Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. - OpenLEX

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2016.10

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 603), zarządzam, co następuje:
§  1.
Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ustalony decyzją nr 5/2016 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, zaopiniowany pozytywnie przez Wojewodę Podlaskiego.
§  2.
Regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ustalony decyzją 5/2016 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.