Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MIiB.2017.40

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 2 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Kolejnictwa

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się statut Instytutu Kolejnictwa, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 7 Ministra Infrastruktury z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Kolejnictwa (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 12).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

INSTYTUTU KOLEJNICTWA

Instytut Kolejnictwa kontynuuje działalność i tradycje Instytutu Naukowo-Badawczego Kolejnictwa, powołanego w 1951 roku na bazie Referatu Doświadczalnego Parowozów Ministerstwa Komunikacji, przekształconego w 1958 roku w Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa, a w 1987 roku w Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.

Rozdział  1

Postanowienia ogólne

§  1.  Instytut Kolejnictwa, zwany dalej "Instytutem", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311, 2260 oraz z 2017 r. poz. 202), zwanej dalej "ustawą";
2) zarządzenia Nr 7 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie (Dz. Urz. Min. Trans. i Gosp. Mor. poz. 79);
3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie reorganizacji Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa w Warszawie (Dz. U. poz. 475);
4) niniejszego statutu.
§  2.  Instytut posiada osobowość prawną.
§  3.  Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
§  4.  Instytut może używać znaku graficznego (symbolu) i skróconej nazwy "IK".
§  5.  Instytut ma prawo do używania pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku.
§  6.  Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw transportu.

Rozdział  2

Przedmiot i zakres działania Instytutu

§  7. 
1.  Do podstawowej działalności Instytutu należy inicjowanie i prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeby praktyki oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na:
1) rozwiązywanie złożonych problemów modernizacji infrastruktury transportu szynowego;
2) doskonalenie organizacji i technologii przewozów pasażerów i ładunków środkami transportu szynowego;
3) zmniejszanie ryzyka eksploatacji transportu szynowego w warunkach jego normalnego działania i w stanach zagrożeń;
4) naukowo-techniczne wsparcie projektowania, budowy i eksploatacji kolei, w tym kolei dużych prędkości;
5) zintegrowanie polskiej sieci kolejowej z siecią europejską;
6) minimalizację oddziaływań transportu szynowego na środowisko naturalne oraz ułatwianie dostępu do tego transportu osobom niepełnosprawnym.
2.  Zakresem działań, o których mowa w ust. 1, są objęte następujące obszary:
1) drogi kolejowe i drogi miejskiego transportu szynowego;
2) pojazdy szynowe;
3) przewozy pasażerów i ładunków oraz logistyka i analizy rynku transportowego;
4) sterowanie ruchem i automatyka;
5) telekomunikacja i teleinformatyka;
6) sieć trakcyjna, zasilanie trakcji elektrycznej oraz urządzenia i systemy nietrakcyjne;
7) materiały oraz elementy, zespoły i konstrukcje stosowane w transporcie szynowym;
8) bezpieczeństwo publiczne i techniczne w transporcie szynowym;
9) wykorzystanie transportu szynowego dla obronności kraju;
10) analizy ekonomiczne w transporcie szynowym;
11) modelowanie systemów i procesów transportu szynowego;
12) ochrona środowiska naturalnego;
13) dostępność transportu szynowego dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
3.  Działania Instytutu obejmują w szczególności:
1) rozwijanie teorii i metod badawczych w obszarach objętych zakresem działalności Instytutu;
2) współuczestnictwo w kluczowych projektach dotyczących rozwoju i modernizacji sieci kolejowej w Polsce oraz rozwoju sieci komunikacyjnych w aglomeracjach;
3) udział w europejskiej przestrzeni badawczej poprzez uczestnictwo w programach i projektach UE;
4) rozwiązywanie problemów modernizacji infrastruktury transportu szynowego;
5) tworzenie nowych rozwiązań w zakresie transportu szynowego, w tym o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa pasażerów, ładunków i środowiska naturalnego;
6) badanie nowych i modernizowanych systemów, wyrobów, technologii, wyposażenia technicznego i materiałów w transporcie szynowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;
7) opracowywanie i opiniowanie standardów technicznych i eksploatacyjnych oraz działania prenormatywne w zakresie elementów infrastruktury transportu szynowego, procesów transportowych i bezpieczeństwa przewozów;
8) opracowywanie wymagań dotyczących nowych systemów, wyrobów, technologii, wyposażenia technicznego i materiałów w transporcie szynowym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska;
9) rozwój metod monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi, mienia i środowiska;
10) opracowywanie ekspertyz dotyczących zagadnień technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych transportu szynowego oraz wykonywanie innych prac usługowo-badawczych, w tym zadań doradczych oraz usług konsultacyjnych, objętych działalnością Instytutu;
11) sporządzanie opinii i ekspertyz dla organów prowadzących postępowania administracyjne, sądowe i przygotowawcze;
12) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu rozwoju nauki i techniki w zakresie działalności Instytutu, a także propozycji dotyczących wykorzystania osiągnięć światowych;
13) wytyczanie kierunków rozwoju w dziedzinach objętych działalnością Instytutu;
14) współpracę z krajowymi i zagranicznymi placówkami naukowymi;
15) udział w pracach legislacyjnych dotyczących polskiego i europejskiego transportu szynowego;
16) sprawowanie nadzoru autorskiego nad wdrażaniem nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych;
17) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej i aprobacyjnej, a także w zakresie metrologii, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej.
§  8.  Instytut wnosi wkład do rozwoju i upowszechniania wiedzy z zakresu transportu szynowego poprzez:
1) inicjowanie i prowadzenie kursów i szkoleń specjalistycznych z pełnym przygotowaniem materiałów dydaktycznych (książki, skrypty, wybrane zbiory tematyczne);
2) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez własne regularne wydawnictwa;
3) organizowanie konferencji i sympozjów naukowych;
4) współorganizowanie ze szkolnictwem wyższym studiów podyplomowych;
5) udział pracowników Instytutu w procesie dydaktycznym szkół wyższych;
6) szkolenie własnej kadry badawczej poprzez kursy metod badawczych, seminaria doktoranckie i seminaria specjalistyczne.
§  9. 
1.  W zakresie swojego działania Instytut może wykonywać w sposób ciągły zadania szczególnie ważne dla planowania i realizacji polityki państwa, zwłaszcza w zakresie związanym z bezpieczeństwem publicznym, obronnością i bezpieczeństwem kraju, a także edukacją i jakością życia obywateli, dotyczące w szczególności:
1) opracowywania i opiniowania standardów w zakresie rynków pracy, ochrony zdrowia, ochrony pracy i zabezpieczenia społecznego;
2) ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej, gospodarki bogactwami i zasobami naturalnymi, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa technicznego, energetycznego i bezpieczeństwa transportu;
3) standardów produktów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów;
4) monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobiegania skutkom katastrof naturalnych lub technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej.
2.  Instytut może prowadzić również inną działalność, o której mowa w art. 2 ust. 4 ustawy, w zakresie działalności:
1) usługowej;
2) handlowej;
3) wytwórczej.

