Zatwierdzenie obszarów działania jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2010.8.42

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2010 r.

DECYZJA Nr 21
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 11 maja 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia obszarów działania jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)), w związku z § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury, Środowiska, Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie osłony meteorologicznej lotnictwa (Dz. U. Nr 245, poz. 2459) zarządza się, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się obszary lotniczej służby meteorologicznej z uwzględnieniem rejonów odpowiedzialności służb ruchu lotniczego:
1)
obszar A1 rejon FIS Gdańsk;
2)
obszar A2 rejon FIS Poznań;
3)
obszar A3 rejon FIS Olsztyn;
4)
obszar A4 rejon FIS Warszawa;
5)
obszar A5 rejon FIS Kraków.
2.
Zatwierdza się obszary działania jednostek lotniczej służby meteorologicznej:
1)
Centralne Biuro Prognoz Lotniczych - Meteorologiczne Biuro Nadzoru w Warszawie - obszar A1, A3 i A4;
2)
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie - obszar A5;
3)
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu - obszar A2.
3.
Obszary lotniczej służby meteorologicznej przedstawia załącznik do decyzji.
§  2.
Obszar działania jednostek lotniskowej służby meteorologicznej obejmuje obszar działania lotniskowych stacji meteorologicznych na lotniskach i w ich okolicy.
§  3.
Traci moc Zarządzenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia obszarów działania jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej (Dz. Urz. ULC Nr 2, poz. 9).
§  4.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.