Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 stycznia 2007 r.

Zarządzenie Nr 1
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 9 stycznia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Na podstawie art. 13a ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 i Nr 104, poz. 708 i 711) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdzam regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ustalony Decyzją Nr 15/2006 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
§  2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia wchodzi w życie regulamin organizacyjny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, ustalony decyzją Nr 15/2006 Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2007 r.