Dz.Urz.MIniR.2018.32

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 27 lipca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się statut Instytutu Geodezji i Kartografii, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Nr 35 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Geodezji i Kartografii (Dz. Urz. MIiB poz. 56).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).