Dz.Urz.MON.2018.162

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2018 r.

DECYZJA Nr 136/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 października 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa

Na podstawie § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie działalności normalizacyjnej związanej z obronnością i bezpieczeństwem państwa (Dz. U. poz. 2038) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala się co następuje:
§  1.  Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych Normy Obronne i podręczniki normalizacji obronnej ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do decyzji.
§  2.  Do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Traci moc decyzja Nr 136/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 141).
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO)

LpNumer NO/PDNOTytuł NO/PDNONormy wycofane z zastąpieniem
1.NO-01-A001:2011Sprzęt inżynieryjny - Klasyfikacja i terminologia
2.NO-01-A003:2011Systemy telekomunikacyjne i informatyczne - Terminologia
3.NO-01-A004:2013Rozpoznanie inżynieryjne - Klasyfikacja i terminologia
4.NO-01-A005:2010Wojska inżynieryjne - Terminologia
5.NO-01-A006:2010Obrona przed bronią masowego rażenia - Terminologia
6.NO-01-A008:2005Ochrona środowiska morskiego - Terminologia
7.NO-01-A009:2016Nawigacja i hydrografia - Terminologia
8.NO-01-A010:2009Marynarka Wojenna - Działania na morzu - Terminologia
9.NO-01-A011:2010Śledzenie zasobów - Terminologia
10.NO-01-A012:2012Procedury działań morskich - Wojna minowa - Terminologia
11.NO-01-A013:2013Ratownictwo morskie - Terminologia
12.NO-01-A014:2017Działania w przestrzeni podwodnej - Terminologia
13.NO-O2-AOO2:20O9Dokumenty dowodzenia - Zasady opracowywania
14.NO-O2-AOO4:20O7Obiekty geograficzne - Oznaczenia kodowe
15.NO-O2-AOO6:20OOSkładanie meldunków z patrolu
16.N0-02-A007:2012Klucze meteorologiczne NATO
17.N0-02-A008:2012System łączności - Marszrutowanie i numeracja na szczeblu taktycznym - Wymagania
18.NO-02-A011:2010Łączność - Organizowanie grup łącznikowych -Wymagania
19.NO-02-A012:2000Meldunki o sytuacji operacyjnej
20.NO-02-A012:2000/A1:20O9Meldunki o sytuacji operacyjnej
21.NO-02-A013:2000Luzowanie oddziałów bojowych
22.NO-02-A014-1:2000Wymiana cyfrowych danych geograficznych - Część 1: Opis ogólny
23.NO-02-A014-2:2000Wymiana cyfrowych danych geograficznych - Część 2: Katalog kodowania obiektów i atrybutów
24.NO-02-A014-3:2001Wymiana cyfrowych danych geograficznych - Część 3: Kody, parametry i etykiety
25.NO-02-A014-4:2001Wymiana cyfrowych danych geograficznych - Część 4: Model teoretyczny, struktura wymiany, metody kodowania
26.N0-02-A015:2012Symbole łączności wojskowej
27.N0-02-A018:2012Jednostki miar międzynarodowego układu jednostek miar (SI) stosowane w Siłach Zbrojnych RP z zakresu techniki jądrowej i ochrony radiologicznej
28.N0-02-A019:2012Mapy wojskowe - Geodezyjne układy odniesienia, elipsoidy, siatki kartograficzne i siatki odniesienia -Wymagania
29.N0-02-A020:2010Procedury postępowania z jeńcami, zdobytym wyposażeniem i dokumentami przeciwnika
30.NO-02-A021:20OOĆwiczenia wojskowe - Oznaczanie sztabów i obiektów
31.N0-02-A025:2013Format wymiany cyfrowych danych wysokości terenu
32.NO-O2-AO26:20O8Rozkaz dla dowódcy pododdziału ochrony niszczeń i dowódcy grupy niszczeń
33.NO-O2-AO27:20O9Zapory minowe - Ustawianie, oznakowanie, sporządzanie planów i składanie meldunków
34.N0-02-A028:2010Przekazywanie zapór inżynieryjnych
35.NO-O2-AO29:20OOWojskowa dokumentacja geograficzna - Zasoby inżynieryjne
36.NO-O2-AO30:20O9Ćwiczenia wojskowe - Symbole stosowane na mapach rejonów szkolenia wojsk lądowych
37.NO-02-A031:20O9Wojska Lądowe - Identyfikacja - Metody, procedury i urządzenia identyfikacji bojowej
38.NO-O2-AO32:20O9Emblemat genewski - Umieszczanie i maskowanie na obiektach medycznych na lądzie
39.NO-O2-AO33:20O3Szkolenie wojsk - Zasady oznakowania kabli i przewodów polowych - Wymagania
40.N0-02-A036:2010Przesłuchiwanie jeńców wojennych
41.NO-O2-AO38:20O6Dokumenty dowodzenia - Informacje inżynieryjne
42.N0-02-A040:2011Wojska inżynieryjne - Zasady działania
43.NO-O2-AO43:20O9Wojska inżynieryjne - Rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych -Wymagania
44.NO-02-A044-1:2001System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych - Część 1: Postanowienia ogólne
45.N0-02-A044-2:2001System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych - Część 2: Komunikaty
46.NO-O2-AO44-3:20O4System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych - Część 3: Zdania
47.NO-O2-AO44-4:20O4System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych - Część 4: Pola
48.NO-O2-AO44-5:20O4System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych - Część 5: Dane i kody danych
49.NO-O2-AO44-6:20O4System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych - Część 6: Definicje formatów
50.N0-02-A045:2010Pokonywanie przeszkód wodnych - Przeprawy
51.NO-02-A051:20O4Geograficzne produkty rastrowe - Format ASRP
52.NO-O2-AO52:20O4Geograficzne produkty rastrowe - Format CADRG
53.NO-O2-AO53:20O4Działania wojenne - Procedury pochówku poległych i zmarłych
54.NO-O2-AO55:20O4Informatyka - Format wymiany danych dla światowego systemu określania pozycji (GPS) - Wymagania
55.NO-O2-AO56:20O4Zasady transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych na mapach lądowych, morskich i lotniczych
56.NO-O2-AO57:20O4Obrona przed bronią masowego rażenia - Identyfikacja osób w indywidualnych środkach ochrony przed skażeniami - Zasady
57.NO-O2-AO58:20O4Baza danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego - Wymagania
58.NO-O2-AO60:20O8System obronny państwa - Plany obronne - Klasyfikacja
59.NO-02-A061:2016Wojska inżynieryjne - Rozpoznanie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych -Wymagania
60.NO-O2-AO62:20O5Transport i ruch wojsk - Sygnały kierowania ruchem pojazdów wojskowych
61.N0-02-A062:2005/A1:2013Transport i ruch wojsk - Sygnały kierowania ruchem pojazdów wojskowych
62.NO-O2-AO63:20O5Wojskowa klasyfikacja i oznakowanie dróg
63.NO-O2-AO64:20O5Oznakowanie specjalne żołnierzy - Kamizelka i mankiety wyróżniające żołnierzy pododdziału regulacji ruchu drogowego
64.NO-O2-AO65:20O5Oznakowanie specjalne żołnierzy - Opaska wyróżniająca przedstawicieli organów transportu i ruchu wojsk
65.NO-O2-AO66:20O6Wsparcie wojsk lądowych - Izolacja lotnicza i bezpośrednie wsparcie lotnicze - Procedury
66.N0-02-A069:2014Wojska inżynieryjne - Usuwanie materiałów wybuchowych i niebezpiecznych - Składanie meldunków
67.PDNO-02-A070:2010System wymiany informacji LINK 16 -Wymagania
68.PDNO-02-A071:2010Planowanie obronne - Struktura i redagowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych
69.PDNO-O2-AO72:20O7Prowadzenie analiz wywiadowczych i rozpoznawczych
70.NO-O2-AO73:20O7Sojusznicze transakcje zaopatrzeniowe - Procedury i dokumenty oraz zasady ich wypełniania
71.N0-02-A073:2007/A1:2016Sojusznicze transakcje zaopatrzeniowe - Procedury i dokumenty oraz zasady ich wypełniania
72.PDNO-02-A074:2010Planowanie obronne - Struktura i redagowanie programów pozamilitarnych przygotowań obronnych
73.PDNO-O2-AO75:20O8Planowanie obronne - Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej
74.NO-O2-AO76:20O8Geograficzne produkty rastrowe - Format CIB
75.NO-O2-AO77:20O8Militaryzacja - Numery identyfikacyjne jednostek przewidzianych do militaryzacji
76.NO-O2-AO78:20O8Szczególna ochrona obiektów - Oznaczanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa
77.NO-O2-AO80:20O8Śledzenie zasobów logistycznych - Etykiety logistyczne oraz komunikaty elektronicznej wymiany danych
78.NO-02-A081:20O8Wojska inżynieryjne - Usuwanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - Wymagania bezpieczeństwa informacji
79.NO-O2-AO83:20O9Wojska inżynieryjne - Usuwanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - Zakres wiedzy i umiejętności personelu rozminowania
80.N0-02-A084:2017Wojska inżynieryjne - Usuwanie improwizowanych urządzeń wybuchowych
81.PDNO-02-A085:2010System zarządzania widmem częstotliwości radiowych - Zastosowanie formatu SFAF w procesach wymiany i gromadzenia danych o zasobach częstotliwości
82.N0-02-A086:2011Transport i ruch wojsk - Procedury przemieszczania SZ RP przez granice państwowe
83.PDNO-02-A087:2012System wymiany informacji LINK 16 - Charakterystyka systemu
84.N0-02-A088:2012System wymiany informacji LINK 16 - Formaty wiadomości - Zarządzanie siecią
85.N0-02-A089:2013System wymiany informacji LINK 16 - Formaty komunikatów - Precyzyjne określanie pozycji i identyfikacja
86.N0-02-A090:2014System wymiany informacji LINK 16 - Formaty komunikatów - Obserwacja pola walki
87.NO-02-A091:2013System wymiany informacji LINK 16 - Formaty komunikatów - Zwalczanie okrętów podwodnych, rozpoznanie, zastosowania narodowe, synchronizacja i dostęp
88.N0-02-A092:2013System wymiany informacji LINK 16 - Formaty komunikatów - Zarządzanie informacją
89.N0-02-A093:2014System wymiany informacji LINK 16 - Formaty komunikatów - Koordynacja i kierowanie uzbrojeniem
90.N0-02-A094:2015System wymiany informacji LINK 16 - Formaty komunikatów - Kierowanie uzbrojeniem i informacja o środkach własnych
91.N0-02-A095:2013System wymiany informacji LINK 16 - Formaty komunikatów - Kierowanie i koordynacja oraz wymiana informacji w trakcie prowadzenia walki elektronicznej
92.N0-02-A096:2012System wymiany informacji LINK 16 - Wymagania minimalnej implementacji
93.N0-02-A097:2016System wymiany informacji LINK 16 - Spis kategorii danych
94.N0-02-A098:2012Systemy obserwacji obiektów z powietrza - Format zobrazowania wtórnego - Wymagania
95.PDNO-02-A099:2012Wymiana danych na mobilnych stanowiskach dowodzenia na poziomie taktycznym -Wymagania
96.NO-02-A100:2012Systemy obserwacji obiektów z powietrza - Interfejsy sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi
97.PDNO-02-A101:2012System dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej
98.PDNO-02-A102:2016Wojska inżynieryjne - Zasady niszczenia amunicji w operacjach międzynarodowych
99.PDNO-02-A103:2013Organizacja i funkcjonowanie Wojskowej Poczty Polowej w Siłach Zbrojnych RP - Usługi pocztowe
100.NO-02-A104:2012Wojska inżynieryjne - Zasady współdziałania z Centrum Informacji Technicznej Niszczenia Amunicji Wybuchowej
101.NO-02-A105:2013Systemy obserwacji obiektów z powietrza - Format przedstawiania pozycji naziemnego obiektu ruchomego
102.NO-02-A107:2012Przedstawianie obszarów chronionych
103.PDNO-02-A108:2013Zasady i metody prowadzenia gospodarki częstotliwościowej w Siłach Zbrojnych RP
104.NO-02-A109:2015Systemy obserwacji obiektów z powietrza - Interfejs do biblioteki danych obrazowych i geoprzestrzennych
105.NO-02-A110:2013Wojska inżynieryjne - Rozminowanie terenu lądowego
106.PDNO-02-A111:2014Obrona przed bronią masowego rażenia - Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych
107.NO-02-A112:2014Wojska inżynieryjne - Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi
108.NO-02-A113:2015Systemy obserwacji obiektów z powietrza - Zaawansowany interfejs przenośnego modułu pamięci danych
109.NO-02-A114:2015Systemy obserwacji obiektów z powietrza - Zobrazowanie cyfrowe obiektów ruchomych
110.NO-02-A115:2014Wojska inżynieryjne - Zasady współdziałania zespołu niszczenia amunicji z instytucjami i osobami zabezpieczającymi jego działania
111.NO-02-A116:2015Wojska inżynieryjne - Określanie poziomów zagrożeń oraz procedury przekazywania tymczasowych obiektów ochronnych
112.NO-02-A118:2016Systemy obserwacji obiektów z powietrza - Format danych zobrazowania pierwotnego z rozpoznania powietrznego
113.NO-02-A119:2016Interfejsy kontroli bezzałogowych systemów powietrznych - Wymagania
114.NO-02-A121:2017System wymiany informacji LINK 22 - Informacje ogólne
115.NO-02-A122:2016Protokół wymiany informacji l-LINK- Zasady kodowania oraz transmisji komunikatów
116.NO-02-A123:2017System wymiany informacji LINK 22 - Definicja interfejsu
117.NO-02-A124:2018System wymiany informacji LINK 22 - Formaty wiadomości - Wymagania ogólne
118.NO-02-A125:2018Transport i ruch wojsk - Wojskowa klasa obciążeń mostów, promów i pojazdów - Metody wyznaczania
119.NO-02-A126:2018Transport i ruch wojsk - Oznakowanie mostów, promów i pojazdów wojskową klasą obciążeń -Wymagania podstawowe
120.NO-03-A001:2016Wojskowe symbole graficzne
121.N0-03-A003:2001Obrona przed bronią masowego rażenia -Alarmowanie o skażeniach oraz o zagrożeniach z powietrza
122.NO-04-A001:20O8Obrona przed bronią masowego rażenia - Zakres wiedzy i umiejętności - Wymagania
123.N0-04-A002:2010Zaopatrywanie wojsk w wodę - Wymagania
124.N0-04-A003:2013Awaryjne zaopatrywanie wojsk w wodę - Organizacja i zasady urządzania punktów wodnych
125.N0104-A004-1:2016Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 1: Wymagania ogólne
126.N0-04-A004-2:2016Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 2: Wymagania techniczno-użytkowe
127.N0-04-A004-3:2016Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 3: Metody określania liczby urządzeń
128.N0-04-A004-4:2016Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 4: Wymagania dotyczące urządzeń zewnętrznych
129.N0-04-A004-5:2016Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 5: Wymagania dotyczące tablicy synoptycznej
130.N0-04-A004-6:2016Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 6: Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu
131.N0-04-A004-7:2016Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 7: Wymagania dotyczące telewizyjnych systemów nadzoru
132.N0-04-A004-8:2016Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 8: Eksploatacja
133.N0-04-A004-9:2016Obiekty wojskowe - Systemy alarmowe - Część 9: Wymagania dotyczące monitorowania alarmów
134.N0-04-A005:2016Klasy zaopatrzenia w SZ RP
135.N0-04-A006:2013Szkolenie wojsk - Wymagania w zakresie pierwszej pomocy i higieny w warunkach narażenia na działanie broni masowego rażenia lub toksycznych środków przemysłowych
136.N0-04-A007:2012Sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy po urazach chemicznych - Wymagania
137.N0-04-A008:2016Zabezpieczenie logistyczne - Terminologia
138.N0-04-A009:2017Obiekty wojskowe - Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia - Wymagania ogólne
139.NO-05-A001:2010Zdarzenia lotnicze - Wymiana informacji dotyczących wypadków i incydentów lotniczych statków powietrznych i pocisków rakietowych
140.N0-05-A002:2010Statki powietrzne - Sygnały kierowania ruchem na ziemi
141.N0-05-A003:2010Statki powietrzne - Oznakowanie awaryjne -Wymagania ogólne
142.N0-05-A004:2010Statki powietrzne - Sygnały wzrokowe w locie
143.N0-05-A005:2014Zdarzenia lotnicze - Badania wypadków i incydentów z udziałem wojskowych statków powietrznych, pocisków rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych
144.N0-05-A006:2010Lotniska wojskowe - Dzienne oznakowanie nawierzchni sztucznych
145.N0-05-A007:2012Obrona przed bronią masowego rażenia

- Środki ochrony zbiorowej przed skażeniami znajdujące się w obiektach Sił Powietrznych

- Zasady korzystania

146.NO-05-A011:20O6Ruch lotniczy - Nieprawidłowości w ruchu lotniczym - Badania i sprawozdawczość z badań
147.N0-05-A012:2018Bezpieczeństwo lotów - Zapobieganie zderzeniom statków powietrznych ze zwierzętamiNO-05-A012:2006
148.NO-05-A013:2007Lotnictwo wojskowe - Kwalifikowanie nawigatorów naprowadzania - Wymagania
149.N0-05-A014:2017Pokazy lotnicze i wystawy sprzętu lotniczego -Wymagania podstawowe
150.N0-05-A015:2017Bezpieczeństwo lotów - Zasady wymiany informacji podczas działań we wspólnej strefie naziemnej i wspólnej przestrzeni powietrznej
151.NO-05-A016:2006Poligony lotnicze - Oznakowanie urządzeń kierowania i miejsc rozmieszczenia obserwatorów podczas działań lotniczych w dzień
152.NO-05-A018:2007Ruch lotniczy - Lotniskowy system zatrzymywania samolotów - Procedury użycia
153.NO-05-A019:2007Ruch lotniczy - Zarządzanie ruchem lotniczym na minimalnej drodze startowej - Wymagania ogólne
154.NO-O5-AO20:20O7Lotniska wojskowe - Ograniczone dzienne oznakowanie lotnisk-Wymagania
155.NO-05-A021:20O7Lotniska wojskowe - Przenośne dzienne oznakowanie lotnisk-Wymagania
156.NO-O5-AO22:20O7Ruch lotniczy - Procedury po zgaśnięciu silnika samolotu w locie
157.NO-O5-AO23:20O8Lotnictwo wojskowe - Procedury postępowania w przypadku awarii urządzeń radiokomunikacyjnych lub pomocy nawigacyjnych dla OAT
158.PDNO-05-A024:2014Działania sił powietrznych - Lotnictwo transportowe w operacjach sojuszniczych
159.N0-05-A026:2015Szkolenie lotnicze - Program szkolenia lotniczego -Wymagania
160.N0-05-A027:2017Poszukiwanie i ratowanie - Dyskretne systemy elektroniczne - Wymagania
161.NO-06-A001:20OOKonwersja A/C sygnałów mowy wielokanałowego taktycznego styku cyfrowego NATO
162.NO-O6-AOO2:20OOWielokanałowy taktyczny styk cyfrowy NATO
163.N0-06-A002:2000/A1:2010Wielokanałowy taktyczny styk cyfrowy NATO
164.N0-06-A003:2012Wielokanałowy taktyczny styk cyfrowy -Wymagania
165.NO-O6-AOO4:20OORamkowanie i zwielokrotnianie wielokanałowego taktycznego styku cyfrowego NATO
166.NO-O6-AOO5:20OOWojskowy system katalogu komunikacyjnego NATO - Numeracja 7-cyfrowa w systemie łączności wojskowej
167.NO-06-A006-1:20O9System łączności - Automatyczny i półautomatyczny interfejs między narodowymi komutowanymi systemami łączności strefy pola walki a zintegrowanym systemem łączności NATO (NICS) - Część 1: Styki dla telefonii
168.NO-O6-AOO6-2:20O9System łączności - Automatyczny i półautomatyczny interfejs między narodowymi komutowanymi systemami łączności strefy pola walki a zintegrowanym systemem łączności NATO (NICS) - Część 2: Styki dla telegrafii i transmisji danych
169.NO-O6-AOO6-3:20O9System łączności - Automatyczny i półautomatyczny interfejs między narodowymi komutowanymi systemami łączności strefy pola walki a zintegrowanym systemem łączności NATO (NICS) - Część 3: Kable i złącza między skrzynkami sprzęgu
170.NO-O6-AOO6-4:20O9System łączności - Automatyczny i półautomatyczny interfejs między narodowymi komutowanymi systemami łączności strefy pola walki a zintegrowanym systemem łączności NATO (NICS) - Część 4: Sterowanie systemem
171.NO-O6-AOO7:20OOInformacja pozaramkowa na mapach lądowych, lotniczych i fotomapach
172.NO-O6-AOO8:20OOLądowe mapy topograficzne i mapy lotnicze w skali 1:250 000 dla operacji połączonych
173.N0-06-A008:2000/A1:2015Lądowe mapy topograficzne i mapy lotnicze w skali 1:250 000 dla operacji połączonych
174.NO-O6-AOO9:20OOSkale map lądowych i lotniczych
175.NO-06-A010:2001Wielokanałowy cyfrowy taktyczny węzeł łączności NATO - Elektryczny styk liniowy - Wymagania ogólne
176.NO-06-A011:2013Fazy cyklu życia techniki wojskowej
177.NO-06-A014:2000Zakres i prezentacja wojskowych informacji i dokumentacji geograficznej
178.NO-06-A014:2000/A1:2011Zakres i prezentacja wojskowych informacji i dokumentacji geograficznych
179.NO-06-A015:2012Teren - Zasady klasyfikacji - Ocena terenu na szczeblu operacyjnym
180.NO-06-A016:2000Prowadzenie nawigacji na okrętach Marynarki Wojennej RP - Wyrażanie dokładności danych nawigacyjnych
181.NO-06-A017:2001Mapy morskie - Cyfrowe mapy morskie - Poziom zero
182.NO-06-A017:2001/A1:2016Mapy morskie - Cyfrowe mapy morskie - Poziom zero
183.NO-06-A018:2009Mapy morskie - Zamieszczanie informacji o materiałach podstawowych na mapach morskich i specjalnych mapach morskich
184.NO-06-A019:2009Mapy morskie - Znaki i skróty na mapach morskich i specjalnych mapach morskich
185.NO-O6-AO22:20O9Mapy morskie - Mapy przeszkód i obiektów podwodnych
186.NO-O6-AO23:20OOLotniska wojskowe - Oświetlenie nawigacyjne
187.NO-O6-AO24:20OOLotniska wojskowe - Zasady oznakowania i kolory naziemnych świateł lotniczych
188.NO-O6-AO25:20OOLotniska wojskowe - Przenośne oświetlenie nawigacyjne
189.N0-06-A026:2012Lądowiska dla śmigłowców - Oznakowanie poziome i oświetlenie nawigacyjne
190.N0-06-A027:2001Katalogi punktów geodezyjnych
191.N0-06-A028:2001System odniesienia dla map lotniczych
192.N0-06-A029:2001Mapa danych nawigacyjnych
193.N0-06-A029:2001 /A1:2015Mapa danych nawigacyjnych
194.N0-06-A030:2001Mapy lądowe, lotnicze i inne materiały topograficzne - Wymiary
195.NO-06-A031:2001Gazetery
196.NO-06-A031:2001 /A1:2015Gazetery
197.N0-06-A032:2001Mapy lotnicze - Kryteria ustalania maksymalnych wysokości obiektów terenowych
198.N0-06-A033:2001Wojskowa dokumentacja geograficzna - Rejony wybrzeża oraz obszary dogodne do lądowania desantu morskiego
199.N0-06-A034:2012Wojskowa dokumentacja geograficzna - Porty
200.N0-06-A035:2012Mapy morskie - Metoda dodawania wojskowej siatki meldunkowej UTM
201.NO-O6-AO39:20O9Bezpieczeństwo i higiena pracy - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Zasady tworzenia i stosowania znaków bezpieczeństwa
202.N0-06-A040:2018System morskich informacji nawigacyjnych - Organizacja i zasady wykorzystaniaN0-06-A040:2012
203.NO-06-A041:2012Mapy morskie - Odwzorowania dla map nawigacyjnych rejonów polarnych i rejonów dużych szerokości geograficznych
204.N0-06-A043:2012Prowadzenie nawigacji na okrętach Marynarki Wojennej - Zasady ogólne
205.NO-O6-AO44:20O4Mapy lotnicze - Zasady zamieszczania informacji lotniczej
206.NO-O6-AO45:20O4Mapy lotnicze - Odwzorowania
207.NO-O6-AO46:20O4Wojskowa dokumentacja geograficzna - Hydrografia śródlądowa
208.NO-O6-AO53:20O4Mapy lądowe, lotnicze i specjalne mapy morskie - Znaki umowne
209.NO-O6-AO54:20O4Wojskowa dokumentacja geograficzna - Drogi i infrastruktura drogowa
210.PDNO-O6-AO55:20O5Identyfikacja - Łączenie danych identyfikacyjnych
211.NO-O6-AO56:20O5Identyfikacja - Kategorie statków powietrznych dla poziomu taktycznego - Wymagania ogólne
212.NO-06-A058-1:2013Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 1: Postanowienia ogólne
213.N0-06-A058-2:2013Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 2: Katalog obiektów i atrybutów
214.NO-O6-AO58-3:20O5Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 3: Małe obiekty podwodne
215.N0-06-A058-3:2005/A1:2013Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 3: Małe obiekty podwodne
216.NO-O6-AO58-4:20O5Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 4: Duże obiekty podwodne
217.N0-06-A058-4:2005/A1:2013Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 4: Duże obiekty podwodne
218.NO-O6-AO58-5:20O5Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 5: Dane środowiskowe, dno i plaża
219.N0-06-A058-5:2005/A1:2013Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 5: Dane środowiskowe, dno i plaża
220.NO-O6-AO58-6:20O5Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 6: Podstawowe informacje o infrastrukturze obszarów morskich
221.N0-06-A058-6:2005/A1:2013Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 6: Podstawowe dane o infrastrukturze obszarów morskich
222.NO-O6-AO58-7:20O5Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 7: Trasy, akweny i granice
223.NO-O6-AO58-7:2005/A1:2013Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 7: Trasy, akweny i granice
224.NO-O6-AO58-8:20O5Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 8: Izobaty
225.N0-06-A058-8:2005/A1:2013Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 8: Izobaty
226.NO-O6-AO58-9:20O8Cyfrowe mapy morskie - Dodatkowe warstwy wojskowe - Część 9: Informacje oceanograficzne
227.NO-O6-AO59:20O7Wojskowa dokumentacja geograficzna - Śródlądowe drogi wodne
228.N0-06-A060:2011Nawigacja - Globalny System Pozycjonowania - Metody przedstawiania dokładności nawigacyjnych
229.NO-06-A061:2010Nawigacja - Globalny System Pozycjonowania -Wymagania dotyczące określania pozycji
230.NO-06-A062-1:20O7Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 1: Wymagania ogólne
231.NO-06-A062-1:2007/A1:2015Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 1: Wymagania ogólne
232.NO-O6-AO62-2:20O7Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 2: Metody badań i wymagane wyniki badań
233.N0-06-A062-2:2007/A1:2015Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 2: Metody badań i wymagane wyniki badań
234.NO-O6-AO62-3:20O7Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 3: Kolory i znaki
235.N0-06-A062-3:2007/A1:2015Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 3: Kolory i znaki
236.NO-O6-AO62-4:20O7Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 4: Wymagania ergonomiczne i rozmieszczenie na okręcie
237.N0-06-A062-4:2007/A1:2015Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 4: Wymagania ergonomiczne i rozmieszczenie na okręcie
238.NO-O6-AO62-5:20O7Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 5: Współpraca z systemami okrętowymi
239.N0-06-A062-5:2007/A1:2015Okrętowy system obrazowania elektronicznej mapy i informacji nawigacyjnej - Część 5: Współpraca z systemami okrętowymi
240.N0-06-A063:2011Nawigacja - Globalny system pozycjonowania -Wymagania na łącza precyzyjnego czasu oraz częstotliwości
241.N0-06-A065:2011Nawigacja - Globalny system pozycjonowania -Wymagania dotyczące segmentu naziemnego współpracującego z systemem NAVSTAR
242.N0-06-A066:2010Nawigacja - Globalny System Pozycjonowania - Wymagania w zakresie wdrażania systemów nawigacyjnych w siłach zbrojnych
243.NO-O6-AO67:20O8Mapy wojskowe - Wojskowe plany miast -Wymagania
244.NO-O6-AO68:20O9Mapy wojskowe - Specjalne mapy lotnicze -Wymagania
245.NO-O6-AO69:20O9Mapy wojskowe - Procedury oceny map lądowych, map lotniczych i cyfrowych danych geograficznych
246.PDNO-06-A070:2010Oceanografia wojskowa - Zabezpieczenie oceanograficzne sił MW
247.PDNO-O6-AO72:20O9Hydrografia morska - Organizacja i zasady prowadzenia badań
248.PDNO-O6-AO73:20O9Hydrografia morska - Zasady gromadzenia danych i przedstawianie wyników
249.NO-O6-AO74:20O9Identyfikacja - Urządzenia identyfikacyjne dla spieszonego żołnierza - Wymagania techniczne
250.N0-06-A074:2009/A1:2018Identyfikacja - Urządzenia identyfikacyjne dla spieszonego żołnierza - Wymagania techniczne
251.N0-06-A075:2011Mapy wojskowe - Aktualizowanie map lądowych i lotniczych - Wymagania
252.N0-06-A076:2011Mapy wojskowe - Oznaczanie map i cyfrowych zbiorów danych geograficznych lądowych i lotniczych - Wymagania
253.PDNO-06-A077:2010Identyfikacja - Systemy monitorowania położenia wojsk własnych - System wymiany danych
254.N0-06-A078:2012Wojskowe mapy lądowe i lotnicze - Skorowidze -Wymagania
255.NO-06-A101:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Postanowienia ogólne
256.NO-06-A102:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań -Wymagania niezawodnościowe
257.NO-06-A103:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań -Wymagania środowiskowe
258.NO-06-A104:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań -Wymagania konstrukcyjne
259.NO-06-A105:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Ogólne zasady badań oraz odbioru prototypów i urządzeń produkowanych seryjnie
260.NO-06-A106:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań niezawodności
261.NO-06-A107:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych
262.NO-06-A107:2005/A1:2017Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody badań odporności całkowitej na działanie czynników środowiskowych
263.NO-06-A108:2005Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Ogólne wymagania techniczne, metody kontroli i badań - Metody oceny zgodności z wymaganiami konstrukcyjnymi
264.N0-06-A200:2012Kompatybilność elektromagnetyczna - Poziomy dopuszczalne emisji ubocznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne
265.NO-06-A201:20O9Kompatybilność elektromagnetyczna - Tłumienność obiektów ekranujących -Wymagania
266.NO-06-A201:2009/A1:2018Kompatybilność elektromagnetyczna - Tłumienność obiektów ekranujących -Wymagania
267.N0-06-A203:2012Kompatybilność elektromagnetyczna - Obiekty ekranujące - Wymagania konstrukcyjne
268.N0-06-A208:2016Kompatybilność elektromagnetyczna - Stacja katodowa - Wymagania i badania
269.NO-O6-A209:20O5Kompatybilność elektromagnetyczna - Przekaźniki energoelektryczne na jednostkach pływających - Wymagania i badania
270.N0-06-A210:2016Kompatybilność elektromagnetyczna - Zasady ekranowania sprzętu wojskowego
271.NO-06-A211:2016Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność sprzętu wojskowego na wyładowania elektrostatyczne - Wymagania i metody badań
272.NO-06-A212:2015Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność amunicji i sprzętu wojskowego z EED na oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej od 50 kHz do 40 GHz - Wymagania i badania
273.NO-06-A215-1:2007Bezpieczeństwo i higiena pracy - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Część 1: Wymagania ogólne
274.NO-06-A215-2:2007Bezpieczeństwo i higiena pracy - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Część 2: Metody badań
275.NO-06-A215-3:2013Bezpieczeństwo i higiena pracy - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Część 3: Profilaktyka i ochrona zdrowia personelu zatrudnionego w zasięgu promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz
276.NO-06-A216:2009Wojskowe statki powietrzne - Kwalifikacja i certyfikacja personelu wykonującego badania nieniszczące - Wymagania
277.NO-06-A218-1:2016Technika wojskowa - Warunki środowiskowe - Część 1: Klasyfikacja wymagań
278.NO-06-A218-4:2015Technika wojskowa - Warunki środowiskowe - Część 4: Elektryczne i elektromagnetyczne oddziaływania środowiskowe
279.PDNO-06-A219:2016Technika wojskowa - Ocena zdolności sprzętu wojskowego do spełniania wymagań wydłużonej trwałości oraz zmian w sposobie użytkowania i rozmieszczenia z wykorzystaniem metody dziesięciu kroków
280.N0-06-A500:2012Kompatybilność elektromagnetyczna - Procedury badań zaburzeń elektromagnetycznych i odporności na narażenia elektromagnetyczne
281.NO-06-A501:20O9Kompatybilność elektromagnetyczna - Tłumienność obiektów ekranujących - Metody badań
282.NO-06-A501:2009/A1:2018Kompatybilność elektromagnetyczna - Tłumienność obiektów ekranujących - Metody badań
283.NO-06-A502-1:2013Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Cześć 1: Wymagania ogólne
284.N0-06-A502-2:2013Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Cześć 2: Wysoka temperatura
285.N0-06-A502-3:2013Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Cześć 3: Niska temperatura
286.N0-06-A502-4:2013Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Cześć 4: Szok termiczny
287.N0-06-A502-6:2013Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Klimatyczne badania środowiskowe - Cześć 6: Wilgotne gorąco
288.N0-06-A510:2018Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badań wyposażenia elektrycznego i elektronicznego wojskowych statków powietrznychNO-06-A510:2009
289.NO-06-A511 -1:2013Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 1: Zarządzanie i planowanie realizacji wyrobu
290.NO-06-A511 -2:2013Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 2: Elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne środowisko
291.NO-06-A511 -3:2014Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3: Wymagania i metody badań sprzętu wojskowego
292.NO-06-A511 -4:2014Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 4: Badania i próby systemów oraz platform
293.NO-06-A511 -5:2016Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 5: Projektowanie i instalowanie sprzętu wojskowego
294.NO-07-A001:20O9Procedury działań morskich - Manewrowanie taktyczne okrętów
295.N0-07-A002:2010Ratowanie załogi okrętu podwodnego - Czynności i procedury
296.NO-O7-AOO3:20O9Procedury działań morskich - Holowanie okrętu przez okręt
297.NO-O7-AOO4:20O9Środki bojowe systemów broni podwodnej - Miny morskie - Ogólne zasady eksploatacji min morskich w procesie przygotowania i realizacji działań minowych
298.N0-07-A005:2010Nurkowanie w celach militarnych - Czynniki oddechowe - Klasyfikacja, wymagania i badania
299.NO-07-A010:2011Nurkowanie w celach militarnych - Nurkowania z wykorzystaniem nitroksu - Wymagania
300.NO-07-A011:20O8Procedury działań morskich - Okrętowe wsparcie artyleryjskie
301.NO-07-A012:2009Procedury działań morskich - Manewrowanie taktyczne grup i zespołów okrętów
302.NO-07-A013:2008Łączność morska - Prowadzenie ćwiczeń łączności
303.NO-07-A014:2010Poligony pomiarowe i demagnetyzacyjne pól magnetycznych i akustycznych okrętów
304.N0-07-A015:2012Systemy ratowania okrętów podwodnych - Zasady ogólne, organizacja i prowadzenie działań ratowniczych
305.NO-07-A016:2010Bezpieczeństwo i higiena pracy - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym ludzi i sprzętu podczas współdziałania statków powietrznych z okrętami
306.NO-07-A017:2010Bezpieczeństwo i higiena pracy - Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym - Poziomy promieniowania elektromagnetycznego w portach morskich i na wodach terytorialnych
307.NO-07-A018:2010Porty morskie - Zasady eksploatacji
308.NO-07-A019:2000Wymagania dotyczące locji działań minowych
309.N0-07-A020:2001Procedury związane z wizytami okrętów wojennych w portach
310.NO-07-A021:2015Działania okrętów podwodnych - Rejony ćwiczeń i rejony niebezpieczne
311.N0-07-A022:2011Marynarka Wojenna - Procedury współdziałania z żeglugą handlową - Wymagania
312.N0-07-A023:2010Poszukiwanie i ratownictwo morskie - Łączność
313.N0-07-A025:2013Wspólne działania okrętów i statków powietrznych
314.N0-07-A026:2001Nurkowanie w celach militarnych - Badania medyczne w wypadkach nurkowych
315.NO-O7-AO27:20O3Locja działań minowych - Bałtyk Zachodni
316.N0-07-A028:2010Uzupełnianie zapasów na morzu - Ładunki płynne
317.N0-07-A030:2012Siły Marynarki Wojennej - Wymagania operacyjne i sprzętowe
318.NO-07-A031:2012Procedury działań morskich - Działania przeciwminowe - Zasady ogólne
319.N0-07-A032:2013Procedury działań morskich - Działania minowe - Zasady prowadzenia
320.N0-07-A033:2013Procedury działań morskich - Działania minowe - Planowanie, ocena i taktyka stawiania min
321.N0-07-A034:2012Procedury działań morskich - Działania przeciwminowe - Planowanie i ocena działań
322.N0-07-A036:2012Uzupełnianie zapasów na morzu - Ładunki stałe
323.NO-O7-AO37:20O3Locja działań minowych - Bałtyk Południowy
324.N0-07-A040:2013System wymiany informacji LINK 11/11B -Wymagania
325.NO-07-A041:2011Procedury działań morskich - Uchylanie się przed okrętami podwodnymi
326.N0-07-A042:2014Nurkowanie w celach militarnych - Aparaty nurkowe o zamkniętym obiegu czynnika oddechowego - Wymagania i badania dotyczące układu do oddychania
327.N0-07-A043:2014Nurkowanie w celach militarnych - Aparaty nurkowe o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego - Wymagania i badania dotyczące układu do oddychania
328.N0-07-A044:2012Procedury działań morskich - Działania w przestrzeni nawodnej - Zasady użycia sił
329.N0-07-A045:2012Procedury działań morskich - Zwalczanie okrętów podwodnych
330.N0-07-A046:2013Procedury działań morskich - Ogólne zasady szczebla taktycznego
331.N0-07-A049:2014Łączność morska - Składanie meldunków fonicznych - Zasady ogólne
332.N0-07-A050:2012Procedury działań morskich - Działania okrętów podwodnych
333.N0-07-A055:2017Doki - Dokowanie okrętów
334.N0-07-A057:2015Nurkowanie w celach militarnych - Niszczenie min przez nurków-minerów w działaniach przeciwminowych
335.N0-07-A058:2014Nurkowanie w celach militarnych - Niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pod wodą
336.NO-07-A061:20O3Kontrola żeglugi morskiej - Klasyfikacja statków
337.N0-07-A065:2016Ochrona środowiska morskiego - Działania Marynarki Wojennej w zakresie zapobiegania rozlewom olejowym
338.N0-07-A067:2014Ochrona środowiska morskiego - Gospodarka odpadami pokładowymi na jednostkach pływających marynarki wojennej
339.PDNO-07-A072:2015Procedury działań morskich - Ochrona okrętów przed minami elektromagnetycznymi
340.PDNO-07-A073:2016Procedury działań morskich - Ochrona okrętów przed minami z zapalnikiem akustycznym
341.N0-07-A076:2014Łączność morska - Wyrażenia kodowe
342.N0-07-A077:2014Łączność morska - Sygnały taktyczne i manewrowe
343.PDNO-O7-AO78:20O6Łączność morska - Łączność rozsiewcza z okrętami podwodnymi na falach VLF i LF
344.NO-O7-AO80:20O6Locja działań minowych - Bałtyk Południowy - T rasy Q
345.PDNO-07-A081:20O6Łączność morska - Łączność rozsiewcza z okrętami na falach HF, MF, LF
346.PDNO-O7-AO83:20O7Procedury działań morskich - Działania połączone
347.NO-07-A085-1:20O7Procedury działań morskich - Rozpoznanie morskie - Część 1: Zasady ogólne
348.NO-07-A087-1:20O8Okrętowe systemy wspomagania dowodzenia - Część 1: Wymagania ogólne
349.N0-07-A087-2:2012Okrętowe systemy wspomagania dowodzenia - Część 2: Wymagania funkcjonalne
350.NO-07-A088-1:2018Systemy okrętowe - Właściwości manewrowe okrętu - Część 1: WymaganiaNO-07-A088-1:20O9
351.NO-O7-AO88-2:20O9Systemy okrętowe - Właściwości manewrowe okrętu - Część 2: Metody określania
352.N0-07-A088-3:2011Systemy okrętowe - Właściwości manewrowe okrętu - Część 3: Formularz
353.PDNO-07-A089:2014Procedury działań morskich - Obrona sił okrętowych przed działaniami asymetrycznymi
354.N0-07-A090:2017Ratownictwo morskie - Postępowanie po zdarzeniu na morzu
355.NO-07-A091:20O8Klasyfikacja okrętów
356.PDNO-07-A092:2018Ratownictwo morskie - Poszukiwanie i ratowaniePDNO-O7-AO92:20O8
357.NO-O7-AO93:20O8Procedury działań morskich - Wymagania operacyjne formatu wiadomości wskazania celu poza horyzontem GOLD
358.PDNO-O7-AO94:20O8Procedury działań morskich - Obrona przeciwawaryjna
359.NO-O7-AO95:20O8Ćwiczenia na morzu - Poligony morskie
360.PDNO-O7-AO96:20O9Szkolenie Marynarki Wojennej - Ćwiczenia na morzu
361.NO-07-A097-1:2010Procedury działań morskich - Część 1: Wymiana danych między systemami LINK 11/11B oraz LINK 16
362.N0-07-A097-2:2011Procedury działań morskich - Część 2: Wymiana danych między systemami LINK 16 oraz LINK 22
363.N0-07-A097-3:2012Procedury działań morskich - Część 3: Wymiana danych między systemami LINK 11/11B oraz LINK 22
364.N0-07-A098:2010Nurkowanie w celach militarnych - Systemy nurkowe - Czystość tlenowa, wymagania i procedury
365.PDNO-07-A099:2010System identyfikacji radiolokacyjnej - Zasady budowy i użytkowania systemu IFF w Marynarce Wojennej
366.PDNO-07-A100:2010Wojna minowa - Badanie efektywności użycia sił i środków obrony przeciwminowej w Marynarce Wojennej
367.PDNO-07-A101:2018Szkolenie sił Marynarki Wojennej - Ocena jednostek i dowództw Marynarki Wojennej zadeklarowanych do struktur wojskowych NATO i UEPDNO-07-A101:2011
368.PDNO-07-A102:2012Logistyka sił morskich w operacjach wielonarodowych
369.NO-07-A103-1:2011Morskie Centrum Danych Wojny Minowej - Część 1: Wymagania operacyjne
370.NO-07-A103-2:2012Morskie Centrum Danych Wojny Minowej - Część 2: Wymagania funkcjonalne
371.NO-07-A104:2012Okrętowe systemy wspomagania dowodzenia - Stacje hydrolokacyjne - Gromadzenie i dystrybucja danych minoprzestrzennych
372.NO-07-A105:2011Identyfikacja - Wojskowy system automatycznej identyfikacji
373.NO-07-A106:2012Nurkowanie w celach militarnych - Zabezpieczenie medyczne - Test ciśnieniowy i tolerancji tlenowej
374.NO-07-A107:2012Procedury działań morskich - Działania przeciwminowe - Dokumentacja
375.NO-07-A108:2012Procedury działań morskich - Działania przeciwminowe - Zastosowanie niszczycieli min
376.PDNO-07-A109:2012Identyfikacja - Organizacja i użytkowanie Systemu Automatycznej Identyfikacji w Marynarce Wojennej
377.PDNO-07-A110:2013Szkolenie sił Marynarki Wojennej - Ćwiczenia z udziałem okrętów podwodnych
378.PDNO-07-A111:2013Procedury działań morskich - Morskie operacje blokadowe
379.PDNO-07-A112:2014Procedury działań morskich - Unikanie min morskich przez okręty nawodne Marynarki Wojennej
380.PDNO-07-A113:2013Nurkowanie w celach militarnych - Organizacja i wymagania
381.PDNO-07-A114:2014Łączność morska - Planowanie i organizowanie łączności w marynarce wojennej na szczeblu taktycznym
382.PDNO-07-A115:2016Procedury działań morskich - Współpraca sił powietrznych z siłami morskimi
383.NO-07-A116:2015Procedury działań morskich - Uprawnienia okrętowych kontrolerów lotów śmigłowców i zasady ich nadawania
384.PDNO-07-A117:2014Szkolenie sił Marynarki Wojennej - Ćwiczenia z udziałem okrętów nawodnych i statków powietrznych
385.NO-07-A118:2016Nurkowanie w celach militarnych - Terminologia i klasyfikacja
386.PDNO-07-A119:2017Procedury działań morskich - Działania przeciw okrętom podwodnym na wodach ograniczonych, przybrzeżnych i płytkich
387.PDNO-07-A120:2016Zabezpieczenie geoprzestrzenne działań sił Marynarki Wojennej - Wymagania ogólne
388.PDNO-07-A121:2018Procedury działań morskich - Skoordynowane działania przeciw okrętom podwodnym na morskim teatrze działań
389.PDNO-08-A111:20O9Wytyczne środowiskowe dotyczące uzbrojenia i sprzętu wojskowego (AECTP 100)
390.NO-10-A001:2018Sprzęt pancerny - Stabilizatory uzbrojenia wozów bojowych - TerminologiaNO-10-A001:1996

NO-10-A001/A1:20O9

391.NO-10-A002:2015Sprzęt wojskowy - Podstawy projektowania i badań - Wymagania dotyczące transportu drogowego
392.NO-10-A003:2016Uzbrojenie lotnicze - Bomby, ładunki pirotechniczne, naboje fosforowe i opakowania - Znakowanie
393.NO-10-A004:2017Broń artyleryjska - Części składowe broni i balistyka zewnętrzna - Terminologia
394.NO-10-A005:2010Uzbrojenie lotnicze - Bomby - Terminologia, klasyfikacja i symbole
395.NO-10-A006:2011Uzbrojenie lotnicze - Klasyfikacja, eksploatacja i badania - Terminologia
396.NO-10-A009:2016Broń artyleryjska - Rodzaje i podstawowe cechy - Terminologia
397.NO-10-A010:2007Zestawy rakietowe przeciwpancerne - Terminologia
398.NO-10-A011:2007Zestawy rakietowe przeciwpancerne i przeciwlotnicze - Znakowanie
399.NO-10-A201:2017Uzbrojenie lotnicze - Zapalniki lotnicze - Klasyfikacja, wymagania ogólne i badania
400.NO-10-A203:1998Okrętowe systemy demagnetyzacyjne -Wymagania techniczne i kryteria oceny
401.NO-10-A203:1998/A1:20O7Okrętowe systemy demagnetyzacyjne -Wymagania techniczne i kryteria oceny
402.NO-10-A204:2007Środki dymne - Świece i granaty dymne -Wymagania ogólne
403.NO-10-A204:2007/A1:2016Środki dymne - Świece i granaty dymne -Wymagania ogólne
404.NO-10-A206:2011Uzbrojenie lotnicze - Bomby ćwiczebne -Wymagania
405.NO-10-A208:2014Pokrycia i komplety maskujące - Wymagania ogólne
406.NO-10-A209:2012Uzbrojenie lotnicze - Bomby odłamkowo-bu rżące -Wymagania
407.NO-10-A210:2012Uzbrojenie lotnicze - Bomby kasetowe -Wymagania
408.NO- 10-A214:2011Kasety pancerza reaktywnego ERAWA-1 i ERAWA-2
409.NO-10-A215:2012Uzbrojenie lotnicze - Bomby zapalające -Wymagania
410.NO-10-A216:2012Działa artyleryjskie - Moździerze - Wymagania i badania
411.NO-10-A217:2012Kompatybilność elektromagnetyczna - Elektryczne i elektroniczne zapalniki morskich środków bojowych - Wymagania i badania
412.NO-10-A218:2013Uzbrojenie lotnicze - Bomby eksperymentalne -Wymagania
413.NO-10-A219:2004Celowniki do dział artyleryjskich - Część mechaniczna - Wymagania ogólne
414.NO-10-A219:2004/A1:2014Celowniki do dział artyleryjskich - Część mechaniczna - Wymagania ogólne
415.NO-10-A220:2013Makiety sprzętu wojskowego - Wymagania i badania
416.NO-10-A221:20O4Środki do maskowania termalnego - Wymagania i badania
417.NO-10-A222:2004Ustawiacze min narzutowych - Wymagania i badania
418.NO-10-A223:2014Uzbrojenie lotnicze - Bomby - Wymagania ogólne
419.NO-10-A224:2014Uzbrojenie lotnicze - Bomby przeciwpancerne -Wymagania
420.NO-10-A225:2005Przenośne miotacze min - Wymagania i badania
421.NO-10-A226:2013Wojska inżynieryjne - Sprzęt do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych -Wymagania
422.NO-10-A227:2016Wojska inżynieryjne - Sprzęt do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych -Wymagania konstrukcyjne dotyczące sprzętu ochronnego i diagnostycznego
423.NO-10-A228:2015Uzbrojenie lotnicze - Imitatory celów powietrznych - Wymagania i klasyfikacja
424.NO-10-A229:2015Uzbrojenie lotnicze - Bomby przeciwbetonowe -Wymagania
425.NO-10-A230:2016Uzbrojenie lotnicze - Środki bojowe - Dokumentowanie badań naziemnych
426.NO-10-A231:2017Uzbrojenie lotnicze - Badania w locie -Wymagania ogólne
427.NO-10-A232:2018Uzbrojenie lotnicze - Balistyka wewnętrzna silników rakietowych - Badania naziemneNO-10-A232:2009
428.NO-10-A233:2009Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej - Stanowisko operatora rozpoznania radioelektronicznego - Wymagania techniczne i taktyczne
429.NO-10-A234:2009Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej - Kontener rozpoznania elektronicznego -Wymagania techniczne i taktyczne
430.NO-10-A235:2012Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej - Kryteria magnetyczne i akustyczne pojazdów podwodnych
431.NO-10-A236:2012Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej - Parametry bezpieczeństwa magnetycznego dla okrętów i pojazdów podwodnych obrony przeciwminowej
432.NO-10-A500-1:20OOBroń strzelecka - Metody badań - Ogólne zasady bezpieczeństwa
433.NO-10-A500-1:2000/A1:20O9Broń strzelecka - Metody badań - Ogólne zasady bezpieczeństwa
434.NO-10-A500-2:2008Broń strzelecka - Metody badań - Część 2: Badania poligonowe
435.NO-10-A500-3:2008Broń strzelecka - Metody badań - Część 3: Badania atestacyjne luf balistycznych szybkościowych i ciśnieniowych
436.NO-10-A500-3:2008/A1:2018Broń strzelecka - Metody badań - Część 3: Badania atestacyjne luf balistycznych szybkościowych i ciśnieniowych
437.NO-10-A500-4:2014Broń strzelecka - Metody badań - Bezpieczeństwo użytkowania
438.NO-10-A500-5:2000Broń strzelecka - Metody badań - Badania działania w warunkach deszczu
439.NO-10-A500-5:2000/A1:20O9Broń strzelecka - Metody badań - Badania działania w warunkach deszczu
440.NO-10-A500-6:2000Broń strzelecka - Metody badań - Badania działania w warunkach pyłu
441.NO-10-A500-6:2000/A1:20O9Broń strzelecka - Metody badań - Badania działania w warunkach pyłu
442.NO-10-A501:20O9Broń artyleryjska - Określanie donośności i rozrzutu pocisków strzelaniem w teren
443.NO-10-A502:2009Broń artyleryjska - Określanie rozrzutu pocisków strzelaniem do tarczy
444.NO-10-A504:2017Pokrycia i komplety maskujące - Badania
445.NO-10-A505:2001Broń strzelecka - Metody badań podczas produkcji seryjnej
446.NO-10-A505:2001/A1:2010Broń strzelecka - Metody badań podczas produkcji seryjnej
447.NO-10-A506:2011Działa artyleryjskie - Metoda przystrzeliwania
448.NO-10-A507:2003Środki dymne - Ocena właściwości maskujących dymu w zakresie promieniowania podczerwonego za pomocą kamery termowizyjnej
449.NO-10-A508:2003Środki dymne - Pomiar w warunkach laboratoryjnych transmisji promieniowania podczerwonego przez dym wytwarzany z mieszanin pirotechnicznych dymotwórczych
450.NO-10-A508:2003/A1:2012Środki dymne - Pomiar w warunkach laboratoryjnych transmisji promieniowania podczerwonego przez dym wytwarzany z mieszanin pirotechnicznych dymotwórczych
451.NO-10-A509:2012Broń strzelecka - Metody badań - Określenie charakterystyki spustu
452.NO- 10-A510:2003Działa artyleryjskie - Metoda badania holowaniem
453.NO-10-A510:2003/A1:2016Działa artyleryjskie - Metoda badania holowaniem
454.NO-10-A511 -1:2003Rakiety przeciwlotnicze kierowane - Metody badań rakiet po normatywnym okresie eksploatacji - Postanowienia ogólne
455.NO-10-A51141:2003/A1:2016Rakiety przeciwlotnicze kierowane - Metody badań rakiet po normatywnym okresie eksploatacji - Postanowienia ogólne
456.NO-10-A511-2:2005Rakiety przeciwlotnicze kierowane - Metody badań rakiet po normatywnym okresie eksploatacji - Przygotowanie badań
457.NO-10-A512:2004Działa artyleryjskie - Metoda sprawdzania wytrzymałości strzelaniem nabojami z ładunkami miotającymi wzmocnionymi
458.NO-10-A512:2004/A1:2014Działa artyleryjskie - Metoda sprawdzania wytrzymałości strzelaniem nabojami z ładunkami miotającymi wzmocnionymi
459.NO-10-A513:2005Działa artyleryjskie - Metoda badania strzelaniem przy wysokim reżimie ognia
460.NO-10-A513:2005/A1:2016Działa artyleryjskie - Metoda badania strzelaniem przy wysokim reżimie ognia
461.NO-10-A514:2016Działa artyleryjskie i amunicja - Ciśnienia przyjmowane przy projektowaniu i badaniach
462.NO-10-A515:2012Wojska inżynieryjne - Sprzęt do usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych - Metody badań charakterystyk magnetycznych
463.NO-10-A516:2006Działa artyleryjskie - Metoda określania podstawowych parametrów stateczności dział podczas strzału
464.NO-10-A516:2006/A1:2017Działa artyleryjskie - Metoda określania podstawowych parametrów stateczności dział podczas strzału
465.NO-10-A517:2011Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Urządzenia elektrowybuchowe - Badania odporności na narażenia elektryczne i środowiskowe
466.NO-10-A518:2010Uzbrojenie lotnicze - Efekt burzący głowic lotniczych środków bojowych - Badania naziemne
467.NO- 10-A519:2011Uzbrojenie lotnicze - Charakterystyki świetlne ładunków pirotechnicznych - Badania naziemne
468.NO-10-A800:2007Malowanie maskujące uzbrojenia i sprzętu wojskowego - Wymagania ogólne
469.NO-10-A800:2007/A1:2017Malowanie maskujące uzbrojenia i sprzętu wojskowego - Wymagania ogólne
470.NO-13-A001:2010Amunicja i jej części składowe - Zapalniki - Terminologia
471.N0-13-A002:2017Granatniki - Terminologia
472.N0-13-A003:2015Amunicja - Terminologia ogólna i klasyfikacja podstawowa
473.N0-13-A004:2001Amunicja saperska - Znakowanie
474.NO-13-A004:2001 /A1:2011Amunicja saperska - Znakowanie
475.N0-13-A005:2011Amunicja i jej części składowe - Łuski - Terminologia
476.N0-13-A006:2011Amunicja i jej części składowe - Ładunki miotające - Terminologia
477.N0-13-A007:2003Materiały wybuchowe - Terminologia
478.NO-13-A007:2003/A1:2012Materiały wybuchowe - Terminologia
479.N0-13-A008:2003Zapłonniki - Typy i wymiary podstawowe
480.NO-13-A008:2003/A1:2012Zapłonniki - Typy i wymiary podstawowe
481.N0-13-A009:2016Naboje artyleryjskie, moździerzowe, granatnikowe i granaty ręczne - Terminologia
482.NO-13-A010:2006Pociski artyleryjskie i niekierowane pociski rakietowe - Terminologia
483.NO-13-A011:2018Miny morskie - Klasyfikacja i terminologiaNO-13-A011:2008
484.N0-13-A200:2016Amunicja saperska - Półprzewodnikowe układy scalone hybrydowe - Wymagania ogólne i metody badań
485.N0-13-A203:2007Trały przeciwminowe mechaniczne wykopowe - Trały koleinowe i czołowe
486.N0-13-A204:2008Trały elektromagnetyczne - Wymagania ogólne
487.NO-13-A204:2008/A1:2017Trały elektromagnetyczne - Wymagania ogólne
488.NO-13-A205:2017Amunicja saperska - Miny przeciwpancerne klasyczne z zapalnikami niekontaktowymi -Wymagania i metody badań
489.N0-13-A206:2007Amunicja saperska - Zapalniki elektryczne mostkowe
490.NO-13-A207:2017Amunicja saperska - Zapalniki lontowe -Wymagania ogólne i metody badań
491.N0-13-A208:2000Granaty ręczne odłamkowe - Wymagania
492.N0-13-A209:2008Amunicja saperska - Miny przeciwpancerne narzutowe - Miny niekontaktowe niekasetowe
493.NO-13-A210:2008Amunicja saperska - Miny przeciwburtowe z układem do wybuchowego formowania pocisku
494.NO-13-A211:2008Amunicja saperska - Zapalniki niekontaktowe magnetyczne do min
495.NO-13-A212:2010Wykrywacze indukcyjne ręczne
496.NO-13-A213:2012Amunicja i jej części składowe - Smugacze artyleryjskie i granatnikowe - Wymagania i badania
497.NO-13-A215:2011Urządzenia do zdalnego radiowego sterowania wybuchami - Wymagania ogólne
498.NO-13-A216:2017Mechaniczne ustawiacze min klasycznych -Wymagania ogólne
499.NO-13-A217:2017Wydłużone ładunki rozminowania - Wymagania ogólne i metody badań
500.NO-13-A218:2017Miny przeciwdesantowe denne - Wymagania ogólne i metody badań
501.NO-13-A219:2014Naboje do broni strzeleckiej - Nabój 9x18 mm (Makarów) - Wymagania i badania
502.NO-13-A221:2012Gniazdo na zapalniki min przeciwpancernych - Wymiary podstawowe
503.NO-13-A222:2013Amunicja saperska - Lont prochowy specjalny - Podstawowe parametry i metody badań
504.NO-13-A223:2012Kostki prasowane trotylowe o masie 75 g, 200 g i 400 g - Klasyfikacja i wymagania
505.NO-13-A224:2013Naboje do broni strzeleckiej - Nabój 7,62 x 39 mm wz.43 z pociskiem z rdzeniem stalowym i z łuską stalową lakierowaną - Wymagania i badania
506.NO-13-A225:2013Naboje do broni strzeleckiej - Nabój 7,62 x 54R mm Mosin z pociskiem z rdzeniem stalowym i z łuską mosiężną - Wymagania i badania
507.NO-13-A226:2016Gniazda zapłonników w łuskach artyleryjskich - Typy i wymiary podstawowe
508.NO-13-A227:2013Ładunki wybuchowe kumulacyjne do prac minerskich i niszczeń - Wymagania ogólne i badania
509.NO-13-A228:2013Amunicja saperska - Miny przeciwtransportowe -Wymagania i badania
510.NO-13-A229:2015Naboje do broni strzeleckiej -9x19 mm nabój Parabellum - Wymagania
511.N0-13-A230:2005Pomiar prędkości pocisków - Definicje prędkości i zasady włączania nowego oprzyrządowania do listy systemów pomiaru prędkości akceptowanych przez NATO
512.NO-13-A230:2005/A1:2015Pomiar prędkości pocisków - Definicje prędkości i zasady włączania nowego oprzyrządowania do listy systemów pomiaru prędkości akceptowanych przez NATO
513.NO-13-A231:2016Przenośne ładunki rozminowania - Wymagania i badania
514.NO-13-A233:2017Systemy zapalnikowe - Zapewnienie bezpieczeństwa - Wymagania konstrukcyjne
515.NO-13-A234:2015Systemy zapalnikowe - Zapewnienie bezpieczeństwa - Metody konstrukcyjne
516.NO-13-A235:2006Amunicja artyleryjska - Naboje 120 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych - Wymagania
517.NO-13-A235:2006/A1:2015Amunicja artyleryjska - Naboje 120 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych - Wymagania
518.NO-13-A236:2006Amunicja i jej części składowe - Łuski artyleryjskie i części denne łusek artyleryjskich składanych do dział kalibru 57 mm i większych - Ogólne warunki techniczne i ogólna metodyka badań
519.NO-13-A237:2012Amunicja wojsk - Oznakowanie
520.NO-13-A238:2015Amunicja i materiały wybuchowe - Zasady bezpiecznego składowania i transportowania w rejonach misji i operacji
521.NO-13-A239:2017Naboje do broni strzeleckiej - Nabój 5,56 x 45 mm NATO - Wymagania
522.NO-13-A240:2017Naboje do broni strzeleckiej - Nabój taśmowany 12,7 x 99 mm NATO - Wymagania
523.NO-13-A241:2017Trinitrotoluen (TNT) - Właściwości fizyczne i chemiczne w aspekcie dostaw między krajami NATO - Wymagania i metody badań
524.N0-13-A500:2016Granaty ręczne ćwiczebne - Metoda badania bezpieczeństwa
525.NO-13-A501:20O7Naboje do broni strzeleckiej - Badania całkowitości spalania prochu
526.N0-13-A502:2007Naboje do broni strzeleckiej - Wypośrodkowanie ładunku prochowego
527.N0-13-A503:2008Naboje do broni strzeleckiej - Badania atestacyjne naboi wzorcowych
528.NO-13-A504-1:20OONaboje do broni strzeleckiej - Metody badań - Ogólne zasady bezpieczeństwa
529.NO-13-A504-2:2000Naboje do broni strzeleckiej - Metody badań - Przygotowanie badań
530.NO-13-A504-2:2000/A1:2010Naboje do broni strzeleckiej - Metody badań - Przygotowanie badań
531.NO-13-A504-3:2010Naboje do broni strzeleckiej - Metody badań - Badania laboratoryjne
532.N0-13-A505:2001Prochy bezdymne i stałe homogeniczne paliwa rakietowe - Metody badania trwałości chemicznej
533.NO-13-A505:2001 /A1:2012Prochy bezdymne i stałe homogeniczne paliwa rakietowe - Metody badania trwałości chemicznej
534.N0-13-A506:2001Granatniki przeciwpancerne - Metoda badania bezodrzutowości granatnika podczas wystrzału
535.NO-13-A506:2001 /A1:2012Granatniki przeciwpancerne - Metoda badania bezodrzutowości granatnika podczas wystrzału
536.N0-13-A507:2001Granatniki - Metody badań podczas produkcji seryjnej
537.N0-13-A507:2001/A1:2017Granatniki - Metody badań podczas produkcji seryjnej
538.NO-13-A508:2017Trały elektromagnetyczne - Metody badań
539.N0-13-A509:2003Naboje do broni strzeleckiej - Metody badań podczas produkcji seryjnej
540.NO-13-A509:2003/A1:2014Naboje do broni strzeleckiej - Metody badań podczas produkcji seryjnej
541.NO-13-A510:2007Naboje do broni strzeleckiej -9x19 mm nabój (9 mm NATO) - Procedury badawcze
542.NO-13-A511:2005Amunicja przeciwpancerna - Badania zdolności przebijania pancerza
543.NO-13-A511:2005/A1:2016Amunicja przeciwpancerna - Badania zdolności przebijania pancerza
544.NO-13-A512:2005Amunicja przeciwpancerna - Oddziaływanie pocisków przeciwpancernych za pancerzem - Metody badań
545.NO-13-A512:2005/A1:2015Amunicja przeciwpancerna - Oddziaływanie pocisków przeciwpancernych za pancerzem - Metody badań
546.NO-13-A513:2006Amunicja artyleryjska - Naboje 120 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych - Badania
547.NO-13-A513:2006/A1:2015Amunicja artyleryjska - Naboje 120 x 570 mm do gładkolufowych armat czołgowych - Badania
548.NO-13-A514:2010Kompatybilność elektromagnetyczna - Odporność elektrycznych i elektronicznych zapalników amunicji na impuls elektromagnetyczny od wybuchu jądrowego - Wymagania i badania
549.NO-13-A515:2017Materiały wybuchowe - Badanie stabilności homogenicznych materiałów wybuchowych miotających na bazie nitrocelulozy metodą ubytku stabilizatora
550.NO-13-A516:2017Materiały wybuchowe - Badanie stabilności materiałów wybuchowych miotających na bazie nitrocelulozy metodą kalorymetrii przepływowej
551.NO-13-A517:2017Materiały wybuchowe - Badanie właściwości termicznych za pomocą różnicowej analizy termicznej (DTA), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), kalorymetrii przepływowej (HFC) oraz analizy termograwimetrycznej (TGA)
552.NO-13-A518:2017Materiały wybuchowe - Badanie właściwości mechanicznych za pomocą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) oraz wyznaczanie temperatury zeszklenia
553.NO-15-A001:20O7Uzbrojenie i wojskowy sprzęt techniczny - Kody jednostek roboczych urządzeń lotniczych - Jednolity system numeracji
554.N0-15-A200:2016Wojskowe statki powietrzne - Pokładowe układy zasilania elektrycznego - Wymagania i badania
555.NO-15-A201:2012Wojskowe statki powietrze - Przewody izolowane -Wymagania i metody badań
556.NO-15-A202:2018Wojskowe statki powietrzne - Lotnicza łódka ratunkowa jednoosobowa - Wymagania i badaniaN0-15-A202:2000

NO-15-A202/A1:20O9

557.NO-15-A204:2011Wojskowe statki powietrzne - Rozmieszczenie elementów sterujących obwodów elektrycznych w kabinie - Wymagania
558.NO-15-A206:2012Wojskowe statki powietrzne - Lekkie samoloty bezzałogowe - Wymagania ogólne
559.NO-15-A207:2015Wojskowe statki powietrzne - Wgłębienie krzyżowe przesunięte we łbie wkrętu (o dużej wytrzymałości) - Wymagania.
560.N0-15-A500:2016Wojskowe statki powietrzne - Bezpieczeństwo eksploatacji w polach elektromagnetycznych - Badania
561.N0-15-A800:2007Ochrona wojskowego sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem - Samoloty i śmigłowce -Wymagania ogólne dotyczące ochrony podczas długoterminowego przechowywania
562.NO-15-A800:2007/A1:2016Ochrona wojskowego sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem - Samoloty i śmigłowce -Wymagania ogólne dotyczące ochrony podczas długoterminowego przechowywania
563.NO-15-A801:20O7Wojskowe statki powietrzne - Diagnostyka techniczna płatowca i silnika turbinowego -Wymagania ogólne
564.NO-15-A801:2007/A1:2017Wojskowe statki powietrzne - Diagnostyka techniczna płatowca i silnika turbinowego -Wymagania ogólne
565.NO-16-A001:2017Lotnicze rozpoznanie obrazowe i aparatura rozpoznawcza - Terminologia
566.N0-16-A002:2015Wojskowe statki powietrzne - Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych -Wymagania ogólne
567.N0-16-A200:2015Wojskowe statki powietrzne - Pokładowe rejestratory parametrów lotu - Wymagania i badania
568.NO-16-A203:1998Statki powietrzne - Lotnicze maski tlenowe -Wymagania
569.NO-16-A203:1998/A2:2016Statki powietrzne - Lotnicze maski tlenowe -Wymagania
570.NO-16-A204:1998Wojskowe statki powietrzne - Lotnicze kwasowe baterie akumulatorowe - Wymagania
571.NO-16-A204:1998/A2:2016Wojskowe statki powietrzne - Lotnicze kwasowe baterie akumulatorowe - Wymagania
572.N0-16-A205:2001Lotnicze środki ratunkowe - Lotnicza kamizelka ratunkowa - Wymagania i badania
573.NO-16-A205:2001/A1:2011Lotnicze środki ratunkowe - Lotnicza kamizelka ratunkowa - Wymagania i badania
574.NO-16-A206:2014Wojskowe statki powietrzne - Lotnicze zasadowe baterie akumulatorowe - Wymagania i badania
575.NO-16-A208:2014Wojskowe statki powietrzne - System połączeń elektrycznych i światłowodowych między statkiem powietrznym a podwieszeniami - Wymagania
576.NO-16-A209:2014Wojskowe statki powietrzne - Radiostacje lotnicze awaryjno-ratunkowe - Wymagania
577.NO-16-A210:2005Wojskowe statki powietrzne - Lotnicze inhalatory tlenowe - Wymagania i metody badań
578.NO-16-A210:2005/A1:2014Wojskowe statki powietrzne - Lotnicze inhalatory tlenowe - Wymagania i metody badań
579.NO-16-A211:2016Wojskowe statki powietrzne - Regulacja turbinowych silników lotniczych - Wymagania ogólne
580.N0-16-A500:2016Wojskowe statki powietrzne - Ochrona przed skutkami wyładowań atmosferycznych - Metody badań
581.NO-16-A501:2017Lotnicza łączność radiowa - Pokładowe środki lotniczej łączności radiowej działające w zakresie fal HF, VHF, UHF - Metody badań podstawowych parametrów
582.N0-16-A800:2007Ochrona wojskowego sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem - Wyposażenie lotnicze -Wymagania ogólne dotyczące ochrony podczas długoterminowego przechowywania
583.NO-16-A800:2007/A1:2016Ochrona wojskowego sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem - Wyposażenie lotnicze -Wymagania ogólne dotyczące ochrony podczas długoterminowego przechowywania
584.N0-17-A200:2017Nawierzchnie lotniskowe - Nawierzchnie z betonu asfaltowego - Wymagania i badania
585.NO-17-A201:1998Nawierzchnie lotniskowe z betonowych prefabrykowanych płyt wstępnie sprężonych typu LWS - Wymagania i metody badań
586.NO-17-A202:1998Statki powietrzne - Elektryczne układy rozruchu i zapłonu silników turbinowych - Podstawowe wymagania i badania
587.NO-17-A202:1998/A2:2016Statki powietrzne - Elektryczne układy rozruchu i zapłonu silników turbinowych - Podstawowe wymagania i badania
588.NO-17-A203:2012Wojskowe statki powietrzne - Wymagania dotyczące zapobiegania zagrożeniom elektrycznym podczas przygotowania do lotu
589.NO-17-A204:2015Nawierzchnie lotniskowe - Nawierzchnie z betonu cementowego - Wymagania i metody badań
590.NO-17-A205:2017Zimowe utrzymanie nawierzchni lotniskowych - Stosowanie środków odladzających -Wymagania i badania
591.N0-17-A500:2016Nawierzchnie lotniskowe i drogowe - Badania nośności
592.NO-17-A501:2015Nawierzchnie lotniskowe - Badanie szorstkości
593.NO-17-A502:2015Nawierzchnie lotniskowe - Badanie równości
594.NO-17-A503:2017Nawierzchnie lotniskowe - Naturalne nawierzchnie lotniskowe - Badania nośności
595.N0-17-A800:2007Ochrona wojskowego sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem - Malowanie sprzętu lotniczego - Wymagania ogólne i badania
596.NO-17-A800:2007/A1:2016Ochrona wojskowego sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem - Malowanie sprzętu lotniczego - Wymagania ogólne i badania
597.NO-19-A001:1996Klasyfikacja zagadnień konstrukcyjno- technologicznych okrętu
598.NO-19-A002:1996Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Wytyczne konstrukcji i montażu uziemień na okrętach o konstrukcji niemetalowej
599.NO-19-A002:1996/A1:20O5Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Wytyczne konstrukcji i montażu uziemień na okrętach o konstrukcji niemetalowej
600.NO-19-A003:1996Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Wytyczne konstrukcji i montażu torów kablowych na okrętach o konstrukcji niemetalowej
601.NO-19-A003:1996/A1:20O5Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Wytyczne konstrukcji i montażu torów kablowych na okrętach o konstrukcji niemetalowej
602.NO-19-A005:1998Ochrona wojskowego sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem - Stalowe kadłuby okrętów -Wymagania ogólne dotyczące ochrony elektrochemicznej podczas długotrwałego postoju
603.NO-19-A005:1998/A2:2016Ochrona wojskowego sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem - Stalowe kadłuby okrętów -Wymagania ogólne dotyczące ochrony elektrochemicznej podczas długotrwałego postoju
604.N0-19-A007:2009Dokumentacja techniczna okrętu - Zasady numeracji i nazewnictwa
605.NO-19-A008-1:2011Pola fizyczne okrętu - Metodyka określania dopuszczalnych wartości parametrów pól fizycznych okrętu - Część 1: Postanowienia ogólne
606.NO-19-A008-2:2011Pola fizyczne okrętu - Metodyka określania dopuszczalnych wartości parametrów pól fizycznych okrętu - Część 2: Pole magnetyczne
607.NO-19-A008-3:2011Pola fizyczne okrętu - Metodyka określania dopuszczalnych wartości parametrów pól fizycznych okrętu - Część 3: Pole elektryczne
608.NO-19-A008-4:2011Pola fizyczne okrętu - Metodyka określania dopuszczalnych wartości parametrów pól fizycznych okrętu - Część 4: Pole hydroakustyczne
609.NO-19-A008-5:2011Pola fizyczne okrętu - Metodyka określania dopuszczalnych wartości parametrów pól fizycznych okrętu - Część 5: Pole hydrodynamiczne
610.NO-19-A008-6:2013Pola fizyczne okrętu - Metodyka określania dopuszczalnych wartości parametrów pól fizycznych okrętu - Część 6: Pole cieplne
611.NO-19-A008-7:2013Pola fizyczne okrętu - Metodyka określania dopuszczalnych wartości parametrów pól fizycznych okrętu - Część 7: Skuteczna powierzchnia odbicia
612.NO-19-A200-2:1998Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu - Metody pomiarów - Postanowienia ogólne
613.NO-19-A200-2:1998/A2:2016Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu - Metody pomiarów - Postanowienia ogólne
614.NO-19-A200-3:1998Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu - Urządzenia do generacji przepływowego pola elektrycznego - Wymagania ogólne i badania
615.NO-19-A200-3:1998/A2:2016Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu - Urządzenia do generacji przepływowego pola elektrycznego - Wymagania ogólne i badania
616.NO-19-A200-4:1998Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu - Czujniki do pomiarów potencjału elektrochemicznego - Ogólne wymagania i badania
617.NO-19-A200-4:1998/A2:2016Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu - Czujniki do pomiarów potencjału elektrochemicznego - Ogólne wymagania i badania
618.NO-19-A200-5:1998Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu - Metodyka oceny zakłóceń pola elektrycznego
619.NO-19-A200-5:1998/A1:20O7Przepływowe pole prądu elektrycznego okrętu - Metodyka oceny zakłóceń pola elektrycznego
620.NO-19-A201:1998Systemy kształtowania pola elektrycznego okrętów - Wymagania techniczne i kryteria oceny
621.NO-19-A201:1998/A2:2016Systemy kształtowania pola elektrycznego okrętów - Wymagania techniczne i kryteria oceny
622.N0-19-A202:2009Jednostki pływające marynarki wojennej - Łodzie ratownicze i ratunkowe
623.NO-19-A203:2013Okręty i pomocnicze jednostki pływające - Otoczenie akustyczne okrętów - Wymagania
624.N0-19-A204:2009Wyposażenie ratunkowe i ratownicze okrętów wojennych - Ogólne wymagania techniczne
625.NO-19-A204:2009/A1:2018Wyposażenie ratunkowe i ratownicze okrętów wojennych - Ogólne wymagania techniczne
626.NO-19-A205:2013Łodzie wojskowe - Wymagania ogólne
627.N0-19-A206:2009Okręty i pomocnicze jednostki pływające marynarki wojennej - Okrętowa infrastruktura lotnicza - Wymagania
628.N0-19-A207:2010Obrona przed bronią masowego rażenia - Obrona okrętów - Wymagania techniczne
629.NO-19-A208:2016Pola fizyczne okrętu - Format danych stacji kontrolno-pomiarowych pól fizycznych okrętów
630.N0-19-A500:2009Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń okrętowych - Metody badań i kryteria oceny
631.NO-19-A501 -1:2017Pola fizyczne okrętu - Metodyki pomiarów kontrolnych parametrów pól fizycznych okrętu - Część 1: Terminologia
632.NO-19-A501 -2:2017Pola fizyczne okrętu - Metodyki pomiarów kontrolnych parametrów pól fizycznych okrętu - Część 2: Wymagania ogólne
633.NO-19-A501 -3:2017Pola fizyczne okrętu - Metodyki pomiarów kontrolnych parametrów pól fizycznych okrętu - Część 3: Pole hydroakustyczne
634.NO-19-A501 -4:2017Pola fizyczne okrętu - Metodyki pomiarów kontrolnych parametrów pól fizycznych okrętu - Część 4: Pole hydrodynamiczne
635.NO-19-A501 -5:2017Pola fizyczne okrętu - Metodyki pomiarów kontrolnych parametrów pól fizycznych okrętu - Część 5: Pole magnetyczne
636.NO-19-A501 -6:2011Pola fizyczne okrętu - Metodyki pomiarów kontrolnych parametrów pól fizycznych okrętu - Część 6: Skuteczna powierzchnia odbicia
637.NO-19-A501-7:2011Pola fizyczne okrętu - Metodyki pomiarów kontrolnych parametrów pól fizycznych okrętu - Część 7: Pole cieplne
638.NO-19-A501 -8:2017Pola fizyczne okrętu - Metodyki pomiarów kontrolnych parametrów pól fizycznych okrętu - Część 8: Mobilna wielosensorowa stacja podwodna
639.NO-19-A503-1:2011Pola fizyczne okrętu - Stacje kontrolno- pomiarowe pól fizycznych okrętu - Część 1: Metodyki sprawdzania metrologicznego
640.NO-19-A503-2:2010Pola fizyczne okrętu - Stacje kontrolno- pomiarowe pól fizycznych okrętu - Część 2: Metodyki sprawdzania metrologicznego stacji kontrolno-pomiarowej pola elektrycznego okrętu
641.NO-19-A503-3:2010Pola fizyczne okrętu - Stacje kontrolno- pomiarowe pól fizycznych okrętu - Część 3: Metodyki sprawdzania metrologicznego stacji kontrolno-pomiarowej pola hydroakustycznego okrętu
642.NO-19-A503-4:2010Pola fizyczne okrętu - Stacje kontrolno- pomiarowe pól fizycznych okrętu - Część 4: Metodyki sprawdzania metrologicznego stacji kontrolno-pomiarowej pola hydrodynamicznego okrętu
643.NO-19-A503-5:2010Pola fizyczne okrętu - Stacje kontrolno- pomiarowe pól fizycznych okrętu - Część 5: Metodyki sprawdzania metrologicznego stacji kontrolno-pomiarowej pola magnetycznego okrętu
644.NO-19-A503-6:2011Pola fizyczne okrętu - Stacje kontrolno- pomiarowe pól fizycznych okrętu - Część 6: Metodyki sprawdzania metrologicznego stacji kontrolno-pomiarowej pola cieplnego okrętu
645.NO-19-A503-7:2011Pola fizyczne okrętu - Stacje kontrolno- pomiarowe pól fizycznych okrętu - Część 7: Metodyki sprawdzania metrologicznego stacji kontrolno-pomiarowej skutecznej powierzchni odbicia
646.NO-19-A503-8:2017Pola fizyczne okrętu - Stacje kontrolno- pomiarowe pól fizycznych okrętu - Część 8: Metodyki sprawdzania metrologicznego mobilnej wielosensorowej stacji podwodnej
647.NO-19-A504:2011Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Tłumienność ekranujących konstrukcji okrętowych - Metody badań
648.N0-19-A800:2014Ochrona wojskowego sprzętu technicznego przed korozją i starzeniem - Malowanie okrętów i ich wyposażenia - Wymagania ogólne
649.N0-20-A200:2017Okrętowe amortyzatory metalowo-gumowe -Wymagania techniczne, badania i kryteria oceny
650.NO-20-A201:2013Złącza do przyjmowania i podawania paliwa dla jednostek pływających marynarki wojennej -Wymagania
651.N0-20-A202:2013Złącza do przekazywania ścieków sanitarnych i wód zaolejonych z jednostek pływających marynarki wojennej do instalacji lądowych lub specjalistycznych jednostek pływających -Wymagania
652.N0-20-A203:2015Uzbrojenie i sprzęt marynarki wojennej - Likwidator radiowy - Wymagania i badania
653.N0-20-A204:2014Radionawigacyjny, fazolokacyjny system określania pozycji - Okrętowy odbiornik fazolokacyjny - Wymagania i badania
654.NO-20-A205:20O6Radionawigacyjny, fazolokacyjny system określania pozycji - Nadajniki stacji brzegowych -Wymagania klimatyczne
655.N0-20-A205:2006/A1:2014Radionawigacyjny, fazolokacyjny system określania pozycji - Nadajniki stacji brzegowych -Wymagania klimatyczne
656.N0-20-A500-2:2018Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Część 2: Hałas - Pomiary i kryteria ocenyNO-20-A50O-2:20O9
657.N0-20-A500-3:2017Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Drgania - Pomiary i kryteria oceny
658.NO-20-A50O-4:20O9Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Część 4: Odporność na drgania - Metody badań i kryteria oceny
659.N0-20-A500-4:2009/A1:2018Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Część 4: Odporność na drgania - Metody badań i kryteria oceny
660.N0-20-A500-5:2017Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Odporność całkowita na udary jednokrotne - Metody badań i kryteria oceny
661.NO-20-A50O-6:20O9Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Część 6: Kompatybilność elektromagnetyczna -Wymagania
662.N0-20-A500-7:2017Wymagania techniczne i badania urządzeń i mechanizmów okrętowych - Pole magnetyczne - Metody badań i kryteria oceny
663.NO-23-A002:2016Sprzęt wojskowy - Nadwozia pojazdów zabezpieczenia technicznego - Terminologia
664.NO-23-AOO3:20O4Wojskowe pojazdy samochodowe - Terminologia
665.NO-23-A003:2004/A1:2013Wojskowe pojazdy samochodowe - Terminologia
666.NO-23-A20O:20O8Wojskowe pojazdy samochodowe - Samochody wysokiej mobilności - Wymagania
667.NO-23-A201:2016Przyczepy do transportu łodzi wojskowych o sztywnej konstrukcji - Wymagania ogólne
668.NO-23-A202:2013Lądowe pojazdy bojowe i wsparcia - Brodzenie i pływanie - Wymagania ogólne
669.NO-23-A203:20O4Pojazdy rozpoznania inżynieryjnego -Wymagania dotyczące wyposażenia
670.NO-23-A204:2018Pojazdy wojskowe - Kołowe transportery opancerzone - Wymagania i badania
671.NO-23-A500:2018Pojazdy pływające - Metody badań pływalnościNO-23-A50O:20O9
672.NO-23-A501:2017Mosty taktyczne - Metody badań
673.NO-23-A502-1:2010Technika wojskowa - Badania wojskowych pojazdów mechanicznych - Część 1: Wprowadzenie, wymagania i zalecenia
674.NO-23-A502-2:2011Technika wojskowa - Badania wojskowych pojazdów mechanicznych - Część 2: Dokumenty badań i dokumenty dostarczane przez producenta
675.NO-23-A502-3:2012Technika wojskowa - Badania wojskowych pojazdów mechanicznych - Część 3: Charakterystyka obiektów badań, program badań i raport z badań
676.NO-23-A502-4:2012Technika wojskowa - Badania wojskowych pojazdów mechanicznych - Część 4: Terminologia i kategorie wojskowych pojazdów mechanicznych
677.PDNO-23-A503:2017Pojazdy wojskowe - Badania niezawodnościowe
678.NO-23-A504:2017Pojazdy wojskowe - Badania zdolności pokonywania przeszkód terenowych
679.NO-25-A200:2015Wojskowe pojazdy samochodowe - Wyposażenie
680.NO-42-A001-1:2005Znaki bezpieczeństwa na jednostkach pływających marynarki wojennej - Część 1: Wymagania ogólne
681.NO-42-A001 -2:2017Znaki bezpieczeństwa na jednostkach pływających Marynarki Wojennej - Część 2: Znaki ochrony przeciwpożarowej
682.NO-42-A001 -3:2017Znaki bezpieczeństwa na jednostkach pływających Marynarki Wojennej - Część 3: Znaki ewakuacji
683.NO-42-A001 -4:2017Znaki bezpieczeństwa na jednostkach pływających Marynarki Wojennej - Część 4: Znaki okrętowego sprzętu ratunkowego
684.NO-42-A001-5:2011Znaki bezpieczeństwa na jednostkach pływających marynarki wojennej - Część 5: Znaki sprzętu i środków obrony przeciwawaryjnej
685.NO-42-A201:20O7Sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych - Urządzenia wielokrotnego użytku do wykrywania lub pomiaru stężenia substancji chemicznych w powietrzu - Klasyfikacja i wymagania ogólne
686.NO-42-A202:20O7Sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych - Przylepny wskaźnik skażeń iperytem i VX -Wymagania i badania
687.NO-42-A203:20OOSprzęt ochrony układu oddechowego - Urządzenie do pobierania płynów stosowane w maskach przeciwgazowych - Wymagania ogólne
688.NO-42-A203:2000/A1:2014Sprzęt ochrony układu oddechowego - Urządzenie do pobierania płynów stosowane w maskach przeciwgazowych - Wymagania ogólne
689.NO-42-A204:2014Wojskowe przyrządy dozymetryczne - Ogólne wymagania techniczne
690.NO-42-A205:20O9Sprzęt ochrony układu oddechowego - Filtropochłaniacz do maski przeciwgazowej -Wymagania i badania
691.NO-42-A206:2012Urządzenia i środki lokalizacji zanurzonego okrętu podwodnego w czasie akcji ratowniczej -Wymagania
692.NO-42-A207:2001Okręty podwodne - Przylgnie ratownicze -Wymagania
693.NO-42-A208:2012Boja ratownicza okrętu podwodnego - Barwa i oznakowanie
694.NO-42-A209:2013Indywidualny sprzęt ratunkowy - Kombinezon ratunkowy członka załogi okrętu podwodnego -Wymagania ogólne
695.NO-42-A210:2004Sprzęt ochrony układu oddechowego - Sorbenty węglowe do pochłaniaczy i filtropochłaniaczy -Wymagania i badania
696.NO-42-A210:2004/A1:2014Sprzęt ochrony układu oddechowego - Sorbenty węglowe do pochłaniaczy i filtropochłaniaczy -Wymagania i badania
697.NO-42-A211:2011Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej - Pochłaniacze i filtropochłaniacze stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych - Wymagania i badania
698.NO-42-A212:2011Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej - Filtry stosowane w urządzeniach filtrowentylacyjnych - Klasyfikacja, wymagania i badania
699.NO-42-A213:2011Sprzęt do oczyszczania powietrza w obiektach ochrony zbiorowej - Urządzenia filtrowentylacyjne - Klasyfikacja, wymagania i badania
700.NO-42-A214:2017Sprzęt ochrony układu oddechowego - Maski przeciwgazowe - Wymagania i badania
701.NO-42-A215:2007Sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych - Rurki wskaźnikowe RW-32, RW-36, RW-44a i RW-45 - Wymagania i badania
702.NO-42-A216:2018Indywidualne zestawy do likwidacji skażeń chemicznych - Wymagania ogólne i badaniaNO-42-A216:2007
703.NO-42-A217:2008Środki ochrony skóry - Narzutka ochronna jednorazowego użytku - Wymagania i badania
704.NO-42-A219:2009Zestaw do pobierania próbek materiałów podejrzanych o skażenie substancjami toksycznymi - Wymagania i badania
705.NO-42-A220:2011Sorbenty CO2 do zastosowań nurkowych i układów regeneracji atmosfery - Charakterystyki ilościowe
706.NO-42-A221:2015Sprzęt do wykrywania skażeń chemicznych - Automatyczne sygnalizatory skażeń chemicznych - Wymagania techniczne
707.NO-42-A500:2018Odzież i sprzęt ochronny - Wyznaczanie czasu ochrony przed kroplami i parami iperytu siarkowego oraz luizytu w warunkach statycznychNO-42-A50O:20O3

NO-42-A500/A1:2012

708.NO-42-A502:1998Sprzęt ochrony układu oddechowego - Materiały filtracyjne - Metoda oznaczenia hydrofobowości materiałów filtracyjnych
709.NO-42-A503:20O9Sprzęt ochrony układu oddechowego - Materiały sorpcyjne - Wyznaczanie izoterm adsorpcji-desorpcji par benzenu metodą wag McBaina-Bakra
710.NO-42-A504:20O8Sprzęt ochrony układu oddechowego - Materiały sorpcyjne, pochłaniacze i filtropochłaniacze - Metoda badania pojemności sorpcyjnej wobec terbutylobenzenu
711.NO-42-A505:1998Przyrządy rozpoznania chemicznego - Zestaw środków wskaźnikowych do gazosygnalizatora GSA-12 - Wymagania i badania
712.NO-42-A506:20OOŚrodki indywidualnej ochrony skóry człowieka - Metoda badania szczelności w warunkach dynamicznych, z użyciem chloru
713.NO-42-A506:2000/A1:2013Środki indywidualnej ochrony skóry człowieka - Metoda badania szczelności w warunkach dynamicznych, z użyciem chloru
714.NO-42-A507:20OOIzolacyjna odzież ochronna - Badanie odporności na odkażanie metodą parowo-amoniakalną
715.NO-46-A001:2018Wojskowe urządzenia uzdatniania wody - Instalacja wodna zewnętrzna - Typy, podstawowe parametry i znakowanieNO-46-A001:1999

NO-46-A001/A1:2008

716.NO-46-A002:2012Zaopatrywanie wojsk w wodę - Terminologia i klasyfikacja sprzętu
717.NO-46-A200:2012Wojskowe urządzenia uzdatniania wody - Materiały eksploatacyjne - Wymagania i metody badań
718.NO-46-A201:2018Zaopatrywanie wojsk w wodę - Środki techniczne do czerpania, przechowywania oraz transportowania wody w warunkach polowych - Typy i podstawowe parametryNO-46-A201:20O3
719.NO-46-A202:2012Zaopatrywanie wojsk w wodę - Woda przeznaczona do uzdatniania - Wymagania
720.NO-46-A203:2012Zaopatrywanie wojsk w wodę - Wojskowe urządzenia uzdatniania wody - Wymagania i metody badań
721.NO-46-A50O:20O6Wojskowe stacje i zestawy uzdatniania wody - Parametry jakości wody pitnej - Metody badań w warunkach polowych
722.NO-46-A501:2015Metody pobierania próbek wody do badań w warunkach polowych
723.NO-46-A800:2018Wojskowe urządzenia uzdatniania wody - Przechowywanie oraz zasady rotacji materiałów eksploatacyjnych polowych laboratoriów kontroli jakości wodyNO-46-A80O:20O8
724.NO-46-A801:2017Wojskowe urządzenia uzdatniania wody - Ochrona przed korozją i starzeniem -Wymagania ogólne
725.NO-47-A200:2017Zaopatrywanie wojsk w wodę - Zbiorniki do transportu i przechowywania wody pitnej -Wymagania ogólne i metody badań
726.NO-52-A201:2012Nurkowanie w celach militarnych - Przyrządy pomiarowe - Klasyfikacja i wymagania
727.NO-52-A500:2016Atmosfera okrętu podwodnego - Przyrządy do analizy powietrza na okrętach podwodnych - Metody kontroli
728.NO-54-A200:2011Mosty wojskowe - Klasyfikacja i terminologia
729.NO-54-A201:2017Zestawy mostów pontonowych - Wymagania
730.NO-54-A202:2017Mosty taktyczne - Wymagania
731.NO-54-A203:20O8Mosty składane - Wymagania ogólne
732.NO-54-A204:2017Urządzenia do wbijania pali - Wymagania ogólne
733.NO-54-A205:2011Polowe obiekty fortyfikacyjne - Klasyfikacja i wymagania ogólne dotyczące rozwiązań funkcjonalnych
734.NO-54-A206:2018Wejścia do schronów polowych z elementów prefabrykowanych - Klasyfikacja i podstawowe wymiaryNQ-54-A206:2001
735.NO-54-A208:2017Mosty wojskowe - Wymagania ogólne
736.NO-54-A500:2011Polowe obiekty fortyfikacyjne z elementów prefabrykowanych - Metody badań
737.NO-54-A501:2001Zunifikowane wejścia do schronów polowych - Metody badań
738.NO-54-A501:2001/A1:2011Zunifikowane wejścia do schronów polowych - Metody badań
739.NO-54-A502:2016Polowe obiekty fortyfikacyjne typu lekkiego z elementów prefabrykowanych - Metody badań
740.NO-58-A201:20OOWojskowy cyfrowy system łączności - Transmisja danych w kanałach o przepływności od 2,4 kbit/s do 32 kbit/s - Wymagania i badania
741.NO-58-A201:2000/A1:2012Wojskowy cyfrowy system łączności - Transmisja danych w kanałach o przepływności od 2,4 kbit/s do 32 kbit/s - Wymagania i badania
742.NO-58-A202:2010Wojskowy cyfrowy system łączności - Transmisja cyfrowa o przepływności od 64 do 2048 kbit/s -Wymagania i badania
743.NO-58-A203:2011Jednokanałowe urządzenia radiowe UKF (VHF) -Wymagania dotyczące interoperacyjności
744.NO-58-A204:2011Jednokanałowe urządzenia radiowe UKF(VHF)/UHF - Wymagania dotyczące interoperacyjności
745.NO-58-A205:2011Jednokanałowe urządzenia radiowe KF (HF) -Wymagania dotyczące interoperacyjności
746.NO-58-A207:2001Wojskowy cyfrowy system łączności - Styk Q2 do celów zarządzania w taktycznej sieci łączności -Wymagania ogólne
747.NO-58-A207:2001/A1:2016Wojskowy cyfrowy system łączności - Styk Q2 do celów zarządzania w taktycznej sieci łączności -Wymagania ogólne
748.NO-58-A208:2016Wojskowy cyfrowy system łączności - Transmisja optyczna w zakresie 1 300 nm - Wymagania i badania
749.NO-58-A209:2013Wojskowy cyfrowy system łączności - Sygnalizacja międzycentralowa w podsystemie cyfrowej łączności utajnionej - Wymagania ogólne
750.NO-58-A212:2004Wojskowy cyfrowy system łączności - Sygnały optyczne - Wymagania i badania
751.NO-58-A213:2015Radiostacje VHF szczebla taktycznego - Wymagania techniczne
752.NO-58-A214:2015Radiostacje VHF szczebla taktycznego - Wymagania dotyczące transmisji danych
753.NO-58-A215:2017Radiostacje VHF szczebla taktycznego - Wymagania taktyczne
754.NO-58-A216:2008Urządzenia faksowe - Wymagania dotyczące interoperacyjności
755.NO-58-A217:2018System łączności - Wojskowa łączność satelitarna SHF - Wymagania dotyczące interoperacyjnościNO-58-A217:2009
756.NO-58-A218:2010System łączności - Wojskowa łączność satelitarna SHF - Modem FDMA bez trybu ochrony elektromagnetycznej (non-EPM)
757.NO-58-A219:2015Terminal łączności satelitarnej UHF - Wymagania dotyczące interoperacyjności cyfrowej pomiędzy terminalami
758.NO-58-A221:2016Struktury sygnałów do transmisji KF bez skakania po częstotliwościach - Wymagania techniczne
759.NO-58-A222:2017Systemy łączności krótkofalowej EPM z wolnozmiennymi skokami częstotliwości - Wymagania techniczne
760.NO-58-A223:2018Obiekty wojskowe - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
761.NO-58-A224:2018Wojskowy połowy system łączności - Polowy kabel lekki 1x2 - Wymagania i badania
762.N0-61-A200:2017Specjalne urządzenia elektrotechniczne -Wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe wojskowych polowych sieci elektroenergetycznych - Wymagania ogólne
763.NO-61-A201:2011Okręty i pomocnicze jednostki pływające marynarki wojennej - Ochrona przeciwporażeniowa - Wymagania ogólne
764.NO-61-A203:2011Baterie akumulatorów napędowych okrętów podwodnych - Wymagania ogólne i zasady eksploatacji
765.NO-61-A204:2016Aparatura radioelektroniczna - Znamionowe napięcia i prądy zasilania elektrycznego
766.NO-61-A205:2011Okręty i pomocnicze jednostki pływające marynarki wojennej - Systemy zasilania w energię elektryczną na okrętach nawodnych - Parametry
767.NO-61-A206:2014Zestawy oświetleniowe - Ukompletowanie
768.NO-61-A207:2017Elektrownie siłowe inżynieryjne - Ukompletowanie
769.NO-61-A208:2013Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami spalinowymi - Wymagania ogólne i metody badań
770.NO-61-A209:2014Technika wojskowa - Uziomy urządzeń mobilnych -Wymagania ogólne
771.NO-61-A210:2016Technika wojskowa - Prostowniki - Wymagania ogólne
772.NO-63-A001:2014Dopuszczalne poziomy hałasu na jednostkach pływających marynarki wojennej - Wymagania ogólne
773.NO-66-A800:2014Przyrządy rozpoznania skażeń - Pakowanie, znakowanie, transport i przechowywanie
774.NO-68-A20O:20O7Bojowe środki trujące - Wzorzec sarinu -Wymagania i badania
775.NO-68-A202:2012Bojowe środki trujące - Wzorzec chloroacetofenonu - Wymagania i badania
776.NO-68-A203:2011Bojowe środki trujące - Wzorzec iperytu siarkowego - Wymagania i badania
777.NO-68-A204:20O9Bojowe środki trujące - Wzorzec somanu -Wymagania i badania
778.NO-68-A205:2011Bojowe środki trujące - Wzorzec VX -Wymagania i badania
779.NO-68-A207:2001Bojowe środki trujące - Wzorce kwasów metylo-, etylo-, propylo- i izopropylofosfonowych -Wymagania i badania
780.NO-68-A209:2012Środki do likwidacji skażeń - Ogólne wymagania techniczne
781.NO-73-A200:2001Sprzęt indywidualnego wyposażenia żołnierza - Menażka
782.NO-73-A200:2001/A1:2011Sprzęt indywidualnego wyposażenia żołnierza - Menażka
783.NO-73-A202:2012Wojskowe połowę środki techniczne do transportu i dystrybucji potraw - Termosy połowę -Wymagania i metody badań
784.NO-73-A203:20O5Indywidualne wyposażenie żołnierza - Niezbędnik
785.NO-73-A203:2005/A1:2013Indywidualne wyposażenie żołnierza - Niezbędnik
786.NO-73-A204:2015Indywidualne wyposażenie żołnierza - Manierka
787.N0-80-A200:2014Farby specjalne do malowania maskującego -Wymagania i metody badań
788.NO-80-A201:2016Farby specjalne do malowania maskującego - Farby łatwo usuwalne - Wymagania i metody badań
789.NO-82-A200:2016Transport i ruch wojsk - Wojskowe jednostki ładunkowe - Wymagania i badania
790.NO-82-A201:2016Transport i ruch wojsk - Pomocnicze urządzenia przeładunkowe - Podstawowe wymagania techniczne
791.NO-82-A202:2016Transport i ruch wojsk - Przeładunki środków zaopatrzenia w warunkach polowych -Wymagania podstawowe
792.NO-82-A203:2017Transport i ruch wojsk - Demontowalna platforma hakowa typu Flatrack - Podstawowe wymagania techniczne
793.NO-82-A204:2017Transport i ruch wojsk - Mobilne rampy kolejowe - Podstawowe wymagania techniczne
794.NO-82-A205:2018Transport i ruch wojsk - Podstawki klinowe - Podstawowe wymagania techniczne
795.NO-82-A206:2018Transport i ruch wojsk - Odciągi pasowe i łańcuchowe - Podstawowe wymagania techniczne
796.NO-82-A207:2018Transport i ruch wojsk - Sprzęt mechanizacji prac przeładunkowych - Podstawowe wymagania techniczne
797.NO-83-A201:1997Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - Obuwie dla wojska - Podział na gatunki
798.NO-83-A202:20O7Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - Guziki mundurowe z godłem
799.NO-83-A202:2007/A1:2010Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - Guziki mundurowe z godłem
800.NO-83-A204:2013Plandeki na uzbrojenie i sprzęt wojskowy -Wymagania i badania
801.NO-84-A203:20O4Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - Charakterystyki spektralne barw - Wymagania i metody badań
802.NO-84-A203:2004/A1:2010Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - Charakterystyki spektralne barw - Wymagania i metody badań
803.NO-84-A500:2012Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Rodzaje i zakresy wymaganych badań
804.NO-84-A501:2012Przedmioty umundurowania i wyekwipowania - Badania użytkowe
805.NO-84-A800:2010Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - Opakowania jednostkowe i zbiorcze
806.NO-84-A801:2010Przedmioty zaopatrzenia mundurowego - Znakowanie
807.NO-89-A200:2010Chleb trwały
808.NO-89-A201:2015Konserwy mięsne sterylizowane
809.NO-89-A202:2015Konserwy warzywno-mięsne i bezmięsne sterylizowane
810.NO-89-A203:2015Konserwy drobiowe sterylizowane
811.NO-89-A208:2015Zupy sterylizowane
812.NO-89-A209:2015Indywidualne racje żywnościowe
813.NO-89-A210:2015Grupowe racje żywnościowe
814.NO-91-A201:2015Materiały pędne i smary - Wielofunkcyjny smar lotniczy kod MPS G-9395
815.NO-91-A202:2015Materiały pędne i smary - Olej hydrauliczny dla lotnictwa o podwyższonej czystości kod NATO H-515 i olej hydrauliczny kod NATO H-520
816.N0-91-A203:2006Rakietowe materiały napędowe - Paliwo TG-02 kategorii I kod MPS P-9020 i kategorii II kod MPS P-9021
817.NO-91 -A204:20O6Rakietowe materiały napędowe - Paliwo TG-02 kategorii III kod MPS P-9022
818.N0-91-A205:2006Rakietowe materiały napędowe - Paliwo OT-155 kategorii I kod MPS P-9023 i kategorii II kod MPS P-9024
819.NO-91 -A206:20O6Rakietowe materiały napędowe - Paliwo OT-155 kategorii III kod MPS P-9025
820.NO-91-A208:20O6Rakietowe materiały napędowe - Utleniacz AK-20k kategorii I kod MPS P-9010 i kategorii II kod MPS P-9011
821.NO-91-A209:20O6Rakietowe materiały napędowe - Utleniacz AK-20k kategorii III kod MPS P- 9012
822.NO-91-A210:2006Rakietowe materiały napędowe - Utleniacz AK-27p kategorii I kod MPS P-9013 i kategorii II kod MPS P-9014
823.NO-91-A211:20O6Rakietowe materiały napędowe - Utleniacz AK-27p kategorii III kod MPS P-9015
824.NO-91-A212:2006Materiały pędne i smary - Smar do wysokoobciążonych skojarzeń trących kod MPS G-9354
825.NO-91-A213:2006Materiały pędne i smary - Olej przekładniowo- hydrauliczny specjalnego przeznaczenia kod MPS 0-9157
826.NO-91-A214:2016Materiały pędne i smary - Smar odporny chemicznie kod MPS G-9400
827.NO-91-A215:2015Materiały pędne i smary - Smar lotniczy ochronny niskotemperaturowy kod MPS G-9350
828.NO-91-A217:2007Materiały pędne i smary - Rozpuszczalnik naftowy kod MPS S-9752
829.NO-91-A217:2007/A1:2011Materiały pędne i smary - Rozpuszczalnik naftowy kod MPS S-9752
830.NO-91-A218:2016Materiały pędne i smary - Oleje wielofunkcyjne dla ciężkiego sprzętu wojskowego kod MPS: 0-9179 i 0-9180
831.NO-91-A219:2018Materiały pędne i smary - Olej napędowy kod NATO F-54NO-91-A219:2007

NO-91 -A219/A1:2009

832.NO-91-A220:2016Materiały pędne i smary - Oleje do średnioobciążonych silników z zapłonem iskrowym kod MPS: 0-9182, 0-9183 i 0-9184
833.NO-91-A221:2016Materiały pędne i smary - Oleje do średnioobciążonych silników z zapłonem samoczynnym kod MPS: 0-9176 i 0-9177
834.NO-91-A222:2017Materiały pędne i smary - Samochodowe oleje przekładniowe
835.NO-91 -A223:20O6Materiały pędne i smary - Olej mineralny do turbinowych silników lotniczych kod NATO 0-135
836.NO-91-A224:2015Materiały pędne i smary - Wielofunkcyjny smar samochodowy kod MPS G-9414
837.NO-91-A225:2015Materiały pędne i smary - Lotniczy smar konserwacyjny kod MPS G-9435
838.NO-91-A226:2016Materiały pędne i smary - Smar benzynoodporny kod MPS G-9363
839.NO-91-A227:2016Materiały pędne i smary - Smar półpłynny kod MPS G-9410
840.NO-91-A228:2015Materiały pędne i smary - Smar lotniczy wysokotemperaturowy kod MPS G-9372
841.NO-91-A229:2016Materiały pędne i smary - Smar do systemów pneumatycznych kod MPS G-9392
842.NO-91-A230:20O6Materiały pędne i smary - Smary morskie kod MPS: G-9488, G-9489, G-9490
843.NO-91-A231:2016Materiały pędne i smary - Oleje hydrauliczne mineralne do średnioobciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego
844.NO-91-A232:20O9Materiały pędne i smary - Samochodowe płyny hamulcowe klasy DOT-4 kod NATO H-542 i klasy DOT-3 kod MPS H-9542
845.NO-91-A233:2014Materiały pędne i smary - Koncentrat niskokrzepnącego płynu do układów chłodzenia silników spalinowych kod MPS S-9759 i niskokrzepnący płyn do układów chłodzenia silników spalinowych kod MPS S-9755
846.NO-91 -A234:20O6Materiały pędne i smary - Olej syntetyczny do turbinowych silników lotniczych klasy lepkościowej 7,5 mm2/s kod NATO 0-149
847.NO-91-A235:20O7Materiały pędne i smary - Benzyna lotnicza kod NATO F-18
848.NO-91 -A235:2007/A1:2012Materiały pędne i smary - Benzyna lotnicza kod NATO F-18
849.NO-91-A236:20O7Materiały pędne i smary - Płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych kod MPS S-9850
850.NO-91-A237:2016Materiały pędne i smary - Oleje do przekładni przemysłowych
851.NO-91-A238:2016Materiały pędne i smary - Oleje maszynowe
852.NO-91-A239:2016Materiały pędne i smary - Oleje do sprężarek powietrza
853.NO-91-A240:2016Materiały pędne i smary - Oleje do sprężarek chłodniczych
854.NO-91-A241:2011Materiały pędne i smary - Smary grafitowane do zastosowań specjalnych kody MPS G-9430 i G-9431
855.NO-91-A242:2011Materiały pędne i smary - Syntetyczny olej klasy 3 do turbinowych silników lotniczych kod NATO 0-148
856.NO-91-A243:2011Materiały pędne i smary - Syntetyczne oleje klasy 5 do turbinowych silników lotniczych kody NATO 0-156 i 0-160
857.NO-91-A244:2011Materiały pędne i smary - Syntetyczny olej węglowodorowy do turbinowych silników lotniczych kod MPS 0-9161
858.NO-91-A245:2012Materiały pędne i smary - Oleje hydrauliczne mineralne do wysokoobciążonych układów napędu i sterowania hydraulicznego
859.NO-91-A246:2012Materiały pędne i smary - Oleje klasy SAE 50 do tłokowych silników lotniczych kody MPS 0-117 i 0-125
860.NO-91-A247:2012Materiały pędne i smary - Olej lotniczy klasy SAE 40 kod MPS 0-9115
861.NO-91-A248:2012Materiały pędne i smary - Olej smarowy ogólnego stosowania w niskich temperaturach kod NATO 0-142
862.N0-91-A250:2010Materiały pędne i smary - Smary odporne na działanie wody kody MPS G-9450 i G-9451
863.NO-91-A251:2010Materiały pędne i smary - Olej do wysokoobciążonych silników SAE 15W-40 kod MPS 0-9236
864.NO-91-A252:2010Materiały pędne i smary - Oleje do silników okrętowych kody MPS 0-9275 i 0-9279
865.NO-91-A253:2010Materiały pędne i smary - Oleje do silników okrętowych kody MPS 0-9274 i 0-9278
866.NO-91-A254:2010Materiały pędne i smary - Oleje do szybkoobrotowych silników okrętowych kody MPS 0-9276 i 0-276
867.NO-91-A255:2011Materiały pędne i smary - Olej silnikowy typu SHPD kod MPS 0-9235
868.NO-91-A256:2011Materiały pędne i smary - Smary grafitowane kody NATO G-412 i MPS G-9420
869.NO-91-A257:2001Materiały pędne i smary - Wymagania dokładności manometrów różnicowych stosowanych w filtrach paliw do turbinowych silników lotniczych
870.NO-91-A258-1:2011Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Część 1: Metody badań
871.NO-91 -A258-2:2018Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Część 2: Paliwo kod NATO F-34NO-91-A258-2:2011
872.NO-91 -A258-3:2018Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Część 3: Paliwo kod NATO F-44NO-91-A258-3:2011
873.NO-91 -A258-4:20O6Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Paliwo kod NATO F-35
874.NO-91 -A258-4:2006/A1:2012Materiały pędne i smary - Paliwo do turbinowych silników lotniczych - Paliwo kod NATO F-35
875.NO-91-A259:2013Materiały pędne i smary - Oleje do silników dwusuwowych kod MPS 0-9187 i kod NATO 0-1177
876.NO-91-A260:2013Materiały pędne i smary - Olej do wysokoobciążonych silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym SAE 15W-40 kod NATO 0-1236
877.NO-91-A261:2013Materiały pędne i smary - Syntetyczne oleje silnikowe do wojskowych pojazdów mechanicznych SAE 5W-40 kod NATO 0-1179 i SAE 5W-50 kod MPS 0-9181
878.NO-91-A262:2011Materiały pędne i smary - Dielektryczna ciecz tłumiąca klasy 10 kod NATO S-1714
879.NO-91-A263:2012Materiały pędne i smary - Przechowywanie - Dopuszczalne zmiany właściwości
880.NO-91-A264:2011Materiały pędne i smary - Dodatek zapobiegający krystalizacji wody w paliwach do turbinowych silników lotniczych kod NATO S-1745
881.NO-91-A266:2014Materiały pędne i smary - Silikonowa ciecz tłumiąca klasy lepkościowej 350 mm2/s kod MPS S-9773
882.NO-91-A267:2014Materiały pędne i smary - Silikonowy olej przyrządowy do techniki lotniczej i morskiej kod MPS S-9771
883.NO-91-A268:2014Materiały pędne i smary - Paliwo okrętowe kod NATO F-75
884.NO-91 -A268:20I 4/A1:2017Materiały pędne i smary - Paliwo okrętowe kod NATO F-75
885.NO-91-A269:2014Materiały pędne i smary - Obudowy filtrów separatorów oraz wkłady koalescencyjne i separacyjne - Wymagania konstrukcyjne i użytkowe
886.NO-91-A270:20O8Materiały pędne i smary - Środki ochrony czasowej - Olej smarowy, ochronny, niskotemperaturowy kod NATO 0-190
887.NO-91-A271:20O8Materiały pędne i smary - Środki ochrony czasowej - Olej do czyszczenia, smarowania i konserwacji broni kod MPS S-9761
888.NO-91-A271:2008/A1:2017Materiały pędne i smary - Środki ochrony czasowej - Olej do czyszczenia, smarowania i konserwacji broni kod MPS S-9761
889.NO-91-A273:2017Materiały pędne i smary - Mineralny olej hydrauliczny kod NATO H-540
890.NO-91-A274:2017Materiały pędne i smary - Mineralny olej hydrauliczny o podwyższonych właściwościach ochronnych kod NATO C-635
891.NO-91-A275:2017Materiały pędne i smary-Alkohol izopropylowy: kod MPS S-9767 i kod MPS S-9737
892.NO-91-A276:2008Materiały pędne i smary - Samochodowy płyn hamulcowy klasy DOT-5.1 kod NATO H-542
893.NO-91-A277:2008Materiały pędne i smary - Płyn hydrauliczny do stabilizatorów oporopowrotników kod MPS H-9589
894.NO-91-A278:2017Materiały pędne i smary - Smar do wysokoobciążonych łożysk tocznych kod NATO G-421
895.NO-91-A279:2017Materiały pędne i smary - Smar z disiarczkiem molibdenu kod MPS G-9353
896.N0-91-A280:2008Materiały pędne i smary - Środki ochrony czasowej - Środek przeciwkorozyjny kod MPS C-9621
897.NO-91-A281:20O8Materiały pędne i smary - Olej do układów hydrokinetycznych kod MPS 0-9588
898.NO-91-A281:2008/A1:2017Materiały pędne i smary - Olej do układów hydrokinetycznych kod MPS 0-9588
899.NO-91-A282:2017Materiały pędne i smary - Olej ATF do automatycznych przedkładni samochodowych kod MPS 0-9241
900.NO-91-A283:20O8Materiały pędne i smary - Olej do silników ciężkiego sprzętu wojskowego kod MPS 0-9178
901.NO-91 -A283:2008/A1:2017Materiały pędne i smary - Olej do silników ciężkiego sprzętu wojskowego kod MPS 0-9178
902.NO-91-A284:20O8Materiały pędne i smary - Olej silnikowy SC/CB kod MPS 0-9185
903.NO-91 -A284:2008/A1:2017Materiały pędne i smary - Olej silnikowy SC/CB kod MPS 0-9185
904.NO-91-A285:20O8Materiały pędne i smary - Olej przekładniowy do śmigłowców kod MPS 0-9227
905.NO-91 -A285:2008/A1:2012Materiały pędne i smary - Olej przekładniowy do śmigłowców kod MPS 0-9227
906.NO-91-A286:2017Materiały pędne i smary - Oleje do przekładni pojazdów wojskowych kod MPS 0-9242 i 0-9243
907.NO-91-A287:20O8Materiały pędne i smary - Olej silnikowy SAE 15W-40 kod NATO 0-236
908.NO-91-A287:2008/A1:2017Materiały pędne i smary - Olej silnikowy SAE 15W-40 kod NATO 0-236
909.NO-91-A288:20O8Materiały pędne i smary - Oleje ochronno -silnikowe kod NATO C-640 i C-642
910.NO-91-A289:2018Wojskowe statki powietrzne - Analiza spektrometryczna próbek oleju pobieranych z instalacji olejowych lotniczych zespołów napędowych - Postanowienia ogólneNO-91-A289:20O9
911.NO-91-A290:2018Wojskowe statki powietrzne - Analiza spektrometryczna próbek oleju pobieranych z instalacji olejowych lotniczych zespołów napędowych - Pobieranie próbekNO-91-A290:20O9
912.NO-91-A291:20O9Materiały pędne i smary - Silikonowa ciecz tłumiąca kod MPS S-91715
913.NO-91-A293:2018Materiały pędne i smary - Benzyna samochodowa kod NATO F-67
914.NO-91-A294:2018Materiały pędne i smary - Dodatki przeciwkorozyjno-smarnościowe rozpuszczalne w paliwie kod NATO S-1747
915.N0-91-A500:2006Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie zawartości wody w utleniaczach
916.NO-91-A501:20O6Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie zawartości tlenków azotu i kwasu azotowego w utleniaczach
917.N0-91-A502:2006Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie zawartości kwasu ortofosforowego w utleniaczach
918.N0-91-A503:2006Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie zawartości fluorowodoru w utleniaczach
919.N0-91-A504:2006Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie gęstości utleniaczy
920.N0-91-A505:2006Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie zawartości wody w paliwach metodą gazometryczną
921.N0-91-A506:2006Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie składu paliwa metodą miareczkowania pote n cjo m etryczn ego
922.N0-91-A507:2006Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie zawartości azotynu izopropylowego w paliwach
923.N0-91-A508:2006Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie kwasowości paliw
924.N0-91-A509:2006Rakietowe materiały napędowe - Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych
925.NO-91-A511:20O6Rakietowe materiały napędowe - Metody badań paliw i utleniaczy kategorii III stosowanych do celów szkoleniowych
926.NO-91-A512:1997Materiały pędne i smary - Oznaczanie zawartości metali w syntetycznych olejach lotniczych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej
927.NO-91-A516:1999Materiały pędne i smary - Oznaczanie zawartości alkoholi w benzynach silnikowych metodą połową
928.NO-91-A516:1999/A1:2014Materiały pędne i smary - Oznaczanie zawartości alkoholi w benzynach silnikowych metodą połową
929.NO-91-A522:2014Materiały pędne i smary - Metody badań płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych
930.NO-91 -A523-1:2017Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Postanowienia ogólne
931.NO-91 -A523-2:2001Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Warunki wykonania, termostatowania i badania próbek
932.NO-91 -A523-2:2001 /A1:2018Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Warunki wykonania, termostatowania i badania próbek
933.NO-91 -A523-3:20O3Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu
934.NO-91 -A523-3:2003/A1:2013Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym rozciąganiu
935.NO-91 -A523-4:20O3Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu
936.NO-91 -A523-4:2003/A1:2013Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie cech wytrzymałościowych przy statycznym ściskaniu
937.NO-91 -A523-5:20O3Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie modułu sprężystości przy rozciąganiu i ściskaniu
938.NO-91 -A523-5:2003/A1:2013Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie modułu sprężystości przy rozciąganiu i ściskaniu
939.NO-91 -A523-6:20O3Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego
940.NO-91 -A523-6:2003/A1:2013Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie udarności metodą Charpy'ego
941.NO-91-A523-7:20O4Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie dynamicznego modułu sprężystości poprzecznej (G') i logarytmicznego dekrementu tłumienia (λ) za pomocą wahadła skrętnego
942.NO-91-A523-7:2004/A1:2014Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie dynamicznego modułu sprężystości poprzecznej (G') i logarytmicznego dekrementu tłumienia (λ) za pomocą wahadła skrętnego
943.NO-91 -A523-8:20O3Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie statycznej temperatury zeszklenia
944.NO-91 -A523-8:2003/A1:2013Paliwa rakietowe - Metody badań właściwości mechanicznych - Oznaczanie statycznej temperatury zeszklenia
945.NO-91-A524:20OOMateriały pędne i smary - Badanie właściwości przeciwzużyciowych paliw do turbinowych silników lotniczych na aparacie BOCLE
946.N0-91-A525:2000Materiały pędne i smary - Ocena smarności olejów napędowych przy obciążeniu zatarcia z zastosowaniem aparatu BOCLE
947.N0-91-A526:2000Materiały pędne i smary - Badanie właściwości ochronnych olejów względem stali
948.N0-91-A527:2000Materiały pędne i smary - Badanie działania korodującego olejów na skojarzenie stal-mosiądz
949.N0-91-A528:2000Materiały pędne i smary - Określanie zawartości wodoru w paliwach lotniczych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego
950.N0-91-A529:2000Materiały pędne i smary - Badanie działania korodującego paliw do turbinowych silników lotniczych na srebro
951.N0-91-A530:2006Materiały pędne i smary - Oznaczanie zanieczyszczeń stałych w lotniczych płynach hydraulicznych przy użyciu analizatora wielkości cząstek
952.NO-91-A531:2018Wojskowe statki powietrzne - Analiza spektrometryczna próbek oleju pobieranych z instalacji olejowych lotniczych zespołów napędowych - BadaniaNO-91-A531:20O9
953.N0-91-A800:2018Materiały pędne i smary - Magazynowa i lotniskowa kontrola czystości paliw do turbinowych silników lotniczychN0-91-A800:2003
954.NO-93-A500:2014Metoda oznaczania odporności materiałów na impuls promieniowania świetlnego wybuchu jądrowego