Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2022.28

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 17 listopada 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1969) zarządzam, co następuje:
§  1. 
Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ustalony decyzją nr 62/2022/WO Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodę Opolskiego.
§  2. 
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ustalony decyzją nr 62/2022/WO Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 października 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.