Dz.Urz.KGPSP.2018.19

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313), w związku z § 7a rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 1037, z 2014 r. poz. 1028 oraz z 2018 r. poz. 341) zarządzam, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ustalony decyzją nr 137/2018 Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.
§  2.  Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ustalony decyzją nr 137/2018 Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.