Zatwierdzenie regulaminu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2017.58

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2017 r.

DECYZJA Nr 202
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Na podstawie art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) postanawia się, co następuje
§  1. 
Zatwierdza się regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, uchwalony uchwałą nr 60/III/2016 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zmienionej uchwałą nr 73/III/2016 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 5 kwietnia 2016 r. oraz uchwałą nr 105/III/2017 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 4 kwietnia 2017 r.
§  2. 
Regulamin, o którym mowa § 1, stanowi załącznik do decyzji.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Rozdział  1.

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zajęć.
2. 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)
Uczelnia - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (WSPol);
2)
Ustawa - ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);
3)
Statut - Statut Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
4)
cykl kształcenia - okres kształcenia obejmujący realizację całego programu kształcenia dla danego studenta;
5)
student ze skierowaniem - funkcjonariusz i pracownik Policji oraz funkcjonariusz i pracownik innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odbywający kształcenie na podstawie wydanego skierowania/zgody na studia przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych;
6)
student - osoba cywilna - osoba nieposiadająca skierowania/zgody na studia;
7)
student - student ze skierowaniem i student - osoba cywilna;
8)
prowadzący zajęcia - nauczyciel akademicki lub funkcjonariusz służb państwowych, inna niż funkcjonariusz służb państwowych osoba fizyczna, przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z którym zawarto umowę w sprawie realizacji usługi w zakresie działalności dydaktycznej lub inna osoba niebędąca nauczycielem akademickim realizująca zajęcia na podstawie odrębnych przepisów;
9)
sylabus przedmiotu - opis treści merytorycznych, efektów kształcenia oraz sposobu realizacji przedmiotu i metod prowadzenia związanych z nim zajęć, wykaz literatury stanowiącej podstawę programu, opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach oraz zasad zaliczania zajęć i przedmiotu, w tym zaliczania poprawkowego, oraz formy i kryteria oceny;
10)
efekty kształcenia - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów;
11)
efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;
12)
potwierdzenie efektów uczenia się - formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
13)
indywidualne studia międzyobszarowe - tryb kształcenia polegający na rozszerzeniu zakresu wiedzy do co najmniej dwóch obszarów kształcenia w ramach studiowanych kierunków, a także na udziale studenta w pracach badawczych;
14)
zaliczenie/zaliczenie z oceną - forma zakończenia przedmiotu;
15)
egzamin - forma zakończenia przedmiotu;
16)
immatrykulacja - akt przyjęcia w poczet studentów Uczelni;
17)
obszar kształcenia - zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki;
18)
plan studiów - wykaz przedmiotów/modułów określonych w semestrach dla danego kierunku studiów/specjalności, formy studiów i profilu kształcenia, uwzględniający: wymiar studiów, sekwencję i status przedmiotów/modułów, praktyki zawodowe, pracę dyplomową, liczbę godzin, wycenę przedmiotów/modułów, formę zaliczenia przedmiotu/modułu oraz sumaryczne wskaźniki ilościowe;
19)
program kształcenia - opis określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS;
20)
punkty ECTS - punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia.
3. 
Regulamin stosuje się do studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
4. 
Warunki i tryb rekrutacji na studia określa Ustawa i uchwała Senatu.
5. 
Senat ustala limity przyjęć na studia.
6. 
Cudzoziemcy podejmują i odbywają studia na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
7. 
Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni. Student podpisuje akt ślubowania, który przechowuje się w aktach osobowych studenta.
8. 
Studenci otrzymują legitymację studencką. Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta.
9. 
Studia licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów, a studia inżynierskie co najmniej siedem semestrów. Studia drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów.
10. 
Prowadzenie zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności, przygotowywanie prac dyplomowych oraz egzaminów dyplomowych odbywa się w języku polskim na ogólnych warunkach określonych w Regulaminie.
11. 
Na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, sprawdzianów wiedzy lub umiejętności, egzaminów dyplomowych oraz seminarium dyplomowego, w przypadku przygotowywania pracy dyplomowej, mogą być one prowadzone również w języku angielskim. Sprawę rozstrzyga dziekan. Przepisy § 26 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
12. 
Uczelnia podejmuje i będzie podejmować wszelkie działania w ramach posiadanych środków mające na celu stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia akademickiego. W szczególności Uczelnia będzie dążyć do dalszego usuwania barier architektonicznych oraz barier w zakresie dostępu do informacji, a także do podejmowania takich działań organizacyjnych, by - nie zmniejszając wymagań merytorycznych - wyrównywać szanse i możliwości studiowania osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.
§  2. 
1. 
Szczegółowe zasady studiowania, w tym sprawy organizacji i toku studiów w zakresie nieobjętym postanowieniami Regulaminu, z zastrzeżeniem spraw, o których mowa w § 50 ust. 1, określa Rada Wydziału.
2. 
Szczegółowe zasady studiowania, o których mowa w ust. 1, w granicach określonych postanowieniami Regulaminu, określają odrębne przepisy.
3. 
Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, z uwzględnieniem warunków określonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
§  3. 
1. 
Przełożonym wszystkich studentów jest komendant-rektor.
2. 
Przełożonym studentów wydziału jest dziekan.
3. 
Nadzór nad całością procesu kształcenia w ramach studiów na wydziale sprawuje dziekan. Dziekan podejmuje decyzje w sprawach indywidualnych studentów na zasadach określonych w § 50.
4. 
Reprezentantem ogółu studentów Uczelni są organy samorządu studentów, które są uprawnione do wyrażania stanowiska w sprawach dotyczących odpowiednio studentów i organizacji studiów.
§  4. 
Grupy studenckie tworzy się ze studentów danego roku studiów, z uwzględnieniem stopnia, kierunku i formy studiów.
§  5. 
1. 
W celu usprawnienia dydaktyki i wychowania w Uczelni, dziekan powołuje spośród nauczycieli akademickich opiekunów poszczególnych roczników.
2. 
Jeżeli grupa studencka złożona jest z funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, komendant-rektor, na wniosek dziekana, powołuje opiekuna-funkcjonariusza, spośród funkcjonariuszy komórki administracji właściwej do spraw dowodzenia.
3. 
Do podstawowych obowiązków opiekuna, o którym mowa w ust. 1 i 2, należy udzielanie studentom pomocy w sprawach związanych z problemami dydaktycznymi i socjalnymi, a także opiniowanie na prośbę studenta lub na polecenie dziekana spraw związanych z tokiem studiów.
§  6. 
1. 
W celu stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych, komendant-rektor powołuje pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych.
2. 
Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiedzialny za organizację świadczeń specjalistycznych dla zgłaszających się do niego studentów niepełnosprawnych, a w szczególności za:
1)
organizację transportu dla studentów z niepełnosprawnością narządu ruchu;
2)
organizację asystentów pomocniczych;
3)
pomoc w określonych czynnościach.
3. 
Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 1, wyraża opinie oraz wnioskuje do właściwych organów i pracowników Uczelni w sprawach związanych ze studentami niepełnosprawnymi.

Rozdział  2.

Organizacja studiów

§  7. 
1. 
Dziekan ustala szczegółową organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych i poprawkowych sesji egzaminacyjnych oraz przerw w studiach.
2. 
Rok akademicki w Uczelni:
1)
rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego;
2)
składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
3. 
Każdy semestr kończy się odpowiednio zimową lub letnią sesją egzaminacyjną.
4. 
Po sesji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 3, wyznacza się pierwszą i drugą poprawkową sesję egzaminacyjną.
5. 
Po zimowej lub letniej sesji egzaminacyjnej studentom przysługuje odpowiednio zimowa lub letnia przerwa w studiach.
§  8. 
1. 
Studia w Uczelni są prowadzone zgodnie z efektami kształcenia, do których są dostosowane programy studiów, w tym plany studiów.
2. 
Programy studiów, w tym plany studiów, są podawane do wiadomości studentów w elektronicznym systemie wspomagania studentów, najpóźniej do dnia 30 czerwca, przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego.
§  9. 
1. 
W trakcie roku akademickiego komendant-rektor może ustanowić godziny lub dni wolne od zajęć dydaktycznych na Uczelni, określając zasady i studentów, których to dotyczy.
2. 
W trakcie roku akademickiego dziekan może ustanowić godziny lub dni wolne od zajęć dydaktycznych na wydziale, określając zasady i studentów, których to dotyczy.
3. 
Z wnioskiem o godziny lub dni, o których mowa w ust. 1 i 2, może wystąpić samorząd studencki - odpowiednio w przypadku przedsięwzięć ogólnouczelnianych - do komendanta-rektora, a w przypadku przedsięwzięć wydziałowych - do dziekana właściwego wydziału.
§  10. 
1. 
Prowadzący zajęcia przedstawia studentom na pierwszych zajęciach dydaktycznych sylabus przedmiotu.
2. 
Prowadzący zajęcia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest do:
1)
prowadzenia dokumentacji umożliwiającej weryfikację osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia określonych w programie kształcenia;
2)
przechowywania dokumentacji, o której mowa w pkt 1, przez cały cykl kształcenia i co najmniej rok po jego zakończeniu w sposób określony przez dziekana;
3)
informowania studentów o wynikach przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów indywidualnie, za pośrednictwem starosty grupy lub w inny sposób ustalony z grupą studencką.
§  11. 
1. 
Zajęcia odbywają się w grupach studenckich, o których mowa w § 4.
2. 
Grupę studencką reprezentuje starosta, którego wybierają spośród siebie studenci tej grupy, zwykłą większością w głosowaniu jawnym.
3. 
Starosta grupy studenckiej jest odpowiedzialny za:
1)
porządek i dyscyplinę w grupie studenckiej;
2)
informowanie grupy studenckiej o zmianach w rozkładzie zajęć;
3)
zgłaszanie opiekunom, o których mowa w § 5, lub organom samorządu studenckiego bieżących nieprawidłowości związanych z procesem kształcenia, wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi;
4)
reprezentowanie grupy we wszystkich sprawach dydaktycznych i organizacyjnych związanych ze studiami;
5)
bieżącą współpracę z opiekunami, o których mowa w § 5, i pracownikami wydziału.

Rozdział  3.

Prawa i obowiązki studenta

§  12. 
Student ma w szczególności prawo do:
1)
zdobywania wiedzy i umiejętności;
2)
uczestniczenia w pracach samorządu studenckiego;
3)
rozwijania zainteresowań naukowych, zawodowych, kulturalnych i sportowych oraz uzyskiwania w tym celu pomocy kadry naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej, a także do właściwego i zgodnego z wewnętrznymi przepisami korzystania z odpowiednich obiektów, urządzeń i środków materialnych Uczelni;
4)
zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich funkcjonujących w Uczelni;
5)
zgłaszania organom Uczelni, za pośrednictwem starosty grupy studenckiej, opiekunów, o których mowa w § 5, lub organów samorządu studenckiego, uwag i postulatów związanych z procesem kształcenia, wychowania oraz warunkami socjalno-bytowymi;
6)
pomocy materialnej na zasadach określonych w szczegółowym regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uczelni;
7)
ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim Uczelni lub wyżywienie w stołówce studenckiej Uczelni;
8)
otrzymywania nagród i wyróżnień;
9)
udziału w wyborze władz Uczelni, a także swoich przedstawicieli do komisji, organów kolegialnych i wyborczych Uczelni, w zakresie i w sposób określony Ustawą i Statutem.
§  13. 
Student może się ubiegać o:
1)
przeniesienie do innej uczelni, na zasadach określonych w § 14;
2)
przeniesienie z innej uczelni, na zasadach określonych w § 15;
3)
przeniesienie na inny kierunek studiów, na zasadach określonych w § 17;
4)
podjęcie studiów na dodatkowym, innym kierunku studiów w Uczelni, na zasadach określonych w § 18;
5)
przeniesienie ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie, zwane dalej "zmianą formy studiów", na zasadach określonych w § 19;
6)
podjęcie studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, na zasadach określonych w § 20;
7)
podjęcie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów, na zasadach określonych w § 21;
8)
podjęcie indywidualnych studiów międzyobszarowych, na zasadach określonych w § 22.
§  14. 
1. 
Student Uczelni, który przeniósł się do innej uczelni, powinien:
1)
złożyć pisemną rezygnację ze studiów z powodu przeniesienia do innej uczelni;
2)
przedłożyć kartę obiegową i zwrócić legitymację studencką oraz uregulować inne zobowiązania wobec Uczelni - nie później niż w dniu skreślenia go z listy studentów.
2. 
W stosunku do studenta, o którym mowa w ust. 1, korzystającego z pomocy materialnej, dziekan wyznacza termin wstrzymania wypłaty stypendium lub innych świadczeń w ramach pomocy materialnej.
§  15. 
1. 
Student innej uczelni, w tym zagranicznej, w przypadku studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia, który uzyskał nie mniej niż 30 punktów ECTS, może się ubiegać o przyjęcie do Uczelni na zasadzie przeniesienia, w tym przeniesienia zajęć, jeżeli wypełnił wszystkie zobowiązania wynikające z przepisów uczelni, którą opuszcza. Potwierdzenie spełnienia zobowiązań wystawia dotychczasowa uczelnia.
2. 
Student, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany przedłożyć dokument potwierdzający osiągnięte efekty kształcenia oraz zaświadczenie o zaliczeniu odpowiednio semestru albo roku studiów.
3. 
Studenci z uczelni zagranicznej winni przedstawić tłumaczenie przebiegu studiów w języku polskim, w oryginale, dokonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
4. 
Decyzję w sprawie przeniesienia studenta, na jego pisemny wniosek złożony na 14 dni przed rozpoczęciem semestru, podejmuje dziekan, uwzględniając efekty kształcenia oraz liczbę punktów ECTS uzyskanych w innej uczelni.
5. 
W przypadku pozytywnej decyzji dziekan ustala, zgodnie z zasadami przenoszenia zajęć, w szczególności:
1)
różnice programowe i warunki ich uzupełnienia;
2)
przedmioty, które uznaje za zaliczone na podstawie złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń przez studenta w uczelni, z której się przenosi.
6. 
W stosunku do studenta przeniesionego z innej uczelni przepisy § 1 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
7. 
Jeżeli student powtarzał semestr lub zmieniał kierunek lub formę studiów przed zmianą uczelni, okoliczności te uwzględnia się tak, jakby nastąpiły w trakcie studiowania w Uczelni, biorąc pod uwagę przepisy Regulaminu.
§  16. 
1. 
Dziekan nie wyraża zgody na przyjęcie studenta, o którym mowa w § 15 ust. 1, z innej uczelni na zasadzie przeniesienia, w tym przeniesienia zajęć, jeżeli:
1)
nie otrzymał co najmniej 30 punktów ECTS za zaliczenie semestru studiów;
2)
jest zawieszony w prawach studenta;
3)
nie została zatarta kara wydalenia studenta z uczelni;
4)
przeciwko studentowi toczy się postępowanie dyscyplinarne;
5)
nie przedstawił wymaganych dokumentów, o których mowa w § 15 ust. 1 i 2.
2. 
Dziekan może odmówić przyjęcia studenta, o którym mowa w ust. 1, w sytuacji, gdy jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych oraz ze względu na niemożność osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia wynikających z różnic programowych.
§  17. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach student Uczelni, po zaliczeniu pierwszego semestru studiów, może się ubiegać o wyrażenie zgody na przeniesienie na inny kierunek studiów w Uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2. Na pisemny wniosek studenta sprawę rozstrzyga dziekan.
2. 
Student ze skierowaniem jest zobowiązany do złożenia odpowiedniego raportu/podania ze skierowaniem na kierunek studiów, o który się ubiega.
3. 
Przepisy § 19 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
§  18. 
Podjęcie dodatkowego kierunku studiów w Uczelni dopuszczalne jest wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego.
§  19. 
1. 
W uzasadnionych przypadkach student Uczelni, po zaliczeniu semestru studiów poprzedzającego zmianę formy studiów, może się ubiegać o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów w ramach danego kierunku. Na pisemny wniosek zainteresowanego sprawę rozstrzyga dziekan. Student ze skierowaniem do pisemnego wniosku zobowiązany jest dołączyć raport/podanie zaopiniowany/e przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych.
2. 
Dziekan nie wyraża zgody na zmianę formy studiów, jeżeli:
1)
student jest zawieszony w prawach studenta;
2)
przeciwko studentowi toczy się postępowanie dyscyplinarne;
3)
jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych wydziału.
3. 
Jeżeli student powtarzał semestr lub zmieniał kierunek studiów lub uczelnię przed zmianą formy studiów, okoliczności te uwzględnia się tak, jakby nastąpiły w trakcie studiowania w nowej formie studiów, biorąc pod uwagę przepisy Regulaminu.
4. 
W przypadku utraty podstaw do skierowania na studia studenta ze skierowaniem, Uczelnia, na jego wniosek, zmienia status studenta ze skierowaniem na studenta - osobę cywilną, celem kontynuowania przez niego studiów na warunkach obowiązujących studentów - osoby cywilne.
5. 
Student - osoba cywilna, który uzyska skierowanie na studia wydane przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, składa wniosek do dziekana o zmianę statusu na studenta ze skierowaniem wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskanie skierowania. Dziekan może odmówić zmiany statusu studenta w sytuacji, gdy jest to niemożliwe ze względów organizacyjnych.
§  20. 
1. 
Dopuszcza się możliwość odbywania studiów według indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, zwanych dalej "IPS", w przypadku studenta, który w poprzednim roku akademickim uzyskał z egzaminów i zaliczeń średnią ocen, co najmniej 4,80. Na pisemny wniosek studenta złożony co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem semestru, sprawę rozstrzyga dziekan, uwzględniając warunki organizacyjne Uczelni.
2. 
O studiowanie według IPS można ubiegać się po zaliczeniu pierwszego roku w przypadku studiów pierwszego stopnia i po zaliczeniu pierwszego semestru w przypadku studiów drugiego stopnia.
3. 
W przypadku studenta ze skierowaniem decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje dziekan na podstawie pozytywnej opinii wydanej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych.
4. 
W ramach IPS dziekan zapewnia studentom szczególną opiekę naukową oraz indywidualny dobór treści kształcenia.
5. 
Zasady studiowania według IPS określa Rada Wydziału.
§  21. 
1. 
Dopuszcza się możliwość odbywania studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów, zwanych dalej "IOS", w przypadku studenta znajdującego się w sytuacji uzasadniającej podjęcie takiego trybu studiów, a w szczególności w przypadku:
1)
ciąży;
2)
posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, uniemożliwiającym lub znacznie utrudniającym studiowanie w trybie na ogólnych zasadach;
3)
odbywania części studiów w innych uczelniach krajowych lub zagranicznych na podstawie umów zawartych przez Uczelnię;
4)
służbowego delegowania do czasowego pełnienia służby, którego czas i miejsce uniemożliwiałyby lub znacznie utrudniały studiowanie w trybie na ogólnych zasadach;
5)
gdy zostanie pozytywnie zakończone postępowanie rekrutacyjne do służb podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na okres odbywania szkoleń zawodowych.

Na pisemny i udokumentowany wniosek studenta, sprawę rozstrzyga dziekan, uwzględniając warunki organizacyjne wydziału.

2. 
IOS polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planu studiów.
3. 
Odbywanie studiów w trybie IOS nie zwalnia studenta z obowiązku uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów przewidzianych planem studiów i programem kształcenia.
4. 
Student, który uzyska zgodę dziekana na IOS, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym prowadzących zajęcia. Student wraz z prowadzącym zajęcia ustala indywidualne terminy realizacji obowiązków dydaktycznych wynikających z planów studiów i programów kształcenia, w tym formę i sposób uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów.
5. 
W przypadku studenta ze skierowaniem decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1, podejmuje dziekan po uwzględnieniu opinii wydanej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych.
6. 
Okresem rozliczeniowym dla studenta studiującego w trybie IOS jest semestr.
7. 
Dziekan ustala zasady studiów, o których mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż rok akademicki.
§  22. 
1. 
Dopuszcza się możliwość odbywania studiów w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych. W przypadku indywidualnych studiów międzyobszarowych, ustalenia dotyczące organizacji zajęć określane są w porozumieniach, które zawierane są z dziekanami wydziałów uczestniczących w ich realizacji.
2. 
Tryb i warunki realizacji kształcenia w ramach indywidualnych studiów międzyobszarowych stosuje się od pierwszego semestru studiów i są takie same jak dla kształcenia realizowanego w ramach jednego obszaru kształcenia.
§  23. 
1. 
Dopuszcza się możliwość odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się.
2. 
O studiowanie w wyniku potwierdzania efektów uczenia się może ubiegać się osoba, która:
1)
posiada świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
2)
posiada tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
3)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.
3. 
W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.
4. 
Student przyjęty na studia w wyniku potwierdzania efektów uczenia się może mieć zaliczone nie więcej niż 50 % punktów ECTS przypisanych do programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.
5. 
W ramach odbywania studiów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się dziekan zapewnia studentowi indywidualny plan studiów oraz szczególną opiekę naukową.
6. 
Organizację potwierdzania efektów uczenia się, w tym zasady, warunki i tryb potwierdzania efektów uczenia się, oraz sposób powoływania komisji weryfikujących efekty uczenia się określa Senat.
§  24. 
1. 
Do podstawowych obowiązków studenta należy postępowanie zgodne z treścią ślubowania i Regulaminem, a w szczególności:
1)
uczestniczenie w programowych zajęciach na zasadach określonych w Regulaminie;
2)
terminowe składanie egzaminów i uzyskiwanie zaliczeń, odbywanie praktyk zawodowych i spełnianie innych obowiązków przewidzianych w planie studiów;
3)
zachowanie postawy moralnej i obywatelskiej godnej studenta Uczelni;
4)
ścisłe przestrzeganie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uczelni;
5)
aktywna współpraca z opiekunami, o których mowa w § 5, oraz starostami grupy studenckiej;
6)
przestrzeganie zasad koleżeńskiego współżycia;
7)
poszanowanie i dbałość o mienie Uczelni, w tym przeciwdziałanie niewłaściwemu stosunkowi do niego;
8)
terminowe wnoszenie opłat związanych z przebiegiem studiów;
9)
odbycie szkolenia bhp i szkolenia bibliotecznego do końca pierwszego semestru.
2. 
Student jest zobowiązany do niezwłocznego złożenia we właściwym dziekanacie pisemnej informacji dotyczącej zmiany danych osobowych istotnych w toku studiów, o zmianie warunków materialnych, jeżeli wpływa ona na przyznanie lub wysokość przyznanej pomocy materialnej, a także o zniszczeniu lub utracie legitymacji studenckiej.
3. 
Student, który został skreślony z listy studentów, ma obowiązek wywiązać się ze wszystkich zobowiązań względem Uczelni, w tym zdać legitymację studencką i kartę obiegową.
§  25. 
1. 
Student ma obowiązek uczestniczenia w wykładach, ćwiczeniach i seminariach dyplomowych.
2. 
Nieobecność studenta na zajęciach, o których mowa w ust. 1, wymaga usprawiedliwienia u prowadzącego zajęcia.
3. 
W przypadku studenta ze skierowaniem, nieobecność na zajęciach wymaga potwierdzenia u opiekuna, o którym mowa w § 5 ust. 2, po uprzednim pisemnym zaopiniowaniu usprawiedliwienia, o którym mowa w ust. 2, przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych.
4. 
Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieobecności.
5. 
Nieobecności nieusprawiedliwione mogą być podstawą do stwierdzenia braku postępów w nauce i niezaliczenia przedmiotu.
6. 
Student ma obowiązek uzupełnienia wiadomości związanych z opuszczonymi zajęciami w sposób i terminie określonym przez prowadzącego zajęcia.
§  26. 
1. 
Jeżeli program kształcenia na studiach przewiduje realizację przedmiotów/modułów fakultatywnych, student jest zobowiązany do wpisania się na przedmiot/moduł przez siebie wybrany spośród zaproponowanych w liczbie zgodnej z planem studiów i programem kształcenia, nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem semestru, w którym dany przedmiot/moduł będzie realizowany.
2. 
Zmiana przedmiotu/modułu, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody dziekana i jest możliwa po wyznaczonym terminie, jednak nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem semestru lub w trakcie realizacji przedmiotu/modułu, na pisemny i udokumentowany wniosek studenta, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. 
Warunkiem realizacji przedmiotu/modułu jest zgłoszenie się niemniej niż 15 studentów do udziału w tych zajęciach.
4. 
Jeżeli względy organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na dany przedmiot/moduł wszystkich zgłoszonych studentów, to o przyjęciu studenta na ten przedmiot decyduje dziekan.
5. 
Uczęszczanie na przedmiot/moduł inny niż wybrany w sposób wskazany w ust. 1 lub inny niż zmieniony w sposób wskazany w ust. 2, skutkuje niezaliczeniem przedmiotu/modułu.
§  27. 
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student - osoba cywilna ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Ustawie i Statucie, a w przypadku studentów ze skierowaniem - na zasadach określonych w Ustawie, Statucie i w odrębnych przepisach.

Rozdział  4.

Punktowe metody wyrażania osiągnięć

§  28. 
1. 
Uczelnia stosuje punktowe metody wyrażania osiągnięć studenta w ramach europejskiego systemu akumulacji i transferu punktów (ECTS).
2. 
Każdy przedmiot ma określoną w planie studiów i programie kształcenia wartość wyrażoną w punktach ECTS.
3. 
Wartość wyrażona w punktach ECTS określa średni nakład pracy studenta niezbędny do osiągnięcia założonych programem kształcenia celów kształcenia.
4. 
Podstawą przyporządkowania punktów ECTS jest ocena nakładu pracy studenta, jakiego wymaga osiągnięcie celów programu kształcenia, określonych w postaci efektów kształcenia oraz kompetencji.
5. 
Oceny szacunkowego nakładu pracy przeciętnego studenta, jakiego wymaga osiągnięcie zakładanych celów kształcenia w ramach każdego przedmiotu/modułu zajęć, a tym samym propozycję liczby punktów ECTS, dokonują prowadzący zajęcia.
6. 
Koordynatorzy kierunkowi proponują liczbę punktów ECTS w ramach pozostałych komponentów programu (praktyki zawodowe, seminarium, prace dyplomowe lub egzamin dyplomowy).
7. 
Prowadzący zajęcia oraz koordynatorzy kierunkowi, przedstawiając propozycję przyporządkowania punktów ECTS poszczególnym komponentom programu, biorą pod uwagę wymogi określone w efektach kształcenia poszczególnych kierunków studiów oraz sylwetkę absolwenta danego kierunku.
8. 
Propozycje liczby punktów ECTS przedstawione przez prowadzących zajęcia są przekazywane koordynatorom kierunkowym.
9. 
Z chwilą zakończenia realizacji przedmiotu/modułu prowadzący zajęcia są zobowiązani dokonać oszacowania realnego czasu pracy studenta, jakiego wymagało osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia i przekazać je koordynatorom kierunkowym.
10. 
Oszacowanie, o którym mowa w ust. 7, powinno być dokonywane w ramach badań dokonywanych na potrzeby Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.
11. 
Wnioski oraz propozycje dotyczące zweryfikowania liczby punktów ECTS poszczególnych przedmiotów/modułów prowadzący zajęcia przekazują uczelnianemu koordynatorowi za pośrednictwem koordynatorów kierunkowych, najpóźniej do dnia 31 lipca danego roku.

Rozdział  5.

Zaliczenia i egzaminy semestralne

§  29. 
1. 
Formę zaliczenia przedmiotu określa plan studiów i program kształcenia.
2. 
Przy egzaminie i zaliczaniu przedmiotu, a także przy sprawdzaniu wiedzy i umiejętności w trakcie studiów, stosuje się następujące oceny:
1)
szczegółowe:
a)
bardzo dobry (bdb) - 5,0,
b)
dobry plus (db plus) - 4,5,
c)
dobry (db) - 4,
d)
dostateczny plus (dst plus) - 3,5,
e)
dostateczny (dst) - 3,0,
f)
niedostateczny (ndst) - 2,0;
2)
uogólnione:
a)
zaliczono (zal),
b)
niezaliczono (nzal).
3. 
Oceny, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f i pkt 2 1it. b, są ocenami negatywnymi i oznaczają nieuzyskanie wymaganych efektów kształcenia, w tym brak postępów w nauce lub niewykształcenie umiejętności praktycznych, a także niezdanie egzaminu lub niezaliczenie danego przedmiotu.
4. 
Oceny semestralne z egzaminu, zaliczenia przedmiotu oraz praktyk zawodowych wpisywane są do protokołu oraz karty okresowych osiągnięć studenta. Protokół z egzaminu lub zaliczenia prowadzący zajęcia lub w przypadku jego nieobecności nauczyciel akademicki wyznaczony przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wydziału, składa we właściwym dziekanacie, w terminie nieprzekraczającym 3 dni od daty przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia.
5. 
Uzyskane wyniki egzaminów i zaliczeń dostępne są u prowadzącego zajęcia lub w systemie elektronicznej obsługi studenta na indywidualnym profilu studenta.
6. 
Studenci zdają egzaminy i uzyskują zaliczenia zgodnie z planem sesji, w terminach ustalonych odpowiednio dla zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej.
7. 
Zależnie od rodzaju niepełnosprawności studenta, w celu wyrównania jego szans, pełnomocnik, o którym mowa w § 6, może wnioskować do dziekana o wyrażenie zgody na zmianę trybu zdawania egzaminów lub uzyskiwania zaliczeń z danego przedmiotu, poprzez:
1)
przedłużenie czasu trwania egzaminu lub zaliczenia;
2)
zmianę egzaminu lub zaliczenia pisemnego na ustny lub ustnego na pisemny;
3)
włączenie do egzaminu lub zaliczenia osób trzecich;
4)
zmianę miejsca egzaminu lub zaliczenia;
5)
zmianę terminu egzaminu lub zaliczenia, w tym poza okres trwania sesji, po zaopiniowaniu prowadzącego zajęcia.
8. 
O udzieleniu zgody przez dziekana pełnomocnik, o którym mowa w § 6, informuje właściwych prowadzących zajęcia oraz kierownika właściwego dziekanatu.
9. 
Zaliczenie poszczególnych przedmiotów może być przesunięte co najwyżej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie kolejnej sesji.
10. 
Przesunięcie terminów zaliczenia poszczególnych przedmiotów skutkuje wpisaniem studenta niepełnosprawnego na kolejny semestr bez wpisów warunkowych pomimo braku wymaganych zaliczeń i egzaminów.
11. 
Niezaliczenie przedmiotów w przesuniętych terminach, bez względu na przyczyny, skutkuje automatycznym przeniesieniem na powtórzenie niezaliczonego semestru studenta niepełnosprawnego.
12. 
Studenta można zwolnić z obowiązku udziału w zajęciach wymagających sprawności fizycznej na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Na udokumentowany pisemny wniosek studenta lub pełnomocnika, o którym mowa w § 6, sprawę rozstrzyga kierownik właściwej jednostki organizacyjnej wydziału odpowiedzialnej za realizację zajęć.
13. 
Student, o którym mowa w ust. 12, jest zobowiązany do zaliczenia przedmiotów wymagających sprawności fizycznej na zasadach określonych przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wydziału odpowiedzialnej za realizację zajęć.
§  30. 
Przedmiot kończy się jedną z trzech form: egzaminem, zaliczeniem z oceną, zaliczeniem.
§  31. 
1. 
Student ma prawo do 2 poprawkowych zaliczeń z seminarium dyplomowego, na zasadach określonych w sylabusie przedmiotu, w terminie nie później niż do końca danej sesji egzaminacyjnej.
2. 
Student, który nie uzyskał zaliczenia z seminarium dyplomowego, może złożyć do dziekana pisemny wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie niezaliczonego przedmiotu z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów w następnym semestrze.
3. 
Student, który nie uzyskał zaliczenia z seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów, może złożyć do dziekana pisemny wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie niezaliczonego przedmiotu na zasadzie powtarzania semestru.
4. 
Powtarzanie niezaliczonego przedmiotu jest odpłatne.
§  32. 
1. 
Zaliczenia przedmiotu, który nie kończy się egzaminem, dokonuje prowadzący zajęcia zgodnie z zasadami określonymi w sylabusie albo - w uzasadnionych przypadkach - zaliczenie może przeprowadzić nauczyciel akademicki wyznaczony przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wydziału lub dziekana. W przypadku prowadzenia zajęć z przedmiotu przez kilku prowadzących, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej wydziału wyznacza prowadzącego zajęcia odpowiedzialnego za wystawienie zaliczenia.
2. 
Terminem uzyskania zaliczenia jest koniec zajęć z przedmiotu w danym semestrze.
3. 
Student ma prawo w szczególności do:
1)
2 poprawkowych zaliczeń, na zasadach określonych w sylabusie, w terminie nie później niż do rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej, bez możliwości poprawy oceny pozytywnej;
2)
wglądu do dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie efektów kształcenia w terminach wskazanych przez prowadzącego zajęcia.
4. 
Prowadzący zajęcia ma obowiązek przechowywać dokumentację, o której mowa w ust. 3 pkt 2, przez okres co najmniej jednego roku po zakończeniu cyklu kształcenia, w sposób określony przez dziekana.
5. 
O ile stan zdrowia studenta niepełnosprawnego nie pozwala mu na uzyskanie zaliczenia przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, po pisemnym potwierdzeniu tego faktu przez pełnomocnika, o którym mowa w § 6, nieobecność traktowana jest jako usprawiedliwiona.
6. 
Student, który nie przystąpił do zaliczenia przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w wyznaczonym terminie, może przedstawić dziekanowi pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności wraz z dokumentami potwierdzającymi uzasadnioną nieobecność, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności. Po uwzględnieniu usprawiedliwienia dziekan wyznacza nowy termin przystąpienia do zaliczenia.
7. 
Przepisy § 33 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
§  33. 
1. 
Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu z danego przedmiotu w sesji egzaminacyjnej jest uzyskanie przez niego zaliczenia z ćwiczeń, w terminie do dnia zakończenia zajęć z tego przedmiotu w danym semestrze.
2. 
Warunki dopuszczenia do egzaminu określone są w sylabusie przedmiotu.
3. 
W przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1, dziekan w sesji egzaminacyjnej w terminie podstawowym, wystawia studentowi ocenę niedostateczną z danego przedmiotu, co skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminów w sesji poprawkowej.
4. 
Student ma prawo do trzykrotnego przystąpienia do egzaminu w sesji egzaminacyjnej, w tym jeden raz w terminie podstawowym i dwa razy w terminach poprawkowych. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie w danym terminie powoduje utratę tego terminu. Nie ma możliwości poprawienia oceny pozytywnej.
5. 
W przypadku utraty wszystkich terminów, o których mowa w ust. 4, dziekan wystawia studentowi ocenę niedostateczną z danego przedmiotu.
6. 
Egzamin przeprowadza prowadzący zajęcia albo - w uzasadnionych przypadkach - egzamin może przeprowadzić nauczyciel akademicki wyznaczony przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wydziału lub dziekana. W przypadku prowadzenia zajęć z przedmiotu przez kilku prowadzących, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej wydziału wyznacza prowadzącego zajęcia odpowiedzialnego za wystawienie oceny.
7. 
Przy egzaminie stosuje się oceny szczegółowe, o których mowa w § 29 ust. 2 pkt 1.
8. 
Student, który nie przystąpił do egzaminu w terminach, o których mowa w ust. 4, może przedstawić dziekanowi pisemne usprawiedliwienie swojej nieobecności wraz z dokumentami potwierdzającymi uzasadnioną nieobecność, w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny nieobecności. Po uwzględnieniu usprawiedliwienia dziekan wyznacza nowy termin przystąpienia do egzaminu.
9. 
O ile stan zdrowia studenta niepełnosprawnego nie pozwala mu na przystąpienie do egzaminu w terminach, o których mowa w ust. 4, po pisemnym potwierdzeniu tego faktu przez pełnomocnika, o którym mowa w § 6, nieobecność traktowana jest jako usprawiedliwiona.
10. 
W przypadku zastrzeżeń, co do przebiegu, formy lub bezstronności przy wystawianiu oceny uzyskanej z egzaminu, dziekan może zarządzić, na wniosek studenta, złożony w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników przez egzaminującego, a także z własnej inicjatywy, przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. O egzamin ten można ubiegać się od każdego terminu egzaminu (termin podstawowy, I poprawkowy, II poprawkowy). Ocena z egzaminu komisyjnego wchodzi w miejsce oceny otrzymanej z egzaminu kwestionowanego.
11. 
Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym i odbywa się przed komisją, w której skład wchodzi kierownik właściwej jednostki organizacyjnej wydziału jako jej przewodniczący, prowadzący zajęcia oraz nauczyciel akademicki wyznaczony przez przewodniczącego komisji. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dziekana, do komisji może zostać powołany specjalista z zakresu danego przedmiotu niebędący nauczycielem akademickim Uczelni.
12. 
W egzaminie komisyjnym może uczestniczyć obserwator wskazany przez studenta. Obserwatorem może być opiekun grupy studenckiej, przedstawiciel samorządu studenckiego lub nauczyciel akademicki. Uczestnictwo następuje na pisemny wniosek studenta zgłoszony do dziekana.
§  34. 
Student może zdawać egzaminy z przedmiotów przewidzianych w sesji egzaminacyjnej przed jej rozpoczęciem, tj. w sesji "zerowej", na zasadach określonych przez prowadzącego przedmiot, nie tracąc prawa do trzech terminów regulaminowych. Negatywny wynik z przedmiotu zdawanego przed sesją nie jest wpisywany do dokumentacji, o której mowa w § 29 ust. 4.
§  35. 
1. 
Student jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej określonej w planie studiów i programie kształcenia zgodnie z ramowym harmonogramem praktyk zawodowych studentów. Senat może określić warunki zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej.
2. 
Praktyki zawodowe studentów realizowane są na podstawie wniosku przygotowanego imiennie dla każdego studenta przez właściwy dziekanat, w terminie do 15 grudnia danego roku akademickiego.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zaakceptowany przez jednostkę przyjmującą na praktykę zawodową, student składa u koordynatora właściwego kierunku studiów, w terminie do 30 marca danego roku akademickiego, w którym jest zobowiązany do odbycia praktyki.
4. 
Szczegółowe zasady, tryb odbywania i zaliczania praktyk zawodowych określa regulamin praktyk zawodowych studentów Uczelni wprowadzony przez komendanta-rektora w drodze zarządzenia.
5. 
W uzasadnionych przypadkach student, który nie odbył lub nie może odbyć praktyki zawodowej w terminie określonym w ramowym harmonogramie odbywania praktyk zawodowych studentów, może ubiegać się o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu odbywania praktyki zawodowej. Na pisemny i udokumentowany wniosek studenta złożony niezwłocznie po upływie wyznaczonego terminu sprawę rozstrzyga dziekan.

Rozdział  6.

Zaliczenie semestru studiów

§  36. 
1. 
Okresem zaliczeniowym jest semestr.
2. 
Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie przez studenta wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów na dany semestr, odbycia szkolenia bhp i szkolenia bibliotecznego oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS wynikającej z planu studiów i programu kształcenia na dany semestr.
3. 
W przypadku nieuzyskania wymaganej liczby punktów ECTS, o których mowa w ust. 2, student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr studiów z dopuszczalnym łącznym deficytem punktów.
4. 
Dopuszczalny łączny deficyt punktów ECTS nie może być wyższy niż wartość sumy punktów ECTS przyznawanych dla dwóch przedmiotów o najwyższej wycenie punktowej w niezaliczonych semestrach.
5. 
Student powinien złożyć w dziekanacie, nie później niż piątego dnia od zakończenia sesji egzaminacyjnej, kartę okresowych osiągnięć z poprawnie wpisanymi ocenami z egzaminów i zaliczeń w semestrze.
6. 
Spełnienie przez studenta warunków zaliczenia semestru dziekan odnotowuje w karcie okresowych osiągnięć.

Rozdział  7.

Niezaliczenie semestru, urlopy, wznowienie studiów

§  37. 
1. 
Na pisemny wniosek studenta, złożony w ciągu 7 dni po zakończeniu semestru, którego nie zaliczył, dziekan może wyrazić zgodę na:
1)
powtórzenie niezaliczonego/niezaliczonych przedmiotu/przedmiotów, które mają charakter sekwencyjny, na zasadzie powtórzenia semestru, lub
2)
powtórzenie semestru w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w § 36 ust. 4, lub
3)
powtórzenie przedmiotów niemających charakteru sekwencyjnego, jeżeli spełniony jest warunek, o którym mowa w § 36 ust. 4, z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów w następnym semestrze, z zastrzeżeniem § 31 ust. 3.
2. 
W przypadku studentów ze skierowaniem wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien zawierać informacje przełożonego właściwego w sprawach osobowych o zapoznaniu się z treścią wniosku.
3. 
Możliwość powtarzania semestru nie dotyczy studentów pierwszego semestru, chyba że przyczyną niezaliczenia semestru była długotrwała choroba lub inne uzasadnione przyczyny niezależne od studenta.
4. 
Dla obowiązującego planu studiów i programu kształcenia sekwencyjność przedmiotów ustala Rada Wydziału.
5. 
Dziekan może zezwolić na powtarzanie semestru w przypadku, gdy student nie powtarzał semestru w okresie studiów, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione.
6. 
Dziekan może zezwolić na powtarzanie przedmiotu lub przedmiotów w przypadku, gdy student nie powtarzał danego przedmiotu w okresie studiów, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba lub inne ważne przyczyny odpowiednio uzasadnione, z zastrzeżeniem § 31 ust. 3.
7. 
Powtórzenie semestru lub przedmiotu z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów w następnym semestrze jest odpłatne. Wysokość opłat pobieranych za świadczone usługi edukacyjne ustala komendant-rektor.
8. 
Student, który uzyskał zgodę na powtarzanie przedmiotu z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów w następnym semestrze, uzyskuje warunkowy wpis na kolejny semestr. Spełnienie przez studenta warunków zaliczenia semestru dziekan odnotowuje w karcie okresowych osiągnięć.
§  38. 
1. 
Studenta, który powtarza semestr, nie obowiązuje ponowne uczestniczenie w zajęciach oraz zaliczanie i składanie egzaminów z przedmiotów, z których wcześniej uzyskał ocenę pozytywną.
2. 
W przypadku przedmiotów powtórnie zaliczanych prowadzący zajęcia może zwolnić studenta z obowiązku ponownego uczestniczenia w niektórych zajęciach z tego przedmiotu, przepisując mu oceny z zaliczonych zajęć.
3. 
Student, który powtarza przedmiot z jednoczesnym warunkowym kontynuowaniem studiów w następnym semestrze, jest zobowiązany do uzyskania zaległego zaliczenia lub do zdania zaległego egzaminu, w terminie wskazanym przez dziekana, jednak nie później niż do dnia rozpoczęcia podstawowej sesji egzaminacyjnej na ostatnim semestrze studiów, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą dziekana.
4. 
Student, który nie uzyskał zaliczenia przedmiotu na ostatnim semestrze studiów, może ubiegać się o powtórzenie tego przedmiotu na zasadzie powtórzenia semestru.
§  39. 
1. 
Dziekan może udzielić studentowi urlopu:
1)
zdrowotnego - z tytułu choroby, na podstawie przedłożonego dokumentu potwierdzającego niemożność pobierania nauki wydanego przez lekarza lub orzeczenia właściwej komisji lekarskiej, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)
losowego - z tytułu urodzenia się dziecka lub w przypadku innych ważnych okoliczności losowych, które uniemożliwiają studentowi uczestniczenie w zajęciach;
3)
krótkoterminowego - nie dłuższego niż 30 dni, w związku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi organizowanymi przez uczelnie, samorząd studencki, uczelniane organizacje studenckie, a także w innych, odpowiednio przez studenta uzasadnionych przypadkach.
2. 
Urlopów, o których mowa w ust. 1, udziela się na pisemny umotywowany wniosek studenta skierowany do dziekana, złożony bezpośrednio po wystąpieniu okoliczności uzasadniających udzielenie urlopu.
3. 
Urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, udziela się na czas trwania choroby, leczenia lub rehabilitacji, wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów.
4. 
Urlopu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, udziela się na okres nie dłuższy niż rok.
5. 
Urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może przedłużyć termin ukończenia studiów.
6. 
Urlop, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedłuża termin ukończenia studiów.
7. 
Student niepełnosprawny może wnioskować o prawo do zaliczenia w trakcie urlopu wybranych przedmiotów. Wyboru przedmiotów i zajęć dokonuje student niepełnosprawny.
8. 
W stosunku do studenta podejmującego studia po urlopie przepisy § 40 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
9. 
Student powracający z urlopu zdrowotnego jest zobowiązany, przed podjęciem studiów, do przedstawienia dziekanowi zaświadczenia lekarskiego o zdolności do dalszego studiowania.
10. 
Przepisy § 39 nie mają zastosowania do studentów będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.
§  40. 
1. 
Przyjęcie na studia osoby, która została skreślona z listy studentów na pierwszym semestrze studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia wyższe.
2. 
Osoba, która po zaliczeniu pierwszego semestru studiów została skreślona z listy studentów, ma prawo do ich wznowienia tylko raz w terminie do 3 lat od daty skreślenia. Decyzję w tej sprawie, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje dziekan.
3. 
Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona z listy studentów, ma prawo do ponownego złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, w terminach i na warunkach wznowienia, o których mowa w ust. 2.
4. 
Dziekan określa semestr, na którym mogą być wznowione studia, oraz zakres, sposób i termin uzupełnienia ewentualnych różnic programowych i decyduje o ewentualnym zaliczeniu przedmiotów już zdanych przez studenta.
5. 
Możliwość wznowienia studiów przez studentów ze skierowaniem jest uzależniona od uzyskania przez nich zgody na wznowienie studiów wydanej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, chyba że wznowienie ma nastąpić na zasadach ogólnych dotyczących studentów - osób cywilnych.
6. 
Wznowienie studiów następuje na te same studia, z których student uprzednio został skreślony, chyba że studia te wygasły lub nie są już prowadzone.

Rozdział  8.

Nagrody i wyróżnienia

§  41. 
1. 
Wyróżnienia i nagrody komendanta-rektora oraz wyróżnienia dziekana mogą być przyznane studentowi wyróżniającemu się wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem swoich obowiązków, zdyscyplinowaniem oraz, który:
1)
legitymuje się znaczącymi osiągnięciami w ramach studenckiego koła naukowego, lub
2)
wykazuje się aktywnością w działalności samorządu studenckiego, lub
3)
angażuje się w pracę na rzecz Uczelni oraz środowiska studenckiego.
2. 
Student, o którym mowa w ust. 1, może zostać wyróżniony:
1)
pochwałą komendanta-rektora;
2)
listem gratulacyjnym komendanta-rektora lub dziekana skierowanym do osoby/osób wskazanej/wskazanych przez studenta, a w przypadku studenta ze skierowaniem - dodatkowo do przełożonego właściwego w sprawach osobowych.
3. 
Student może zostać nagrodzony przez komendanta-rektora:
1)
nagrodą rzeczową;
2)
nagrodą pieniężną.
4. 
Nagrody, o których mowa w ust. 3, mogą być przyznane studentowi, który zaliczył semestr w terminie oraz spełnił kryteria określone w ust. 1.
5. 
Wręczenie nagród, o których mowa w ust. 3, ma charakter uroczysty.
6. 
Procedurę przyznawania wyróżnień i nagród komendanta-rektora określa Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród komendanta-rektora dla studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Rozdział  9.

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy, ukończenie studiów

§  42. 
1. 
Student przygotowuje pracę dyplomową na studiach pierwszego i drugiego stopnia pod kierunkiem promotora. Promotorem może być nauczyciel akademicki lub inna osoba niebędąca nauczycielem akademickim realizująca zajęcia na podstawie odrębnych przepisów, którzy posiadają tytuł lub stopień naukowy. W uzasadnionych przypadkach, po wyznaczeniu przez dziekana, promotorem może być nauczyciel akademicki albo wybitny specjalista spoza Uczelni, jeśli posiada on tytuł lub stopień naukowy ściśle związany z kierunkiem studiów.
2. 
W przypadku studiów pierwszego stopnia, po wyznaczeniu przez dziekana, promotorem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł zawodowy magistra, zajmujący stanowisko starszego wykładowcy lub magistra inżyniera, jeżeli posiada dorobek naukowy związany z obszarem badawczym pracy dyplomowej.
3. 
Jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają, studentowi przysługuje swobodny wybór promotora.
4. 
Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego i przebiegu egzaminu dyplomowego, a także zasady i kryteria przygotowywania, składania oraz oceny prac dyplomowych, określa Rada Wydziału.
5. 
Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej bierze się pod uwagę zainteresowania naukowe lub zawodowe studenta.
6. 
Tematy prac dyplomowych z wykazem promotorów na każdy rok akademicki zatwierdza Rada Wydziału.
7. 
Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego promotora i akceptacji nowego promotora, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę promotora.
8. 
Na uzasadniony wniosek studenta, zaakceptowany przez promotora, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę tematu pracy dyplomowej.
9. 
Prawa autorskie do pracy dyplomowej regulują odrębne przepisy.
10. 
Student składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Uczelnię pracy dyplomowej dla potrzeb działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej, według wzoru ustalonego w Uczelni odrębnymi przepisami.
§  43. 
1. 
Student jest zobowiązany do złożenia pracy dyplomowej, nie później niż na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego.
2. 
Dziekan, na pisemny wniosek promotora lub studenta, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, jeżeli niedotrzymanie terminu było spowodowane w szczególności:
1)
długotrwałą chorobą studenta potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem lekarskim;
2)
brakiem możliwości przygotowania pracy dyplomowej z przyczyn niezależnych od studenta.
3. 
Termin złożenia pracy może być przesunięty nie później niż do 31 sierpnia danego roku akademickiego.
4. 
Termin egzaminu dyplomowego może być przesunięty nie później niż do 30 września danego roku akademickiego.
5. 
W przypadku dłuższej nieobecności promotora, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego przez studenta, kierownik właściwej jednostki organizacyjnej wydziału wyznacza nowego promotora.
6. 
Zmiana promotora może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
§  44. 
1. 
Pracę dyplomową oceniają odrębnie promotor oraz recenzent.
2. 
Recenzentem jest, zaproponowany przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wydziału, nauczyciel akademicki lub inna osoba niebędąca nauczycielem akademickim, realizująca zajęcia na podstawie odrębnych przepisów, z tytułem lub stopniem naukowym.
3. 
Wykaz recenzentów zatwierdza dziekan.
4. 
W przypadku rozbieżności w ocenie pracy dyplomowej, polegającej na wystawieniu przez promotora lub recenzenta oceny negatywnej, o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan, po zasięgnięciu opinii drugiego recenzenta.
5. 
Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest także negatywna, student otrzymuje ocenę negatywną z pracy dyplomowej.
§  45. 
1. 
Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu dyplomowego jest:
1)
uzyskanie absolutorium poprzez uzyskanie wymaganych efektów kształcenia, w tym uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych, odbycie szkolenia bhp i szkolenia bibliotecznego oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów ECTS przewidzianych w planie studiów i programie kształcenia w całym toku kształcenia;
2)
uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy dyplomowej;
3)
złożenie w dziekanacie karty obiegowej, uzupełnionej o niezbędne podpisy.
2. 
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
3. 
Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
4. 
Przy ustalaniu wyniku egzaminu dyplomowego stosuje się skalę ocen określoną w § 29 ust. 2 pkt 1.
5. 
W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego z przyczyn losowych, na pisemny i udokumentowany wniosek studenta, dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny.
6. 
Jeśli student przystępował do egzaminu dyplomowego dwukrotnie, to wynik, uwzględniany przy obliczaniu ostatecznego wyniku studiów, jest średnią arytmetyczną wyników obu egzaminów dyplomowych. Średnią liczy się z zaokrągleniem do części setnych.
7. 
Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym. Na wniosek studenta lub jego promotora skierowany do dziekana egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty. Wniosek taki student lub jego promotor składa razem z pracą dyplomową. Decyzję o przeprowadzeniu egzaminu otwartego podejmuje dziekan. Po podjęciu decyzji o ustaleniu egzaminu otwartego, na 7 dni przed datą jego przeprowadzenia, zostaje zamieszczone ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami Komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin.
8. 
Na pisemny wniosek studenta dziekan może wyrazić zgodę na wcześniejsze przystąpienie do egzaminu dyplomowego, jeżeli spełni on wszystkie warunki określone w ust. 1.
§  46. 
1. 
Ukończenie studiów następuje po uzyskaniu absolutorium, z dniem złożenia egzaminu dyplomowego, z wynikiem co najmniej dostatecznym.
2. 
Absolwenci Uczelni otrzymują uczelniany dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera albo magistra lub magistra inżyniera na określonym kierunku i formie, wraz z suplementem, którego wzór określają odrębne przepisy. Na wniosek studenta dyplom i suplement może być wydany w języku angielskim, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. 
Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
1)
średnia arytmetyczna ocen z egzaminów oraz zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych uzyskanych w ciągu całego okresu studiów;
2)
ocena pracy dyplomowej - jeśli odrębne przepisy to przewidują;
3)
ocena uzyskana z egzaminu dyplomowego.
4. 
Wynik studiów stanowi sumę: 0,7 oceny wymienionej w ust. 3 pkt 1 oraz 0,2 oceny wymienionej w ust. 3 pkt 2 i 0,1 oceny wymienionej w ust. 3 pkt 3.
5. 
W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów, zgodnie z zasadą:
1)
do 3,24 - dostateczny (3);
2)
od 3,25 do 3,50 - dostateczny plus (3,5);
3)
od 3,51 do 4,24 - dobry (4);
4)
od 4,25 do 4,50 - dobry plus (4,5);
5)
od 4,51 - bardzo dobry (5).
6. 
Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast w suplemencie oraz w innych zaświadczeniach podaje się rzeczywisty wynik studiów, obliczony jak w ust. 3 i 4.
7. 
Komisja egzaminacyjna może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 4, o 0,1 stopnia, jeżeli student z pracy dyplomowej i z egzaminu dyplomowego otrzymał oceny bardzo dobre oraz uzyskał średnią arytmetyczną oceny z przebiegu studiów nie niższą niż 4,0.
8. 
Przed otrzymaniem uczelnianego dyplomu ukończenia studiów absolwent jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Uczelni.
9. 
Wręczenie uczelnianego dyplomu ukończenia studiów może mieć charakter uroczysty.
§  47. 
1. 
Absolwent Uczelni jest zobowiązany do osobistego odebrania dokumentów poświadczających ukończenie studiów. Dokumenty te odbiera we właściwym dziekanacie.
2. 
Na pisemny wniosek studenta/absolwenta dokumenty, o których mowa w ust. 1, będą odsyłane na adres wskazany w aktach osobowych studenta.

Rozdział  10.

Skreślenie z listy studentów

§  48. 
1. 
Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:
1)
niepodjęcia studiów w terminie do 31 października danego roku akademickiego;
2)
pisemnej rezygnacji ze studiów;
3)
niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;
4)
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
2. 
Przez niepodjęcie studiów rozumie się w szczególności sytuację, w której student do dnia 31 października nie złożył ślubowania oraz nie uczestniczył w zajęciach dydaktycznych i nie powiadomił Uczelni o powodach swej nieobecności lub nie zgłoszenia się w terminie 7 dni od dnia zakończenia urlopu, o którym mowa w § 39 ust. 1.
3. 
Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:
1)
stwierdzenia braku postępów w nauce;
2)
nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;
3)
niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów;
4)
niepodpisania przez studenta przedłożonej przez Uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.
4. 
Podstawą stwierdzenia braku postępów w nauce jest nieuzyskanie:
1)
zaliczeń z więcej niż dwóch przedmiotów w semestrze, lub
2)
zaliczenia różnic programowych w wyznaczonym terminie, lub
3)
powtórnego zaliczenia tego samego semestru lub roku, lub
4)
zaliczenia praktyki zawodowej określonej programem kształcenia, lub
5)
zaliczenia przedmiotu z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, o której mowa w § 25 ust. 2 i 3, lub
6)
pozytywnej oceny z pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

Rozdział  11.

Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach dydaktycznych

§  49. 
1. 
Wybitnie uzdolnieni uczniowie, na swój wniosek, mogą uczestniczyć w zajęciach przewidzianych tokiem studiów na prowadzonych przez Uczelnię kierunkach, które są zgodne z ich uzdolnieniami.
2. 
Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.
3. 
Zgodę na uczestniczenie ucznia w zajęciach dydaktycznych wyraża dziekan, po uzyskaniu zgody rodziców oraz dyrektora szkoły i podpisania ze szkołą porozumienia, do której uczeń uczęszcza, uwzględniając warunki organizacyjne Uczelni.
4. 
Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni w zakresie uczestnictwa w zajęciach, o których mowa w ust. 1.
5. 
Uczniowie mają prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni oraz pomocy ze strony jej pracowników.
6. 
Zaliczenie uczniom zajęć dydaktycznych następuje na zasadach określonych w Regulaminie.
7. 
Zaliczanie uczniom zajęć dydaktycznych jest dokonywane w karcie osiągnięć ucznia.
8. 
Po zakończeniu zajęć dydaktycznych dziekan wydaje uczniowi zaświadczenie o uczestniczeniu w zajęciach dydaktycznych i zaliczeniu określonych przedmiotów.
9. 
Uczniowie przyjęci na studia na kierunku, na którym uczestniczyli w zajęciach przed rozpoczęciem studiów, zwolnieni są z obowiązku zaliczania zajęć dydaktycznych, które zaliczyli poprzednio.
10. 
Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć dydaktycznych, które zaliczyli przed rozpoczęciem studiów, jeżeli zajęcia te są przewidziane w planie studiów tego kierunku. Sprawę rozstrzyga dziekan.

Rozdział  12.

Przepisy końcowe

§  50. 
1. 
W sprawach indywidualnych studentów dotyczących organizacji i toku studiów nieobjętych postanowieniami Regulaminu sprawę rozstrzyga dziekan.
2. 
Od decyzji wydanych przez dziekana studentowi przysługuje prawo złożenia odwołania do komendanta- rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji studentowi.
3. 
Decyzja komendanta-rektora jest ostateczna.

Rozdział  13.

Przepisy przejściowe

§  51. 
1. 
Osobom skreślonym z listy studentów w roku 2015 i w latach następnych przysługuje prawo do wznowienia studiów na warunkach, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3, w terminie do 3 lat od daty skreślenia.
2. 
Osobom skreślonym z listy studentów w latach 2012 - 2014 przysługuje prawo do wznowienia studiów na warunkach, o których mowa w § 40 ust. 2 i 3, w terminie do 5 lat od daty skreślenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).