Zatwierdzenie cenników: nr 5-Z/95, nr 6-Z/95 i nr 7-Z/95.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1994.29.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1996 r.

KOMUNIKAT NR 35/94
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 5 grudnia 1994 r.
w sprawie zatwierdzenia cenników: nr 5-Z/95, nr 6-Z/95 i nr 7-Z/95

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. komunikatu, wprowadzone przez pkt 1 decyzji nr 3/GN-Z/96 z dnia 8 marca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku Nr 6-Z/95 "Paliwa gazowe do dystrybucji" (Dz.Urz.MF.96.8.30), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest taka sama jak data utraty mocy przez nin. komunikat.

Zmiany nin. komunikatu, wprowadzone przez pkt 1 decyzji nr 4/GN-Z/96 z dnia 8 marca 1996 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku Nr 7-Z/95 "Energia elektryczna" (Dz.Urz.MF.96.8.31), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest taka sama jak data utraty mocy przez nin. komunikat.

.................................................

Komunikuje się, że niżej wymienionymi decyzjami Ministra Finansów - na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536) w związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 14, poz. 89, i Nr 34, poz. 198) oraz w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. a) i b) uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (M.P. Nr 25, poz. 192) i z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz. U. Nr 84, poz. 386) - postanowiono, co następuje:
I.
decyzją nr 24/GN-Z/94 z dnia 5 grudnia 1994 r. zatwierdzono cennik nr 6-Z/95 "Paliwa gazowe do dystrybucji" stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 1 stycznia 1995 r., straci moc decyzja nr 18/GN-Z/94 Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/94 "Paliwa gazowe do dystrybucji" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 20, poz. 64);

II.
decyzją nr 26/GN-Z/94 z dnia 5 grudnia 1994 r. zatwierdzono cennik nr 5-Z/95 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny z odmetanowania", stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 1 stycznia 1995 r., straci moc decyzja nr 20/GN-Z/94 Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 5-Z/94 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny z odmetanowania" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 20, poz. 64);

Cenniki nr 5-Z/95 i nr 6-Z/95 zostały wydrukowane w formie odrębnego wydawnictwa, a ich dystrybucję prowadzić będą:

- Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa oraz:

- Okręgowe Zakłady Gazownictwa.

III.
decyzją nr 25/GN-Z/94 z dnia 7 grudnia 1994 r. zatwierdzono cennik nr 7-Z/95 "Energia elektryczna", stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

Z dniem wejścia w życie decyzji, tj. z dniem 1 stycznia 1995 r., straci moc decyzja nr 13/GN-Z/92 Ministra Finansów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 7-Z/92 "Energia elektryczna SWW 0311" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 16, poz. 85 i Nr 17, poz. 94, z 1993 r. Nr 1, poz. 5, Nr 6, poz. 30, Nr 11, poz. 52, Nr 14, poz. 68, Nr 22, poz. 94, z 1994 r. Nr 5, poz. 17, Nr 14, poz. 40 i Nr 20, poz. 64).

Cennik nr 7-Z/95 został wydrukowany w formie odrębnego wydawnictwa, a jego dystrybucję prowadzić będą:

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa oraz

- Zakłady Energetyczne.

ZAŁĄCZNIK  1

1 Załącznik:

-zmieniony przez pkt 1 komunikatu nr 17/95 z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku Nr 5-Z/95 "Gaz koksowniczy. Gaz ziemny z odmetanowania"(Dz.Urz.MF.95.11.44)z dniem 1 lipca 1995 r.

- zmieniony przez pkt 1 komunikatu nr 18/95 z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku Nr 6-Z/95"Paliwa gazowe do dystrybucji"(Dz.Urz.MF.95.11.45) z dniem 1 lipca 1995 r.

- zmieniony przez pkt 1 komunikatu nr 19/95 z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku Nr 7-Z/95 "Energia elektryczna"(Dz.Urz.MF.95.11.46) z dniem 1 lipca 1995 r.Zmiany nie zostały naniesione na tekst.