Dziennik resortowy

B.I.LP.2019.5.68

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 48
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

EP.0300.1.5.2019

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2018 r. Dz. U. z 13 listopada 2018 r. poz. 2129 ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 3  (Dz. U. Nr 134 poz. 692), ustalam, co następuje:

§  1.  Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2019 r.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że "Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego".