Dziennik resortowy

B.I.LP.2013.6.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 37
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

EP-0337-11-4/13

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., ustalam, co następuje:

§  1. Zatwierdzam plan finansowo-gospodarczy Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na rok 2013, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy*) - przyp. red.).
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 r.
______

*) Z chwilą ukazania się drukiem "Biuletynu Informacyjnego Lasów Państwowych" wszystkie zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP wraz z załącznikami publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGL LP: http://bip.lasy.gov.pl