Dzienniki resortowe

B.I.LP.2013.12.126

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2013 r.

DECYZJA Nr 82
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 października 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

EP-0337-21-4/13

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. ustalam, co następuje:

§  1. Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2014 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:

Białymstoku Szczecinie

Katowicach Szczecinku

Krakowie Toruniu

Krośnie Wrocławiu

Lublinie Zielonej Górze

Łodzi Gdańsku

Olsztynie Radomiu

Pile Warszawie,

Poznaniu

obejmujące, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:

1. Przychody, koszty i wynik (zał. 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa (zał. 2).
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. 3).
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. 4).
5. Wybrane zadania rzeczowe (zał. 5).
6. Rozrachunki wewnętrznobranżowe (zał. 6).
7. Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzymanie jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organizacyjną RDLP), (zał. 7). (Załączników nie drukujemy * - przyp. red.).
§  2. Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowania planów, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
* Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl