Zatwierdzenie regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.324

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2018 r.

DECYZJA Nr 242/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej *

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie art. 196 ust. 6 i art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572) postanawia się, co następuje:

1.
Zatwierdza się regulamin studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej, przyjęty uchwałą Nr 29/2012 Senatu tej Uczelni z dnia 21 marca 2012 r. 1  1).
2.
Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do decyzji.
3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r.

ZAŁĄCZNIK

grafika

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

SENAT Warszawa, dnia 21 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 29/2012

Senatu Akademii Obrony Narodowej

w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej

Senat Akademii Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 21 marca 2012 r., działając na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), po zapoznaniu się z projektem regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej przedstawionym przez prorektora ds. naukowych, na wniosek Rektora- Komendanta Akademii Obrony Narodowej - przewodniczącego Senatu

uchwala, co następuje:

1.
Uchwala się regulamin studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej stanowiący załącznik do uchwały.
2.
Regulamin studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej kieruje się do Ministra Obrony Narodowej w celu zatwierdzenia.
3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania: 28

Oddano głosów: - za przyjęciem uchwały: 28

-
przeciw: 0
-
wstrzymało się: 0

Senat Akademii Obrony Narodowej uchwałę przyjął / odrzucił

Załącznik

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W AKADEMII OBRONY NARODOWEJ

Postanowienia ogólne

§  1. 
1. 
Studia doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej, zwanej dalej akademią, prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. Nr 196, poz. 1169) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200).
2. 
Studia doktoranckie stwarzają warunki do: prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie, współpracy naukowej w zespołach badawczych w kraju i za granicą, przygotowania publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej, realizacji programu studiów, przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora albo promotora i promotora pomocniczego, a także uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.
3. 
Realizacja programu studiów doktoranckich przygotowuje do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-rozwojowym, a w tym do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie wiedzy na zaawansowanym poziomie, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzenia badań naukowych oraz kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego.
4. 
Studia doktoranckie tworzy i likwiduje rektor na wniosek rady jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie dyscyplin odpowiadających tym uprawnieniom.
5. 
Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki organizacyjne akademii i jednostki naukowe. Zadania poszczególnych jednostek oraz sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami.
§  2. 
1. 
Rok akademicki na studiach doktoranckich rozpoczyna się 1 października, a kończy 30 września.
2. 
Rok akademicki obejmuje:
1)
dziesięć trzydniowych zjazdów realizowanych w miesiącach od października do czerwca, wliczając w to sesję egzaminacyjną,
2)
poprawkową sesję egzaminacyjną w czasie dodatkowego zjazdu we wrześniu danego roku akademickiego,
3)
praktyki zawodowe w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestniczenia w ich prowadzeniu.
3. 
W okresie zjazdów doktoranci uczestniczą w wykładach, seminariach, ćwiczeniach i uzyskują zaliczenia oraz zdają kolokwia i egzaminy przewidziane w programie studiów, a także prowadzą badania i korzystają z pomocy swoich opiekunów naukowych lub promotorów i promotorów pomocniczych. Uczestnicy studiów stacjonarnych wykonują te zadania również poza okresami zjazdów.
4. 
Szczegółową organizację roku akademickiego ustala rektor i podaje do publicznej wiadomości nie później niż trzy miesiące przed jego rozpoczęciem.
§  3. 
1. 
Studia doktoranckie trwają 4 lata i są prowadzone jako studia stacjonarne i niestacjonarne. W wyjątkowych sytuacjach, po zrealizowaniu i zaliczeniu rygorów dydaktycznych pierwszego i drugiego roku studiów oraz opracowaniu rozprawy doktorskiej, złożeniu egzaminu doktorskiego i pozytywnej obronie rozprawy doktorskiej, studia zostają zakończone wraz z uzyskaniem stopnia doktora.
2. 
Kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu w ramach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, określonych w odrębnych przepisach.
3. 
W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, łącznie nie więcej niż o rok, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
1)
czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
2)
sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
3)
sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności.
4. 
Kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych, na czas ich trwania, nie dłużej jednak niż o 2 lata.
5. 
Studia doktoranckie niestacjonarne mogą być odpłatne. Wysokość opłat ustala rektor. Warunki odpłatności określa umowa zawarta w formie pisemnej między uczelnią a doktorantem.
6. 
Senat akademii w drodze uchwały określa szczegółowe zasady pobierania opłat, o których mowa w ust. 5, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat.
§  4. 
1. 
Studia doktoranckie mogą być prowadzone według indywidualnego planu studiów i programu nauczania, zgodnie z zasadami uchwalonymi przez radę jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
2. 
Doktorant może uzyskać zgodę na studia według indywidualnego planu i programu studiów, jeżeli zaliczył pierwszy rok studiów i wykazuje szczególne uzdolnienia w zdobywaniu wiedzy oraz w działalności naukowej i dydaktycznej.
3. 
Wniosek o studia według indywidualnego planu i programu studiów doktorant składa najpóźniej do 15 września poprzedniego roku studiów do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, po jego zaopiniowaniu przez opiekuna naukowego lub promotora i kierownika studiów doktoranckich.
4. 
Podstawą wyrażenia zgody jest uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna lub promotora oraz kierownika studiów doktoranckich i rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

