Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.158

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 163/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 r. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) oraz w związku z § 11 Statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 30), ustalam co następuje:

1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie za 2012 r., na które składa się:
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 150.257.839,43 zł;
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.333.990,24 zł;
4) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 79.698,25 zł;
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 689.631,59 zł;
6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

stanowiące wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r., załącznik do niniejszej decyzji.

2. Zysk netto w kwocie 79.698,25 zł zwiększy fundusz instytucji kultury - Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

ZAŁĄCZNIK

Sprawozdanie finansowe Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie za 2012 r. wraz opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, na które składa się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 150.257.839,43 zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.333.990.24 zł.
4. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r., do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 79.698,25 zł.
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 689.631,59 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia