Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.12.127

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 2012 r.

DECYZJA Nr 62
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

EP-0337-49-4/12

Na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r, ustalam, co następuje:

§  1. Zatwierdzam prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2013, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl