Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MZiOS.1972.8.37

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1972 r.

INSTRUKCJA Nr 6/72
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 marca 1972 r.
w sprawie zatrudniania felczerów i starszych felczerów.

(KZ 053/132/72)

W celu właściwego wykorzystania umiejętności zawodowych felczerów i starszych felczerów - wyjaśnia się i ustala, co następuje:

§  1. Felczerzy i starsi felczerzy powinni być zatrudniani:
1) na stanowiskach przewidzianych dla nich w obowiązujących przepisach,
2) przy wykonywaniu czynności, z którymi związane są obowiązki odpowiadające kwalifikacjom i uprawnieniom określonym w przepisach o zawodzie felczera,
3) na stanowiskach odpowiadających kwalifikacjom nabytym w trybie podyplomowego szkolenia specjalistycznego, a w szczególności w dziedzinach określonych w zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 czerwca 1963 r. w sprawie uzyskiwania tytułu starszego felczera (M.P. Nr 51, poz. 259),
4) na innych stanowiskach w służbie zdrowia i opiece społecznej, dla których nie są wymagane studia wyższe, a odpowiadających kwalifikacjom zawodowym i dotychczasowemu doświadczeniu w pracy.
§  2. Do zatrudnienia, o którym mowa w § 1 pkt 1, zalicza się w szczególności pracę:
1) w punktach felczerskich będących placówkami terenowymi ośrodków zdrowia,
2) w punktach felczerskich będących placówkami przemysłowej służby zdrowia,
3) w punktach felczerskich przy zakładach pracy nie objętych przemysłową służbą zdrowia,
4) na stanowiskach: instruktora higieny, kierownika kolumny ruchomej, instruktora DDD, instruktora oświaty sanitarnej, starszego instruktora oświaty sanitarnej - w stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
5) w zespołach wypadkowo-chorobowych w stacjach pogotowia ratunkowego i zespołach lotnictwa sanitarnego - w granicach uprawnień zawodowych felczera i wyłącznie w razie braku lekarzy.
§  3. Do zatrudnienia, o którym mowa w § 1 pkt 2, zalicza się w szczególności pracę związaną z wykonywaniem następujących zadań:
1) w opiece zdrowotnej otwartej dla ogółu ludności:
a) pracę profilaktyczno-leczniczą w wiejskich ośrodkach zdrowia i w przychodniach rejonowych w małych miastach i osiedlach,
b) pracę w poradniach specjalności zabiegowych i w pokojach zabiegowych, w przychodniach obwodowych, przyszpitalnych i wojewódzkich przychodniach specjalistycznych,
2) zadania określone w pkt 1 w zakładach przemysłowej służby zdrowia w przychodniach przyzakładowych i międzyzakładowych,
3) praca w ambulatoriach chirurgicznych pomocy doraźnej,
4) w opiece zdrowotnej zamkniętej - praca w oddziałach (działach) anestezjologii i intensywnej opieki medycznej, w zespołach operacyjnych, w pokojach zabiegowych, w punktach krwiodawstwa, w izbach przyjęć,
5) w stacjach krwiodawstwa - praca przy pobieraniu i ekspedycji krwi.
§  4. Do zatrudnienia, o którym mowa w § 1 pkt 3, zalicza się w szczególności pracę na odpowiednich stanowiskach:
1) w pracowniach (zakładach, działach) diagnostyki laboratoryjnej stanowiska technika analityki medycznej - po ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie analityki medycznej,
2) w pracowniach (zakładach, działach) radiologicznych, elektrokardiograficznych, fizjoterapeutycznych i rehabilitacji stanowiska techników elektroradiologii i techników fizjoterapii - po ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie elektroradiologii lub rentgenologii i fizykoterapii,
3) w gabinetach higieny szkolnej - po ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie higieny szkolnej,
4) w stacjach sanitarno-epidemiologicznych stopnia wojewódzkiego stanowiska: starszego inspektora higieny transportu, inspektora w inspektoracie BHP i w stacjach stopnia powiatowego stanowiska: państwowego inspektora sanitarnego (w przypadku braku lekarza), kierownika oddziału nadzoru sanitarno-przeciwepidemicznego - po ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie sanitarno-epidemiologicznym.
§  5. Do zatrudnienia, o którym mowa w § 1 pkt 4, zalicza się w szczególności pracę:
1) na stanowiskach administracyjnych: w zakładach służby zdrowia, w wydziałach zdrowia i opieki społecznej oraz w innych jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej,
2) na stanowiskach przewidzianych w służbie BHP w jednostkach resortu zdrowia i opieki społecznej,
3) w wojewódzkich zakładach DDD na stanowiskach: zastępcy dyrektora do spraw technicznych, kierownika sekcji usług, kierownika oddziału w bazach rejonowych,
4) na stanowiskach dyspozytorów w stacjach pogotowia ratunkowego.
§  6. Felczerów i starszych felczerów, którzy posiadają wyższe wykształcenie, należy zatrudniać w jednostkach organizacyjnych i w wydziałach określonych w § 5 pkt 1, na stanowiskach, na których jest wymagane wyższe wykształcenie.
§  7. Felczerzy lub starsi felczerzy zatrudnieni w dniu wejścia w życie niniejszej instrukcji na stanowiskach określonych w § 4 a nie posiadający ukończonych, określonych kursów specjalistycznych mogą być nadal zatrudnieni na tych stanowiskach za zgodą kierownika wydziału zdrowia i opieki społecznej prezydium rady narodowej stopnia wojewódzkiego.
§  8.
1. Wydziały zdrowia i opieki społecznej prezydiów wojewódzkich rad narodowych możliwie wcześniej udostępnią zainteresowanym felczerom do wglądu plany określające, które wiejskie punkty felczerskie i kiedy będą zamienione na wiejskie ośrodki zdrowia.
2. Nie należy likwidować wiejskich punktów felczerskich znajdujących się w wiejskich rejonach zapobiegawczo-leczniczych, jeżeli istnienie tych punktów jest uzasadnione.
§  9. Traci moc instrukcja Nr 44/58 Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 1958 r., w sprawie zatrudniania felczerów i starszych felczerów w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. Urz. MZiOS Nr 17, poz. 84), wytyczne Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 7 kwietnia 1968 r. w sprawie zatrudniania felczerów (Dz. Urz. MZiOS Nr 9, poz. 52).
§  10. Instrukcja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.