Zaświadczenia uprawniające funkcjonariuszy Straży Granicznej do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2014.121

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2014 r.

DECYZJA Nr 235
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie zaświadczeń uprawniających funkcjonariuszy Straży Granicznej do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz ust. 2a i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 oraz z 2013 r. poz. 1421 i 1650) i w związku z § 2 pkt 3, § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 56, poz. 340, z 2011 r. Nr 161, poz. 975 oraz z 2014 r. poz. 1520) ustala się, co następuje:
§  1.
1.
Funkcjonariusze Straży Granicznej, uprawnieni do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na zasadach określonych w przepisach o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, zwani dalej "funkcjonariuszami", otrzymują następujące rodzaje zaświadczeń o wykonywaniu zadań służbowych związanych z:
1)
zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym;
2)
ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz kontrolą ruchu granicznego
-
zwanych dalej "zaświadczeniami".
2.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do decyzji.
3.
Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 2 do decyzji.
4.
Opis wzorów zaświadczeń, o których mowa w ust. 2 i 3, określa załącznik nr 3 do decyzji.
§  2.
1.
Komendant, o którym mowa w § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, uprawniony do wystawiania zaświadczeń, zwany dalej "właściwym komendantem", prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, zwaną dalej "ewidencją". Wzór ewidencji określa załącznik nr 4 do decyzji.
2.
Wydanie zaświadczenia odnotowuje się w ewidencji podając numer zaświadczenia, imię, nazwisko i stopień służbowy funkcjonariusza pobierającego zaświadczenie oraz datę i godzinę jego pobrania. Funkcjonariusz pobierający zaświadczenie potwierdza własnoręcznym podpisem jego pobranie oraz zgodność dotyczących go informacji wpisanych do ewidencji.
3.
Każdorazowe pobranie oraz zwrot wydanego zaświadczenia odnotowywane jest w ewidencji.
4.
W rubryce ewidencji "Uwagi dotyczące realizacji przejazdu, w tym trasy i przewoźnika" określa się trasę przejazdu zrealizowanego na podstawie zaświadczenia oraz nazwę przewoźnika, który ten przewóz realizował.
5.
W rubryce ewidencji "Inne uwagi i adnotacje, w tym dotyczące biletów" określa się, czy przejazd, o którym mowa w ust. 4, wykonywany był na podstawie biletu jednorazowego wydanego przez przewoźnika. W przypadku niewydania funkcjonariuszowi przez przewoźnika biletu jednorazowego, w rubryce umieszcza się informację na ten temat.
§  3.
1.
Funkcjonariusz, po wykonaniu zadania służbowego, zwraca wydane zaświadczenie oraz wydany przez przewoźnika bilet jednorazowy. W przypadku niewydania przez przewoźnika jednorazowego biletu stosuje się odpowiednio przepis § 2 ust. 5.
2.
Zwrócone wraz z zaświadczeniem bilety jednorazowe przechowuje się do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały one wydane, a następnie brakuje zgodnie z przepisami dotyczącymi obiegu informacji jawnych w Straży Granicznej.
3.
Zwrot zaświadczenia zostaje potwierdzony w ewidencji przez przyjmującego własnoręcznym podpisem oraz wpisaniem daty i godziny zwrotu.
§  4.
1.
W przypadku utraty wydanego zaświadczenia, właściwy komendant unieważnia je poprzez wydanie decyzji. W miejsce utraconego zaświadczenia właściwy komendant nie może wystawić nowego zaświadczenia oznaczonego takim samym numerem lub jego duplikatu.
2.
W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania utraconego zaświadczenia przez osobę nieuprawnioną, właściwy komendant może podać do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu zaświadczenia.
3.
Podanie do publicznej wiadomości informacji, o której mowa w ust. 2, może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej danej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na terenie, na którym utracono zaświadczenie, a także poprzez niezwłoczne zawiadomienie przewoźników wykonujących przewozy na tym terenie.
§  5.
1.
Zaświadczenia tracą moc:
1)
po upływie okresu, na jaki zostały wystawione;
2)
w przypadku unieważnienia, o którym mowa w § 4 ust. 1;
3)
z dniem zniesienia jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, której komendant wystawił zaświadczenie.
2.
Ewidencję i zaświadczenia archiwizuje się zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w Straży Granicznej oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt Straży Granicznej.
§  6.
1.
Komendanci placówek Straży Granicznej znajdujących się w terytorialnym zasięgu działania oddziału Straży Granicznej, przedstawiają właściwemu komendantowi oddziału Straży Granicznej propozycje dotyczące ilości i rodzaju zaświadczeń dla danej placówki Straży Granicznej.
2.
Komendant Główny Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej, w drodze decyzji, określą:
1)
ilość wystawianych zaświadczeń z podziałem na ich rodzaje określone w § 1 ust. 1;
2)
osoby nadzorujące obieg zaświadczeń i wydanych przez przewoźników biletów jednorazowych w podległej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej;
3)
sposób prowadzenia ewidencji w zakresie nieuregulowanym niniejszą decyzją;
4)
osobę upoważnioną do prowadzenia ewidencji.
3.
Komendant oddziału Straży Granicznej wydaje decyzję, o której mowa w ust. 2, z uwzględnieniem propozycji, o których mowa w ust. 1.
§  7.
1.
Komendanci placówek Straży Granicznej przedstawiają propozycje, o których mowa w § 6 ust. 1, właściwemu komendantowi oddziału niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej decyzji, jednakże nie później niż w terminie 10 dni od dnia jej wejścia w życie.
2.
Komendant Główny Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej wydadzą decyzje, o których mowa w § 6 ust. 2, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej decyzji, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia jej wejścia w życie.
3.
Komendanci oddziałów Straży Granicznej wydadzą decyzje, o których mowa w § 6 ust. 2, niezwłocznie po przesłaniu propozycji, o których mowa w ust. 1, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
4.
Właściwi komendanci wystawią zaświadczenia niezwłocznie po wejściu w życie decyzji, o których mowa w ust. 2 i 3.
§  8.
1.
Traci moc decyzja nr 18 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zaświadczeń uprawniających funkcjonariuszy Straży Granicznej do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. Urz. KGSG Nr 1, poz. 6).
2.
Decyzje i zaświadczenia wydane na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, zachowują moc, o ile nie są sprzeczne z niniejszą decyzją, do czasu wydania na jej podstawie nowych decyzji i zaświadczeń.
§  9.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 *

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR............/..../ZNM

.........................................

(miejscowość i data)

KOMENDANT ................................................................... *

Funkcjonariusz Straży Granicznej okazujący niniejsze zaświadczenie wykonuje czynności służbowe związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowane na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym - art. 2 ust. 1 pkt 2a i ust. 2a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

Niniejsze zaświadczenie wraz z legitymacją służbową uprawnia jego okaziciela do korzystania z ulgi na podstawie biletu jednorazowego:

- 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego,

- 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 1 roku od dnia wystawienia.

........................................

(podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK Nr  2 *

WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR............/..../OGP

.........................................

(miejscowość i data)

KOMENDANT ................................................................... *

Funkcjonariusz Straży Granicznej okazujący niniejsze zaświadczenie wykonuje czynności służbowe związane z ochroną granicy państwowej, konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz kontrolą ruchu granicznego - art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.).

Niniejsze zaświadczenie wraz z legitymacją służbową uprawnia jego okaziciela do korzystania z ulgi na podstawie biletu jednorazowego:

- 100 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego,

- 78 % przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 1 roku od dnia wystawienia.

........................................

(podpis i pieczęć)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OPIS WZORÓW ZAŚWIADCZEŃ

poświadczających uprawnienie do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego

1. Awers zaświadczenia:

1) zaświadczenie koloru białego;

2) napisy w kolorze czarnym;

3) miejscowość i data wystawienia zaświadczenia;

4) orzeł z godła Rzeczpospolitej Polskiej;

5) wskazanie kierownika jednostki organizacyjnej wystawiającego zaświadczenie;

6) numer zaświadczenia;

7) podpis i pieczęć wystawiającego zaświadczenie.

2. Wymiary zaświadczenia:

1) wysokość zaświadczenia - 110 mm;

2) szerokość zaświadczenia - 70 mm.

3. Rodzaj papieru i zabezpieczeń:

1) papier matowy;

2) zafoliowane po wystawieniu.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

Ewidencja zaświadczeń uprawniających do ulgowych przejazdów wydanych w ..........................................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej)
Lp.Numer zaświadczeniaImię, nazwisko, stopień służbowy funkcjonariusza Straży GranicznejCel wydania zaświadczeniaSposób wydania zaświadczeniaSposób zwrotu zaświadczeniaUwagi dotyczące realizacji przejazdu, w tym trasy i przewoźnikaInne uwagi i adnotacje, w tym dotyczące biletów
Data i godzina pobraniaPodpis funkcjonariusza Straży Granicznej pobierającego zaświadczeniePodpis wydającego zaświadczenieData i godzina zwrotuPodpis funkcjonariusza Straży Granicznej zwracającego zaświadczeniePodpis przyjmującego zaświadczenie
1.
2.
* nazwa kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej wystawiającego zaświadczenie
* nazwa kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej wystawiającego zaświadczenie