Program studiów doktoranckich

§  5. 
1. 
Studia doktoranckie odbywają się zgodnie z planem i programem studiów uchwalonym przez właściwą radę jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady Doktorantów.
2. 
Program studiów doktoranckich powinien uwzględniać:
1)
obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych ustalonych dla poszczególnych lat studiów, w których powinien brać udział uczestnik studiów doktoranckich,
2)
obowiązkowy wymiar praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu,
3)
prowadzenie samodzielnych badań naukowych nad podjętym problemem badawczym pod kierunkiem opiekuna naukowego lub promotora i promotora pomocniczego,
4)
wykaz i liczbę obowiązkowych egzaminów, kolokwiów i zaliczeń,
5)
możliwość wszczęcia przewodu doktorskiego i zrealizowania go do końca czwartego roku studiów.
3. 
Łączny wymiar zajęć objętych programem całego toku studiów odpowiada od 45 do 60 punktów ECTS, w tym od 20 do 30 punktów ECTS w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne lub zawodowe, w wymiarze co najmniej 15 godzin.
4. 
Zajęcia fakultatywne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego, w szczególności w zakresie metodyki zajęć dydaktycznych i nowych technologii wykorzystywanych w kształceniu studentów, odpowiadają od 10 do 15 punktów ECTS.
5. 
Liczbę punktów ECTS dla wymiaru zajęć objętych programem z zakresu określonego w ust. 3 i 4 ustala rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
6. 
Zajęcia na studiach doktoranckich, zaliczenia, kolokwia i egzaminy mogą być prowadzone w języku innym niż polski. Na wniosek doktoranta zaopiniowany pozytywnie przez promotora oraz kierownika studiów doktoranckich i za zgodą rady jednostki organizacyjnej prowadzącej przewód doktorski rozprawa może być przedłożona w języku innym niż polski.
7. 
Forma zajęć, czas, miejsce i osoby prowadzące zajęcia określone są w rozkładach zajęć.
8. 
Rozkłady zajęć są udostępniane doktorantom nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, w wersji elektronicznej w akademickiej sieci komputerowej i w internecie.

Rekrutacja na studia doktoranckie

§  6. 
1. 
Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie, a w tym warunki i tryb przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 196 ust. 2 ustawy, ustala senat akademii i podaje do publicznej wiadomości do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, którego uchwała dotyczy.
2. 
Liczbę miejsc dla kandydatów na studia doktoranckie określa rektor do 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących studia, zaopiniowane przez rady tych jednostek.
§  7. 
1. 
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.
2. 
Komisja, o której mowa w ust. 1, jest co najmniej czteroosobowa. W jej skład wchodzą: kierownik studiów doktoranckich i co najmniej dwóch nauczycieli akademickich oraz sekretarz. Jeżeli organizowanych jest więcej niż jedna komisja, wówczas drugiej przewodniczy prodziekan właściwy do spraw naukowych lub osoba posiadająca tytuł naukowy, wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie i co najmniej dwóch nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz sekretarz.
3. 
Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na studia doktoranckie podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.
4. 
Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do rektora akademii w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja rektora jest ostateczna.
5. 
Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania w obecności rektora akademii lub osoby przez niego delegowanej. Treść ślubowania doktoranta zawiera załącznik nr 10 statutu akademii.
6. 
Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta, a od 1 października 2014 roku elektroniczną legitymację doktoranta. Legitymacja upoważnia do korzystania z uprawnień przysługujących doktorantowi i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy doktorantów.

Przebieg studiów doktoranckich

§  8. 
1. 
Doktorant studiuje, do momentu wszczęcia przewodu doktorskiego, pod kierunkiem opiekuna naukowego, powoływanego na początku pierwszego roku studiów w trybie ustalonym przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia, a po wszczęciu przewodu doktorskiego pod kierunkiem promotora lub promotora i promotora pomocniczego, powołanych przez radę właściwej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.
2. 
Doktorant otrzymuje indeks doktoranta, w którym ewidencjonowany jest przebieg i wyniki studiów. Wzór indeksu określa rektor akademii. Indeks jest własnością doktoranta.
3. 
Do oceny zaliczeń, kolokwiów i egzaminów stosuje się następującą skalę: bardzo dobry (5), dobry plus (4,5), dobry (4), dostateczny plus (3,5), dostateczny (3), niedostateczny (2), zaliczenie (zal.), niezaliczenie (nzal.).
4. 
Do średniej wlicza się oceny uzyskane z poszczególnych przedmiotów podlegających zaliczeniu na ocenę, kolokwium lub egzaminowi. Oceny z zaliczeń, kolokwiów i z egzaminów wystawiane są przez nauczycieli odpowiedzialnych za dany przedmiot.
5. 
Egzaminy są prowadzone przez nauczycieli prowadzących zajęcia z poszczególnych przedmiotów. W przypadku gdy zajęcia z przedmiotu są prowadzone przez kilku nauczycieli egzaminy są przeprowadzane przez zespół nauczycieli prowadzących przedmiot. Przewodniczącym zespołu jest wtedy nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot podlegający egzaminowi lub inny nauczyciel wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
6. 
Doktorant ma prawo, w każdym roku studiów, w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej do jednego poprawkowego zaliczenia, kolokwium lub egzaminu z każdego przedmiotu podczas poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
7. 
Doktorant, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu lub przebiegu zaliczenia, kolokwium lub egzaminu ma prawo złożyć w ciągu 7 dni pisemny wniosek do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie o przeprowadzenie komisyjnego zaliczenia, kolokwium lub egzaminu.
8. 
Przeprowadzenie komisyjnego zaliczenia, kolokwium lub egzaminu może z własnej inicjatywy zarządzić kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie w przypadku stwierdzenia rażących uchybień w ich przeprowadzeniu.
9. 
Przeprowadzenie komisyjnego zaliczenia, kolokwium lub egzaminu w formie ustnej lub/i pisemnej powinno się odbyć w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, przed komisją powołaną przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
10. 
W skład komisji wchodzą: dziekan lub prodziekan jako przewodniczący oraz dwóch nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień doktora habilitowanego z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnego. W skład komisji nie może wchodzić nauczyciel akademicki w stosunku do którego doktorant zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności, formy, trybu lub przebiegu zaliczenia, kolokwium lub egzaminu.
11. 
Na wniosek doktoranta zaliczenie, kolokwium lub egzamin komisyjny mogą być przeprowadzone w obecności (w charakterze obserwatora) przedstawiciela samorządu doktorantów lub wskazanego przez doktoranta nauczyciela akademickiego.
12. 
Postępy w prowadzeniu badań przez doktoranta ocenia jego opiekun naukowy lub promotor.
13. 
Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.
14. 
Warunkiem przeniesienia doktoranta na kolejny rok studiów jest uzyskanie przez niego zaliczeń, zdanie kolokwiów i egzaminów przewidzianych w programie studiów, pozytywna opinia promotora (opiekuna) o postępach w prowadzeniu badań oraz działalności dydaktycznej, a także uiszczenie opłat za bieżący rok studiów na studiach niestacjonarnych. Indeks z wpisami wymaganymi przez program studiów doktorant składa do 30 czerwca każdego roku kierownikowi studiów doktoranckich. Z uzasadnionych względów kierownik studiów może przedłużyć ten termin do 15 września lub przesunąć niektóre obowiązki na następny rok w trybie i na zasadach określonych w § 9.
15. 
Decyzję o zaliczeniu roku studiów podejmuje kierownik studiów na podstawie warunków określonych w ust. 14 do 30 września każdego roku.
§  9. 
1. 
W razie nieotrzymania zaliczenia albo niezdania kolokwium lub egzaminu z jednego lub dwóch przedmiotów kierownik studiów doktoranckich, na pisemny wniosek doktoranta, może wyrazić zgodę na powtórzenie niezaliczonego przedmiotu bez konieczności powtarzania roku.
2. 
Doktorant, który decyzją kierownika studiów doktoranckich otrzymuje zgodę na studiowanie w kolejnym roku akademickim z zaległościami wymienionymi w ust. 1, otrzymuje wpis o warunkowym przeniesieniu na kolejny rok studiów. Jeżeli takiej zgody nie otrzyma, jest skreślany z listy doktorantów.
3. 
Powtórzenie zaliczeń, kolokwiów lub egzaminów, o których mowa w ust. 1, powinno być zrealizowane najpóźniej na miesiąc przed terminem rozpoczęcia kolejnego roku studiów.
4. 
Zaliczenia, kolokwia lub egzaminy, o których mowa w ust. 1, zdawane w dodatkowym terminie są płatne. Opłaty za każde dodatkowe zaliczenie, kolokwium lub egzamin dokonywane są w wysokości obowiązującej w danym roku akademickim. Wysokość tych opłat ustala rektor.
5. 
Doktorant w okresie studiów nie może otrzymać więcej niż dwóch wpisów warunkowych.
§  10. 
1. 
Doktorant, który nie zaliczył roku studiów, może skierować do kierownika studiów doktoranckich pisemny wniosek o:
1)
zezwolenie na powtórzenie roku,
2)
warunkowe przeniesienie na następny rok studiów, na zasadach określonych w § 9.
2. 
W przypadku niezłożenia przez doktoranta, najpóźniej do 15 września danego roku studiów, wniosku, o którym mowa w ust. 1, kierownik studiów doktoranckich wydaje decyzję o jego skreśleniu z listy doktorantów.
3. 
Doktorant powtarzający rok studiów nie ma obowiązku ponownego otrzymywania zaliczeń zdawania kolokwiów lub egzaminów z przedmiotów, z których uprzednio otrzymał oceny pozytywne, o ile nie upłynęły dwa lata od ich złożenia i program tych przedmiotów nie uległ istotnym zmianom.
4. 
Doktorant powtarzający rok studiów musi zaliczyć przedmioty wynikające z różnic programowych, wskazanych przez kierownika studiów doktoranckich.
§  11. 
1. 
Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest:
1)
zrealizowanie przewidzianego w programie studiów zakresu kształcenia,
2)
udokumentowanie wyników prac badawczych,
3)
uzyskanie zaliczeń,
4)
zdanie kolokwiów i zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów,
5)
zdanie egzaminów doktorskich oraz pozytywna obrona rozprawy doktorskiej.
2. 
Egzaminy doktorskie, o których mowa w ust. 1 pkt 5, doktorant zdaje przed komisjami powołanymi przez radę jednostki prowadzącej studia doktoranckie w zakresie:
-
dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej,
-
dyscypliny dodatkowej,
-
nowożytnego języka obcego.
3. 
Egzamin doktorski w zakresie nowożytnego języka obcego jest potwierdzeniem kompetencji językowych doktoranta, w szczególności w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej.
4. 
Egzaminy doktorskie są oceniane według następującej skali ocen:
-
ocena pozytywna,
-
ocena negatywna.
5. 
Po zaliczeniu programowych wymogów kształcenia określonych w ust. 1 pkt. 1-4, rozprawa doktorska może być broniona w okresie do dwóch lat od programowego zakończenia czwartego roku studiów.
§  12. 
1. 
Doktorant, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów, może w okresie do trzech lat od momentu skreślenia z listy doktorantów złożyć wniosek o wznowienie studiów do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
2. 
Decyzję o wznowieniu studiów podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie. Jeżeli od dnia skreślenia z listy doktorantów upłynęło więcej niż dwa lata, to kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie może zarządzić postępowanie kwalifikacyjne i wznowienie studiów uzależnić od tego postępowania.
3. 
Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie może zobowiązać doktoranta do uzupełnienia różnic programowych, jeżeli od momentu skreślenia nastąpiły istotne zmiany w planach i programach studiów lub postęp w danej dyscyplinie zdezaktualizował zasób wiedzy dotychczas uzyskanej przez doktoranta.
4. 
Podejmując decyzję w sprawie wznowienia studiów doktoranckich kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie ustala:
1)
dotychczasowe osiągnięcia doktoranta,
2)
rok studiów, na który wpisywany jest doktorant,
3)
przedmioty do uzupełnienia różnic programowych wraz z terminami ich zaliczenia.
5. 
Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie nie zezwala na ich wznowienie osobom wydalonym dyscyplinarnie z akademii, chyba że kara uległa zatarciu w trybie określonym przepisami ustawy.
6. 
Studia doktoranckie można wznowić tylko jeden raz.
7. 
Wznowienie studiów następuje z początkiem roku akademickiego.
8. 
Wznowienie studiów przerwanych z powodu niewniesienia opłat może nastąpić po wniesieniu zaległych opłat związanych z odbywaniem studiów doktoranckich.
9. 
Ponowne przyjęcie na studia doktoranckie osoby, która nie posiada zaliczenia pierwszego roku studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji na studia doktoranckie w jednostce organizacyjnej prowadzącej te studia.

