Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.12.129

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2013 r.

DECYZJA Nr 85
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2015-2018

EP-0337-25-1/13

Na podstawie art. 33 ust. I ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Zatwierdzam średniookresowy plan nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2015-2018, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy * - przyp. red.).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
* Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl