Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się statut Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

ZAŁĄCZNIK 

Statut

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
§ 1.
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21, zwana dalej "Wytwórnią" jest państwową instytucją filmową działającą na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1987 roku o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą i zarządzenia nr 122 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1949 roku o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wytwórnia Filmów Dokumentalnych" (jednolity tekst ustalony zarządzeniem nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 lipca 1972 roku zmienionego zarządzeniem nr 23 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 czerwca 1983 roku, zarządzeniem nr 6 Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 5 czerwca 1992 roku i zarządzeniem nr 5 Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 2 sierpnia 1994 roku) oraz Statutu. Wytwórnia jest wpisana do rejestru instytucji filmowych pod numerem RIF 7.
§  2.
Wytwórnia jest instytucją wielozakładową posiadającą osobowość prawną.
§  3.
1.
Przedmiotem działania Wytwórni jest:
1)
produkcja i opracowanie filmów;
2)
świadczenie filmowych usług produkcyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych kinematografii i telewizji oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych.
2.
Wytwórnia może podejmować inną działalność służącą realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.
§  4.
Organami Wytwórni są:
1)
dyrektor;
2)
ogólne zebranie pracowników oraz rada pracownicza.
§  5.
1.
Dyrektor zarządza Wytwórnią i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
2.
Dyrektor zarządza Wytwórnią przy pomocy zastępcy i głównego księgowego, przez siebie powoływanych i odwoływanych za zgodą rady pracowniczej.
3.
Załoga instytucji filmowej uczestniczy w zarządzaniu Wytwórnią na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. Nr 24, poz. 123, z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 33, art. 39 ustawy.
§  6.
Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Wytwórni upoważniony jest dyrektor oraz działający w ramach ich umocowania - zastępca dyrektora i pełnomocnicy.
§  7.
1.
W Wytwórni działa rada artystyczno-programowa będąca organem doradczym i opiniodawczym dyrektora w sprawach związanych z działalnością artystyczną instytucji.

Do zadań rady należy w szczególności opiniowanie:

1)
planów i zamierzeń artystyczno-programowych;
2)
podziału zadań i środków zgodnie z zamierzeniami programowymi;
3)
programów rozwoju i wykorzystania kadr twórczych i produkcyjnych.
2.
W skład rady artystyczno-programowej wchodzą przedstawiciele wybrani na ogólnym zebraniu pracowników twórczych, przedstawiciele delegowani przez radę pracowniczą oraz przedstawiciele delegowani przez istniejące w Wytwórni związki zawodowe.
§  8.
W Wytwórni działają:
1)
zakłady realizujące zadania produkcyjne;
2)
wydziały świadczące usługi na rzecz zakładów i innych jednostek organizacyjnych Wytwórni oraz innych kontrahentów;
3)
działy funkcjonujące jako komórki organizacyjne zarządu.

Organizację wewnętrzną Wytwórni przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§  9.
Komórki organizacyjne działające na zasadach wewnętrznego, ograniczonego rozrachunku gospodarczego, świadczą usługi na rzecz kontrahentów krajowych i zagranicznych w następującym zakresie:
1)
Zakład - Laboratorium Filmowe

- obróbka światłoczułej taśmy filmowej obrazu i dźwięku,

- regeneracja roztworów i materiałów filmowych,

- montaż negatywu obrazu,

- wykonywanie usług na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych Wytwórni w zakresie dostaw i przechowywania chemicznych materiałów i surowców do produkcji oraz materiałów pomocniczych.

2)
Zakład Inscenizacji

- obsługa inscenizacyjna grup produkcyjnych w zakresie charakteryzacji, kostiumów i rekwizytów,

- wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych,

- pozyskiwanie, udostępnianie i przechowywanie środków inscenizacji i ich konserwacja.