Prawa i obowiązki doktorantów

§  13. 
1. 
Doktorant ma prawo do opieki merytorycznej nad pracą naukowo-badawczą i dydaktyczną ze strony opiekuna naukowego lub promotora oraz promotora pomocniczego.
2. 
Doktorant ma prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych, programów komputerowych, laboratoriów, sprzętu i aparatury badawczej w zakresie niezbędnym do realizacji programu studiów, prowadzenia badań naukowych i przygotowania rozprawy doktorskiej. Dostęp do informacji niejawnych wymaga posiadania stosownych uprawnień.
3. 
Doktorant może uczestniczyć w międzynarodowych i krajowych konferencjach, sympozjach naukowych i seminariach z zakresu dyscypliny, w której przygotowuje rozprawę doktorską.
4. 
Doktorant, za zgodą kierownika studiów doktoranckich, wydaną na podstawie opinii opiekuna naukowego lub promotora, może wyjeżdżać na staże i stypendia zagraniczne związane z realizacją pracy doktorskiej. Może również realizować część studiów doktoranckich w uczelni zagranicznej na podstawie umów podpisanych przez akademię. Pobyt za granicą wlicza się do okresu trwania studiów doktoranckich.
5. 
Doktorant ma prawo ubiegać się o zmianę formy studiów doktoranckich ze stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.
6. 
Doktorant może przenieść się z innej uczelni (także zagranicznej) lub placówki naukowej do jednostki organizacyjnej akademii prowadzącej studia doktoranckie. Zasady przenoszenia doktorantów ustala rada tej jednostki organizacyjnej.
7. 
Doktorant ma prawo do pomocy materialnej na zasadach określonych w regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Akademii Obrony Narodowej.
8. 
Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
9. 
Doktorant stacjonarnych studiów doktoranckich, który ubiegał się o stypendium doktoranckie, może wystąpić o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej, przyznawane zgodnie z zarządzeniem rektora.
10. 
Doktoranci mają prawo do ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
11. 
Ubezpieczenie doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne.
12. 
Doktoranci mają prawo do przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.
13. 
Doktoranci mają prawo do korzystania z obiektów sportowych akademii na zasadach określonych dla studentów.
§  14. 
1. 
Doktoranci są zobowiązani do:
1)
realizacji obowiązującego programu studiów doktoranckich,
2)
udziału w pracach jednostki organizacyjnej, w której doktoranci przygotowują rozprawę doktorską,
3)
prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu,
4)
przestrzegania przepisów obowiązujących w uczelni,
5)
postępowania w zgodzie ze ślubowaniem i regulaminem studiów.
2. 
Doktoranci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy.
§  15. 
1. 
Doktorant w ramach praktyki zobowiązany jest do prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w ich prowadzeniu. Wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktoranta studiów doktoranckich nie może być większy niż 90 godzin rocznie i nie może być mniejszy niż 10 godzin rocznie. Wysokość pensum ustala Senat.
2. 
Doktorant zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyki w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.
3. 
Zakres uczestnictwa doktoranta w prowadzeniu zajęć dydaktycznych określa jego opiekun naukowy lub promotor z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w ust. 1.
§  16. 
1. 
Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków, o których mowa w § 11 ust. 1 oraz w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem niestacjonarnych studiów doktoranckich w ustalonym terminie, mogą zostać skreśleni z listy uczestników studiów doktoranckich decyzją kierownika studiów doktoranckich.
2. 
Kierownik studiów doktoranckich wydaje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku:
1)
ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z akademii,
2)
złożenia przez doktoranta pisemnego oświadczenia o rezygnacji ze studiów doktoranckich do kierownika studiów doktoranckich,
3)
nieuczestniczenia w zajęciach przez trzy miesiące od dnia rozpoczęcia roku studiów.
3. 
Od decyzji, o których mowa w ust. 1, służy odwołanie do rektora za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja rektora jest ostateczna.
4. 
Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy doktorantów.

Kierownik studiów doktoranckich

§  17. 
1. 
Kierownikiem studiów doktoranckich może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, lub który nabył uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia.
2. 
Kierownik studiów doktoranckich jest powoływany i odwoływany przez rektora akademii po zasięgnięciu opinii rady jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie oraz po zasięgnięciu opinii Wydziałowej Rady Doktorantów.
3. 
Do uprawnień i obowiązków kierownika studiów doktoranckich należy:
1)
organizowanie rekrutacji na studia doktoranckie,
2)
sprawowanie kontroli nad realizacją programu i przebiegiem studiów doktoranckich,
3)
dokonywanie oceny realizacji programów studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów w sposób określony przez rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie,
4)
zaliczanie lat studiów uczestnikom studiów doktoranckich,
5)
opiniowanie wniosków doktorantów kierowanych do władz uczelni,
6)
wydawanie decyzji określonych w § 8 ust. 15, § 9, § 10 i § 16 ust. 1 i 2,
7)
przedstawianie radzie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia rocznego sprawozdania z przebiegu studiów,
8)
prowadzenie dokumentacji studiów doktoranckich obejmującej: ewidencję doktorantów i ich opiekunów (promotorów), dane osobowe doktorantów, protokóły egzaminacyjne i inne materiały dokumentujące przebieg studiów,
9)
wyrażanie zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich,
10)
przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, stypendiów doktoranckich i przekazywanie ich odpowiednim organom,
11)
pełnienie funkcji przewodniczącego komisji oceniającej wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego i stypendium projakościowego.

