinach ponadwymiarowych w wymiarze określonym w ustawie.
3. 
Na zasadach i w trybie określonym przez Senat nauczycielowi akademickiemu za jego zgodą może być powierzone prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych określonych w ust. 2.
§  74. 
1. 
Nauczyciel akademicki może pozostawać w tym samym czasie w stosunku pracy tylko w jednym podstawowym miejscu pracy.
2. 
Podjęcie lub kontynuowanie przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy u dodatkowego pracodawcy wymaga zgody komendanta- rektora.
3. 
Nauczyciel akademicki informuje komendanta-rektora o prowadzeniu działalności gospodarczej, o ile Uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy.
§  75. 
1. 
Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie w zakresie realizacji obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.
2. 
Ocenie podlega całokształt pracy dydaktycznej i naukowo-badawczej ze szczególnym uwzględnieniem prac wynikających z działalności naukowej, dydaktycznej i badawczej Uczelni.
3. 
Przy ocenie działalności dydaktycznej bierze się pod uwagę w szczególności:
1)
poziom i aktualność przekazywanych treści nauczania;
2)
rzetelność wykonywania obowiązków dydaktycznych;
3)
umiejętność nawiązania kontaktu ze studentami, doktorantami i słuchaczami;
4)
osiągnięcia przy opracowywaniu nowych programów studiów;
5)
publikacje dydaktyczne (np. podręczniki, skrypty, artykuły, referaty, instrukcje);
6)
opiekę indywidualną nad studentami;
7)
opiekę promotorską.
4. 
Przy ocenie działalności, o której mowa ust. 3, oceniający uwzględnia ocenę studentów po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych na podstawie sondażu diagnostycznego w formie imiennej ankiety.
5. 
Przy ocenie działalności naukowej bierze się pod uwagę w szczególności:
1)
zaawansowanie pracy doktorskiej lub habilitacyjnej;
2)
wyniki badań naukowych własnych i zespołowych;
3)
publikacje naukowe, w tym monografie i artykuły w czasopismach naukowych;
4)
referaty na kongresach, konferencjach, sympozjach i seminariach;
5)
opracowania naukowe wykonane na zamówienie instytucji naukowych i gospodarczych oraz administracji publicznej (np. sprawozdania, ekspertyzy, programy badań eksperymentalnych, programy komputerowe);
6)
recenzje książek naukowych, artykułów i referatów.
6. 
Ocena nauczyciela akademickiego uwzględnia uzyskane przez niego nagrody i wyróżnienia.
§  76. 
1. 
Oceny nauczycieli akademickich dokonuje powołana przez dziekana lub kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej komisja oceniająca, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Skład komisji oceniającej podstawowej jednostki organizacyjnej opiniowany jest przez radę tej jednostki.
2. 
Komisja, o której mowa w ust. 1, sporządza ocenę i zapoznaje z nią nauczyciela akademickiego w ciągu trzech dni od jej sporządzenia.
3. 
Od oceny komisji, o której mowa w ust. 1, nauczycielowi akademickiemu przysługuje odwołanie do dziekana lub odpowiednio kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej w terminie czternastu dni, licząc od dnia zapoznania z oceną. Decyzja dziekana lub kierownika jest ostateczna.
4. 
W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, ponowną ocenę przeprowadza się po upływie roku, licząc od dnia otrzymania przez nauczyciela akademickiego takiej oceny.
5. 
Rozpatrując odwołanie, o którym mowa w ust. 3, z własnej inicjatywy lub na wniosek opiniowanego nauczyciela akademickiego, można zasięgnąć opinii ekspertów spoza Uczelni.
§  77. 
Nauczyciele akademiccy będący funkcjonariuszami Policji niezależnie od oceny, o której mowa w § 76, podlegają opiniowaniu na zasadach określonych w przepisach dotyczących opiniowania służbowego.
§  78. 
1. 
Nauczycielowi akademickiemu będącemu funkcjonariuszem Policji przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach określonych w ustawie o Policji.
2. 
Nauczycielowi akademickiemu niebędącemu funkcjonariuszem Policji przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach określonych w ustawie w oparciu o plan urlopów przygotowany przez dziekana i kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej po zatwierdzeniu do końca grudnia przez komendanta-rektora.
3. 
Komendant-rektor na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez dziekana lub kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej, może udzielić innych urlopów w wymiarze i na zasadach określonych w ustawie i przepisach ustawy o Policji.
§  79. 
1. 
Komendant-rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu przygotowującemu rozprawę doktorską płatnego urlopu naukowego w wymiarze określonym w ustawie.
2. 
Komendant-rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu urlopu bezpłatnego na cele naukowe.
3. 
Udzielanie urlopów, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na wniosek nauczyciela akademickiego pozytywnie zaopiniowany przez bezpośredniego kierownika jednostki organizacyjnej.
4. 
Nauczyciel akademicki niebędący funkcjonariuszem Policji, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej pięciu lat na Uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze określonym w ustawie.
5. 
Udzielenie urlopu, o którym mowa w ust. 4, następuje na wniosek nauczyciela akademickiego.
§  80. 
Nauczycielowi akademickiemu będącemu funkcjonariuszem Policji przysługuje urlop okolicznościowy i dla poratowania zdrowia na zasadach określonych w przepisach regulujących przebieg służby.
§  81. 
1. 
Nauczyciel akademicki będący funkcjonariuszem Policji podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w ustawie o Policji.
2. 
Każdy nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego na zasadach określonych w ustawie.
§  82. 
1. 
Do orzekania w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich, powołuje się Uczelnianą Komisję Dyscyplinarną w składzie siedmiu osób na czas kadencji organów Uczelni, o których mowa w § 13 ust. 1.
2. 
Członkowie Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej wybierani są na ogólnym zebraniu nauczycieli akademickich zwykłą większością głosów.
3. 
W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi jeden przedstawiciel studentów wskazany przez samorząd studencki.
4. 
Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej powinien być nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego.
5. 
Wybory członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej przeprowadza komisja powołana zarządzeniem komendanta-rektora. Obsługę administracyjną Komisji wykonuje komórka administracji właściwa do spraw organizacji pracy komendanta-rektora.
6. 
W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich w drugiej instancji orzeka komisja dyscyplinarna przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
7. 
Do wyborów uzupełniających skład Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 2, 3 i 5.
8. 
Nie można łączyć pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego w sprawach nauczycieli akademickich z funkcją członka Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej.

Rozdział  3.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

§  83. 
1. 
Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę jest zawierana przez komendanta-rektora na wniosek dziekana, kierownika ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej lub kierownika komórki administracji, w której pracownik ma być zatrudniony.
2. 
W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Uczelni, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.).
§  84. 
W sprawach dotyczących stosunku służbowego funkcjonariuszy Policji niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na Uczelni mają zastosowanie przepisy ustawy o Policji.

Dział  IV.

Administracja i gospodarka Uczelni

Rozdział  1.

Administracja

§  85. 
Zadania o charakterze administracyjnym, finansowym, gospodarczym, technicznym i usługowym, związane z funkcjonowaniem Uczelni są wykonywane przez komórki administracji i stanowiska jednoosobowe Uczelni podległe bezpośrednio komendantowi- rektorowi, prorektorowi do spraw szkolenia i doskonalenia zawodowego, dziekanom, kanclerzowi lub kwestorowi.
§  86. 
Zadaniem komórek administracji i stanowisk jednoosobowych Uczelni jest wspomaganie Uczelni w wykonywaniu zadań naukowych, dydaktycznych i wychowawczych.
§  87. 
1. 
Komórki administracji i stanowiska jednoosobowe Uczelni tworzy, przekształca i likwiduje komendant-rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. 
Organizację, zasady funkcjonowania oraz zakresy zadań komórek administracji Uczelni, zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności ich kierowników, a także kanclerza i kwestora oraz pracowników na stanowiskach jednoosobowych określa regulamin organizacyjny ustalony przez komendanta-rektora, po zasięgnięciu opinii Senatu.

Rozdział  2.

