Dzienniki resortowe

B.I.LP.2019.5.70

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2019 r.

DECYZJA Nr 50
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2020-2023 dla Lasów Państwowych

EP.0300.1.8.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze zm.) oraz § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych określonego m.in. w § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu PGL LP, ustalam, co następuje:

§  1.  Zatwierdzam średniookresowy plan nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2020-2023, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.