Dz.Urz.PKRUS.2019.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie zasad zarządzania ryzykiem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858) zarządza się co następuje:
§  1. 
1.  Wprowadza się Zasady zarządzania ryzykiem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwane dalej "Zasadami", stanowiące załącznik do zarządzenia.
2.  Celem wprowadzenia Zasad, o których mowa w ust. 1 jest:
1) zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia wyznaczonych celów i realizacji zadań poprzez identyfikację ryzyk mogących wpłynąć negatywnie na ich realizację i odpowiednią reakcję na zidentyfikowane ryzyka;
2) zapewnienie, że ryzyka są identyfikowane i analizowane na bieżąco, z uwzględnieniem funkcjonujących w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwanej dalej "Kasą", zabezpieczeń przy dokonywaniu oceny ryzyk;
3) precyzyjne określenie odpowiedzialności związanych z zarządzaniem poszczególnymi obszarami ryzyka;
4) zapewnienie powtarzalności i porównywalności wyników szacowania ryzyk przeprowadzanego dla aktywów Kasy;
5) szybsze i skuteczne reagowanie na zagrożenia oraz ograniczenie negatywnych zdarzeń mających wpływ na organizację.
3.  Zasady, o których mowa w ust. 1 stanowią narzędzie zarządzania dla Kierownictwa Kasy oraz wytyczne dla wszystkich pracowników.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 16 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad zarzadzania ryzykiem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. Urz. KRUS poz. 17).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Zasady zarządzania ryzykiem w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego