Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2008.3.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 3 lipca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się statut Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
§ 1. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21, zwana dalej "Wytwórnią" jest państwową instytucją filmową działającą na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710), zwanej dalej ustawą i zarządzenia Nr 122 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wytwórnia Filmów Dokumentalnych" (jednolity tekst ustalony zarządzeniem Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 lipca 1972 r. zmienionego zarządzeniem Nr 23 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 czerwca 1983 r., zarządzeniem Nr 6 Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 5 czerwca 1992 r. i zarządzeniem Nr 5 Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 2 sierpnia 1994 r.) oraz Statutu. Wytwórnia jest wpisana do rejestru instytucji filmowych pod numerem RIF 7.
§  2. Wytwórnia jest instytucją wielozakładową posiadającą osobowość prawną.
§  3.
1. Przedmiotem działania Wytwórni jest:
1) produkcja i opracowanie filmów;
2) świadczenie filmowych usług produkcyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych kinematografii i telewizji oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych.
2. Wytwórnia może podejmować inną działalność służącą realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
§  4. Organami Wytwórni są:
1) dyrektor;
2) ogólne zebranie pracowników oraz rada pracownicza.
§  5.
1. Dyrektor zarządza Wytwórnią i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
2. Dyrektor zarządza Wytwórnią przy pomocy zastępcy i głównego księgowego, przez siebie powoływanych i odwoływanych za zgodą rady pracowniczej.
3. Załoga instytucji filmowej uczestniczy w zarządzaniu Wytwórnią na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123, z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 33 i 39 ustawy.
§  6. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Wytwórni upoważniony jest dyrektor oraz działający w ramach ich umocowania - zastępca dyrektora i pełnomocnicy.
§  7.
1. W Wytwórni działa rada artystyczno-programowa będąca organem doradczym i opiniodawczym dyrektora w sprawach związanych z działalnością artystyczną instytucji.

Do zadań rady należy w szczególności opiniowanie:

1) planów i zamierzeń artystyczno-programowych;
2) podziału zadań i środków zgodnie z zamierzeniami programowymi;
3) programów rozwoju i wykorzystania kadr twórczych i produkcyjnych.
2. W skład rady artystyczno-programowej wchodzą przedstawiciele wybrani na ogólnym zebraniu pracowników twórczych, przedstawiciele delegowani przez radę pracowniczą oraz przedstawiciele delegowani przez istniejące w Wytwórni związki zawodowe.
§  8. W Wytwórni działają:
1) zakłady realizujące zadania produkcyjne;
2) wydziały świadczące usługi na rzecz zakładów i innych jednostek organizacyjnych Wytwórni oraz innych kontrahentów;
3) działy funkcjonujące jako komórki organizacyjne zarządu.

Organizację wewnętrzną Wytwórni przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§  9. Komórki organizacyjne działające na zasadach wewnętrznego, ograniczonego rozrachunku gospodarczego, świadczą usługi na rzecz kontrahentów krajowych i zagranicznych w następującym zakresie:
1) Zakład - Laboratorium Filmowe

- obróbka światłoczułej taśmy filmowej obrazu i dźwięku

- regeneracja roztworów i materiałów filmowych

- montaż negatywu obrazu

- wykonywanie usług na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych Wytwórni w zakresie dostaw i przechowywania chemicznych materiałów i surowców do produkcji oraz materiałów pomocniczych;

2) Zakład Inscenizacji

- obsługa inscenizacyjna grup produkcyjnych w zakresie charakteryzacji, kostiumów i rekwizytów

- wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych

- pozyskiwanie, udostępnianie i przechowywanie środków inscenizacji i ich konserwacja;

3) Zakład Budowy Dekoracji

- organizacja i nadzorowanie budów dekoracji atelierowych oraz plenerowych

- wykonywanie wszelkiego rodzaju elementów scenograficznych służących do budowy dekoracji, ich montaż i demontaż

- obsługa planu zdjęciowego przy wynajmie hal zdjęciowych i studiów

- wynajem pomieszczeń do obsługi planu zdjęciowego (pomieszczenia kierownictwa produkcji, pokoje reżysera, aktorskie, pracownie scenograficzne, charakteryzatornie, garderoby itp.)

