Dziennik resortowy

Dz.Urz.KPW.1997.6.228

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA Nr 372
KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
z dnia 10 lipca 1997 r.
w sprawie zatwierdzenia składu Rady Nadzorczej oraz Komisji Rewizyjnej Przymierze Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239, Nr 71, poz. 313 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, Nr 75, poz. 357, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164) uchwala się, co następuje:
§  1. Wyraża się zgodę na powołanie Rady Nadzorczej Przymierze Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA w następującym składzie:

Norman Bergel,

Dariusz Choryło,

Jon Groom,

Piotr Robak,

Mieczysław Skołożyński.

§  2. Wyraża się zgodę na powołanie Komisji Rewizyjnej Przymierze Towarzystwa Funduszy Powierniczych SA w następującym składzie:

Chris Helen Fuller,

Zdzisław Fedak,

Krystyna Glazer-Wocial,

Krzysztof Majczuk,

Hanna Krajewska.

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.