Dziennik resortowy

B.I.LP.2012.8/9.100

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 czerwca 2012 r.

DECYZJA Nr 53
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2011 rok

EK-021-4/12

Na podstawie § 6 Statutu PGL LP stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, w związku z Postanowieniem Ministra Środowiska z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziału zysku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, znak: DLP-lpn-6632-2/24684/12/mj, postanawiam:

§  1. Zatwierdzić podział zysku netto w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych za 2011 rok.
§  2. Zysk netto w wysokości 829.141.236,17 zł przeznacza się na:
1. Zwiększenie kapitału zasobów Lasów Państwowych o kwotę 775.098.500,04 zł.
2. Zwiększenie funduszu leśnego o kwotę 13.613.900,00 zł.
3. Cele społecznie użyteczne w kwocie 31.899.086,13 zł.
4. Zasilenie zakładowego funduszu socjalnego o kwotę 8.529.750,00 zł.
§  3. Zatwierdzić pokrycie straty netto z lat poprzednich w kwocie 66.991,78 zł z kapitału zasobów Lasów Państwowych.
§  4.
1. Zobowiązuję dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych do wykonania decyzji o podziale zysku netto za 2011 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  5. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl