Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2019.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2018.17

Akt utracił moc
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6/2018
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2019.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.