3)
Zakład Budowy Dekoracji

- organizacja i nadzorowanie budów dekoracji atelierowych oraz plenerowych,

- wykonywanie wszelkiego rodzaju elementów scenograficznych służących do budowy dekoracji, ich montaż i demontaż,

- obsługa planu zdjęciowego przy wynajmie hal zdjęciowych i studiów,

- wynajem pomieszczeń do obsługi planu zdjęciowego (pomieszczenia kierownictwa produkcji, pokoje reżysera, aktorskie, pracownie scenograficzne, charakteryzatornie, garderoby, itp.),

- wynajem pomieszczeń biurowych,

- usługi stolarskie, malarskie, tapicerskie i plastyczne dla Wytwórni i zleceniodawców zewnętrznych,

- wynajem powierzchni produkcyjnej (stolarnie, malarnia, tapicernia, sztukatornia),

- wynajem powierzchni magazynowej.

4)
Zakład Montażu i Dźwięku

świadczenie usług związanych z udźwiękowieniem filmów zarejestrowanych na taśmie światłoczułej, w tym:

- wynajem montażowni obrazu i dźwięku,

- wynajem aparatury do rejestracji dźwięku na planie filmowym,

- wynajem studia synchronizacyjnego do nagrań i przegrań (miksażu),

- wynajem przepisywalni do przepisania (transferu) dźwięku,

- wynajem sal projekcyjnych,

- zakup, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów dźwiękowych (muzyki i efektów) Fonoteki.

5)
Zakład Techniki Zdjęciowej

- wynajem filmowych kamer zdjęciowych i zestawów zdjęciowych, do rejestracji obrazu w technice elektronicznej,

- wynajem sprzętu oświetleniowego i pomocniczego sprzętu zdjęciowego,

- konserwacja, modernizacja i naprawy kamer zdjęciowych, pomocniczego sprzętu zdjęciowego i sprzętu oświetleniowego,

- przepisywanie materiałów filmowych na różne nośniki,

- montaż elektroniczny,

- kopiowanie materiałów video,

- opracowywanie wersji językowych programów telewizyjnych i filmów w formie napisowej i formie komentarza.

6)
Zakład Zaplecza Technicznego

- planowanie nowych inwestycji oraz modernizacja i remonty istniejących obiektów,

- realizacja zakupów odtworzeniowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń,

- utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich budynków, sieci energetycznych, teletechnicznych, instalacji naziemnych i podziemnych,

- prowadzenie gospodarki środkami trwałymi administrowanymi przez Zakład (wynajmy, przeglądy, konserwacja, remonty),

- wykonywanie usług w zakresie prac tokarskich, frezerskich, ślusarskich, montażowych i remontowych na rzecz jednostek organizacyjnych Wytwórni i innych zleceniodawców.

7)
Wydział Administracji i Transportu

- utrzymanie porządku na terenie instytucji i na terenie przyległym,

- administrowanie mieszkaniami zakładowymi i ośrodkiem wypoczynkowym,

- gospodarka sprzętem biurowym i gospodarczym oraz inwentaryzacja,

- opracowywanie projektu budżetu wydatków socjalnych oraz kontrola jego realizacji,

- organizacja różnych form wypoczynku dla pracowników Wytwórni, opieka nad emerytami i rencistami,

- zaopatrzenie pracowników Wytwórni w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej,

- świadczenie usług transportowych i dostawa energii z agregatów prądotwórczych na rzecz filmowych grup zdjęciowych, producentów reklam, innych podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych Wytwórni,

- świadczenie usług w zakresie dostaw materiałów zaopatrzeniowych i spedycji na rzecz kontrahentów zewnętrznych i jednostek organizacyjnych Wytwórni,

- wynajem pomieszczeń magazynowych i świadczenie innych usług w zakresie przechowywania i magazynowania materiałów.

§  10.
Zakres działania komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne stanowiska pracy w Wytwórni określa regulamin ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.
§  11.
1.
Wytwórnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w innych obowiązujących przepisach.
2.
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do zatwierdzenia.
3.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje dyrektor.
§  12.
Statut podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  13.
Z dniem zatwierdzenia niniejszego Statutu traci moc Statut zatwierdzony przez Ministra Kultury Zarządzeniem nr 24 z dnia 17 sierpnia 2006 roku.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1