Zatwierdzenie Regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników transportu drogowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MT.2006.2.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 2006 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA TRANSPORTU
z dnia 7 czerwca 2006 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników transportu drogowego

Stosownie do postanowień § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 176, poz. 1720) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się Regulamin dotyczący trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników transportu drogowego, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.
§  2.
Traci moc decyzja nr 1 Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotyczącego trybu i sposobu przeprowadzania egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników transportu drogowego (Dz. Urz. MTiB Nr 1, poz. 2).
§  3.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

REGULAMIN

DOTYCZĄCY TRYBU I SPOSOBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW TRANSPORTU DROGOWEGO

Na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 października 2003 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 176, poz. 1720) określa się organizację, zasady i tryb przeprowadzania egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

W sprawach określonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy:

1)
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.);
2)
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664).

Ustala się co następuje:

§  1.
Warunki przystąpienia do egzaminu.
1.
Instytut Transportu Samochodowego, zwany dalej "Instytutem", jako wyznaczona jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzaminy na certyfikat kompetencji zawodowych, zwany dalej "egzaminem".
2.
Egzaminy przeprowadza się w miejscach wyznaczonych przez Dyrektora Instytutu, umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie egzaminu. Listę miejsc, w których przeprowadzany jest egzamin wraz z planowanymi terminami egzaminów Instytut podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.its.home.pl.
3.
Do egzaminu może przystąpić osoba, zwana dalej "kandydatem", która złożyła do Instytutu wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, zwany dalej "wnioskiem" wraz z wymaganymi załącznikami oraz kopią dowodu wpłaty za egzamin i certyfikat. Wzór wniosku określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.
Wniosek niekompletny lub niewłaściwie wypełniony, zostanie zwrócony kandydatowi, celem uzupełnienia.
5.
Po przyjęciu i zarejestrowaniu wniosku, Instytut wysyła pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu.
6.
Dopuszcza się bez podania przyczyny, jednorazową, nieobecność osoby na egzaminie, zgłoszoną do Instytutu drogą pocztową nie później niż na 3 dni przed terminem egzaminu. Każda kolejna nieobecność na egzaminie powinna być uzasadniona i udokumentowana. W tej sytuacji, Instytut przesyła pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie egzaminu.
§  2.
Tryb i sposób powoływania komisji egzaminacyjnej oraz jej zadania.
1.
Instytut, za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła do Ministerstwa Transportu miesięczny plan egzaminów, nie później niż 2 tygodnie przed datą pierwszego planowanego egzaminu. Miesięczny plan egzaminów powinien zawierać terminy i miejsca egzaminów. Plan egzaminu nie gwarantuje jego odbycia się.

Zaplanowany egzamin jest potwierdzony dopiero w chwili wysłania do uczestników egzaminu zawiadomienia wzywającego do stawienia się na egzamin.

2.
Minister Transportu wyznacza przewodniczących poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych i powiadamia o tym Instytut drogą elektroniczną.
3.
Dyrektor Instytutu powołuje Komisję Egzaminacyjną na egzamin, w danym dniu i miejscu, składającą się co najmniej z trzech osób, tj.:
1)
przewodniczącego Komisji - wyznaczonego przez Ministra Transportu,
2)
członka Komisji - pracownika Instytutu,
3)
członka Komisji - wyznaczonego przez Instytut przedstawiciela:
a)
jednostki, w której przeprowadzany jest egzamin, lub
b)
jednostki, w której prowadzone było szkolenie w zakresie transportu drogowego, lub
c)
polskiej organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszającej przewoźników drogowych.
4.
Komisja, o której mowa w ust. 3, nadzoruje przebieg egzaminu i zapewnia jego zgodność z Regulaminem. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej oraz wyznaczony pracownik Instytutu sprawdzają testy i zadania egzaminacyjne w siedzibie Instytutu lub Ministerstwa Transportu.
5.
W przypadku powołania do Komisji Egzaminacyjnej więcej niż jednego pracownika Instytutu, Dyrektor Instytutu wyznacza spośród nich osobę przeprowadzającą egzamin oraz osobę sprawdzającą testy i zadania egzaminacyjne.
6.
Po przeprowadzeniu egzaminu, Komisja sporządza i podpisuje Protokół Egzaminacyjny, zwany dalej "Protokołem". Wzór Protokołu określa załącznik nr 2.
7.
W przypadku uchybień proceduralnych w trakcie trwania egzaminu lub uzasadnionych zastrzeżeń do pytań testowych i zadań egzaminacyjnych członek Komisji wnosi zastrzeżenia do Protokołu. Decyzję w sprawie uwzględnienia zastrzeżeń podejmuje Dyrektor Instytutu i informuje o sposobie załatwienia sprawy Ministerstwo Transportu.
8.
Testy i zadania egzaminacyjne są sprawdzane w terminie 14 dni od daty dnia egzaminu.
9.
Liczbę prawidłowych i nieprawidłowych odpowiedzi oraz ogólną ocenę wyniku: pozytywny lub negatywny wpisuje się na każdym teście odrębnie; na każdym zadaniu egzaminacyjnym wpisuje się ocenę prawidłowości lub nieprawidłowości rozwiązania zadania.
10.
Wyniki testów i zadań egzaminacyjnych wpisuje się do Protokołu.
11.
Stawki wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej ustala Dyrektor Instytutu w ramach posiadanych środków własnych. Członkowie Komisji Egzaminacyjnej pobierają wynagrodzenie z Instytutu. Informacje o wysokości stawek Dyrektor Instytutu przesyła do Ministerstwa Transportu na dwa tygodnie przed ich wprowadzeniem.
12.
Koszty delegacji służbowych członków Komisji Egzaminacyjnej ponosi Instytut. Koszty delegacji ustalane są na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dotyczących zasad wypłacania diet i innych należności z tytułu podróży służbowych.
§  3.
Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu.
1.
Instytut tworzy i wykorzystuje do egzaminowania jednolitą komputerową bazę pytań testowych i zadań problemowych, z której losowane są indywidualne zestawy egzaminacyjne dla każdej osoby.
2.
Egzamin pisemny polega na rozwiązaniu:
1)
testu z wiedzy,
2)
zadania egzaminacyjnego,

- z zastrzeżeniem ust. 4.

3.
Egzamin, w zależności od zakresu i rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowych, składa się z:
1)
50 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla krajowego przewozu osób - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie krajowego przewozu osób,
2)
50 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla krajowego przewozu rzeczy - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie krajowego przewozu rzeczy,
3)
30 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla międzynarodowego przewozu osób - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu osób, pod warunkiem że kandydat posiada już certyfikat w zakresie krajowego przewozu osób,
4)
30 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla międzynarodowego przewozu rzeczy - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy, pod warunkiem, że kandydat posiada już certyfikat w zakresie krajowego przewozu rzeczy,
5)
50 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu krajowego oraz 30 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu międzynarodowego - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu osób, jeśli kandydat nie posiada certyfikatu w zakresie krajowego przewozu osób,
6)
50 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu krajowego oraz 30 pytań testowych + 1 zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu międzynarodowego - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy, jeśli kandydat nie posiada certyfikatu w zakresie krajowego przewozu rzeczy.
4.
Osoby legitymujące się co najmniej 5-letnią praktyką przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego lub zarządzania przedsiębiorstwem wykonującym taką działalność otrzymują certyfikat kompetencji zawodowych po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu.
5.
Test z wiedzy dla osób, o których mowa w ust. 4, zawiera:
1)
45 pytań - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie krajowego przewozu osób,
2)
45 pytań - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie krajowego przewozu rzeczy,
3)
30 pytań - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu osób, pod warunkiem, że kandydat posiada już certyfikat w zakresie krajowego przewozu osób,
4)
30 pytań - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy, pod warunkiem, że kandydat posiada już certyfikat w zakresie krajowego przewozu rzeczy,
5)
45 + 30 pytań - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu osób, jeśli kandydat nie posiada certyfikatu w zakresie krajowego przewozu osób,
6)
45 + 30 pytań - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie międzynarodowego przewozu rzeczy, jeśli kandydat nie posiada certyfikatu w zakresie krajowego przewozu rzeczy.
6.
Osoba zakwalifikowana na egzamin obowiązana jest zgłosić się na egzamin 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu.
7.
Przybycie osoby na egzamin, po jego rozpoczęciu ogłoszonym przez Komisję, traktowane będzie jak nieobecność na egzaminie. W takiej sytuacji, nie przewiduje się zwrotu opłaty za egzamin, z zastrzeżeniem § 3 ust. 8. Jednakże w przypadku, gdy spóźnienie nastąpiło z przyczyn obiektywnie uzasadnionych, Komisja może podjąć decyzję o dopuszczeniu takiej osoby do egzaminu.
8.
Osoba, która z ważnych, odpowiednio udokumentowanych, przyczyn losowych nie mogła przystąpić do egzaminu w wyznaczonym dla niej terminie, może przystąpić do egzaminu w terminie późniejszym albo wystąpić z wnioskiem o zwrot opłaty egzaminacyjnej.
9.
Egzamin przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających egzaminowanym samodzielną pracę.
10.
Osoba przystępująca do egzaminu przed otrzymaniem testu z wiedzy jest obowiązana okazać dokument ze zdjęciem, tj.: dowód osobisty, paszport lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
11.
Testy z wiedzy oznaczone są niepowtarzalnym numerem.
12.
Po każdej części egzaminu osobie egzaminowanej przysługuje przerwa, nie dłuższa niż 15 minut.
13.
Na pierwszej stronie testu i zadania egzaminacyjnego osoba egzaminowana wpisuje własne imię i nazwisko, numer PESEL oraz datę i miejsce egzaminu, a w dolnym prawym rogu każdej strony testu i zadania egzaminacyjnego, składa swój podpis. W przypadku, gdy test i zadanie egzaminacyjne jest nieopisane lub jest opisane niezgodnie z powyższym wymaganiem, osoba egzaminowana jest wzywana do uzupełnienia braków formalnych, a w przypadku odmowy ich dokonania, egzamin uważa się za zakończony w wynikiem negatywnym, bez możliwości zwrotu opłaty za egzamin.
14.
Na każde pytanie w teście przypadają 4 odpowiedzi do wyboru, przy czym zawsze tylko jedna z nich jest prawidłowa. Wybraną odpowiedź osoba egzaminowana zaznacza krzyżykiem (x).
15.
W przypadku pomyłki w zaznaczaniu właściwej odpowiedzi, osoba egzaminowana obowiązana jest obwieść błędnie zakreśloną odpowiedź kółkiem, złożyć przy niej swój podpis, a następnie zaznaczyć krzyżykiem (x) inną odpowiedź, uznaną przez nią za właściwą.
16.
Czas trwania egzaminu ustala się w następujący sposób:
1)
dla egzaminu określonego w § 3 ust. 5 pkt 1 i 2 - 90 minut,
2)
dla egzaminu określonego w § 3 ust. 5 pkt 3 i 4 - 60 minut,
3)
dla egzaminu określonego w § 3 ust. 5 pkt 5 i 6 - 2 godziny i 45 minut, w tym: 90 minut - test z zakresu przewozów krajowych, 15 minut - przerwa techniczna, 60 minut - test w zakresie przewozów międzynarodowych,
4)
dla egzaminu określonego w § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 - 2 godziny 55 minut, w tym: 100 minut - test, 15 minut - przerwa techniczna, 60 minut - zadanie egzaminacyjne,
5)
dla egzaminu określonego w § 3 ust. 5 pkt 3 i 4 - 2 godziny, w tym: 60 minut - test, 60 minut - zadanie egzaminacyjne,
6)
dla egzaminu określonego w § 3 ust. 5 pkt 5 i 6 - 5 godzin 10 minut, w tym: 100 minut - test z zakresu przewozów krajowych, 15 minut - przerwa techniczna, 60 minut - zadanie egzaminacyjne właściwe dla przewozów krajowych, 15 minut - druga przerwa techniczna, 60 minut - test z zakresu przewozów międzynarodowych, 60 minut - zadanie egzaminacyjne właściwe dla przewozów międzynarodowych.
17.
Podczas egzaminu zabrania się korzystania z jakichkolwiek dodatkowych materiałów, książek oraz z pomocy innych osób, a także zakłócania porządku na sali. W przypadku niewłaściwego zachowania się osoby egzaminowanej podczas egzaminu, a w szczególności nie przestrzegania ww. wymagań, Przewodniczący Komisji może, przerwać egzamin i wezwać egzaminowanego do opuszczenia sali, bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za egzamin. W takim przypadku wynik egzaminu dla tej osoby jest negatywny.
18.
Przewodniczący Komisji podpisuje się na każdym teście i zadaniu egzaminacyjnym, złożonym przez osobę egzaminowaną po skończeniu przez nią egzaminu.
19.
Test z wiedzy uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba egzaminowana udzieliła prawidłowych odpowiedzi na minimum 60% ogólnej liczby pytań, tzn.:
1)
dla testów składających się z 45 pytań - minimum 27 odpowiedzi poprawnych,
2)
dla testów składających się z 30 pytań - minimum 18 odpowiedzi poprawnych.
20.
Egzamin składający się z pisemnego testu (testów) i zadania (zadań) egzaminacyjnego (egzaminacyjnych) uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba egzaminowana udzieliła prawidłowych odpowiedzi na minimum 60% ogólnej liczby pytań testowych, tzn.:
1)
dla testów składających się z 50 pytań - minimum 30 odpowiedzi poprawnych,
2)
dla testów składających się z 30 pytań - minimum 18 odpowiedzi poprawnych,

oraz prawidłowo rozwiązała każde zadanie egzaminacyjne.

21.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, osoba ma prawo przystąpić powtórnie do egzaminu po wniesieniu nowej opłaty za egzamin. Wniesiona opłata za certyfikat jest ważna.
22.
W przypadku negatywnego wyniku egzaminu, Instytut przesyła osobie egzaminowanej pismo zawiadamiające o wynikach jej testu (testów) i zadania (zadań) egzaminacyjnych, a w przypadkach wystąpienia kwestii spornych, na jej pisemny wniosek - udostępnia na miejscu w Instytucie, oryginały, do wglądu.
23.
Instytut wysyła osobie egzaminowanej certyfikat kompetencji zawodowych w terminie do 21 dni roboczych od daty zakończenia egzaminu.
§  4.
Opłaty za egzamin i certyfikat.
1.
Opłaty za egzamin, zgodnie z § 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664) wynoszą:
1)
400 zł za egzamin na certyfikat na przewozy krajowe osób lub rzeczy,
2)
500 zł za egzamin na certyfikat na przewozy międzynarodowe osób lub rzeczy,
3)
300 zł za test z wiedzy dla osób, o których mowa w § 3 ust 4.
2.
Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 300 zł.
3.
Opłatę należy wnosić pod adresem i na konto Instytutu:

Instytut Transportu Samochodowego

03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80

Konto nr: 2910602605000041101000608

w BPH PBK I Oddział w Warszawie.

§  5.
Sposób przechowywania protokółów z przeprowadzonych egzaminów oraz prowadzenia rejestru wydawanych certyfikatów kompetencji zawodowych.
1.
Oryginały Protokołów przechowywane są w Instytucie, z zastrzeżeniem ust. 2, przez okres 5 lat.
2.
W przypadku zmiany decyzji Ministra Transportu dotyczącej wyznaczenia jednostki certyfikującej, protokóły przekazane zostają do dalszego archiwizowania do innej jednostki, wskazanej przez Ministra Transportu.
3.
Instytut wydaje certyfikat kompetencji zawodowych odpowiadający zakresowi zagadnień objętych egzaminem i testem z wiedzy.
4.
Instytut prowadzi własny rejestr wydanych certyfikatów w formie dokumentacji elektronicznej.
5.
Informacje, zawierające imię i nazwisko posiadacza certyfikatu oraz rodzaj wydanego certyfikatu są dostępne, na żądanie zainteresowanej osoby lub instytucji przewidzianych prawem.
6.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia oryginału certyfikatu kompetencji zawodowych, na pisemny, uzasadniony wniosek jego dotychczasowego posiadacza, może być wydany duplikat certyfikatu, po wniesieniu opłaty w wysokości określonej w § 4 ust. 2.
7.
W przypadku kradzieży lub zagubienia certyfikatu kompetencji zawodowych, jego posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Instytutu o tym fakcie.
8.
Instytut jest obowiązany przedstawiać Ministrowi Transportu, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca, informacje dotyczące liczby i zakresu wydanych przez siebie certyfikatów kompetencji zawodowych.
9.
Instytut podlega kontroli przez Ministra Transportu w zakresie sposobu egzaminowania i wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych oraz gospodarki finansowej, wynikającej z kompetencji Instytutu, jako jednostki certyfikującej.
§  6.
Informacje o procedurze certyfikacji, tj. o warunkach przystąpienia do egzaminu, trybie i sposobie przeprowadzania egzaminu, opłatach za egzamin i certyfikat, terminach i miejscach kolejnych egzaminów, wzór wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, wzory druków opłat za egzamin i certyfikat oraz wyciąg z niniejszego Regulaminu zawierający informacje niezbędne dla osoby egzaminowanej, dostępne są:
1.
na stronach internetowych Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (www. its. home. pl),
2.
na tablicy ogłoszeń w Instytucie,
3.
w siedzibach organów udzielających uprawnień przewozowych (z wyłączeniem informacji o terminach i miejscach egzaminów),
4.
w działających z upoważnienia Instytutu, ośrodkach egzaminowania (w przypadku terminów egzaminów - dotyczą one jedynie danego ośrodka).
§  7.
Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące procesu egzaminowania i certyfikacji Dyrektor Instytutu rozpatruje w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

Wniosek

o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

grafika

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

PROTOKÓŁ Nr ...... Z EGZAMINU

w zakresie krajowego/międzynarodowego1) zarobkowego przewozu osób/rzeczy1), który odbył się w dniu ......... w .........

grafika