Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.10.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 2017 r.

DECYZJA Nr 241
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

EP.0210.7.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z art. 33 ust. 3 pkt 7 3  ustawy lasach, a także zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Decyzji nr 218 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: EP.0210.2.2017 (zmienionej decyzją 219 z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: EP.0210.3.2017) - postanawiam, co następuje:

§  1.  W związku z zapisami § 24 ust. 1 Decyzji nr 211 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 16 sierpnia 2017 r., znak: ZM.800.19.2017, w sprawie konkretyzacji i uszczegółowienia postępowania nadzwyczajnego w związku z wystąpieniem w dniu 11 i 12 sierpnia 2017 r. w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (dalej Lasy Państwowe lub LP) stanu siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym, zatwierdzam plan finansowo-rzeczowy zagospodarowania klęskowiska w odniesieniu do działań w roku 2017 w nadleśnictwach klęskowych lub na ich rzecz w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, stanowiący załącznik 1 do niniejszej decyzji.
§  2. 
1.  Finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska w roku 2017, o którym mowa w § 1, następuje w trybie ustalonym w § 3, 4 i 5 Decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 218 z 24 sierpnia 2017 r. - z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2.  Przekazywanie środków związanych z funduszem leśnym na finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego
Nadleśnictwo w zasięgu danej regionalnej dyrekcji LPDopłata miesięczna netto do nadleśnictwa wynikająca z planu finansowo-gospodarczego na rok 2017 (w wysokości sprzed wystąpienia stanu siły wyższej)Wpłata miesięczna netto do nadleśnictwa wynikająca z planu finansowo-gospodarczego na rok 2017 (w wysokości sprzed wystąpienia stanu siły wyższej)Dopłata miesięczna do nadleśnictwa klęskowego netto wynikająca z planu finansowo (wnioskowana) -rzeczowego zagospodarowania klęskowiskaWpłata miesięczna z nadleśnictw klęskowych netto wynikająca z planu finansowo (wnioskowana)-rzeczowego zagospodarowania klęskowiskaDopłata (znak "+") lub wpłata (znak "-") wg planu finansowo-gospodarczego 2017 po korekcie
zob. § 4 ust. 2 i 3

decyzji 218/2017

123456
Nadleśnictwa klęskoweNadleśnictwo klęskowe 1A0G00 (nadleśnictwo przechodzi na dopłatę w kwocie G)
Nadleśnictwo klęskowe 20BH00 (nadleśnictwo przechodzi na dopłatę H; przestaje być płatnikiem)
(...)(...)
Nadleśnictwo klęskowe XC00I0 (nadleśnictwo staje się płatnikiem w kwocie I)
Nadleśnictwa nieklęskoweNadleśnictwo nieklęskowe 1D0+ D
Nadleśnictwo nieklęskowe 2+ E
(...)(...)
Nadleśnictwo nieklęskowe X0F- F
Razem dopłata lub wpłata do/z nadleśnictw według planu finansowo-gospodarczego na rok 2017Suma dopłat =

SD =

A + 0 + (...) + C + D + E + (...) + 0

Suma wpłat =

SW =

0 + B + (...) + 0 + 0 + 0 + (...) + F

Należność miesięczna z funduszu leśnego lub zobowiązanieNależność miesięczna z funduszu leśnego = NM

= SD - SW (jeżeli SD > SW)

miesięczne dla funduszu leśnego w skali regionalnej dyrekcji LPZobowiązanie miesięczne względem

funduszu leśnego = ZM = SW - SD

(jeżeli SW > SD)

Razem dopłata lub wpłata do/z nadleśnictw klęskowychSuma dopłat do nadleśnictw klęskowych =

SDK = G + H +

(...) + 0

Suma wpłat do nadleśnictw klęskowych =

SWK = 0 + 0

+ (...) + I

Zobowiązanie miesięczne funduszu leśnego lub należność miesięczna dla funduszu związana z nadleśnictwami klęskowymiNależność miesięczna z funduszu leśnego dla nadleśnictw klęskowych =

NMK = SDK - SWK (jeżeli SDK > SWK)

Zobowiązanie miesięczne względem funduszu leśnego od nadleśnictw klęskowych = ZMK = ZMK - SDK

(jeżeli ZMK > SDK)

Skorygowana należność miesięczna lub zobowiązanie miesięczne dla/z nadleśnictw wg planu 2017KOR = 0 + 0 +/-(...) + 0+ D + E +/- (...) - F

zagospodarowania klęskowiska w roku 2017 następuje w okresach miesięcznych w kwotach ustalonych zgodnie z zapisami § 3 i 4 decyzji nr 218 z 24 sierpnia 2017 r., przy czym kwota i inne jej skutki powinny wynikać z następującej kalkulacji:

3.  Wystąpienie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 Decyzji nr 218 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r., powinno obejmować wartość następujących wielkości, o których mowa w tabeli zamieszczonej w ust. 2: SDK, SWK oraz KOR.
4.  Wystąpienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 Decyzji nr 218 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 sierpnia 2017 r., nastąpi w terminie do 15 września 2017 r. Tym samym ulega anulowaniu termin realizacji polecenia sporządzenia przez dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku i Szczecinku wystąpień o przelanie określonych kwot środków związanych z funduszem leśnym z tytułu kosztów poniesionych w sierpniu 2017 r., ustalony notatką służbową zatwierdzoną przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 4 września 2017 r. Natomiast wystąpienia, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 decyzji, nastąpią w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wystąpienie.
§  3. 
1.  Kwotę dopłaty z funduszu leśnego z tytułu wyrównania niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej, wynikającą z zatwierdzonego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wniosku, o którym mowa w § 2, nadleśnictwa naliczają w ciężar RDLP, RDLP nalicza w ciężar DGLP, DGLP nalicza odpowiednio na dobro właściwych RDLP.
2.  Wpłata środków pieniężnych przez RDLP i DGLP, o których mowa w pkt 1, powinna nastąpić do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.
§  4.  W przypadku niedoboru środków pieniężnych na finansowanie kosztów realizacji planu finansowo-rzeczowego zagospodarowania klęskowiska, po wyczerpaniu możliwości wynikających z § 2, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych może wystąpić z wnioskiem o czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym, opracowanym według wzoru stanowiącego załącznik 2 do niniejszej decyzji.
§  5.  W zakresie nieskonkretyzowanym niniejszą decyzją postanowienia decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 218 z 24 sierpnia 2017 r. zachowują moc.
§  6.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY ZAGOSPODAROWANIA

KLĘSKOWISKA W ROKU 2017

na etapie porządkowania stanu sanitarnego lasu w nadleśnictwach w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Lp.Tytuł kosztów lub nakładówKoszt lub nakład razem (tys. zł)Przychody ze sprzedaży drewna (tys. zł)
IKoszty
1.Utrzymanie zasobów pracy związanych z przyrostem zatrudnienia w nadleśnictwach klęskowych (od daty zatrudnienia w związku z wystąpieniem klęski do końca roku 2017) [K1]2 212,20215 736,50
2.Koszty funkcjonowania Służby Leśnej w nadleśnictwie (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K2]29 654,80
3.Tzw. pozostałe koszty administracyjne (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K3]11 326,90
4.Koszty udrażniania dróg i wszelkiej innej pomocy udzielanej administracji publicznej od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r. (chyba że są one ewidencjonowane jako koszty pozyskania surowca drzewnego) [K4]854,30
5.Szacowanie, w tym metodą lotniczą, ilości oraz struktury surowca drzewnego pozyskiwanego na terenie klęskowiska (koszty do poniesienia w roku 2017) [K5]645,60
6.Pozyskanie surowca drzewnego (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K6]110 339,10
7.Odbiórka drewna z użyciem technik fotooptycznych (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K7]1 540,60
8.Utrzymanie infrastruktury drogowej służącej do wywozu drewna (od daty wystąpienia klęski do końca 2017 r.) [K8]11 598,10
9.Koszty zagospodarowania klęskowiska, w tym melioracje agrotechniczne oraz inne koszty hodowli i ochrony lasu do poniesienia w nadleśnictwie (od daty wystąpienia klęski do końca roku 2017) [K9]7 604,10
10.Inne tytuły powyżej niewymienione (wymienić jakie) [K10], w tym:25 724,50
10.1.Wpłata do budżetu - 2%4 314,70
10.2.Koszty regulacji stanu posiadania617,90
10.3.Narzut na utrzymanie jednostki nadrzędnej2 643,10
10.4.Nadzór nad lasami niepaństwowymi25,00
10.5.Hodowla, nasiennictwo i selekcja, ochrona lasu, ochrona ppoż.10 529,60
10.6.Utrzymanie obiektów infrastruktury3 422,60
10.7.Podatek leśny2 603,70
10.8.Koszty wewnątrzinstinstytucjonalne - wynajem pracowników0,00
10.9.Działalność uboczna1 248,60
10.10.Pozostałe koszty związane z LN, zadrzewieniami itp.319,30
IINakłady na nabycie lub wytworzenie środków trwałych
1.Maszyny wielooperacyjne (Tuchola, Zamrzenica)6 700,00
2.Rejestratory671,70
3.Budowa dróg2 788,00
4.Inne tytuły nakładów (wymienić jakie), w tym:3 388,10
4.1.Zakup chłodni na szkółkę410,00
4.2.Zakup siatek do zbioru żołędzi i bukwi (10 m x 10 m, 3 mm x 3 mm)80,00
4.3.Zakup agrowłókniny do ochrony zasiewów jesiennych46,00
4.4.Beczki do przechowywania nasion 30 l62,00
4.5.Samochód osobowo-terenowy Straży Leśnej525,00
4.6.Zakup zestawów komputerowych + drukarki52,40
4.7.Kamery interwencyjne dla Straży Leśnej92,90
4.8.Termowizor dla SL91,00
4.9.Pistolety dla Straży Leśnej8,20
4.10.Zakup numeratorów z podajnikiem5,00
4.11.Zakup średnicomierzy5,00
4.12.Drukarki termiczne6,00
4.13.Dmuchawa do suszenia nasion10,00
4.14.Wyorywacz do sadzonek255,80
4.15.Przyłącze do deszczowni na szkółce70,00
4.16.Ploter A0 ze skanerem22,00
4.17.Oprogramowanie i licencje46,30
4.18.Stanowisko leśniczego27,00
4.19.Wieże ppoż. - odbudowa310,00
4.20.Drukarka do map12,00
4.21.Drukarki dla leśniczych - 7 szt.17,50
4.22.Fotopułapki31,00
4.23.UPS serwerownia3,00
4.24.Latarki, lornetki5,30
4.25.Meble - wyposażenie10,70
4.26.Dalmierz3,90
4.27.Telefony komórkowe, radiotelefony5,10
4.28.Lądowisko uboga (pom. socjalne, oczyszcz. ścieków, studnia z urz. uzdatn. wody)90,00
4.29.Młotek i podajnik do odbioru drewna5,00
4.30.Pilarka2,00
4.31.Aparat fotograficzny3,50
4.32.Zakup opryskiwacza ciągnikowego10,00
4.33.Laptop 2 szt.10,00
4.34.Palmtop 3 szt.20,00
4.35.Przyczepka3,00
4.36.Siewnik Egedal do nasion ciężkich, siewnik160,00
4.37.Skaner1,50
4.38.Licencje M-las inżynier PRO wraz z tabletami60,00
4.39.Modernizacja szkółki (ogrodzenie, brama, projekt)40,00
4.40.Melioracje na szkółce Żarczyn220,00
4.41.Zwiększenie mocy szkółki kontenerowej550,00
IIIAktualizacja planów urządzenia lasu0,00
IVKoszty utrzymania dróg obcej własności3 260,00
VWartość odpisu podstawowego na FL32 093,60

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O CZASOWE UDOSTĘPNIENIE

środków związanych z funduszem leśnym

Pan Konrad Tomaszewski

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

za pośrednictwem RDLP w ...............................

1. Przedmiot wniosku:

Wniosek o czasowe udostępnienie środków na realizację przedsięwzięcia polegającego na: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nadleśnictwo ............................................................................. zwraca się z prośbą o czasowe udostępnienie środków w kwocie ........................................................ zł, na okres od .................................. do .................................

2. Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia obejmuje:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Uzasadnienie wniosku:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Integralną częścią wniosku są "Przepływy środków pieniężnych w okresie realizacji przedsięwzięcia", stanowiące suplement nr 1 do niniejszego wniosku.

Oświadczam, że ww. wydatki ponoszone są zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) i są uzasadnione pod względem celowości, efektywności i legalności dla ww. zadań.

................................................

podpis Nadleśniczego

4. Ocena Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych:

4.1. Ocena merytoryczna* przedmiotu wniosku i zakresu rzeczowego, w tym celowości i zasadności ubiegania się o środki związane z funduszem leśnym.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................... ....................................................

data podpis Naczelnika wydziału

właściwego merytorycznie w RDLP

4.2. Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej jednostki ubiegającej się o czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Integralną część wniosku stanowią: "Harmonogram czasowego przekazania środków finansowych do RDLP" (suplement nr 2a) oraz "Harmonogram zwrotu do DGLP czasowo przekazanych środków finansowych" (suplement nr 2b), sporządzone na podstawie "Przepływu środków pieniężnych w okresie realizacji przedsięwzięcia" (suplement nr 1).

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...................................... ...................................................... .........................................

data podpis Głównego Księgowego podpis Naczelnika wydziału

RDLP ds. planowania w RDLP

....................................................... ...................................................

data podpis Dyrektora RDLP

5. Ocena Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:

5.1. Ocena merytoryczna* przedmiotu wniosku, w tym zasadności ubiegania się o środki związane z funduszem leśnym.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................. .......................................................

data podpis Naczelnika wydziału

właściwego merytorycznie w DGLP

5.2. Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji finansowej jednostki ubiegającej się o czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym oraz możliwości sfinansowania przedmiotu wniosku z punktu widzenia stanu środków związanych z funduszem leśnym.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................... ..................................................... .........................................................

data podpis Głównego Księgowego podpis Naczelnika wydziału

Lasów Państwowych ds. planowania w DGLP

Akceptuję

...................................................................

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

_______________________________________

* W przypadku przedsięwzięć wymagających uzgodnień więcej niż jednej komórki merytorycznej, należy przedstawić opinię pozostałych, zainteresowanych komórek.

Załącznik Nr  1

Przepływy środków pieniężnych w okresie realizacji przedsięwzięcia

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 12 września 2017 r.

w tys. zł
Lp.WyszczególnienieKolejne kwartały
Plan31.03...30.06...30.09...31.12...
A.Przepływy środków pieniężnych z dział, operacyjnejx
I.Zysk (strata) netto0
II.Korekty o pozycje, z tego:0
1.Amortyzacja (+)0
2.Zmiana stanu zapasów0
3.Zmiana stanu należn. i roszczeń (*)0
4.Zmiana stanu zob. krótkoterminowych (**)0
5.Pozostałe pozycje0
III.Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)0
B.Przepływy środków pieniężnych z dział. inwestycyjnejx
I.Wpływy, z tego:0
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0
3.Inne wpływy
II.Wydatki, z tego:0
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych0
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3.Pozostałe wydatki0
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)0
C.Przepływy środków pieniężnych z dział. finansowejx
I.Wpływy, z tego:0
1.Z tytułu kredytów i pożyczek0
2.Pozostałe wpływy0
II.Wydatki, z tego:0
1.Spłaty kredytów i pożyczek0
2.Zapłacone odsetki0
3.Pozostałe wydatki0
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0
D.Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III.)0
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych0
F.Środki pieniężne na początek okresu0
G.Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)0

(*) łącznie z należnościami wewnątrzinstytucjonalnymi

(**) łącznie z zobowiązaniami wewnątrzinstytucjonalnymi

Sporządził: .......................................................

Data i podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr  2a

Harmonogram czasowego przekazania środków finansowych do RDLP

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 12 września 2017 r.

RDLP .........................................

Lp.NadleśnictwoPrzedmiot wnioskuWartość środków finansowych do przekazania w [zł]
do końca

I kw. 20......r.

do końca

II kw. 20......r.

do końca

III kw. 20.....r.

do końca

IV kw. 20....r.

1.
2
Suma:

Sporządził:

............................................................

Data i podpis Dyrektora RDLP

Załącznik Nr  2b

Harmonogram czasowego przekazania środków finansowych do RDLP

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 12 września 2017 r.

RDLP .........................................

Lp.NadleśnictwoPrzedmiot wnioskuWartość środków finansowych do zwrotu w [zł]
do końca

I kw. 20......r.

do końca

II kw. 20......r.

do końca

III kw. 20.....r.

do końca

IV kw. 20....r.

1.
2.
Suma:

Sporządził:

.......................................................

Data i podpis Dyrektora RDLP

Załącznik Nr  3

POROZUMIENIE nr .............../20.....*

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie czasowego udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach oraz wniosku przekazanego do DGLP pismem, znak spr.: .................................. z dnia .............................., w dniu ..........................w Warszawie pomiędzy:

Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych ................................ a Nadleśnictwem .......................... reprezentowanym przez:

............................................, Nadleśniczego w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ................................. i reprezentowaną przez: ................................................... Dyrektora RDLP, zostało zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przekazuje za pośrednictwem RDLP w ........................................, a Nadleśnictwo ................................... przyjmuje do okresowej dyspozycji środki związane z funduszem leśnym w łącznej kwocie .................... zł (słownie: ............................................................................... zł), w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy RDLP nr ........................................................................., w Banku ................................., zgodnie z załącznikiem nr 2a do "Wniosku o czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym", tj.:

1) kwota: ................. zł, w terminie do końca I kw. 20..... r.,

2) kwota: ................. zł, w terminie do końca II kw. 20..... r.,

3) kwota: ................. zł, w terminie do końca III kw. 20..... r.,

4) kwota: ................. zł, w terminie do końca IV kw. 20..... r.

3. RDLP przekaże w terminie 3 dni otrzymane z DGLP środki na rachunek bankowy Nadleśnictwa.

§ 2. Tytułem zwrotu środków finansowych, o których mowa w § 1 ust. 1, Nadleśnictwo ........................................... zobowiązuje się dokonać, za pośrednictwem RDLP w .........................................., wpłat środków finansowych przelewem na rachunek bankowy DGLP nr ..............................................................., w Banku ................................., zgodnie z załącznikiem nr 2b do "Wniosku o czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym", tj.:

1) kwota: ................. zł, w terminie do końca I kw. 20..... r.,

2) kwota: ................. zł, w terminie do końca II kw. 20..... r.,

3) kwota: ................. zł, w terminie do końca III kw. 20..... r.,

4) kwota: ................. zł, w terminie do końca IV kw. 20..... r.

§ 3. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo oraz Wydział Księgowości i Wydział Analiz Ekonomicznych i Planowania w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

§ 4. Czasowe udostępnienie środków finansowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych jest nieodpłatne oraz bez żadnych kosztów.

§ 5. Zmiany w przedmiocie wniosku, z wyjątkiem wcześniejszego zwrotu otrzymanych środków, wymagają przedłożenia do DGLP nowego wniosku oraz zawarcia aneksu do porozumienia.

........................................... ...................................... ..........................................

Nadleśniczy Dyrektor RDLP Dyrektor Generalny

Lasów Państwowych

_______________________________

* Rok zawarcia porozumienia.

1 Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 788) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Powołany przepis stanowi m.in. o tym, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych jest uprawniony i obowiązany do wyrównywania niedoborów środków finansowych w nadleśnictwach, wynikających ze zróżnicowanych warunków gospodarki leśnej.