Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2022.13

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 25 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) zarządzam, co następuje:
§  1. 
Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ustalony decyzją nr 8/2022 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodę Łódzkiego.
§  2. 
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ustalony decyzją nr 8/2022 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.