Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2007 r.

Zarządzenie Nr 11
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 6 lutego 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ustalony Decyzją Nr 18/2006 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
§  2.
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wchodzi w życie regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, ustalony Decyzją Nr 18/2006 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.