Opieka merytoryczna

§  18. 
1. 
Po rozpoczęciu studiów doktoranckich bezpośrednią opiekę merytoryczną nad doktorantem sprawuje opiekun naukowy powołany przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia. Przy powoływaniu opiekuna uwzględnia się, w miarę możliwości, propozycję doktoranta. Funkcja opiekuna naukowego sprawowana jest do momentu wszczęcia przewodu doktorskiego.
2. 
Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy z ostatnich 5 lat.
3. 
Po wszczęciu przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod opieką merytoryczną promotora lub promotora i promotora pomocniczego powołanego przez radę jednostki organizacyjnej.
4. 
Funkcję promotora powierza się nauczycielowi akademickiemu lub pracownikowi naukowemu zatrudnionemu w akademii, legitymującemu się tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego albo posiadającemu uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, prowadzącemu działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, za jego zgodą.
5. 
Promotorem pomocniczym może być nauczyciel akademicki albo pracownik naukowy akademii, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej i nie posiada uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
6. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodą rady jednostki organizacyjnej, opiekunem naukowym, promotorem i promotorem pomocniczym może być osoba niezatrudniona w akademii, spełniająca wymagania określone w ust. 4 i 5.
§  19. 
1. 
Do obowiązków opiekuna naukowego lub promotora należy:
1)
udzielanie doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej,
2)
prowadzenie seminariów doktoranckich, zgodnie z planem studiów,
3)
opiniowanie rozwoju naukowego powierzonych doktorantów i stanu zaawansowania ich badań,
4)
pomoc w organizowaniu warsztatu badawczego,
5)
pomoc w zdobywaniu doświadczeń dydaktycznych i hospitacja zajęć prowadzonych przez doktorantów,
6)
opiniowanie wniosków doktoranta o wyjazdy na konferencje, staże naukowe i w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią,
7)
opiniowanie wniosków o przedłużenie studiów doktoranckich.
2. 
Obowiązkiem promotora pomocniczego jest bieżąca współpraca z doktorantem i udzielanie mu pomocy w planowaniu i realizacji badań.
3. 
Opiekun naukowy lub promotor w każdym roku studiów opiniuje postępy w pracy naukowej doktoranta.
4. 
Liczbę doktorantów, nad którymi może sprawować opiekę promotor i promotor pomocniczy, ustala rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.
§  20. 
1. 
W przypadkach uzasadnionych przebiegiem służby, pracy zawodowej lub losowych kierownik studiów doktoranckich jednostki organizacyjnej prowadzącej studia może udzielić doktorantowi, na jego pisemny wniosek, urlopu od zajęć w uczelni. Doktorant może otrzymać urlop krótkoterminowy lub roczny.
2. 
Urlop krótkoterminowy nie może przekraczać 3 miesięcy w roku akademickim.
3. 
Urlopu rocznego nie wlicza się do czasu trwania studiów doktoranckich.
4. 
Udzielenie urlopu potwierdza się wpisem do indeksu.
5. 
Urlop krótkoterminowy nie zwalnia doktoranta z obowiązku terminowego zaliczenia roku studiów.
6. 
Za zgodą kierownika studiów doktoranckich, w czasie trwania urlopu określonego w ust. 1, doktorant może uczestniczyć w niektórych zajęciach, uzyskiwać zaliczenia i zdawać egzaminy.

Samorząd i organizacje doktorantów

§  21. 
1. 
Uczestnicy prowadzonych w akademii studiów doktoranckich tworzą samorząd doktorantów, stanowiący reprezentację ich ogółu. Doktoranci mogą również tworzyć samorząd doktorantów w jednostkach organizacyjnych akademii prowadzących studia doktoranckie. W działalności samorządowej kierują się postanowieniami regulaminu samorządu doktorantów Akademii Obrony Narodowej, zgodnymi z przepisami prawa, statutem uczelni i regulaminem studiów doktoranckich.
2. 
Doktoranci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów: kołach naukowych, zespołach artystycznych, zespołach sportowych.

Nadzór nad studiami doktoranckimi

§  22. 
Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§  23. 
1. 
Kształcenie na studiach doktoranckich w jednostkach organizacyjnych akademii prowadzonych przed 1 października 2012 roku prowadzi się na dotychczasowych zasadach do czasu ich zakończenia zgodnie z programem tych studiów.
2. 
Regulamin studiów doktoranckich wchodzi w życie 1 października 2012 roku, po zatwierdzenia przez Ministra Obrony Narodowej.
3. 
Zmiany postanowień regulaminu studiów doktoranckich wprowadza się według przepisów o jego uchwaleniu.
* Z dniem 31 maja 2018 r. nin. decyzja utraciła częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183) przez art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U.2018.912).
1 Niniejszy regulamin był poprzedzony regulaminem studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej zatwierdzonym decyzją Nr 278/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 15, poz. 196).