- wynajem pomieszczeń biurowych

- usługi stolarskie, malarskie, tapicerskie i plastyczne dla Wytwórni i zleceniodawców zewnętrznych

- wynajem powierzchni produkcyjnej (stolarnie, malarnia, tapicernia, sztukatornia)

- wynajem powierzchni magazynowej;

4) Zakład Montażu i Dźwięku

świadczenie usług związanych z udźwiękowieniem filmów zarejestrowanych na taśmie światłoczułej, w tym:

- wynajem montażowni obrazu i dźwięku

- wynajem aparatury do rejestracji dźwięku na planie filmowym

- wynajem studia synchronizacyjnego do nagrań i przegrań (miksażu)

- wynajem przepisywalni do przepisania (transferu) dźwięku

- wynajem sal projekcyjnych

- zakup, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów dźwiękowych (muzyki i efektów) Fonoteki;

5) Zakład Techniki Zdjęciowej

- wynajem filmowych kamer zdjęciowych i zestawów zdjęciowych do rejestracji obrazu w technice elektronicznej

- wynajem sprzętu oświetleniowego i pomocniczego sprzętu zdjęciowego

- konserwacja, modernizacja i naprawy kamer zdjęciowych, pomocniczego sprzętu zdjęciowego i sprzętu oświetleniowego

- przepisywanie materiałów filmowych na różne nośniki

- montaż elektroniczny

- kopiowanie materiałów video

- opracowywanie wersji językowych programów telewizyjnych i filmów w formie napisowej i formie komentarza;

6) Zakład Zaplecza Technicznego

- planowanie nowych inwestycji oraz modernizacja i remonty istniejących obiektów

- realizacja zakupów odtworzeniowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń

- utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich budynków, sieci energetycznych, teletechnicznych, instalacji naziemnych i podziemnych

- prowadzenie gospodarki środkami trwałymi administrowanymi przez Zakład (wynajmy, przeglądy, konserwacja, remonty)

- wykonywanie usług w zakresie prac tokarskich, frezerskich, ślusarskich, montażowych i remontowych na rzecz jednostek organizacyjnych Wytwórni i innych zleceniodawców

- utrzymanie porządku na terenie instytucji i na terenie przyległym

- administrowanie mieszkaniami zakładowymi i ośrodkiem wypoczynkowym

- gospodarka sprzętem biurowym i gospodarczym oraz inwentaryzacja

- opracowywanie projektu budżetu wydatków socjalnych oraz kontrola jego realizacji

- organizacja różnych form wypoczynku dla pracowników Wytwórni, opieka nad emerytami i rencistami

- zaopatrzenie pracowników Wytwórni w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej;

7) Wydział Transportu i Zaopatrzenia

- świadczenie usług transportowych i dostawa energii z agregatów prądotwórczych na rzecz filmowych grup zdjęciowych, producentów reklam, innych podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych Wytwórni

- świadczenie usług w zakresie dostaw materiałów zaopatrzeniowych i spedycji na rzecz kontrahentów zewnętrznych i jednostek organizacyjnych Wytwórni

- wynajem pomieszczeń magazynowych i świadczenie innych usług w zakresie przechowywania i magazynowania materiałów.

§  10. Zakres działania komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne stanowiska pracy w Wytwórni określa regulamin ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.
§  11.
1. Wytwórnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w innych obowiązujących przepisach.
2. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do zatwierdzenia.
3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje dyrektor.
§  12. Statut podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  13. Z dniem zatwierdzenia niniejszego Statutu traci moc Statut zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarządzeniem Nr 17 z dnia 31 maja 2007 r.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK