Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.5.67

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 47
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

EP.0300.1.4.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 3  (Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co następuje:

§  1.  Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy na rok 2019 dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w:
BiałymstokuSzczecinie
KatowicachSzczecinku
KrakowieToruniu
KrośnieWrocławiu
LublinieZielonej Górze
ŁodziGdańsku
OlsztynieRadomiu
PileWarszawie
Poznaniu

obejmujący, odrębnie dla każdej RDLP, następujące tabele:

1. Przychody, koszty i wynik (zał. nr 1).
2. Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych, prognoza dochodów budżetu Państwa i obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna (zał. nr 2).
3. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji (zał. nr 3).
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia (zał. 4).
5. Wybrane zadania rzeczowe (zał. nr 5).
6. Rozrachunki wewnętrznobranżowe (zał. nr 6).
7. Działalność jednostek finansowanych z narzutu na utrzymanie jednostek nadrzędnych (zgodnie ze strukturą organizacyjną RDLP) (zał. nr 7).
8. Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego PGL LP (zał. nr 12). (Załączników nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Dane, o których mowa w § 1, powinny być podstawą opracowania planów, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że "Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego".