Zasady zwrotu kosztów używania pojazdów niebędących własnością Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celach służbowych do jazd... - OpenLEX

Zasady zwrotu kosztów używania pojazdów niebędących własnością Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celach służbowych do jazd lokalnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2007.1.16

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2010 r.

DECYZJA Nr 8/06
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 7 listopada 2006 r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów używania pojazdów niebędących własnością Centralnego Biura Antykorupcyjnego w celach służbowych do jazd lokalnych

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. decyzji, wprowadzone przez § 3 decyzji Nr 201/10 z dnia 22 października 2010 r. - Przepisy zmieniające decyzje Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.Urz.CBA.10.2.87), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. decyzję.

.................................................

Na podstawie § 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu (M. P. Nr 49, poz. 527), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.), postanawia się, co następuje:

§  1.
O zwrot kosztów używania samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru, zwanych dalej "pojazdem", niebędących własnością Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanego dalej "CBA", do jazd lokalnych w celach służbowych mogą ubiegać się funkcjonariusze lub pracownicy CBA legitymujący się tytułem prawnym do pojazdu, których obowiązki służbowe wymagają częstego używania pojazdu, lub gdy występują szczególne potrzeby służbowe uzasadniające użycie pojazdów.
§  2.
Zwrot kosztów, o których mowa w § 1, następuje w formie okresowego ryczałtu finansowego obliczonego według stawek za kilometr przebiegu pojazdu, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§  3.
Wielkość miesięcznego limitu kilometrów za jazdy lokalne ustala Szef CBA na wniosek dyrektora jednostki organizacyjnej CBA, o której mowa w § 3 ust. 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, zwanej dalej jednostką".
§  4.
1.
Zwrot kosztów używania pojazdu przez funkcjonariusza lub pracownika CBA następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej pomiędzy CBA a funkcjonariuszem lub pracownikiem CBA na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż do końca każdego roku kalendarzowego.
2.
Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera z funkcjonariuszem lub pracownikiem CBA Szef CBA. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
§  5.
Ryczałt, o którym mowa w § 2, nie przysługuje za czas choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin oraz innej nieobecności w miejscu służby lub pracy, a także za dni, w których funkcjonariusz lub pracownik CBA nie dysponował pojazdem do celów służbowych.
§  6.
1.
Funkcjonariusz lub pracownik CBA, któremu ustalono limit kilometrów, jest obowiązany składać co miesiąc, w terminie do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje ryczałt, oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
2.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz lub pracownik CBA składa dyrektorowi jednostki organizacyjnej CBA, w której pełni służbę albo jest zatrudniony. Dyrektor potwierdza używanie przez funkcjonariusza lub pracownika CBA pojazdu w celach służbowych oraz prawdziwość informacji podanych w pkt 2 lit. c i d oświadczenia, a następnie w terminie do 5 dnia miesiąca przekazuje je do Departamentu Kadr i Szkolenia CBA.
3.
Departament Kadr i Szkolenia CBA, po sprawdzeniu prawdziwości informacji, podanych przez funkcjonariusza lub pracownika CBA w pkt 2 lit. a i b oświadczenia, przekazuje je do Departamentu Finansów CBA.
4.
Zwrot kosztów jest dokonywany przy wypłacie odpowiednio uposażenia lub wynagrodzenia w terminie do 10 dnia miesiąca.
§  7.
Funkcjonariusz lub pracownik CBA otrzymujący ryczałt, o którym mowa w § 2, nie ma prawa do nieodpłatnego korzystania z samochodów służbowych CBA.
§  8.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR

UMOWA O UŻYWANIE PRZEZ FUNKCJONARIUSZA/PRACOWNIKA*

CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

POJAZDU DO JAZD LOKALNYCH

zawarta dnia ............ w Warszawie pomiędzy:

Centralnym Biurem Antykorupcyjnym z siedzibą w Warszawie, przy

Al. Ujazdowskich 9, zwanym dalej "CBA", reprezentowanym przez Pana(nią) ....................................... - Szefa CBA,

a funkcjonariuszem/pracownikiem* CBA Panem(nią) .............,

zamieszkałym ................................................,

zwanym dalej "Funkcjonariuszem/Pracownikiem*",

następującej treści:

§ 1.

1. Funkcjonariusz/Pracownik* oświadcza, że do jazd lokalnych w

celach służbowych używa pojazdu .............. o pojemności

silnika ........... i oznakowanego numerami rejestracyjnymi

.............., do którego posiada tytuł prawny ..........,

na potwierdzenie czego przedstawia dowód rejestracyjny,

którego kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez

osobę wskazaną przez Szefa CBA, stanowi załącznik nr 1 do

umowy.

2. Funkcjonariusz/Pracownik* oświadcza, że posiada uprawnienia

niezbędne do kierowania pojazdem, o którym mowa w ust. 1,

na potwierdzenie czego przedstawia prawo jazdy, którego

kopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę

wskazaną przez Szefa CBA, stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 2.

CBA zwróci Funkcjonariuszowi/Pracownikowi* koszty używania w

celach służbowych do jazd lokalnych pojazdu, o którym mowa w §

1 ust. 1, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

§ 3.

1. Zwrot kosztów używania pojazdu, o którym mowa w § 1 ust. 1,

jest dokonywany w formie okresowego ryczałtu finansowego,

liczonego według stawki za kilometr przebiegu, określonej

przez Ministra Infrastruktury, w ramach wyznaczonego

miesięcznego limitu ........... km.

2. Kwotę ryczałtu, określonego w ust. 1, zmniejsza się o jedną

dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności

Funkcjonariusza/Pracownika* w miejscu służby/pracy* z

powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co

najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy

dzień roboczy, w którym Funkcjonariusz/Pracownik* nie

dysponował pojazdem do celów służbowych.

3. Wypłata okresowego ryczałtu finansowego następuje na

podstawie oświadczenia.

§ 4.

CBA nie pokrywa innych kosztów związanych z używaniem pojazdu,

o którym mowa w § 1 ust. 1, oraz kosztów przekraczających

przyznany ryczałt.

§ 5.

Umowa jest zawarta na okres .................. z możliwością

jej wcześniejszego rozwiązania przez każdą ze stron ze

skutkiem natychmiastowym po uprzednim powiadomieniu drugiej

strony.

§ 6.

Do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy decyzji nr 8/06

Szefa CBA z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie zasad zwrotu

kosztów używania pojazdów niebędących własnością Centralnego

Biura Antykorupcyjnego w celach służbowych do jazd lokalnych

oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25

marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych

samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących

własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271, z późn. zm.).

§ 7.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

§ 8.

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z czego dwa

otrzymuje CBA, a jeden Funkcjonariusz/Pracownik*.

.................... ..................................

podpis Szefa CBA podpis Funkcjonariusza/Pracownika*

______

* Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR

............, dnia ............

....................................................

(imę i nazwisko Funkcjonariusza/Pracownika*)

....................................................

(stanowisko)

....................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej CBA)

....................................................

(marka pojazdu, pojemność silnika, nr rejestracyjny)

OŚWIADCZENIE

W związku z przyznanym mi okresowym ryczałtem finansowym, w

ramach ustalonego miesięcznego limitu kilometrów w jazdach

lokalnych, wynoszącego ........ km, oświadczam, że w miesiącu

...... roku ......:

1) używałem wskazanego wyżej pojazdu do jazd lokalnych w

celach służbowych;

2) byłem nieobecny w pracy przez .......... dni, w tym:

a) z powodu choroby ........ dni, od .......do .......,

b) z powodu urlopu ......... dni, od .......do .......,

c) z powodu podróży służbowej ......... dni, od .......

do ........,

d) z innego powodu: ........ dni, od ...... do ........

3) nie dysponowałem pojazdem do jazd lokalnych w celach

służbowych ........ dni.

......................................

(podpis Funkcjonariusza/Pracownika*)

Adnotacje:

Potwierdzam używanie pojazdu do jazd lokalnych w celach

służbowych oraz prawdziwość informacji podanych w pkt 2 lit. c

i d oświadczenia.

.............................

(podpis dyrektora właściwej

jednostki organizacyjnej CBA)

______

* Niepotrzebne skreślić