Rozdział  3

Postanowienia szczegółowe

§  10. 
1.  Rada naukowa liczy 18 (osiemnastu) członków. W skład rady naukowej wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 9 (dziewięciu);
2) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 9 (dziewięciu).
2.  Liczba należnych miejsc w radzie naukowej dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy wynosi 7 (siedem), w tym liczba miejsc dla członków rady naukowej posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy nie powinna być większa niż 4 (cztery).
3.  Liczba należnych miejsc w radzie naukowej dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1 pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu naukowego wynosi 2 (dwa).
4.  Członkowie rady naukowej mogą brać udział w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz głosować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie tajności głosowania.
§  11.  Dyrektor Instytutu może powołać sekretarza naukowego Instytutu.
§  12. 
1.  Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem przeprowadzanym w następującym trybie:
1) konkurs ogłasza dyrektor w drodze zarządzenia;
2) w ogłoszeniu o konkursie podaje się w szczególności: nazwę stanowiska, którego konkurs dotyczy, wymagania formalne, listę dokumentów, które kandydat powinien złożyć, termin składania dokumentów;
3) ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej Instytutu, a także na stronie internetowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert pracy naukowców;
4) termin zgłaszania ofert nie może być krótszy niż 14 dni od daty publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Instytutu;
5) kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w ogłoszeniu;
6) z kandydatami spełniającymi wymagania formalne jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.
2.  Kandydaci są oceniani na podstawie złożonych dokumentów, opinii rady naukowej Instytutu dotyczącej kwalifikacji kandydata i rozmowy kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) osiągnięcia naukowe i badawcze kandydata;
2) przydatność specjalizacji kandydata dla rozwoju dorobku naukowo-badawczego Instytutu;
3) predyspozycje kandydata do pracy w określonym zespole.
3.  Dyrektor informuje wszystkich kandydatów o wynikach konkursu oraz ogłasza je przez wywieszenie na tablicy informacyjnej i umieszczenie w intranecie Instytutu.
4.  Konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić nowy konkurs na dane stanowisko.
§  13.  Komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-technicznych, składająca się z 3 (trzech) członków, jest wybierana w Instytucie w następujący sposób:
1) dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z 3 (trzech) członków, spośród pracowników Instytutu nieposiadających czynnego i biernego prawa wyborczego oraz wskazuje przewodniczącego komisji;
2) czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie;
3) bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej;
4) kandydatury należy zgłaszać do przewodniczącego komisji wyborczej w terminie 7 dni od dnia zarządzenia wyborów przez dyrektora;
5) komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz podaje listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem wyborów;
6) głosowanie jest tajne;
7) w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów;
8) komisja sporządza protokół wyborów, który przekazuje dyrektorowi;
9) dyrektor ogłasza wyniki wyborów przez ich wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz umieszczenie w intranecie Instytutu.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  14.  Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw transportu.
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094).