Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2018 r.

DECYZJA Nr 201/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 lipca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu studiów doktoranckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte *

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

Na podstawie art. 196 ust. 6 i art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544) postanawia się, co następuje:

1. Zatwierdza się regulamin studiów doktoranckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, przyjęty uchwałą Nr 19/2013 Senatu tej Uczelni z dnia 18 kwietnia 2013 r.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA NR 19/2013

Senatu Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte

z dnia 18 kwietnia 2013 roku

w sprawie: uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity z 2012 r., Dz. U. poz. 572 z późn. zm.)

§  1.  Senat Akademii Marynarki Wojennej uchwala "Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2013 roku.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik

REGULAMIN STUDIÓW

DOKTORANCKICH

Akademii Marynarki Wojennej

im. Bohaterów Westerplatte

GDYNIA 2013

Spis treści

I. PRZEPISY OGÓLNE

II. TWORZENIE STUDIÓW

III. PODEJMOWANIE STUDIÓW

IV. ORGANIZACJA STUDIÓW

V. ZASADY I TRYB ZALICZANIA ROKU

VI. REALIZACJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

VII. UKOŃCZENIE STUDIÓW

VIII. SKREŚLENIE Z LISTY DOKTORANTÓW

IX. PRAWA i OBOWIĄZKI DOKTORANTA

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA

XI. PRZEPISY KOŃCOWE

I. 

Przepisy ogólne

§  1.  Regulamin studiów doktoranckich, zwany dalej "Regulaminem", określa organizację i tok studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia), zwanych dalej "studiami", prowadzonych w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwanej dalej "Akademią", oraz związane z tym prawa i obowiązki doktoranta na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn., DzU z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą", oraz Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (DzU nr 65, poz. 595, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o stopniach naukowych".
§  2. 
1.  Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia.
2.  Studia doktoranckie stwarzają warunki do:
1) realizacji programu studiów obejmującego zajęcia obowiązkowe, fakultatywne i praktyki zawodowe;
2) prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza Akademią;
3) przygotowania się do egzaminów doktorskich oraz napisania rozprawy doktorskiej pod opieką promotora;
4) przygotowania doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego;
5) przygotowania przez doktoranta publikacji naukowej w formie książki bądź co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
6) uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;
7) współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych.
3.  Szczegółowy tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich regulują odrębne przepisy, w tym ustawa o stopniach naukowych.
4.  Wydziały Akademii mające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, zwane dalej "wydziałami", mogą prowadzić studia w dyscyplinach odpowiadających tym uprawnieniom.
5.  Uczestnikiem studiów, zwanym dalej "doktorantem", może być (z zastrzeżeniem art. 196, ust. 1 Ustawy):
1) obywatel polski, w tym żołnierz zawodowy skierowany na studia w trybie służbowym, zwany dalej "żołnierzem zawodowym";
2) osoba niemająca obywatelstwa polskiego, na zasadach określonych w Ustawie.
6.  Zasady kierowania żołnierzy zawodowych na studia reguluje ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wraz z przepisami wykonawczymi, zwane dalej "przepisami wojskowymi".
7.  Przełożonym ogółu doktorantów jest rektor, a na wydziale - kierownik studiów doktoranckich, zwany dalej "kierownikiem studiów".
§  3.  Reprezentantem uprawnionym do wyrażania stanowiska w sprawach dotyczących doktorantów jest właściwy organ Samorządu Doktorantów Akademii.

II. 

Tworzenie studiów

§  4. 
1.  Studia tworzy, na podstawie wniosku rady wydziału, rektor, wydając akt o ich utworzeniu w formie decyzji.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dziekan składa rektorowi nie później niż 6 miesięcy przed proponowaną datą utworzenia studiów (z zastrzeżeniem ust. 3).
3.  W przypadku gdy studia tworzone są w uczelni po raz pierwszy, wniosek o utworzenie studiów może być złożony w innym terminie, jednak nie później niż do dnia 15 kwietnia.
4.  Studia likwiduje rektor na wniosek rady wydziału prowadzącego studia.
§  5. 
1.  Studia prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
2.  Studia niestacjonarne są płatne. Wysokość opłat nieprzekraczających kosztów kształcenia ustala rektor, biorąc pod uwagę propozycję przedstawioną przez radę wydziału we wniosku o utworzenie studiów doktoranckich.
3.  Studia mogą być prowadzone w formie indywidualnego planu studiów zgodnie z zasadami uchwalonymi przez radę wydziału.
4.  Akademia może pobierać opłaty za usługi edukacyjne w przypadkach wskazanych w Ustawie. Przedmiot i wysokość opłat ustala rektor. Senat Akademii opracowuje szczegółowe zasady pobierania opłat, w tym tryb i warunki zwalniania z ich wnoszenia.
5.  Warunki odpłatności za studia i usługi edukacyjne określa umowa zawarta w formie pisemnej między Akademią a doktorantem. Wzór umowy określa rektor po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów (opinia nie jest wymagana, gdy studia w Akademii tworzone są po raz pierwszy). Nie zawiera się umów z doktorantem będącym żołnierzem zawodowym.
6.  Umowy, o których mowa w ust. 5, zawiera się w terminie 30 dni od dnia immatrykulacji.
7.  Liczbę miejsc na pierwszym roku studiów ustala rektor na wniosek rady wydziału.
§  6. 
1.  Za organizację programu studiów odpowiedzialny jest kierownik studiów, którego powołuje się w trybie określonym w odrębnych przepisach.
2.  Do obowiązków kierownika studiów w szczególności należy:
1) organizacja realizacji programu studiów;
2) ocena realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez radę wydziału;
3) zaliczanie doktorantowi kolejnych lat studiów doktoranckich;
4) pełnienie funkcji przewodniczącego wydziałowej komisji doktoranckiej ds. stypendium doktoranckiego.
3.  Od decyzji kierownika studiów, o których mowa w ust. 2, pkt 2 i 3, doktorantom przysługuje pisemne odwołanie w terminie 14 dni, złożone za pośrednictwem kierownika studiów do dziekana wydziału. Decyzja dziekana jest ostateczna.
4.  Od decyzji kierownika studiów dotyczącej skreślenia z listy uczestników studiów, doktorantowi przysługuje pisemne odwołanie w terminie 14 dni, złożone za pośrednictwem kierownika studiów do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.
5.  Rada wydziału, sprawując nadzór merytoryczny nad studiami, zobowiązana jest przede wszystkim do:
1) uchwalania programów studiów po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów (opinia nie jest wymagana, gdy studia w Akademii tworzone są po raz pierwszy);
2) proponowania wysokości opłat za studia, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych;
3) opiniowania wniosku o powołanie i odwołanie kierownika studiów;
4) zatwierdzania sposobu organizacji zajęć na studiach;
5) określania sposobu dokonywania przez kierownika studiów oceny realizacji programu oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
6) ustalania zasad przyjmowania doktorantów z innych uczelni.

III. 

Podejmowanie studiów

§  7. 
1.  Rekrutacja na studia odbywa się w drodze konkursu.
2.  Warunki i tryb rekrutacji na studia oraz ich formę określa Senat Akademii w formie uchwały.
3.  Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu rekrutacji na studia, ich formę liczbę miejsc dla kandydatów, termin i miejsca składania dokumentów oraz przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego podawane są do publicznej wiadomości za pośrednictwem Internetu lub innych środków masowego przekazu, a także udostępniane w formie ogłoszeń wywieszanych w siedzibie wydziału najpóźniej do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki.
§  8. 
1.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
2.  Decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na studia podejmuje komisja rekrutacyjna na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Kandydat otrzymuje decyzję w formie pisemnej.
3.  Od decyzji komisji rekrutacyjnej przysługuje pisemne odwołanie do rektora, które należy złożyć za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być wyłącznie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja rektora jest ostateczna.
4.  Warunkiem przyjęcia na studia cudzoziemców jest uzyskanie przez nich stosownego zezwolenia organów wojskowych. Sposób jego uzyskania regulują przepisy wojskowe.
§  9.  Doktorant z chwilą nabycia praw doktoranta otrzymuje legitymację i indeks doktoranta, w którym ewidencjonowany jest przebieg i wyniki studiów. Indeks jest własnością doktoranta.
§  10. 
1.  Doktorant z innej uczelni może przenieść się na studia do Akademii, za zgodą kierownika studiów, jeżeli spełnił wszystkie warunki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.
2.  O przeniesienie może się ubiegać doktorant, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów.
3.  Przeniesienie jest możliwe przed rozpoczęciem roku akademickiego.
4.  Kierownik studiów może wyrazić zgodę na przeniesienie doktoranta ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie.
5.  Decyzję o przeniesieniu zaliczonych zajęć podejmuje, na wniosek doktoranta, kierownik studiów, po zapoznaniu się z przedstawioną przez doktoranta dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej uczelni.
6.  Podejmując decyzję o przeniesieniu zaliczonych zajęć, kierownik studiów uwzględnia efekty kształcenia uzyskane w innej uczelni w wyniku realizacji zajęć i praktyk, jeśli odpowiadają one zajęciom i praktykom określonym w programie studiów doktoranckich w dyscyplinie studiów, w której doktorant się kształci.
7.  Warunkiem przeniesienia zaliczeń uzyskanych z zajęć w innej uczelni, także zagranicznej, w miejsce punktów przypisanych zajęciom i praktykom określonym w programie studiów w Akademii jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów kształcenia w trybie określonym w ust. 6.
8.  Doktorant otrzymuje na wydziale, który go przyjmuje, taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom kształcenia uzyskiwanym w wyniku realizacji odpowiednich zajęć i praktyk na tym wydziale.
9.  Kierownik studiów określa zakres, sposób i termin nadrobienia zaległości wynikających z różnic w programach studiów oraz wskazuje, od którego roku studiów doktorant rozpocznie naukę po przeniesieniu.
10.  Dodatkowo przeniesienie się żołnierza zawodowego z innej uczelni do Akademii lub odwrotnie, z Akademii do innej uczelni, może nastąpić po otrzymaniu zgody przez organ kierujący go na studia.
11.  Kierownik studiów określa warunki odbywania części studiów poza macierzystym wydziałem oraz zasady transferu punktów.
12.  W sprawach, o których mowa w ust. 4, 5, 9 i 10, kierownik studiów wydaje decyzję na piśmie.

IV. 

Organizacja studiów

§  11. 
1.  Studia w Akademii trwają 4 lata.
2.  Na wniosek doktoranta, w sposób określony odrębnymi przepisami, kierownik studiów przedłuża czas odbywania studiów o okres odpowiadający długości urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego.
3.  Kierownik studiów, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć okres odbywania studiów (łącznie nie dłużej niż o rok), zwalniając jednocześnie doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności ze względu na:
1) czasową niezdolność do odbywania tych studiów spowodowaną chorobą lub innym nagłym zdarzeniem losowym bezpośrednio dotyczącym doktoranta;
2) sprawowanie osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
3) sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem do czwartego roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności.
4.  Kierownik studiów, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora, może przedłużyć doktorantowi okres odbywania studiów na czas prowadzenia długotrwałych badań naukowych, ale nie dłużej niż o dwa lata. Jednocześnie zwalnia doktoranta z obowiązku uczestniczenia w zajęciach.
5.  Doktorant, któremu przedłużono studia zgodnie z zapisami ust. 2 lub 3, jest rejestrowany po powrocie na studia jako doktorant roku studiów, na którym uzyskał przedłużenie okresu odbywania studiów.
6.  Doktorant, któremu przedłużono studia zgodnie z zapisami ust. 4, jest rejestrowany na czwarty rok studiów do czasu ukończenia studiów lub skreślenia z listy doktorantów.
7.  Doktorant korzystający z przedłużenia studiów doktoranckich po czwartym roku zachowuje status doktoranta wraz z prawem do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.
8.  Kierownik studiów, na pisemny wniosek doktoranta, może udzielić mu urlopu krótkoterminowego na okres nie dłuższy niż 14 dni.
9.  Studia można wznowić na zasadach określonych w § 31, ust. 6-9 niniejszego Regulaminu.
§  12. 
1.  Rok akademicki w Akademii rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2.  Rok akademicki obejmuje:
1) jedną zasadniczą sesję egzaminacyjną;
2) jedną poprawkową sesję egzaminacyjną;
3) przerwy wypoczynkowe w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku do wykorzystania w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz odbycia praktyki zawodowej.
3.  Harmonogram roku akademickiego określa rektor, jednak nie później niż do 30 czerwca.
4.  Więcej niż połowa programu studiów stacjonarnych narzuca konieczność obecności doktorantów na wydziale i jest realizowana w formie zajęć dydaktycznych oraz pracy naukowej. Taka forma kształcenia wymaga bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub opiekunów naukowych oraz doktorantów.
5.  Na studiach niestacjonarnych zajęcia i sesje egzaminacyjne odbywają się w ramach zjazdów umożliwiających odbywanie studiów osobom objętym stosunkiem pracy. Terminy zjazdów ustala kierownik studiów i podaje do wiadomości na stronie internetowej wydziału i tablicach informacyjnych najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem roku akademickiego.
6.  W każdym roku studiów, włącznie z pierwszym, realizowane są obowiązkowe seminaria doktoranckie.
7.  Roczne rozkłady zajęć, a także plany sesji egzaminacyjnych, zasadniczej i poprawkowej, ustala kierownik studiów i podaje do wiadomości na stronie internetowej wydziału i tablicach informacyjnych najpóźniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem - odpowiednio - roku akademickiego lub sesji egzaminacyjnej.
8.  Plany zasadniczych i poprawkowych sesji egzaminacyjnych uwzględniają terminy wszystkich egzaminów ujętych w planie studiów. Dla każdego egzaminu ujętego w planie studiów ustala się jeden termin w planie zasadniczej sesji egzaminacyjnej oraz jeden termin w planie poprawkowej sesji egzaminacyjnej.
§  13. 
1.  Program studiów powinien umożliwiać uzyskanie przez doktoranta 60 punktów ECTS (European Credit Transfer System).
2.  Szczegółowe zasady przydzielania punktów ECTS za zaliczenie zajęć i praktyk przewidzianych programem studiów określa rada wydziału.
§  14. 
1.  Prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych jest formą odbywania praktyki zawodowej w wymiarze od 10 do 90 godzin zajęć rocznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
2.  Doktorant zatrudniony jako nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne w uczelni jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych. Doktorant zatrudniony poza Akademią jest zobowiązany do dostarczenia kierownikowi studiów zaświadczenia ze swojej uczelni o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela akademickiego i wymiarze prowadzonych zajęć dydaktycznych.
3.  Kierownik studiów, w uzgodnieniu z dziekanem, w trakcie pierwszego roku studiów wyznacza jednostkę organizacyjną wydziału odpowiedzialną za prowadzenie przez doktoranta zajęć dydaktycznych.
4.  Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, przydziela doktorantowi zadania dydaktyczne na każdy rok studiów, a na pierwszym roku studiów, w trakcie jego trwania, po konsultacji z opiekunem naukowym lub promotorem. Informacja o przydzielonych zadaniach dydaktycznych przekazywana jest kierownikowi studiów.
5.  Za przygotowanie doktoranta do prowadzenia zajęć dydaktycznych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, w której doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne.
6.  Kierownik jednostki organizacyjnej, w której doktorant prowadzi zajęcia dydaktyczne, nadzoruje realizację zajęć dydaktycznych przez doktoranta oraz rozlicza z ich prowadzenia.
7.  Kierownik jednostki organizacyjnej, po zakończeniu każdego roku studiów, dokonuje oceny prowadzenia zajęć przez przydzielonych mu doktorantów.
§  15. 
1.  Procedura wyboru tematu projektu badawczego jest następująca:
1) wydział prowadzący studia przygotowuje ofertę tematów projektów badawczych, na którą składają się propozycje zagadnień zgłoszonych przez nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej studiów lub pokrewnej, aktywnych naukowo, mogących wykazać się aktualnym dorobkiem naukowym z okresu ostatnich pięciu lat;
2) wśród propozycji tematów zgłoszonych przez nauczycieli, o których mowa w pkt 1), mogą być tematy zaproponowane przez doktorantów;
3) doktorant wybiera temat projektu badawczego po przeprowadzeniu konsultacji z nauczycielami zgłaszającymi propozycje oraz z przydzielonym opiekunem naukowym;
4) decydując się na temat projektu badawczego, doktorant może ubiegać się o zmianę przydzielonego wcześniej opiekuna naukowego;
5) ustalenie tematu projektu badawczego i kierującego nim opiekuna naukowego następuje na pierwszym roku studiów;
6) decyzję w sprawie ustalenia doktorantowi tematu projektu badawczego i wyznaczenia opiekuna naukowego podejmuje kierownik studiów;
7) niewybranie tematu projektu badawczego podczas pierwszego roku studiów może być podstawą do skreślenia doktoranta przez kierownika studiów z listy doktorantów;
8) szczegółową procedurę zgłaszania i wyboru tematu projektu badawczego określa rada wydziału prowadzącego studia.
2.  Zasady opracowania harmonogramu realizacji projektu badawczego są następujące:
1) wstępny harmonogram realizacji projektu badawczego zawiera oferta, o której mowa w ust. 1, pkt 1 niniejszego paragrafu;
2) szczegółowy harmonogram opracowuje doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym;
3) propozycję harmonogramu doktorant prezentuje na seminarium doktoranckim w trakcie pierwszego roku studiów;
4) ostateczny harmonogram realizacji projektu badawczego zatwierdza opiekun naukowy, uwzględniając uwagi i wnioski zgłoszone w trakcie seminarium.
§  16.  Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być prowadzone:
1) w języku obcym - w zakresie i na warunkach określonych przez radę wydziału prowadzącego studia;
2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według zasad uregulowanych w odrębnych przepisach.
§  17. 
1.  Doktorant w trakcie zajęć zobowiązany jest do wykonywania poleceń osoby prowadzącej zajęcia w zakresie wykładanego przedmiotu.
2.  Prowadzący ma obowiązek przedstawić doktorantom na pierwszych zajęciach informacje zawarte w sylabusie (karcie) przedmiotu oraz inne ustalenia, a zwłaszcza:
1) zasady odbywania zajęć dydaktycznych;
2) sposób i terminy usuwania zaległości powstałych wskutek nieobecności na zajęciach;
3) warunki i tryb sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia;
4) terminy konsultacji dostosowane do formy studiów.
§  18. 
1.  Doktorant studiuje do momentu wszczęcia przewodu doktorskiego pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, który po wszczęciu przewodu doktorskiego przez doktoranta, przyjmuje funkcję promotora.
2.  Za zgodą rady wydziału, na wniosek doktoranta zaopiniowany przez kierownika studiów, opiekunem naukowym może być osoba niezatrudniona w Akademii. W tym przypadku wymagana jest jej pisemna zgoda na pełnienie funkcji opiekuna naukowego.
3.  W uzasadnionych przypadkach rada wydziału może wyznaczyć innego opiekuna naukowego (promotora).
4.  Opiekun naukowy wspiera doktoranta, od momentu rozpoczęcia przez niego studiów doktoranckich, w samodzielnej pracy badawczej, to znaczy:
1) określa zakres badań naukowych w celu realizacji rozprawy doktorskiej;
2) udziela doktorantowi niezbędnej pomocy merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej, pomaga w organizowaniu warsztatu badawczego i zdobywaniu doświadczeń dydaktycznych oraz wyborze i realizacji projektu badawczego;
3) prowadzi seminaria doktoranckie, zgodnie z planem studiów;
4) na bieżąco pełni nadzór merytoryczny i kontroluje przebieg badań naukowych oraz pracy dydaktycznej, w tym ocenia rozwój naukowy powierzonych mu doktorantów, stan zaawansowania realizacji projektu badawczego oraz rozprawy doktorskiej;
5) wybiera i przedstawia kierownikowi studiów przedmioty objęte indywidualnym tokiem studiów;
6) po zakończeniu roku akademickiego składa kierownikowi studiów ocenę postępów w pracy naukowej i dydaktycznej doktoranta;
7) opiniuje wnioski doktoranta o wyjazdy na konferencje i staże naukowe oraz w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią;
8) opiniuje podania o przedłużenie okresu odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich;
9) opiniuje wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej;
10) wnioskuje o zaliczenie każdego roku studiów lub o skreślenie z listy doktorantów.
4.  Rada wydziału ustala maksymalną liczbę doktorantów, dla których nauczyciel akademicki może być opiekunem naukowym.
§  19. 
1.  Doktoranci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy, terminów oraz czasu trwania zaliczeń i egzaminów do ich uzasadnionych potrzeb. Tryb i zakres dostosowania do ich indywidualnych możliwości określa kierownik studiów w uzgodnieniu z pełnomocnikiem rektora właściwym ds. osób niepełnosprawnych.
2.  W przypadku trudności w studiowaniu wynikających z niepełnosprawności doktorant może korzystać podczas zajęć i egzaminów z pomocy osób trzecich, tj. tłumacza języka migowego lub (i) asystenta osoby niepełnosprawnej. Wsparcie to jest przyznawane przez rektora na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez pełnomocnika rektora właściwego ds. osób niepełnosprawnych.
3.  Doktorant niepełnosprawny ma możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu, dzięki któremu ma szansę w pełni uczestniczyć w procesie kształcenia, zajęciach i egzaminach.

V. 

Zasady i tryb zaliczania roku

§  20. 
1.  Zaliczeniowym okresem studiów w Akademii jest rok.
2.  Warunkiem zaliczenia roku jest:
1) uzyskanie przez doktoranta pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów realizowanych w roku (zgodnie z programem studiów);
2) uzyskanie pozytywnej oceny za realizację projektu badawczego;
3) wniesienie wymaganych opłat związanych z odbywaniem studiów.
3.  Dodatkowym warunkiem zaliczenia roku jest przeprowadzenie w roku akademickim określonej liczby godzin zajęć dydaktycznych, o których mowa § 14, ust. 1, oraz uzyskanie pozytywnej oceny za ich przeprowadzenie.
§  21. 
1.  Każdy przedmiot ujęty w programie studiów kończy się egzaminem lub zaliczeniem. Zaliczenie należy również uzyskać za:
1) udział w ćwiczeniach audytoryjnych;
2) udział w ćwiczeniach laboratoryjnych;
3) wykonanie projektów;
4) uczestniczenie w seminariach doktoranckich;
5) realizację projektu badawczego (rozprawy doktorskiej);
6) przeprowadzenie zajęć dydaktycznych.
2.  Liczba egzaminów i zaliczeń w danym roku została określona w programie studiów.
3.  Po zdaniu egzaminu lub zaliczeniu przez doktoranta przedmiotu, bez względu na uzyskaną ocenę, dla potwierdzenia uzyskania zakładanych efektów kształcenia przypisuje się doktorantowi określoną w planie studiów dla tego przedmiotu liczbę punktów ECTS.
§  22. 
1.  Podczas egzaminów i zaliczeń stosuje się następującą skalę ocen i oznaczenia:
1) bardzo dobry: 5 (bdb) (A);
2) dobry plus: 4,5 (db+) (B);
3) dobry: 4 (db) (C);
4) dostateczny plus: 3,5 (dst+) (D);
5) dostateczny: 3 (dst) (E);
6) niedostateczny: 2 (ndst) (F).
2.  Dopuszcza się stosowanie dla zaliczeń ocen uogólnionych i ich oznaczeń:
1) zaliczono - zal.;
2) nie zaliczono - nzal.
3.  Wystawienie oceny "niedostateczny" lub "nie zaliczono" jest równoznaczne z niezaliczeniem przedmiotu lub formy jego realizacji.
4.  Ocenę z przebiegu studiów doktoranckich wyznacza się jako średnią ważoną, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, określoną wzorem:

ocena przebiegu studiów =

przy uwzględnieniu wszystkich ocen wpisanych do indeksu, z wyjątkiem ocen uogólnionych, ocen z przedmiotów sprawdzających i wynikających z różnic programowych.

§  23. 
1.  Warunki dopuszczenia doktoranta do egzaminu lub zaliczenia przedmiotu określa sylabus (karta) przedmiotu.
2.  Egzamin lub zaliczenie przeprowadza osoba prowadząca zajęcia. W wyjątkowych sytuacjach egzamin lub zaliczenie może zostać przeprowadzane przez inną osobę lub komisję. Decyzję w takim przypadkach podejmuje kierownik studiów.
3.  Egzamin ze znajomości języka obcego nowożytnego przeprowadza się w terminie i na zasadach określonych w § 34.
4.  Przebieg studiów dokumentowany jest w:
1) indeksie;
2) protokołach zaliczenia przedmiotu;
3) kartach okresowych osiągnięć doktoranta.
5.  Doktorant jest zobowiązany do dostarczenia swojej karty okresowych osiągnięć osobie przeprowadzającej egzamin lub zaliczenie w terminie tego egzaminu lub zaliczenia pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu albo zaliczenia. Osoba przeprowadzająca egzamin lub zaliczenie może wymagać od doktoranta okazania potwierdzającego tożsamość dokumentu ze zdjęciem.
6.  W przypadku stwierdzenia nieuczciwości doktoranta podczas egzaminu, zaliczenia lub innej formy sprawdzania osiągniętych efektów kształcenia osoba przeprowadzająca egzamin lub zaliczenie zobowiązana jest do wystawienia oceny niedostatecznej (lub "nie zaliczono" - jeśli dotyczy); może również wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Jeżeli doktorant dokonuje plagiatu, to osoba stwierdzająca nieuczciwość ma obowiązek zawiadomienia o tym rektora.
§  24. 
1.  Dla każdego egzaminu lub zaliczenia przedmiotu oraz zaliczenia poszczególnych form realizacji przedmiotu, wymienionych w § 21, ust. 1, doktorantowi przysługuje jeden termin zasadniczy i jeden termin poprawkowy w sesji poprawkowej.
2.  Doktorant, który uzyskał ocenę niedostateczną z egzaminu lub zaliczenia przedmiotu albo zaliczenia poszczególnych form realizacji przedmiotu, w przysługującym mu limicie terminów może wystąpić z pisemnym wnioskiem do kierownika studiów o wyznaczenie dodatkowego terminu poprawkowego po sesji poprawkowej lub o przeprowadzenie zaliczenia lub egzaminu przez komisję. Szczegółowe zasady przeprowadzania zaliczenia lub egzaminu przez komisję reguluje § 28.
3.  Uzyskanie w terminie poprawkowym oceny niedostatecznej z realizacji projektu badawczego może być podstawą do podjęcia decyzji przez kierownika studiów o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.
§  25. 
1.  Nieprzystąpienie do egzaminu lub zaliczenia może być spowodowane:
1) niedopuszczeniem doktoranta do egzaminu lub zaliczenia z powodu niespełnienia przez niego warunków określonych w § 23, ust. 1;
2) nieobecnością doktoranta z innych przyczyn w ustalonym lub zaplanowanym terminie;
3) niedostarczeniem przez doktoranta dokumentów, o których mowa w § 23, ust. 5.
2.  Nieprzystąpienie może być usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione.
3.  Decyzja w sprawie usprawiedliwienia nieprzystąpienia doktoranta do egzaminu lub zaliczenia podejmowana jest na pisemny wniosek doktoranta, złożony do kierownika studiów, który stwierdza, czy przyczyny podane we wniosku są podstawą do usprawiedliwienia nieobecności.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, doktorant powinien złożyć u kierownika studiów nie później niż siedem dni od ustania przyczyny nieobecności.
5.  Nieprzystąpienie doktoranta do egzaminu lub zaliczenia jest wpisywane jako nieobecność (nb) jedynie do karty okresowych osiągnięć doktoranta przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie.
§  26. 
1.  Usprawiedliwione nieprzystąpienie doktoranta do egzaminu lub zaliczenia nie zmienia przysługującego mu limitu terminów tego egzaminu lub zaliczenia, o którym mowa w § 24, ust. 1. Kierownik studiów ustala w takim przypadku termin lub terminy dodatkowe.
2.  Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie doktoranta do egzaminu lub zaliczenia w określonym terminie albo uzyskanie przez niego oceny niedostatecznej oznacza wykorzystanie terminu z przysługującego doktorantowi limitu terminów tego egzaminu lub zaliczenia.
§  27. 
1.  Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia w czasie zasadniczej sesji egzaminacyjnej poprawkowych zaliczeń z przedmiotów oraz poszczególnych form ich realizacji za zgodą osób prowadzących zajęcia i w terminach przez nie ustalonych. Poprawkowe zaliczenie uzyskane w sesji zasadniczej traktowane jest jak zaliczenie w sesji poprawkowej.
2.  Doktorant może wystąpić do osoby przeprowadzającej egzamin z wnioskiem o wyznaczenie terminu egzaminu przed zasadniczą sesją egzaminacyjną (tzw. termin zerowy). Egzamin ten traktuje się jako egzamin w terminie zasadniczym.
§  28. 
1.  Doktorant, który zgłasza zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzenia bądź oceniania egzaminu lub zaliczenia przedmiotu albo zaliczenia poszczególnych form realizacji przedmiotu, a także w przypadku, o którym mowa w § 24, ust. 2 oraz § 29, ust. 1, pkt 4, może w terminie siedmiu dni od daty przeprowadzenia tego egzaminu lub zaliczenia złożyć pisemny wniosek do kierownika studiów o przeprowadzenie ich przez komisję.
2.  Prawo wnioskowania o przeprowadzenie zaliczenia lub egzaminu przez komisję przysługuje również osobie prowadzącej zajęcia oraz kierownikowi studiów.
3.  Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje kierownik studiów w terminie do dwóch tygodni od daty wpłynięcia wniosku. W skład komisji wchodzą: kierownik studiów lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący komisji, osoba uprzednio oceniająca doktoranta oraz nauczyciel akademicki będący specjalistą z przedmiotu. Jeżeli osoba uprzednio oceniająca doktoranta nie może wchodzić w skład komisji, to w jej miejsce kierownik studiów wyznacza innego nauczyciela akademickiego. Jeżeli osobą uprzednio oceniającą doktoranta był kierownik studiów, to przewodniczącego komisji wyznacza dziekan wydziału prowadzącego studia. Komisji nie może przewodniczyć osoba uprzednio oceniająca doktoranta.
4.  Na wniosek doktoranta zaliczenia lub egzaminy przeprowadzane przez komisję, mogą odbywać się w obecności wskazanego przez niego nauczyciela akademickiego wydziału lub przedstawiciela samorządu doktorantów.
5.  Szczegółowe zasady przeprowadzania zaliczenia lub egzaminu przed komisją ustala kierownik studiów.
6.  Ocena komisji jest ostateczna. Przewodniczący komisji wpisuje ją do dokumentów przebiegu studiów, wymienionych w § 23, ust. 4.
7.  Doktorant, który otrzymał ocenę niedostateczną, zostaje skreślony z listy doktorantów. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów.
§  29. 
1.  System monitorowania realizacji projektu badawczego:
1) począwszy od pierwszego roku studiów doktorant przedstawia stan realizacji projektu w formie prezentacji na seminarium doktoranckim oraz pisemnego raportu (sprawozdania);
2) po otwarciu przewodu doktorskiego funkcję raportu spełnia ocena zaawansowania rozprawy doktorskiej;
3) oceny raportu oraz prezentacji na seminarium doktoranckim dokonuje opiekun naukowy, stosując skalę ocen wymienioną w § 22, ust. 1;
4) w przypadku wystawienia oceny niedostatecznej, kierownik studiów ustala dodatkowy termin oceny realizacji projektu; jeśli doktorant ponownie otrzyma ocenę niedostateczną, kierownik studiów podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy doktorantów.
2.  Ocenę, o której mowa w ust. 1, pkt 3, opiekun naukowy wpisuje do dokumentów przebiegu studiów, wymienionych w § 23, ust. 4.
§  30. 
1.  Zaliczenia przeprowadzonych przez doktoranta zajęć dydaktycznych dokonuje kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 14, ust. 3, stosując oceny uogólnione, o których mowa w § 22, ust. 2.
2.  Zaliczenie, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej wpisuje do dokumentów przebiegu studiów, wymienionych w § 23, ust. 4.
§  31. 
1.  Po każdym roku, po zakończeniu poprawkowej sesji egzaminacyjnej, dokonuje się rejestracji na kolejny rok studiów. Rejestrację przeprowadza kierownik studiów, który ustala szczegółowo jej tryb i terminy. W terminie rejestracji doktorant jest zobowiązany do przedstawienia swojej karty okresowych osiągnięć doktoranta.
2.  W przypadku doktoranta, który nie spełnił warunków do uzyskaniu zaliczenia roku, o których mowa w § 20, ust. 2, kierownik studiów może:
1) udzielić zgody na warunkowy wpis na kolejny rok studiów;
2) podjąć decyzję o skreśleniu z listy doktorantów.
3.  Decyzję, o której mowa w ust. 2, pkt 1, kierownik studiów podejmuje na pisemny wniosek doktoranta.
4.  Kierownik studiów, udzielając doktorantowi zgody na wpis warunkowy, ustala dla niego termin zaliczenia roku studiów. W stosunku do doktoranta, który nie uzyska w tym terminie zaliczenia roku, kierownik studiów podejmuje decyzję o skreśleniu z listy doktorantów.
5.  Przy rejestracji na kolejny rok studiów doktorantowi, który za zgodą kierownika studiów odbył część studiów w innej uczelni, uznaje się oceny uzyskane z przedmiotów realizowanych poza Akademią, pod warunkiem że spełnione zostały zakładane efekty kształcenia.
6.  O rejestrację na kolejny rok studiów może się również ubiegać osoba, która studia przerwała i została skreślona z listy doktorantów, w tym także studiująca w innej uczelni, o ile zaliczyła co najmniej pierwszy rok studiów. Decyzję w sprawie rejestracji (wznowienia studiów) podejmuje kierownik studiów na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej. Osobę zarejestrowaną w tym trybie obowiązuje aktualny plan studiów. Kierownik studiów może dodatkowo wyznaczyć przedmioty sprawdzające lub wynikające z różnic programowych. Jeśli nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotów wynikających z różnic programowych, kierownik studiów wyznacza przedmioty równoważne.
7.  Wznowienie studiów oraz przejście z innej uczelni przez żołnierza zawodowego odbywa się z uwzględnieniem regulacji zawartych w przepisach wojskowych.
8.  O wznowienie studiów można się ubiegać w okresie nie dłuższym niż dwa lata od daty skreślenia z listy doktorantów.
9.  Studia można wznowić tylko raz.

VI. 

Realizacja rozprawy doktorskiej

§  32. 
1.  Doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym zobowiązany jest do sformułowania tematu rozprawy doktorskiej nie później niż do końca trzeciego roku studiów i poinformowania o tym kierownika studiów.
2.  W przypadku gdy nie jest możliwe sformułowanie tematu rozprawy doktorskiej na podstawie realizacji projektu badawczego, kierownik studiów może podjąć decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów lub - na pisemny wniosek doktoranta - przedłużyć termin sformułowania tematu, jednak nie więcej niż o dwa miesiące. W przypadku niedotrzymania tego terminu kierownik studiów podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.
3.  Dopuszcza się sformułowanie tematu rozprawy doktorskiej na etapie wyboru tematu projektu badawczego.
4.  Temat rozprawy doktorskiej powinien pokrywać się z tematyką projektu badawczego realizowanego przez doktoranta.
§  33. 
1.  Przed ukończeniem trzeciego roku studiów doktorant jest zobowiązany do przedstawienia radzie wydziału prowadzącego studia wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego. Opiekun naukowy opiniuje ten wniosek, przedstawiając informację o zaawansowaniu realizacji projektu badawczego oraz ocenie celowości wszczęcia przewodu.
2.  W przypadku, o którym mowa w § 32, ust. 2, termin wskazany w ust. 1 jest automatycznie wydłużany do dwóch miesięcy od rozpoczęcia czwartego roku studiów.
3.  Przed złożeniem wniosku doktorant zobowiązany jest do przedstawienia podczas seminarium w jednostce organizacyjnej, w której realizuje projekt, stanu zaawansowania projektu badawczego.
4.  W przypadku odmowy przez radę wydziału wszczęcia przewodu doktorskiego kierownik studiów, na pisemny wniosek doktoranta zaopiniowany przez opiekuna naukowego, może ustalić nowy termin złożenia wniosku, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczął się czwarty rok studiów. Po odmowie wszczęcia przewodu w tym terminie kierownik studiów podejmuje decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów.
§  34. 
1.  Egzamin z języka obcego nowożytnego przeprowadzany jest w terminie ustalonym przez przewodniczącego rady wydziału w porozumieniu z komisją powołaną do przeprowadzenia tego egzaminu.
2.  Komisję, o której mowa w ust. 1, składającą się minimum z trzech osób, z których co najmniej jedna naucza w Akademii wybranego języka obcego nowożytnego, powołuje rada wydziału po wszczęciu przewodu doktorskiego.
3.  Egzamin ze znajomości języka obcego nowożytnego jest potwierdzeniem kompetencji językowych w zakresie dyscypliny naukowej studiów. Egzamin ten składa się z dwóch części:
1) egzaminu testowego na poziomie B2;
2) egzaminu ustnego dotyczącego tematu i treści rozprawy doktorskiej.
4.  Doktoranta, który przedstawił certyfikat, znajdujący się w wykazie będącym załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (DzU z 2011 r., nr 202, poz. 1200, z późn. zm.), potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, zwalnia się z egzaminu i wystawia mu ocenę "bardzo dobry".
§  35. 
1.  Doktorant jest zobowiązany złożyć promotorowi, w formie elektronicznej i papierowej, rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem lub opisem wskazującym problem naukowy w terminie ustalonym przez promotora i przekazanym kierownikowi studiów do wiadomości.
2.  Jeżeli doktorant nie spełnił warunku złożenia rozprawy doktorskiej w terminie, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić do kierownika studiów z pisemnym wnioskiem, zaopiniowanym przez promotora, o przesunięcie terminu złożenia pracy doktorskiej. Jeżeli przesunięcie terminu złożenia pracy doktorskiej wiąże się z przedłużeniem okresu odbywania studiów, to spełnione muszą być warunki określone w § 11, ust. 2-4.

VII. 

Ukończenie studiów

§  36. 
1.  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie w trakcie ich trwania, w drodze przewodu doktorskiego stopnia naukowego doktora, potwierdzone odpowiednim dyplomem.
2.  Wręczenie dyplomów doktorskich powinno mieć charakter uroczysty.
3.  Datą ukończenia studiów jest data uchwały rady wydziału o nadaniu stopnia naukowego doktora.

VIII. 

Skreślenie z listy doktorantów

§  37. 
1.  Doktorant może być skreślony z listy doktorantów Akademii w przypadku:
1) niepodjęcia studiów;
2) rezygnacji ze studiów;
3) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Akademii;
4) braku postępów w nauce;
5) uzyskania negatywnej oceny z realizacji projektu badawczego;
6) nieuzyskania zaliczenia za przeprowadzenie zajęć dydaktycznych;
7) nieuzyskania zaliczenia roku w określonym terminie;
8) niewybrania tematu projektu badawczego na pierwszym roku studiów;
9) niezłożenia pracy doktorskiej w terminie ustalonym przez promotora;
10) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
2.  Doktorant może zrezygnować ze studiów w dowolnym czasie, składając rezygnację w formie pisemnej.
§  38. 
1.  Decyzję o skreśleniu doktoranta z listy doktorantów Akademii podejmuje kierownik studiów.
2.  Na wniosek osoby, która nie ukończyła studiów, wydział wydaje zaświadczenie o przebiegu studiów.
3.  Doktorant skreślony z listy doktorantów rozlicza się z Akademią, regulując wszelkie zobowiązania wobec Akademii.
4.  Decyzja o skreśleniu z listy doktorantów Akademii włączana jest do teczki akt osobowych doktoranta.

IX. 

Prawa i obowiązki doktoranta

§  39.  Doktorant ma prawo w szczególności do:
1) korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Akademii oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Akademii;
2) zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, kołach naukowych, artystycznych i sportowych na zasadach przewidzianych w Ustawie;
3) uczestniczenia w pracach Samorządu Doktorantów Akademii oraz innych reprezentacji czy organizacji zrzeszających doktorantów;
4) przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych;
5) ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
6) po uzyskaniu stopnia doktora, zaliczenia okresu odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższego niż 4 lata, do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej;
7) ubiegania się o zaliczenie części przedmiotów zgodnych z planem studiów doktoranckich i zaliczonych w innych jednostkach;
8) otrzymywania nagród i wyróżnień określonych w odrębnych przepisach;
9) ubiegania się o odpłatne zakwaterowanie w domu asystenta lub domu studenckim.
§  40.  Doktorant ma prawo do odbywania praktyk (staży) poza Akademią, pod warunkiem że zachowane zostaną następujące zasady:
1) okres praktyk (staży) w trakcie trwania studiów doktoranckich nie może przekraczać łącznie 6 miesięcy;
2) zgodę na odbywanie praktyk (staży) wyraża kierownik studiów w porozumieniu z opiekunem naukowym (promotorem);
3) w okresie odbywania praktyk (staży) doktorant nie realizuje praktyk zawodowych, tj. nie prowadzi zajęć dydaktycznych lub nie uczestniczy w ich prowadzeniu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odbywania praktyk (staży) równolegle z praktykami zawodowymi w Akademii. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów w porozumieniu z opiekunem naukowym (promotorem), po wcześniejszym zapoznaniu się z indywidualną sytuacją doktoranta;
4) doktorant, który odbył w danym roku akademickim praktyki zawodowe, tj. prowadził zajęcia dydaktyczne lub uczestniczył w ich prowadzeniu, zachowuje prawo do pobierania stypendium doktoranckiego w okresie praktyki (stażu). Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii kierownika studiów. Okres praktyk (stażu) nie zawiesza trwania studiów doktoranckich.
§  41. 
1.  Doktorant jest zobowiązany w szczególności do:
1) postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem;
2) przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
3) realizowania programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu kierownikowi studiów do dnia 30 września.
2.  Doktorant jest zwolniony z obowiązków dydaktycznych, bez konieczności ich późniejszego odrabiana, w okresie przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie ojcowskim.
§  42. 
1.  Doktorant, który terminowo realizuje program studiów oraz wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo w realizacji badań naukowych, może otrzymać stypendium doktoranckie.
2.  Warunki i tryb przyznawania stypendium doktoranckiego określa rektor odrębnym zarządzeniem.
§  43. 
1.  Doktorant może otrzymać pomoc materialną ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
2.  Warunki, tryb i formę pomocy materialnej dla doktorantów określa rektor, w uzgodnieniu z właściwym organem samorządu doktorantów Akademii, odrębnym zarządzeniem.
§  44.  Doktoranci mogą być kierowani za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych. Warunki i tryb kierowania określa Senat Akademii.

X. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna

§  45. 
1.  Doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów obowiązujących w Akademii oraz czyny uchybiające godności doktoranta.
2.  Doktorant ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub przed sądem koleżeńskim.
3.  Organizację i szczegółowy tryb postępowania przed sądem koleżeńskim Samorządu Doktorantów określa Regulamin Samorządu Doktorantów.
4.  Za ten sam czyn doktorant nie może być ukarany jednocześnie przez sąd koleżeński i komisję dyscyplinarną.

XI. 

Przepisy końcowe

§  46. 
1.  Do decyzji administracyjnych wydanych na podstawie niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn., DzU z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.).
2.  Decyzja rektora jest ostateczna. Prawo wniesienia na nią skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby Akademii przysługuje w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem rektora.
3.  Od pozostałych decyzji podjętych przez kierownika studiów na podstawie niniejszego Regulaminu doktorant ma prawo się odwołać do dziekana wydziału prowadzącego studia.
§  47.  Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Ministra Obrony Narodowej.
* Z dniem 31 maja 2018 r. nin. decyzja utraciła częściowo podstawę prawną na skutek zmiany art. 161 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183) przez art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U.2018.912).