Zatwierdzenie statutu Studia Filmowego "KRONIKA".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA KULTURY l DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 8 lutego 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Studia Filmowego "KRONIKA"

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się statut Studia Filmowego "KRONIKA" w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 131, poz. 911).

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

STUDIA FILMOWEGO "KRONIKA"
§ 1.
1.
Studio Filmowe "KRONIKA", zwane dalej "Studiem", jest państwową instytucją filmową działającą na podstawie:
1)
ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111) zwanej dalej ustawą;
2)
zarządzenia Nr 15 Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 31 grudnia 1990 r. w sprawie utworzenia instytucji filmowej pod nazwą "Studio Filmowe KRONIKA";
3)
niniejszego statutu;
4)
innych powszechnie obowiązujących przepisów normujących działalność państwowych instytucji filmowych.
2.
Siedzibą Studia jest miasto Warszawa.
§  2.
Studio jest instytucją samodzielną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.
§  3.
1.
Organem założycielskim Studia jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Studio posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji filmowych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, pod nr RIF-49.
§  4.
Studio jest producentem realizowanych przez siebie utworów filmowych oraz podmiotem autorskich praw majątkowych na podstawie art. 70 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
§  5.
Zadaniem Studia jest:
1)
produkcja filmów dla kin, telewizji i innych podmiotów;
2)
produkcja notacji archiwalnych Polskiej Kroniki Filmowej;
3)
podejmowanie współpracy koprodukcyjnej z partnerami krajowymi i zagranicznymi;
4)
świadczenie usług filmowych dla odbiorców krajowych i zagranicznych.
§  6.
Studio, realizując statutowe zadania, korzysta ze swobody twórczej i samodzielnie podejmuje decyzje we wszystkich fazach produkcji filmowej, w szczególności:
1)
zamawia i zatwierdza scenariusze filmowe i teksty;
2)
kieruje scenariusze do produkcji;
3)
zatwierdza szczegółowe plany filmów oraz podejmuje decyzje o źródłach finansowania filmów;
4)
powołuje i rozwiązuje produkcyjne grupy zdjęciowe;
5)
nadzoruje przebieg realizacji filmów pod względem artystycznym, produkcyjnym i ekonomicznym;
6)
dokonuje oceny filmu i przyjmuje gotowy utwór filmowy;
7)
decyduje o sposobie i formie eksploatacji filmów w kraju i za granicą.
§  7.
Organami Studia są:
1)
dyrektor;
2)
ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza.
§  8.
1.
Dyrektora Studia powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o przedsiębiorstwach państwowych, dotyczących powołania i odwołania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej.
2.
Zastępców dyrektora oraz głównego księgowego powołuje i odwołuje dyrektor Studia za zgodą rady pracowniczej.
§  9.
1.
Dyrektor zarządza Studiem i reprezentuje je na zewnątrz.
2.
Dyrektor Studia, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
3.
Dyrektor zarządza Studiem przy pomocy zastępców i głównego księgowego.
§  10.
Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Studia w sprawach związanych z działalnością artystyczną Studia jest rada artystyczno-programowa powoływana w trybie art. 38 ustawy.
§  11.
1.
Strukturę organizacyjną Studia tworzą:
1)
dyrektor;
2)
zastępca dyrektora;
3)
szef produkcji;
4)
główny księgowy;
5)
sekretariat;
6)
reżyserzy;
7)
Polska Kronika Filmowa.
2.
Zasady i tryb działania Studia oraz szczegółowy zakres praw i obowiązków określa regulamin ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.
3.
Schemat organizacyjny Studia stanowi załącznik do niniejszego statutu.
§  12.
1.
Produkcja filmowa Studia jest finansowana z:
1)
wpływów ze sprzedaży produkcji filmowej w kraju i za granicą;
2)
zysków za usługi filmowe;
3)
innych dostępnych źródeł finansowania.
§  13.
1.
Studio prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie roczne sprawozdanie finansowe.
2.
Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do zatwierdzenia.
3.
Wyboru biegłego rewidenta dokonuje dyrektor.
§  14.
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

Załącznik 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY STUDIA FILMOWEGO "KRONIKA"