Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2016.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2015.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 7/2015
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ
z dnia 1 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) uchwala się, co następuje:
§  1.
Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2016.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.