Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 stycznia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 30 stycznia 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Łódzkiego Centrum Filmowego.

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się statut Łódzkiego Centrum Filmowego w Łodzi, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

Łódzkiego Centrum Filmowego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§  1. Łódzkie Centrum Filmowe jest państwową instytucją filmową.
§  2. Łódzkie Centrum Filmowe - zwane dalej "Instytucją" - działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 513; zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111),
2) zarządzenia nr 4 Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie podziału i łączenia niektórych instytucji filmowych w Łodzi,
3) innych powszechnie obowiązujących przepisów normujących działalność instytucji filmowych,
4) niniejszego statutu.
§  3.
1. Instytucja posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji filmowych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Instytucja wpisana jest w księdze rejestrowej pod nr RIF 55.
§  4.
1. Instytucja jest jednostką organizacyjną działającą jako podmiot samodzielny pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.
2. W Instytucji działa samorząd pracowniczy według zasad określonych w przepisach o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego.
§  5. Organem założycielskim Instytucji jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  6. Siedzibą Instytucji jest miasto Łódź.

Rozdział  II

Cele i zadania

§  7. Instytucja prowadzi działalność w celu:
1) upowszechniania kultury filmowej i wspierania inicjatyw w tym zakresie
2) stwarzania organizacyjnych, finansowych i majątkowych podstaw funkcjonowania łódzkiego ośrodka filmowego,
3) zarządzania posiadanym majątkiem i optymalnego jego wykorzystania.
§  8. Do zadań Instytucji należy w szczególności:
1) produkcja i opracowanie filmów,
2) administrowanie majątkiem instytucji, w tym udostępnianym innym podmiotom gospodarczym na podstawie stosownych umów,
3) świadczenie usług filmowych,
4) realizacja zadań i inicjatyw w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności aktywna współpraca w organizacji festiwali i przeglądów sztuki filmowej,
5) organizacja wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami gospodarczymi w zakresie produkcji, opracowania, dystrybucji i rozpowszechniania filmów,
6) zapewnienie niezbędnego zaplecza technicznego, finansowego i organizacyjnego dla produkcji filmowej,
7) świadczenie usług reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
8) prowadzenie innej działalności gospodarczej w celu racjonalnego wykorzystania posiadanego majątku.

Rozdział  III

Organizacja i struktura instytucji

§  9.
1. W instytucji działają następujące piony organizacyjne:
1) Pion programowo-artystyczny
2) Pion organizacyjno-administracyjny
3) Pion finansowy
2. Schemat organizacyjny Instytucji stanowi załącznik do niniejszego statutu.
§  10. Zasady i tryb działania Instytucji określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

Rozdział  IV

Organy Instytucji

§  11. Organami Instytucji są:
1) dyrektor
2) ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza.
§  12.
1. Instytucją zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor.
2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
§  13.
1. Dyrektora Instytucji powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Zasady i tryb powołania dyrektora określają przepisy o przedsiębiorstwach państwowych dotyczące powoływania i odwoływania dyrektora przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej.
§  14.
1. Dyrektor kieruje Instytucją przy pomocy swoich zastępców i głównego księgowego.
2. Zastępców dyrektora oraz głównego księgowego powołuje i odwołuje dyrektor Instytucji za zgodą rady pracowniczej.
§  15.
1. Dyrektor może ustanowić pełnomocników ogólnych i do poszczególnych czynności prawnych.
2. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa ogólnego podlega wpisowi do rejestru instytucji filmowych. Nie dotyczy to pełnomocnictw do dokonania poszczególnych czynności oraz pełnomocnictw procesowych.
§  16.
1. Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu instytucji uprawniony jest dyrektor.
2. Zastępcy dyrektora oraz pełnomocnicy działają w zakresie ich umocowania.
§  17.
1. Pracownicy Instytucji uczestniczą w zarządzaniu poprzez organy samorządu załogi: ogólne zebranie pracowników i radę pracowniczą.
2. Organy samorządu załogi działają na podstawie przepisów o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych.

Rozdział  V

Organy doradcze

§  18. W Instytucji działa Rada Artystyczno-Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora w sprawach związanych z działalnością artystyczną Instytucji.

Rozdział  VI

Działalność Instytucji i zasady gospodarowania mieniem

§  19. Działalność instytucji regulowana jest:
1) statutem Instytucji,
2) regulaminem organizacyjnym,
3) statutem samorządu załogi Instytucji,
4) regulaminem wynagradzania,
5) regulaminem pracy,
6) zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora Instytucji wydawanymi w toku działalności,
7) uchwałami organów samorządu załogi w zakresie ich kompetencji.
§  20.
1. Instytucja działa we własnym imieniu, gospodarując mieniem wydzielonym i nabytym przez Instytucję.
2. Instytucja wykonuje wszelkie prawa dotyczące jej mienia, a w szczególności może je zbywać na zasadach określonych odrębnymi przepisami oraz ustanawiać na nim ograniczone prawa rzeczowe.
3. Instytucja działa w obrocie we własnym imieniu, na własny rachunek i odpowiada swym majątkiem za zaciągnięte zobowiązania.
§  21.
1. Instytucja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach racjonalnej gospodarki - rachunku ekonomicznego oraz samofinansowania.
2. Instytucja prowadzi rzetelną rachunkowość.
§  22. Instytucja może tworzyć fundusze celowe określone odrębnymi przepisami.

Rozdział  VII

Postanowienia końcowe

§  23. Zmiany statutu dokonywane są w drodze uchwały podejmowanej przez ogólne zebranie pracowników i wymagają zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  24. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

grafika