Kanclerz i kwestor

§  88. 
1. 
Kanclerz kieruje administracją i gospodarką Uczelni w zakresie:
1)
zaopatrzenia;
2)
inwestycji i gospodarki nieruchomościami;
3)
łączności i obsługi informatycznej;
4)
wydawnictw i poligrafii;
5)
gospodarki żywnościowej;
6)
transportu;
7)
zamówień publicznych;
8)
rachunkowości i finansów publicznych;
9)
kwatermistrzostwa.
2. 
Kanclerz, w zakresie określonym w ust. 1, wydaje decyzje.
§  89. 
1. 
Kanclerza Uczelni zatrudnia lub mianuje komendant-rektor po zasięgnięciu opinii Senatu.
2. 
Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed komendantem-rektorem.
3. 
Działalność kanclerza oraz podległych mu komórek administracji Uczelni jest oceniana przez komendanta-rektora raz w roku po okresie sprawozdawczym. Ocena ta jest przedstawiana Senatowi na posiedzeniu w pierwszym kwartale nowego roku kalendarzowego.
§  90. 
1. 
Kwestor Uczelni pełni funkcję głównego księgowego i jest zastępcą kanclerza.
2. 
Kwestora zatrudnia lub mianuje i zwalnia komendant-rektor na wniosek kanclerza.
3. 
Obowiązki i uprawnienia kwestora jako głównego księgowego regulują odrębne przepisy.

Rozdział  3.

Gospodarka Uczelni

§  91. 
1. 
Działalność Uczelni jest finansowana z dotacji budżetu państwa na zadania ustawowo określone oraz z przychodów własnych.
2. 
Na warunkach określonych w ustawie Uczelnia otrzymuje z budżetu państwa dotacje na zadania związane z kształceniem studentów, doktorantów oraz utrzymaniem Uczelni, w tym na remonty, a także na zadania Uczelni jako jednostki organizacyjnej Policji związane z bezpieczeństwem obywateli.
§  92. 
1. 
Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe.
2. 
Czynności prawnych dotyczących mienia i gospodarki Uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 250 000 euro, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji Senatu, dokonuje komendant-rektor.
3. 
Komendant-rektor może udzielać pisemnego pełnomocnictwa pracownikom Uczelni do dokonywania czynności prawnych, o których mowa w ust. 2.
4. 
Komendant-rektor odpowiada na zasadach określonych w odrębnych przepisach za naruszenie na Uczelni dyscypliny finansów publicznych.
§  93. 
1. 
Uczelnia może prowadzić wydzieloną organizacyjnie i finansowo działalność gospodarczą w zakresie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej.
2. 
Działalność, o której mowa w ust. 1, prowadzą wyodrębnione jednostki organizacyjne, utworzone przez komendanta-rektora na wniosek kanclerza, po uzyskaniu zgody Senatu.
3. 
Jednostki organizacyjne, określone w ust. 2, podlegają kanclerzowi.

Dział  V.

Studia, studenci i doktoranci

Rozdział  1.

Organizacja studiów, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających

§  94. 
1. 
Organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów i doktorantów określają odpowiednio regulamin studiów oraz regulamin studiów doktoranckich.
2. 
Organizację i tok studiów podyplomowych oraz organizację i tok kursów dokształcających, a także związane z nimi prawa i obowiązki słuchaczy i uczestników, określają regulaminy: regulamin studiów podyplomowych i regulamin kursów dokształcających.
3. 
Studia w Uczelni są prowadzone zgodnie z efektami kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów.
4. 
Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne, a także wysokość tych opłat określa umowa między Uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta, w formie pisemnej, między Uczelnią a doktorantem.
5. 
Wykłady dla funkcjonariuszy służb państwowych obejmujące informacje niejawne są zamknięte.
6. 
Zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§  95. 
1. 
Rekrutację na studia prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna.
2. 
Komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 1, podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
3. 
Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
4. 
Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna.
5. 
Rekrutacja na bezpłatne studia doktoranckie odbywa się w drodze konkursu. Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie oraz ich formy określa Senat.
6. 
Rekrutację na studia doktoranckie prowadzi wydziałowa komisja rekrutacyjna na studia doktoranckie, powołana przez dziekana.
7. 
Komisja rekrutacyjna, o której mowa w ust. 6, podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia doktoranckie.
8. 
Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do komendanta-rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
9. 
Decyzja komendanta-rektora jest ostateczna.
10. 
Organizację i tok studiów doktoranckich w zakresie nieuregulowanym w ustawie oraz w odrębnych przepisach określa regulamin studiów doktoranckich.
§  96. 
1. 
Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści: "Świadomy, że z chwilą przyjęcia na pierwszy rok studiów staję się pełnoprawnym członkiem społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów, postępować zgodnie z zasadami współżycia w Uczelni, pielęgnować tradycje Uczelni, dbać o godność studenta i dobre imię mojej Uczelni.".
2. 
Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o treści: "Świadomy, że z chwilą przyjęcia na pierwszy rok studiów doktoranckich staję się pełnoprawnym członkiem społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ślubuję uroczyście zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności, przestrzegać regulaminu studiów doktoranckich, postępować zgodnie z zasadami współżycia w Uczelni, pielęgnować tradycje Uczelni, dbać o godność doktoranta i dobre imię mojej Uczelni.".

Rozdział  2.

Prawa i obowiązki studentów i doktorantów

§  97. 
1. 
Student może studiować według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, na zasadach ustalonych przez radę wydziału.
2. 
Student może uzyskać urlop od zajęć w Uczelni na zasadach i w trybie określonych w regulaminie studiów. Doktorant ma prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
3. 
Student i doktorant może się ubiegać o pomoc materialną na zasadach i w trybie określonych w ustawie.
4. 
Student i doktorant jest zobowiązany do postępowania zgodnie z treścią ślubowania oraz przepisami obowiązującymi na Uczelni.
5. 
Student i doktorant jest zobowiązany do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich.
§  98. 
1. 
Student ostatniego roku studiów drugiego stopnia, wyróżniający się wybitnymi wynikami w nauce i predyspozycjami do pracy badawczej i dydaktycznej, może odbywać staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
2. 
Studentowi odbywającemu staż przygotowawczy dziekan wydziału przydziela opiekuna, który opracowuje plan stażu i nadzoruje jego realizację. Plan ten obejmuje w szczególności udział studenta odbywającego staż przygotowawczy w badaniach realizowanych przez Uczelnię oraz przedsięwzięciach dydaktycznych.
3. 
Studentowi, o którym mowa w ust. 1, można przyznać ze środków własnych Uczelni stypendium w wysokości określonej przez Senat.
4. 
Decyzję w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 3, podejmuje komendant-rektor na wniosek dziekana, po zaopiniowaniu przez kanclerza i kwestora.
5. 
Tryb kwalifikowania studentów, o których mowa w ust. 1, określa komendant-rektor.
§  99. 
1. 
Studenci Uczelni tworzą samorząd studencki, a doktoranci samorząd doktorantów.
2. 
Organy samorządu studenckiego i organy samorządu doktorantów są odpowiednio wyłącznym reprezentantem ogółu studentów i wyłącznym reprezentantem ogółu doktorantów w Uczelni.
3. 
Samorząd studencki i samorząd doktorantów działają na podstawie regulaminów po stwierdzeniu przez Senat ich zgodności z ustawą i statutem Uczelni.
4. 
Samorząd studencki i samorząd doktorantów prowadzą na terenie Uczelni odpowiednio działalność w zakresie spraw studenckich i działalność w zakresie spraw doktorantów, w tym socjalno-bytowych i kulturalnych.
5. 
Komendant-rektor uchyla uchwały organu samorządu studenckiego niezgodne z przepisami prawa, statutem Uczelni, regulaminem studiów lub regulaminem samorządu studenckiego. Komendant-rektor uchyla uchwały organu samorządu doktorantów niezgodne z przepisami prawa, statutem Uczelni, regulaminem studiów doktoranckich lub regulaminem samorządu doktorantów.
6. 
Uczelnia zapewnia środki materialne niezbędne do funkcjonowania organów samorządu studenckiego i organów samorządu doktorantów.

Rozdział  3.

Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów

§  100. 
1. 
Za naruszenie przepisów obowiązujących na Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Za naruszenie przepisów obowiązujących na Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
2. 
W sprawach dyscyplinarnych:
1)
studentów, orzekają komisje dyscyplinarne oraz odwoławcze komisje dyscyplinarne. Student może również ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną przed sądem koleżeńskim. Komisje w składach dziewięcioosobowych powołuje komendant-rektor na okres 3 lat spośród nauczycieli akademickich i studentów Uczelni. Przewodniczącym komisji jest nauczyciel akademicki, członkami zaś - w liczbie po czterech - nauczyciele akademiccy oraz studenci;
2)
doktorantów, orzekają komisje dyscyplinarne oraz odwoławcze komisje dyscyplinarne. Doktorant może również ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną przed sądem koleżeńskim. Komisje w składach dziewięcioosobowych powołuje komendant-rektor na okres 3 lat spośród nauczycieli akademickich i doktorantów Uczelni. Przewodniczącym komisji jest nauczyciel akademicki, członkami zaś - w liczbie po czterech - nauczyciele akademiccy oraz doktoranci.
3. 
Komisje, o których mowa w ust. 2, orzekają w co najmniej pięcioosobowym składzie. Przewodniczącym komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach studentów jest nauczyciel akademicki, członkami zaś - w liczbie po dwóch - nauczyciele akademiccy oraz studenci. Przewodniczącym komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach doktorantów jest nauczyciel akademicki, członkami zaś - w liczbie po dwóch - nauczyciele akademiccy oraz doktoranci.
4. 
Kadencje członków komisji, o których mowa w ust. 2, rozpoczynają się od 1 listopada i kończą po upływie trzech lat.
5. 
Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądami koleżeńskimi, o których mowa w ust. 2, określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego i regulamin samorządu doktorantów.
6. 
Komendant-rektor może z własnej inicjatywy lub na wniosek organu samorządu studenckiego lub organu samorządu doktorantów przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego zamiast do rzecznika dyscyplinarnego.
7. 
W sprawach dyscyplinarnych studentów lub doktorantów będących funkcjonariuszami stosuje się również przepisy dotyczące tych służb.
§  101. 
Postępowanie wyjaśniające w sprawach dyscyplinarnych studentów lub doktorantów przeprowadza rzecznik dyscyplinarny odpowiednio do spraw studentów lub do spraw doktorantów powołany przez komendanta-rektora na okres kadencji organów Uczelni spośród nauczycieli akademickich Uczelni.
§  102. 
Sąd koleżeński wymierza kary dyscyplinarne. Karami dyscyplinarnymi są:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
nagana z ostrzeżeniem.

Dział  VI.

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni

§  103. 
1. 
Komendant-rektor dba o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.
2. 
Pracownicy Uczelni, studenci i doktoranci mają prawo organizowania zgromadzeń za zgodą komendanta-rektora na wniosek organizatora zgromadzenia.
3. 
Organizatorzy zgromadzeń odpowiadają przed komendantem-rektorem za ich przebieg.
4. 
Jeżeli w trakcie zgromadzenia dochodzi do naruszenia przepisów prawa, a w szczególności organizator realizuje inny cel lub dopuszcza do innego przebiegu zgromadzenia niż to było we wniosku o zgodę lub powstaje zagrożenie zniszczenia mienia Uczelni, komendant-rektor lub jego przedstawiciel może rozwiązać zgromadzenie po uprzednim wezwaniu organizatora w celu zaprowadzenia porządku.
5. 
Odpowiedzialność majątkową za szkody powstałe w mieniu Uczelni i w stosunku do osób trzecich regulują odrębne przepisy.
6. 
Na terenie Uczelni istnieje zakaz organizowania akcji protestacyjnych studentów.

Dział  VII.

Postanowienia końcowe

§  104. 
1. 
W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie statutu właściwe organy Uczelni dostosują akty wewnętrzne Uczelni do statutu.
2. 
Akty wewnętrzne, w tym pełnomocnictwa i upoważnienia, stosuje się w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne ze statutem. W przypadku sprzeczności stosuje się bezpośrednio postanowienia statutu.
3. 
W terminie 90 dni od dnia wejścia w życie statutu właściwe organy samorządu studentów dostosują do statutu regulamin samorządu studentów. Postanowienia, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio.
4. 
Od roku 2018 określa się jeden rok wyborów w Uczelni dla wszystkich organów i funkcji określonych w § 13 ust. 1 statutu.
5. 
Niezakończone do dnia wejścia w życie statutu postępowania w sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów będących funkcjonariuszami Policji prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.
6. 
Organy kolegialne i komisje powołane na podstawie przepisów dotychczasowych działają w niezmienionych składach do czasu zakończenia ich kadencji lub okresu, na który zostały powołane.
§  105. 
Traci moc Statut Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie stanowiący załącznik do uchwały Nr 211/II/2014 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 18 czerwca 2014 r., zatwierdzony decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. (znak: DN- BK-0762-27/2014).
§  106. 
Statut wchodzi w życie z dniem wydania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych decyzji.

Załącznik Nr  1

Sztandar Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Załącznik Nr  2

Godło Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Załącznik Nr  3

Buzdygan

Załącznik Nr  4

Łańcuch rektorski

Załącznik Nr  5

Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr  6

Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr  7

Łańcuch prorektorski

Załącznik Nr  8

Łańcuch dziekański

Załącznik Nr  9

Wzór medalu

"Pro Meritis erga Academiam Administrationis Publicae Securitatis in Szczytno"

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).