Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2007 r.

Zarządzenie Nr 6
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ustalony Decyzją Nr 40/06 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
§  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wchodzi w życie regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, ustalony Decyzją Nr 40/06 Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r.