Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.6.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 36
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu zakładów o zasięgu krajowym

EP-0337-10-4/13

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2013 zakładu Lasów Państwowych o zasięgu krajowym:

Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych w Warszawie,

Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu,

Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie,

Zakładu Informatyki Lasów Państwowych w Bedoniu,

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie, obejmujący, odrębnie dla każdego zakładu, następujące tabele:

1. Przychody, koszty, wynik (zał. 1)
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych oraz prognoza dochodów budżetu Państwa (zał. 2)
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. 3)
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. 4)
5. Działalność zakładu (zał. 8). (Załączników nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 r.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl