Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2019.3

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 oraz 1592 r. i 1669), w związku z § 7a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1037, z 2014 r. poz. 1028 oraz z 2018 r. poz. 341) zarządzam, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, ustalony decyzją nr 5/2018 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodę Lubuskiego.
§  2.  Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, ustalony decyzją nr 5/2018 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.