Dz.Urz.MI.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 18 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Zatwierdza się Regulamin przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 26 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego warunki i tryb przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. Urz. Min. Tran. Bud. i Gosp. Mor. poz. 50).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).